Zapraszamy na nową stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
www.gov.pl/web/gios

Banner z napisem Badania Odry

Dane podstawowe

Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Z dniem 1 stycznia 2019 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska ( Dz.U z 2018r poz. 1479) w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, na bazie laboratoriów Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska utworzone zostało Centralne Laboratorium Badawcze (CLB).

Centralne Laboratorium Badawcze działa w oparciu o 16 Oddziałów:

Wszystkie Oddziały Centralnego Laboratorium Badawczego posiadają wdrożony system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 potwierdzony certyfikatem akredytacji laboratorium badawczego

 • Oddział w Białymstoku - Certyfikat Akredytacji Nr AB 165
 • Oddział w Bydgoszczy - Certyfikat Akredytacji Nr AB 201
 • Oddział w Gdańsku - Certyfikat Akredytacji Nr AB 794
 • Oddział w Katowicach - Certyfikat Akredytacji Nr AB 188
 • Oddział w Kielcach - Certyfikat Akredytacji Nr AB 106
 • Oddział w Krakowie - Certyfikat Akredytacji Nr AB 176
 • Oddział w Lublinie - Certyfikat Akredytacji Nr AB 118
 • Oddział w Łodzi - Certyfikat Akredytacji Nr AB 085
 • Oddział w Opolu - Certyfikat Akredytacji Nr AB 1005
 • Oddział w Olsztynie - Certyfikat Akredytacji Nr AB 805
 • Oddział w Poznaniu - Certyfikat Akredytacji Nr AB 199
 • Oddział w Szczecinie - Certyfikat Akredytacji Nr AB 177
 • Oddział w Rzeszowie - Certyfikat Akredytacji Nr AB 447
 • Oddział w Warszawie - Certyfikat Akredytacji Nr AB 322
 • Oddział w Wrocławiu - Certyfikat Akredytacji Nr AB 075
 • Oddział w Zielonej Górze - Certyfikat Akredytacji Nr AB 127

Wykaz badań objętych zakresem akredytacji dostępny jest na stronie Polskiego Centrum Akredytacji www.pca.gov.pl

Zakres działań CLB obejmuje:

 • monitoring jakości wód powierzchniowych, powietrza, natężenia hałasu komunikacyjnego
  i lotniczego, pól elektromagnetycznych,
 • badania i pomiary kontrolne w celu oceny emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody, ziemi
  z podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 • badania związane z poważnymi awariami.

 

W ramach wyżej wymienionych działań CLB wykonuje:

 • pobory próbek wody, ścieków, osadów, odpadów, materiału dennego, gleby, powietrza i gazów odlotowych,
 • analizy fizykochemiczne, biologiczne i parazytologiczne w próbkach środowiskowych,
 • badania mikrobiologiczne i hydrobiologiczne w wodach powierzchniowych,
 • pomiary zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego,
 • pomiary emisji gazów odlotowych do powietrza,
 • pomiary hałasu przemysłowego, impulsowego, komunikacyjnego i lotniczego,
 • pomiary pola elektromagnetycznego,
 • oznaczania zawartości siarki w paliwach.

 

Wszystkie badania i pomiary prowadzone są przy użyciu nowoczesnej aparatury i sprzętu pomiarowego. Laboratoria wyposażone są miedzy innymi w:

 • mobilne laboratoria do pomiarów imisji zanieczyszczeń powietrza wyposażone m.in.
  w automatyczne mierniki pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, automatyczne analizatory BTX, kompaktowe stacje meteorologiczne,
 • sieć automatycznego monitoringu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego wyposażoną
  w automatyczne i manualne pyłomierze, analizatory tlenku węgla, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, ozonu i BTX oraz stacje meteo,
 • analizatory do pomiaru emisji gazów odlotowych,
 • analizatory ogólnego węgla organicznego z detektorem FID (emisja),
 • mobilne stacje pomiarów monitoringowych hałasu,
 • laboratoria mobilne do badań i pomiarów terenowych podczas poważnych awarii, wiertnice samochodowe,
 • przenośne urządzenia do pobierania próbek wody, ścieków, gruntu,
 • spektrometry absorpcji atomowej z kuwetą grafitową i przystawką do generacji wodorków,
 • spektrometry emisyjne z plazmą wzbudzaną indukcyjnie,
 • spektrometry mas sprzężone z plazmą wzbudzoną indukcyjnie,
 • chromatografy gazowe sprzężone ze spektrometrami mas,
 • chromatografy gazowe sprzężone z tandemową spektrometrią mas,
 • chromatografy gazowe z detektorami ECD, FID, NPD,
 • chromatograf gazowy z detektorem masowym,
 • chromatografy cieczowe z detektorami FLD, DAD,
 • chromatograf cieczowy z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS),
 • chromatografy jonowe,
 • spektrofotometry UV–VIS,
 • automatyczne analizatory węgla organicznego,
 • analizatory rtęci,
 • analizatory przepływowe,
 • mierniki poziomu dźwięku,
 • uniwersalne, szerokopasmowe mierniki natężenia pola elektromagnetycznego,
 • tlenomierze, pehametry, konduktometry, wagi analityczne, biurety cyfrowe, mikroskopy, zestawy do oznaczania: azotu, BZT5, itp.,
 • mierniki poziomu zwierciadła wody i grubości warstwy węglowodorów,
 • zestawy GPS i dalmierze laserowe.

 

Sprzęt obsługiwany jest przez kompetentny personel zgodnie z wymogami systemu zarządzania. Laboratorium korzysta z wzorców i certyfikowanych materiałów odniesienia a aparatura pomiarowa jest poddawana stałej kontroli metrologicznej (legalizacja i wzorcowanie).

Mając na uwadze, iż nadrzędnym celem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska jest skuteczna realizacja polityki ekologicznej państwa w zakresie powierzonych zadań, strategicznymi celami Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska są:

 • Realizacja badań i pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na poziomie spełniającym potrzeby, wymagania i oczekiwania klientów, organów stanowiących i organizacji udzielających uznania z zachowaniem dobrej praktyki profesjonalnej,
 • Budowanie wizerunku nowoczesnej i przyjaznej instytucji administracji publicznej;
 • Umacnianie zaufania społecznego poprzez stosowanie zasad niezależności, bezstronności, obiektywizmu i unikania konfliktu interesów;
 • Ciągłe doskonalenie skuteczności i efektywności systemu zarządzania oraz kompetencji  technicznych z uwzględnieniem ryzyka i szans związanych z działalnością laboratoryjną.

 

Powyższe cele CLB realizuje:

 • zatrudniając kompetentny personel stale podnoszący swoje kwalifikacje,
 • doskonaląc swój system zarządzania,
 • podnosząc poziom jakości i wiarygodności wykonywanych badań,
 • wprowadzając nowoczesne metody badawcze,
 • uczestnicząc w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych.

 

Centralne Laboratorium Badawcze prowadzi badania i pomiary w oparciu o polskie i międzynarodowe normy, zarządzenia GIOŚ, noty aplikacyjne producentów aparatury bądź własne sprawdzone i udokumentowane metodyki. Systematyczne uczestniczenie w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości i uzyskiwanie bardzo dobrych wyników jest potwierdzeniem kompetencji, kwalifikacji i doświadczenia personelu.

 

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.