kontrast
Statystyki odwiedzin:
Dzisiaj4
W tym miesiącu2915
W tym roku61240
Pobranych plików87437
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


     Deklaracja dostępności GIOŚ

Strona główna » BIP » Strategiczne mapy hałasu – sprawozdawczość
2019-12-04 08:12:57
Strategiczne mapy hałasu – sprawozdawczość

Strategiczne mapy hałasu –  sporządzanie i sprawozdawczość

 

Podstawy prawne:

Ø Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 t.j.),

Ø Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 2087),

Ø Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy ich przekazywania (Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 1325).

 

Do dnia 31 stycznia 2020 r., a następnie co 5 lat :

Zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem, z wyłączeniem zarządzających drogami gminnymi, dokonują identyfikacji głównych dróg, głównych linii kolejowych lub głównych lotnisk. W przypadku zidentyfikowania w zakresie swojej właściwości głównych dróg, głównych linii kolejowych lub głównych lotnisk (zlokalizowanych poza granicami miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy) przekazują do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dane identyfikujące te obiekty w postaci arkuszy kalkulacyjnych i zbiorów danych przestrzennych za pomocą elektronicznego formularza udostępnionego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W przypadku niezidentyfikowania w zakresie swojej właściwości głównych dróg, głównych linii kolejowych lub głównych lotnisk przekazują Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska pisemną informację w tym zakresie.

oraz Prezydent miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy przekazuje do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dane identyfikujące w postaci arkuszy kalkulacyjnych i zbiorów danych przestrzennych za pomocą elektronicznego formularza udostępnionego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Prezydent miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy  przekazuje do GIOŚ tylko i wyłącznie dane określone w art. 117 a ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska tj. aglomeracji.

 

Do dnia 30 czerwca 2022 r., a następnie co 5 lat Zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem oraz Prezydent miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy sporządza strategiczne mapy hałasu i przekazuje je Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz właściwemu marszałkowi województwa. Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wraz ze strategicznymi mapami hałasu przekazuje się zaktualizowane dane identyfikujące oraz dane ze strategicznych map hałasu, w postaci arkuszy kalkulacyjnych i zbiorów danych przestrzennych, za pomocą elektronicznego formularza udostępnionego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Mapy należy wykonać w oparciu o dane dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego, w którym należy ją sporządzić. Zgodnie z treścią rozporządzenia z dnia 1 lipca 2021 r. zarządcy głównych dróg i linii kolejowych mają obowiązek wykonać strategiczne mapy hałasu poza terenem miast > 100 000 tys. mieszkańców. Dla obiektów zlokalizowanych na granicy miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy strategiczne mapy hałasu sporządzają prezydenci miast.

W celu wsparcia merytorycznego podmiotów i organów zobowiązanych do sporządzenia strategicznych map hałasu, jak również uregulowania wymagań odnośnie sposobu wykonywania i przekazywania informacji ze strategicznych map hałasu, a także w celu zapewnienia porównywalność tych map poniżej zamieszczono opracowanie pn.: Dobre praktyki wykonywania strategicznych map hałasu – Wytyczne Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

 

Do dnia 18 lipca 2024 r., a następnie co 5 lat sejmik województwa uchwala dla obszaru województwa program ochrony środowiska przed hałasem i przekazuje jego streszczenie do dnia 1 sierpnia 2024 r. Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, na formularzu udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

 

W celu wywiązania się z wymogów w zakresie przekazywania danych Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, podmioty i organy przysyłają dane w postaci arkuszy kalkulacyjnych i zbiorów danych przestrzennych poprzez formularz elektroniczny znajdujący się na stronie: https://ekoinfonet.gios.gov.pl/ehalasM/login. W celu otrzymania dostępu do formularza, proszę o kontakt z administratorem bazy: admin.ehalas-m@gios.gov.pl. Poniżej zamieszczono arkusze sprawozdawcze (dane tabelarycznie i dane przestrzenne) danych identyfikujących oraz strategicznych map hałasu wraz z wytycznymi ich wypełniania oraz instrukcją nadawania kodów."


Opracowania:

 

Dobre praktyki wykonywania strategicznych map hałasu - wytyczne GIOŚ
Errata
Katalog danych dotyczących infrastruktury transportowej
Załączniki do Katalogu danych dotyczących infrastruktury transportowej
Katalog danych dotyczących infrastruktury przemysłowej
Obliczanie efektów zdrowotnych

 

Szablony i instrukcje dotyczące sprawozdawania danych identyfikujących:

 

Instrukcja wypełniania formularzy oraz danych przestrzennych
Prezydenci miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tysięcy
Przykład - aglomeracja z podziałem na dzielnice
Unikalny kod aglomeracji - do pobrania
Zarządzający drogą
Zarządzający linią kolejową
Zarządzający lotniskiem

 

Szablony i instrukcje dotyczące sprawozdawania danych ze strategicznych map hałasu:

 

Zasady opracowywania danych w ramach sprawozdawczości Strategicznych map hałasu
Słownik opisów
Szablony Excell
SzablonySHP
 
drukuj drukuj