Komunikat w sprawie prowadzenia przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska rejestru wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów

W związku w wejściem w życie w dniu 23 stycznia 2013 r. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) stosownie do art. 214 pkt 4 i art. 220 pkt 3 i 5 tej ustawy przepisy o rejestrze prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zostały uchylone. Zgodnie jednak z art. 235 ust. 2 ww. ustawy o odpadach Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzący rejestr na podstawie przepisów dotychczasowych zakończy prowadzenie tego rejestru z dniem utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ww. ustawy, zwanego dalej „rejestrem prowadzonym przez marszałków województw”. Rejestr ten dotychczas nie został utworzony. Stosownie więc do art. 235 ust. 3 ww. ustawy do czasu utworzenia rejestru prowadzonego przez marszałków województw, do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.) sprzed nowelizacji tej ustawy dokonanej przez ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Powyższe oznacza, że do czasu utworzenia rejestru prowadzonego przez marszałków województw mają zastosowanie m.in. przepisy art. 17, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24 i art. 25 ww. ustawy o bateriach i akumulatorach, a co za tym idzie stosowane są również rozporządzenia dotyczące prowadzonych przez GIOŚ rejestru. W dalszym ciągu mają więc zastosowanie rozporządzenia dotyczące prowadzenia rejestru „bateryjnego”, m.in.:

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. w sprawie rejestru wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów (Dz. U. Nr .162, poz. 1293)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie sposób ustalania numeru rejestrowego dla wprowadzającego baterie lub akumulatory oraz dla prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów (Dz. U. Nr 141, poz. 1156),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wysokość stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. Nr 149, poz. 1209),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru, wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru oraz wzoru wniosku o wykreślenie z rejestru (Dz. U. Nr 141, poz. 1155),

Powyższe oznacza, że do czasu utworzenia nowego rejestru prowadzonego przez marszałków województw, rejestr, który prowadzi GIOŚ, a więc rejestr wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów prowadzony będzie przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na takich samych zasadach jak przed wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, stosownie do wskazanych powyżej przepisów.

Sytuacja taka będzie istniała stosownie do art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach do czasu ogłoszenia przez Ministra właściwego do spraw środowiska komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", o dacie utworzenia rejestru prowadzonego przez marszałków województw, nie później jednak niż w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, czyli do dnia 23 stycznia 2016 r.


Informacje ogólne

Od dnia 1 października 2009r., zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79 poz. 666), Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr: wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. W Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska zadania związane z prowadzeniem rejestru baterii i akumulatorów realizuje Wydział Nadzoru Rynku w Departamencie Kontroli Rynku. Więcej informacji dotyczących gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, w tym roczne raporty dotyczące gospodarowania tymi odpadami, można znaleźć na stronach Ministerstwa Środowiska.

Akty wykonawcze

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru, wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru raz wzoru wniosku o wykreślenie z rejestru Dz. U. Nr 141, poz. 1155
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu ustalenia numeru rejestrowego dla wprowadzającego baterie lub akumulatory oraz dla prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów Dz. U. Nr 141, poz. 1156
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej Dz. U. Nr 149, poz. 1209
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych Dz. U. Nr 160, poz. 1274
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. w sprawie rejestru wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów Dz. U. Nr 162, poz. 1293
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych Dz. U. Nr 163, poz. 1304
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów Dz. U. Nr 172, poz. 1341
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych Dz. U. Nr 215, poz. 1671
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej Dz. U. Nr 215, poz. 1672
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych Dz. U. Nr 223, poz. 1788
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu Dz. U. Nr 223, poz. 1789
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej Dz. U. Nr 15, poz. 81
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów Dz. U. Nr 36, poz. 164
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne Dz. U. Nr 31, poz. 165
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących procesu przetwarzania zużytych baterii kwasowo-ołowiowych Dz. U. Nr 36, poz. 201

Uzyskanie wpisu do rejestru

Uwaga:
W przypadku podjęcia działalności przed dniem 1 października 2009r. wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2009r.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w więcej niż jednym zakresie składa jeden wniosek o wpis do rejestru, obejmujący dane wymagane dla wniosków o wpis do rejestru w zakresie wykonywanej działalności. Wzory wniosków i sposób ich przekazywania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru, wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru oraz wzoru wniosku o wykreślenie z rejestru (Dz. U Nr 141 poz. 1155).

Wnioski mogą być przekazywane w formie:

 • Pisemnej, na adres:
  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
 • Dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), na adres skrzynki podawczej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Rozporządzenie określa wzory wniosków dla:

 • Wprowadzających baterie lub akumulatory
 • Prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów

Wprowadzający baterie lub akumulatory dołącza do wniosku o wpis do rejestru uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej

Przedsiębiorca zagraniczny będący wprowadzającym baterie lub akumulatory wykonuje obowiązki wynikające z rejestracji za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego reprezentowania zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.


Opłata rejestrowa i roczna

Wpis do rejestru wprowadzającego baterie lub akumulatory podlega opłacie rejestrowej. Jej wysokość określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U Nr 149 poz. 1209)

Numer konta Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska , na które należy uiszczać opłatę rejestrową:

NBP O/Warszawa

74 1010 1010 0006 4822 3100 0000

Tytułem:"Opłata rejestrowa"

SWIFT: NBPLPLPW

Opłaty rejestrowej nie uiszcza wprowadzający baterie i akumulatory, który jest wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), a składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Wprowadzający baterie lub akumulatory wpisany do rejestru uiszcza, w terminie do końca lutego każdego roku, opłatę roczną na odrębny rachunek bankowy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska:

NBP O/Warszawa

74 1010 1010 0006 4822 3100 0000

Tytułem:"Opłata roczna...(należy podań numer rejestrowy GIOŚ)"

SWIFT: NBPLPLPW

Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

Opłaty rocznej nie uiszcza wprowadzający baterie i akumulatory, który jest jednocześnie wprowadzającym sprzęt i jest zarejestrowany w rejestrze, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację o numerze rejestrowym nadanym zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie.

Przedsiębiorcy prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów nie wnoszą opłat rejestrowych i rocznych.


Numer rejestrowy

W celu zapewnienia spójności i ciągłości numeru rejestrowego z numerem rejestrowym nadanym zgodnie z przepisami o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz wyeliminowania sytuacji, w której przedsiębiorcy będą posługiwać się dwoma numerami rejestrowymi rejestr baterii i akumulatorów jest bezpośrednio powiązany z rejestrem przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego i stanowi jego integralną część.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska, dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcom podlegającym wpisowi numer rejestrowy i pisemnie zawiadamia przedsiębiorcę oraz marszałka województwa o nadanym numerze rejestrowym. Numer rejestrowy ustala się na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu ustalania numeru rejestrowego dla wprowadzającego baterie lub akumulatory oraz dla prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów (Dz. U Nr 141 poz. 1156)

 Numer rejestrowy składa się z:
1) litery E,
2) liczby składającej się z 7 cyfr arabskich stanowiącej kolejną liczbę w rejestrze, o którym mowa w art. 6 ustawy o zużytym sprzęcie,
3) liter:

 • - BW - w przypadku wprowadzającego baterie lub akumulatory,
 • - BP - w przypadku prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
 • - BWP - w przypadku wprowadzającego baterie lub akumulatory, który jednocześnie jest prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.
   

W przypadku gdy wprowadzający baterie lub akumulatory oraz prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów są wpisani do rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego numer rejestrowy ustala się zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie sposobu ustalania numeru rejestrowego (Dz. U. Nr 92, poz. 760) poprzez dodanie odpowiednio kolejnych liter oznaczających prowadzoną działalność:

 • - BW - w przypadku wprowadzającego baterie lub akumulatory,
 • - BP - w przypadku prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
 • - BWP - w przypadku wprowadzającego baterie lub akumulatory, który dotyczy zużytych akumulatorów.

Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach związanych z obrotem bateriami i akumulatorami od dnia 1 stycznia 2010 roku.


Zmiana danych

W przypadku zmiany danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany do złożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana, wniosku o zmianę wpisu do rejestru. Wzór wniosku reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru, wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru oraz wzoru wniosku o wykreślenie z rejestru (Dz. U Nr 141 poz. 1155)


Wykreślenie z rejestru

Wykreślenie z rejestru może nastąpić:

- na wniosek w drodze decyzji:

 • w przypadku trwałego zakończenia działalności gospodarczej przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru. Wzór wniosku reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru, wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru oraz wzoru wniosku o wykreślenie z rejestru (Dz. U Nr 141 poz. 1155).

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 10zł (Cz. I. ust. 53 załącznika)

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek Urzędu Dzielnicy Warszawa Ochota
ul. Grójecka 17a
02-021 Warszawa
Numer konta 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055
Tytułem: "Opłata skarbowa za wydanie decyzji"

Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku o wykreślenie z rejestru.

- z urzędu w drodze decyzji w przypadku:

 • cofnięcia lub wygaśnięcia decyzji związanej z gospodarka odpadami,
 • stwierdzenia rażących nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków określonych w przepisach ustawy,
 • stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.