Informacje ogólne

Od 1 stycznia 2016 r. zasady postepowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym określa ustawa z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688).

Najważniejsze zmiany

 • Poziom zbierania obejmie wszystkich wprowadzających sprzęt

  Od 1 stycznia 2016 r. wszyscy wprowadzający sprzęt (nie tylko sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych jak dotychczas) są obowiązani do osiągania minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu, w wysokości nie mniej niż 40% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu, a dla źródeł światła oraz diod elektroluminescencyjnych (LED) – 50% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu.

 • Zmiana grup sprzętu

  Od 1 stycznia 2016 r. do 30 grudnia 2017 r. obowiązuje 10 grup sprzętu wskazanych w załączniku nr 6 do ustawy z 11 września 2015 r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, natomiast od 1 stycznia 2018 r. zakres grup sprzętu podlegających przepisom ustawy zostanie zmieniony na 6 grup sprzętu podzielonych m.in. ze względu na sposób i koszt przetwarzania.

 • Zwiększenie możliwości nieodpłatnego oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

  Nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zobowiązuje duże sklepy, o powierzchni poświęconej sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego przekraczającej 400 m kwadratowych, do nieodpłatnego przyjęcia małogabarytowego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych (żaden z jego zewnętrznych wymiarów nie może przekraczać 25 cm), bez konieczności zakupu nowego urządzenia. Dotychczas nieodpłatny zwrot zużytego urządzenia możliwy był przy zakupie nowego urządzenia.

 

Zasady prowadzenia przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego w dalszym ciągu wskazane są w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1155 ze zm.).

Od 1 stycznia 2016 r. rejestr zawiera dodatkowo nazwę marki sprzętu, typ sprzętu (sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych lub inny niż przeznaczony dla gospodarstw domowych) oraz informację o stosowanej technice sprzedaży sprzętu (art. 124 ust. 1 ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym). Szczegóły dot. obowiązku przekazania przez wprowadzających sprzęt ww. informacji znajdują się w zakładce „Dodatkowe dane w rejestrze ZSEIE”.

Ponadto od 1 stycznia 2016 r. rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego obejmuje autoryzowanego przedstawiciela, którym jest przedsiębiorca działający w imieniu i na rzecz producenta sprzętu.

Akty wykonawcze

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. Nr 236, poz. 1649)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu (Dz. U. Nr 94, poz. 783)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach pochodzących ze zużytego sprzętu oraz sposobu ich przekazywania (Dz. U. Nr 81, poz. 684)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu oraz sposobu jego przekazywania (Dz. U. Nr 72, poz. 627)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru oraz wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru, a także sposobu ich przekazywania (Dz. U. Nr 68, poz. 582) - nie dotyczy wniosku o wpis do rejestru dla wprowadzającego sprzęt
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis do rejestru w odniesieniu do wprowadzającego sprzęt i autoryzowanego przedstawiciela oraz sposobu ich przekazywania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2353)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania numeru rejestrowego (Dz. U. Nr 92, poz. 760)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie (Dz. U. Nr 153, poz. 1226)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu (Dz. U. Nr 81, poz. 682)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 2186)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu (Dz. U. Nr 19, poz. 152) - obowiązujące w latach 2006 - 2016
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu (Dz. U. z 2016 r., poz. 2230) - obowiązujące w roku 2017
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie (Dz. U. Nr 132, poz. 1092)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz. 2213)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu oraz sposobu jego przekazywania (Dz. U. Nr 94, poz. 784)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie oraz sposobu jego przekazywania (Dz. U. Nr 81, poz. 683)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem (Dz. U. z 2016 r., poz. 2184)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania (Dz. U. z 2016 r., poz. 2133)

Informacje dotyczące gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym można znaleźć także na stronach Ministerstwa Środowiska.


Komunikat dot. prowadzenia przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego od 1 stycznia 2016r.

W dniu 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688).

Zgodnie z zapisami nowej ustawy Główny Inspektor Ochrony Środowiska będzie prowadził rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1155 ze zm.) - do czasu utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) (wynikającego z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach).

Wpisowi do rejestru będą podlegali następujący przedsiębiorcy:

 • wprowadzający sprzęt,
 • autoryzowany przedstawiciel,
 • zbierający zużyty sprzęt,
 • prowadzący zakład przetwarzania,
 • prowadzący działalność w zakresie recyklingu,
 • prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku,
 • organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Rejestr prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska będzie zawierał dodatkowe informacje: nazwę marki sprzętu, typ sprzętu (sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych lub sprzęt inny niż przeznaczony dla gospodarstw domowych) oraz informację o stosowanej technice sprzedaży sprzętu.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688) dostosuje rejestr do nowych wymogów w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.

Zmiany przepisów prawa dokonane ustawą o odpadach i ww. ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wskazują, że w dalszym ciągu mają zastosowanie m.in. przepisy art. 6 –15 i art. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zatem obowiązują nadal następujące rozporządzenia dotyczące prowadzonego przez GIOŚ rejestru:

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie (Dz. U. Nr 132, poz. 1092),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. Nr 236, poz. 1649),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru oraz wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru, a także sposobu ich przekazywania (Dz. U. Nr 68, poz. 582),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania numeru rejestrowego (Dz. U. Nr 92, poz. 760),
 • oraz wzory sprawozdań zamieszczone na stronie GIOŚ.

Dodatkowe dane w rejestrze ZSEIE

Od 1 stycznia 2016 r. rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego - prowadzony przez GIOŚ zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1155 ze zm.) w związku z art. 235 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r. poz. 21 ze zm.) i art. 84, art. 124 ust. 1 ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688) – w odniesieniu do wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli zawiera dodatkowo nazwę marki sprzętu, typ sprzętu (sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych lub sprzęt inny niż przeznaczony dla gospodarstw domowych) oraz informację o stosowanej technice sprzedaży sprzętu (art. 124 ust. 1 nowej ustawy o zseie).

Dodatkowe informacje dot. nazwy marki sprzętu, typu sprzętu oraz informacji o stosowanej technice sprzedaży sprzętu obejmują nowy wniosek o wpis do rejestru dla wprowadzającego sprzęt oraz autoryzowanego przedstawiciela.

Wprowadzający sprzęt, którzy uzyskali wpis do rejestru przed dniem wejścia w życie nowej ustawy o zużytym sprzęcie są obowiązani przekazać do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, informacji o nazwie marki sprzętu i typie sprzętu (sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych lub sprzęt inny niż przeznaczony dla gospodarstw domowych) oraz informację o stosowanej technice sprzedaży sprzętu.

Dla ułatwienia i ujednolicenia przekazywanych do GIOŚ danych opracowano wzór ww. informacji, który dostępny jest tutaj. Informację o nazwie marki sprzętu, typie sprzętu oraz stosowanej technice sprzedaży należy przesłać do GIOŚ, w formie pisemnej, w terminie do 30 czerwca 2016 r.


Numer rejestrowy

Główny Inspektor Ochrony Środowiska dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy i pisemnie zawiadamia go o jego nadaniu.

Numer rejestrowy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania numeru rejestrowego (Dz. U. Nr 92, poz. 760) oraz art. 116 ust. 14 ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie składał się z następujących elementów:

 • Litery E,
 • Liczby składającej się z 7 cyfr arabskich stanowiącej kolejny numer w rejestrze,
 • Litery:
  • W - w przypadku wprowadzającego sprzęt,
  • S - w przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • Z - w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie zbierania,
  • P - w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie przetwarzania,
  • R - w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie recyklingu,
  • X - w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku,
  • A - w przypadku autoryzowanego przedstawiciela.

 Uzyskanie wpisu

Od dnia 1 lipca 2006 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr:

 • wprowadzających sprzęt,
 • zbierających zużyty sprzęt,
 • prowadzących zakład przetwarzania,
 • prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
 • prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku,
 • organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

oraz od 1 stycznia 2016 r.

 • autoryzowanych przedstawicieli.

Wniosek o wpis do rejestru

Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć przed podjęciem działalności gospodarczej.

Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest obowiązana złożyć wniosek o wpis do rejestru w terminie 14 dni od dnia uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wzory wniosków i sposób ich przekazywania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska określają rozporządzenia:

Wnioski mogą być przekazywane w formie:

 • Pisemnej, na adres:
  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa

 • Dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.), na adres skrzynki podawczej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis do rejestru w odniesieniu do wprowadzającego sprzęt i autoryzowanego przedstawiciela oraz sposobu ich przekazywania (Dz. U. 2015 r. poz. 2353) wnioski w wpis do rejestru dla wprowadzającego sprzęt i autoryzowanego przedstawiciela mogą być złożone do GIOŚ wyłącznie w formie pisemnej.

Wnioski o wpis do rejestru dostępne są poniżej

Wprowadzający sprzęt dołącza do wniosku: uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, uwierzytelnioną kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a w przypadku braku takiej umowy dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego (tylko wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych).

w zakresie recyklingu

w zakresie innych niż recykling procesów odzysku

Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego dołącza do wniosku: zaświadczenie albo oświadczenie o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału, kopię statutu i informację o numerze organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Autoryzowany przedstawiciel dołącza do wniosku o wpis do rejestru uwierzytelnioną kopię: dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej w wysokości 2000 zł, umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego i umowy z producentem sprzętu.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska odmawia, w drodze decyzji, wpisu do rejestru wprowadzającego sprzęt i autoryzowanego przedstawiciela jeżeli nie uiścili oni opłaty rejestrowej oraz dodatkowo w przypadku wprowadzającego sprzęt jeżeli nie wniósł w wymaganej wysokości zabezpieczenia finansowego (w sytuacji gdy wprowadza sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych).


Opłata rejestrowa i roczna

Wpis do rejestru wprowadzającego sprzęt oraz autoryzowanego przedstawiciela podlega opłacie rejestrowej.

Dla wprowadzającego sprzęt - wysokość opłaty rejestrowej i rocznej określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. z 2008 r. nr 236, poz. 1649).

Dla autoryzowanego przedstawiciela – wysokość opłaty rejestrowej i rocznej wynosi 2000 zł i wynika z art. 116 ust. 13 ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Numer konta Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, na które należy uiszczać opłatę rejestrową:

NBP O/Warszawa

74 1010 1010 0006 4822 3100 0000

Tytułem:"Opłata rejestrowa"

SWIFT: NBPLPLPW

Wprowadzający sprzęt oraz autoryzowany przedstawiciel wpisani do rejestru mają obowiązek uiszczania w terminie do końca lutego każdego roku opłaty rocznej na odrębny rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wysokości opłat rocznych wynikają z tych samych regulacji co opłat rejestrowych, czyli dla:

NBP O/Warszawa

74 1010 1010 0006 4822 3100 0000

Tytułem:"Opłata roczna, nr rej. .................... "

SWIFT: NBPLPLPW

Opłatę rejestrową i roczną wnosi jedynie wprowadzający sprzęt i autoryzowany przedstawiciel.

W roku, w którym wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel uzyskał wpis w rejestrze ZSEIE nie wnosi opłaty rocznej.


Wykreślenie z rejestru

Główny Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje, w drodze decyzji, wykreślenia z rejestru:

 • na wniosek:
  • przedsiębiorcy, w przypadku zakończenia prowadzenia przez niego działalnosci,
  • organizacji odzysku, w przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
 • z urzędu, w przypadku:
  • nie uiszczenia przez wprowadzającego opłaty rocznej,
  • cofnięcia lub wygaśnięcia decyzji związanej z gospodarką odpadami,
  • niewniesienia w wymaganej wysokości zabezpieczenia finansowego.

Wniosek o wykreślenie z rejestru należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności przez przedsiębiorcę, lub od dnia otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości przez organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wniosek powinien zawierać:

 • numer rejestrowy,
 • firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres albo firmę organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz oznaczenie jej siedziby i adres,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada,
 • REGON, o ile taki posiada,
 • datę zaprzestania wykonywania działalności albo datę otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 10zł (Cz. I. ust. 53 załącznika)

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek
Urzędu Dzielnicy Warszawa Ochota
ul. Grójecka 17a
02-021 Warszawa
Numer konta 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055
Tytułem: " Opłata skarbowa za wydanie decyzji"

Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku o wykreślenie z rejestru.

Szczególny przypadek. Wykreślenie z urzędu zbierających prowadzących nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zgodnie z art. 117 ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym podmioty zbierające zużyty sprzęt wpisane do rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, niebędące zbierającymi zużyty sprzęt, o których mowa w art. 4 pkt 23 ww. ustawy o zużytym sprzęcie eklektycznym i elektronicznym, czyli nie posiadające zezwolenia na zbieranie odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, podlegają wykreśleniu z urzędu z tego rejestru w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, czyli do 30 czerwca 2016 r.

Przedsiębiorcy wpisani do rejestru tylko jako zbierający zużyty sprzęt (na końcu numeru rejestrowego występuje wyłącznie litera „Z”) zostaną powiadomieni o wykreśleniu z rejestru decyzją administracyjną, a pozostali przedsiębiorcy pismem informującym o zmianie numeru rejestrowego.

Wykreślenie zbierającego zużyty sprzęt z rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oznacza, że w dalszym ciągu może prowadzić on działalności w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tzw. nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów, o której mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o odpadach, nie będzie jednak obowiązany do przesyłania do GIOŚ sprawozdań o masie zebranego i przekazanego do zakładu przetwarzania zużytego sprzętu.

Wykreślenie zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie oznacza, że taki przedsiębiorca nie będzie podlegał ustawie z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 podmiot udostępniający na rynku sprzęt elektryczny i elektroniczny, a więc również sprzedawca detaliczny lub hurtowy sprzętu elektrycznego i elektronicznego, obowiązani są wykonywać obowiązki nałożone na niego ww. ustawą, jak np. obowiązek nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży lub w miejscu dostawy tego sprzętu.


Zmiana danych

W przypadku zmiany danych przedsiębiorca jest obowiązany złożyć do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana, wniosek o zmianę wpisu do rejestru.

W przypadku zmiany danych organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest ona obowiązana złożyć wniosek o zmianę wpisu do rejestru w terminie 30 dni, od dnia w którym nastąpiła zmiana, natomiast w przypadku autoryzowanego przedstawiciela termin ten wynosi 14 dni.


Sprawozdawczość obowiązująca od I półrocza 2009r.

Sprawozdania mogą być przekazywane w formie: pisemnej, na adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa lub dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), na adres skrzynki podawczej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Nie złożenie wymaganych przepisami prawa sprawozdań podlega karze grzywny. 


1. Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu, określone w załączniku nr 1 do ustawy, z wyszczególnieniem danych o rodzaju i masie baterii i akumulatorów stosowanych na potrzeby działania sprzętu (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 maja 2009r. - Dz. U. Nr 72 poz. 627)

Sprawozdanie należy przekazywać do GIOŚ w terminie do 31 lipca 2009r. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres 1 lipca do 31 grudnia każdego roku.

Pobierz sprawozdanie

2. Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu.(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie Dz. U. Nr 153, poz. 1226).

Sprawozdanie należy przekazywać do GIOŚ w terminie do 31 lipca 2009r. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres 1 lipca do 31 grudnia każdego roku.

Pobierz sprawozdanie

3. Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu.(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie Dz. U. Nr 153, poz. 1226).

Sprawozdanie należy przekazywać do GIOŚ w terminie do dnia 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy.

Pobierz sprawozdanie

4. Wykaz zakładów przetwarzania, które tworzyły sieć zakładów przetwarzania wprowadzającego sprzęt.(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu Dz. U. nr 94, poz. 783)

Wykaz należy przekazywać do GIOŚ w terminie do dnia 15 marca każdego roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy.

Pobierz wykaz

5. Sprawozdanie zawierające odrębnie informację dla poszczególnych grup sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy o wysokości należnej opłaty produktowej(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu Dz. U. nr 94, poz. 784).

Sprawozdanie należy przekazywać do GIOŚ w terminie do dnia 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy.

Pobierz sprawozdanie

Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu należy przekazywać do GIOŚ w terminie do 31 lipca 2009r. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku.

1. Zaświadczenie o zużytym sprzęcie należało przekazywać do GIOŚ w terminie do 10 lipca 2009 r. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do końca lutego za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku. Wzór tego zaświadczenia obowiązywał do I półrocza 2016 r.

1a. Zaświadczenie o zużytym sprzęcie należy przekazywać do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności w terminie do dnia 28 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy. Wzór tego zaświadczenia obowiązuje do 1 stycznia 2017 r.

2. Sprawozdanie o przetworzonym zużytym sprzęcie należy przekazywać do GIOŚ w terminie do 31 lipca 2009r. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku.

w zakresie recyklingu

1.Zaświadczenie potwierdzające recykling należało przekazywać do GIOŚ w terminie do 10 lipca 2009 r. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do końca lutego za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku. Wzór tego zaświadczenia obowiązywał do I półrocza 2016 r.

1a. Zaświadczenie potwierdzające recykling należy przekazywać do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności za poprzedni rok kalendarzowy, w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku od zakładu przetwarzania. Wzór tego zaświadczenia obowiązuje do 1 stycznia 2017 r.

2. Sprawozdanie o odpadach pochodzących ze zużytego sprzętu należy przekazywać do GIOŚ w terminie do 31 lipca 2009r. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku.

w zakresie innych niż recykling procesów odzysku

1. Zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku należało przekazywać do GIOŚ w terminie do 10 lipca 2009 r. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do końca lutego za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku. Wzór tego zaświadczenia obowiązywał do I półrocza 2016 r.

1a. Zaświadczenie potwierdzające odzysk inny niż recykling należy przekazywać do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności za poprzedni rok kalendarzowy, w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku od zakładu przetwarzania. Wzór tego zaświadczenia obowiązuje do 1 stycznia 2017 r.

2. Sprawozdanie o odpadach pochodzących ze zużytego sprzętu należy przekazywać do GIOŚ w terminie do 31 lipca 2009r. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku.


Zabezpieczenia finansowe

Zabezpieczenie finansowe jest wnoszone na dany rok kalendarzowy przez wprowadzającego sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych w przypadku niezawarcia umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W związku z wejściem w życie 1 stycznia 2016 r. „nowej” ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 11 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688) zmianie uległ Organ, do którego należy wnosić zabezpieczenie finansowe. Informacje dotyczące zabezpieczeń finansowych zawarte są w ww. ustawie w rozdziale 4 „Zabezpieczenia finansowe” - art. od 27 do 33, oraz rozdziel 16 „Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe” – art. 132 i 133.

Ilekroć w art. 27–33 ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest mowa o marszałku województwa, do czasu utworzenia Bazy danych, o której mowa w art. 79 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, rozumie się przez to Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Zgodnie z art. 29 nowej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym podstawą obliczenia wysokości zabezpieczenia finansowego jest:

 • dla wprowadzającego sprzęt nie wpisanego do rejestru - masa sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, którą zamierza wprowadzić do obrotu w danym roku kalendarzowym,
 • dla wprowadzającego sprzęt wpisanego do rejestru – masa sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, wprowadzonego do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Wysokość zabezpieczenia finansowego oblicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej oraz masy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, o której mowa powyżej. Do dnia 31 grudnia 2016 r. obowiązują stawki opłaty produktowej określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 25 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla sprzętu (Dz. U. nr 19 poz. 152). Od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. obowiązują stawki opłaty produktowej określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu (Dz. U. z 2016 r., poz. 2230).

Formy zabezpieczenia finansowego:

 • depozyt wpłacany na odrębny rachunek bankowy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
 • gwarancja ubezpieczeniowa złożona do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
 • gwarancja bankowa złożona do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Zabezpieczenie finansowe w formie depozytu należy wpłacać na konto Głównego Inspektora Ochrony Środowiska:

29 1010 1010 0006 4813 9120 1000

Gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa złożone jako zabezpieczenie finansowe stwierdzają, że w razie nieuiszczenia opłaty produktowej zakład ubezpieczeń albo bank ureguluje zobowiązania na rzecz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Gwarantem może być wyłącznie instytucja finansowa upoważniona do gwarantowania długu celnego.

Oryginały zabezpieczenia finansowego w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy złożyć do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.

Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych jest obowiązany do wniesienia zabezpieczenia finansowego w terminie do dnia 30 czerwca roku, którego dotyczy to zabezpieczenie. Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, który rozpoczyna działalność w zakresie wprowadzania do obrotu sprzętu, jest obowiązany do wniesienia zabezpieczenia finansowego przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru.

Nie wniesienie zabezpieczenia finansowego, albo nie wniesienie zabezpieczenia finansowego w terminie obarczone jest sankcją w postaci administracyjnej kary pieniężnej w wysokości od 5 000 zł do 300 000 zł.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska w terminie do dnia 30 października roku następującego po roku kalendarzowym, w którym wniesiono zabezpieczenie finansowe, dokonuje rozliczenia tego zabezpieczenia. Rozliczenie to ma formę decyzji administracyjnej.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska dokona zwrotu (w przypadku decyzji orzekającej o zwrocie) zabezpieczenia finansowego w kwocie nominalnej zabezpieczenia finansowego w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, oraz po wskazaniu przez wprowadzającego sprzęt rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu. Oznacza to, że wprowadzający sprzęt powinien wskazać numer rachunku bankowego, na który GIOŚ będzie mógł dokonać zwrotu tego zabezpieczenia.

Do zabezpieczeń finansowych wniesionych do 31 grudnia 2015 r. stosuje się przepisy ustawy z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Publiczne kampanie edukacyjne

Zgodnie z art. 15 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadzający sprzęt jest obowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne.

Publiczna kampania edukacyjna to działanie mające na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz wspomaganie osiągnięcia wysokiego poziomu zbierania zużytego sprzętu, obejmujące informowanie o możliwym wpływie zużytego sprzętu na środowisko i zdrowie ludzi oraz o prawidłowym postępowaniu ze zużytym sprzętem, w szczególności o metodach selektywnego zbierania, dostępnych systemach zwrotu oraz roli użytkowników sprzętu w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu, w tym kampanie w środkach masowego przekazu, ulotki i broszury informacyjne, plakaty, konkursy, konferencje oraz imprezy o charakterze informacyjno-edukacyjnym;

Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych może być wykonywany:

 • samodzielnie,
 • lub za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wprowadzający sprzęt wykonujący obowiązek samodzielnego prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych:

 • przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne lub
 • wnosi na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego

– łącznie co najmniej 0,1% przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym. Wprowadzający sprzęt, który rozpoczyna działalność w danym roku kalendarzowym, oblicza wysokość środków, które powinny zostać przeznaczone na przeprowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych, w odniesieniu do przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągniętych w tym roku kalendarzowym.

Wprowadzający sprzęt oraz organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzą i rozliczają publiczne kampanie edukacyjne, za rok 2014 i 2015, zgodnie z przepisami ustawy z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (wpłaty dokonywane w tym zakresie przez wprowadzających sprzęt - na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Rozliczenie wykonania obowiązku następuje w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym wprowadzający sprzęt był obowiązany do przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Wprowadzający sprzęt jest zwolniony z obowiązku prowadzenia publicznej kampanii edukacyjnej jeżeli wysokość środków obliczonych w sposób opisany powyżej nie przekracza 100 zł w danym roku kalendarzowym.

Zwolnienie ma zastosowanie tylko w sytuacji gdy:

 • wprowadzający sprzęt złoży marszałkowi województwa, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku:
  • zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.7),
  • informacje, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy, o której powyżej mowa;
 • w odniesieniu do wprowadzającego sprzęt są spełnione warunki dopuszczalności pomocy de minimis określone w obowiązujących przepisach prawa Unii Europejskiej w zakresie pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie.

Opłaty produktowe

Wprowadzający sprzęt, który nie wykonał obowiązku osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu, jest obowiązany do wniesienia opłaty produktowej, obliczanej oddzielnie dla każdej grupy sprzętu, w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu:

 • zbierania;
 • odzysku;
 • przygotowania do ponownego użycia i recyklingu.

Do dnia 31 grudnia 2016 r. obowiązują stawki opłaty produktowej określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 25 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla sprzętu (Dz. U. nr 19 poz. 152). Od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. obowiązują stawki opłaty produktowej określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu (Dz. U. z 2016 r., poz. 2230).

 

Z uwagi na okres przejściowy przepisów związanych z wysokością stawki opłaty produktowej, dla lamp wyładowczych oraz diod elektroluminescencyjne LED wynosi ona odpowiednio:

LATA

Wysokość stawki opłaty produktowej

Lampy wyładowcze

Diody LED

Do 2015 r.

18 zł

1,80 zł

Za 2016 r.

8 zł

8 zł

Od 2017 r.

7,50 zł

7,50 zł

 

Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa w kilogramach zużytego sprzętu. Należną opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej i różnicy pomiędzy odpowiednio wymaganym a osiągniętym minimalnym rocznym poziomem zbierania zużytego sprzętu, poziomem odzysku oraz poziomem przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu.

Opłata produktowa jest obliczana na koniec roku kalendarzowego i wnoszona jest bez wezwania na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy. W przypadku gdy wysokość opłaty produktowej za daną grupę sprzętu nie przekracza 50 zł, opłaty produktowej nie wnosi się.

Do opłat produktowych należnych na podstawie ustawy z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, oraz do wpływów z tych opłat stosuje się przepisy tej ustawy (wpłaty opłat produktowych za 2015 r. i lata poprzednie wnosi się na konto wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej właściwego ze względu na miejsce siedziby wprowadzającego sprzęt).

Zwalnia się z opłaty produktowej wprowadzającego sprzęt, który wprowadza do obrotu:

 • małogabarytowy sprzęt, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 100 kg,
 • wielkogabarytowy sprzęt, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 1000 kg.

Zwolnienie, o którym wyżej mowa, ma zastosowanie, jeżeli:

 • wprowadzający sprzęt złoży marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca każdego roku:
  • zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
  • informacje, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy, o której mowa w lit. a;
 • w odniesieniu do wprowadzającego sprzęt są spełnione warunki dopuszczalności pomocy de minimis określone w obowiązujących przepisach prawa Unii Europejskiej w zakresie pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie.

Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłaty produktowej za nieosiągnięcie wymaganego poziomu zbierania.


Wyjaśnienia do przepisów

Lampy LED

Poziom zbierania dla diod elektroluminescencyjnych LED w roku 2016 może być liczony w stosunku do masy wprowadzonego sprzętu w 2016 r. Wynika to z faktu, iż ustawa z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Dopiero od tej daty określono obowiązki dla tego rodzaju sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wyszczególniając go jako przykładowy rodzaj sprzętu w grupie 5 „Sprzęt oświetleniowy”, a co za tym idzie część przedsiębiorców mogła nie prowadzić ewidencji wprowadzanych lamp LED za lata 2013, 2014 i 2015. W konsekwencji uniemożliwia im to obliczenie poziomu zbierania na podstawie definicji średniorocznej masy sprzętu wskazanej w art. 4 pkt 15 ww. ustawy. Należy jednak zaznaczyć, że wprowadzający sprzęt, którzy taką ewidencję prowadzili mogą obliczyć poziom zbierania opierając się na średniorocznej masie wprowadzonych do obrotu lamp LED w latach poprzednich, biorąc pod uwagę definicję średniorocznej masy sprzętu.

Zgodnie zestanowiskiem Ministerstwa Środowiska potwierdzonym konsultacjami z przedstawicielami KE oprawy oświetleniowe zawierające na stałe zamontowane moduły LED będą sprzętem elektrycznym i elektronicznym klasyfikowanym do grupy 5 „Sprzęt oświetleniowy” w załączniku nr 6 do ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, jako „diody elektroluminescencyjne (LED)”, a nie pozostały sprzęt oświetleniowy do celów rozpraszania lub regulacji światła. Oznacza to, że poziom zbierania dla tego typu urządzeń za lata 2016 i 2017 wynosi zgodnie z art. 113 ww. ustawy nie mniej niż 50 % średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu.

Moduły LED wprowadzane do obrotu w celu wbudowania do lamp lub opraw oświetleniowych nie są sprzętem elektrycznym i elektronicznym i nie będą objęte przepisami ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Z uwagi na to, że nie są ustalone zasady przesyłania do GIOŚ sprawozdań dotyczących diod elektroluminescencyjnych (LED) za rok 2016 to należy wyjaśnić, że o ile dane dotyczące tego rodzaju sprzętu nie są wyróżnione we wzorach sprawozdań wynikających z ustawy z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o tyle za uzasadnioną należałoby uznać pewną modyfikację istniejących wzorów sprawozdawczych, celem wpisania w nich danych dotyczących tego rodzaju sprzętu. Zmienione w ten sposób sprawozdania, np. sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu za I i II półrocze 2016 r., w których wskazano dane dotyczące diod elektroluminescencyjnych (LED) zostaną uznane za przesłane zgodnie ze wzorem. W sytuacji gdy wskazanie informacji o diodach elektroluminescencyjnych (LED) nie będzie możliwe na obowiązujących wzorach sprawozdań to za prawidłowe uznać należy przekazanie ich w piśmie załączonym do przesyłanego sprawozdania, np. piśmie przewodnim.

Średnioroczna masa sprzętu

Zgodnie z art. 4 pkt 15 ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym za średnioroczną masę sprzętu uważa się średnią masę sprzętu wprowadzonego do obrotu w 3 poprzednich latach kalendarzowych przez danego wprowadzającego sprzęt. Jeżeli wprowadzający sprzęt nie wprowadzał do obrotu sprzętu przez 3 lata, to średnią masę sprzętu liczy się odpowiednio za 2 poprzednie lata kalendarzowe lub za poprzedni rok kalendarzowy, w którym nastąpiło wprowadzanie do obrotu sprzętu. Powyższe oznacza, że przy obliczaniu poziomu zbierania zużytego sprzętu należy brać pod uwagę tylko te poprzednie lata, w których nastąpiło faktyczne wprowadzenie sprzętu do obrotu, np. jeżeli wprowadzający sprzęt wprowadzał sprzęt w roku 2013 i 2015, natomiast w 2014 masa wprowadzonego sprzętu wyniosła 0 kg, to zgodnie z ww. definicją średnioroczną masę sprzętu oblicza się w stosunku do lat 2013 i 2015, nie biorąc pod uwagę roku 2014, stosując zmodyfikowany wzór, o którym mowa w załączniku nr 3 do ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Średnioroczna masa sprzętu

W ustawie z 11 września 2015 r. brak jest wskazania metody obliczania poziomu zbierania zużytego sprzętu dla wprowadzającego sprzęt rozpoczynającego działalność w danym roku kalendarzowym. Należy więc przyjąć, że wprowadzający sprzęt rozpoczynający działalność w danym roku kalendarzowym liczy roczny poziom zbierania zużytego sprzętu w stosunku do sprzętu wprowadzonego do obrotu w tym roku kalendarzowym. Dla przykładu: wprowadzający sprzęt, zarejestrowany w rejestrze GIOŚ w 2016 r. liczy średnioroczną masę sprzętu (która posłuży za podstawę do obliczenia osiągniętego poziomu zbierania) w stosunku do masy sprzętu wprowadzonej w 2016 r.


Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.