REACH

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)oraz Dyrektywa w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE oraz Dyrektywa 2006/121/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku zmieniająca dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych w celu dostosowania jej do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów(opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 396 z dnia 30 grudnia 2006 roku, sprostowanie Dz. Urz. UE L 136 z dnia 29 maja 2007 roku) weszło w życie 1 czerwca 2007 r.

Jego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska oraz propagowanie nowoczesnych metod oceny ryzyka stwarzanego przez substancje przy jednoczesnym zagwarantowaniu ich swobodnego obrotu na rynku wewnętrznym i wsparciu konkurencyjności i innowacyjności.

Rozporządzenie REACH wprowadziło liczne zmiany w prawodawstwie dotyczącym chemikaliów. Zasadniczym zwrotem w podejściu do kwestii nadzoru nad bezpieczeństwem chemicznym jest przeniesienie ciężaru wykonywania oceny ryzyka dla substancji chemicznych z państw członkowskich na przedsiębiorców. Zmieniły się przepisy odnośnie wprowadzania substancji chemicznych na rynek. Pojawił się między innymi obowiązek rejestrowania substancji chemicznej w jej postaci własnej, w preparacie, czy w wyrobie, jeżeli wielkość jej produkcji lub importu wynosi co najmniej 1 tonę/rok. Jednym z nowych wymogów rozporządzenia REACH dot. przedsiębiorców jest sporządzanie raportów bezpieczeństwa chemicznego, oraz scenariuszy narażenia.

System REACH, przewiduje także szereg obowiązków dla państw członkowskich. Przede wszystkim, zgodnie z art. 121, konieczne jest powołanie właściwego organu lub organów odpowiedzialnych za wykonywanie zadań przydzielonych państwom członkowskim na mocy rozporządzenia oraz za współpracę z Komisją Europejską i Europejską Agencją Chemikaliów we wdrażaniu rozporządzenia. Obliguje również państwa członkowskie do zapewnienia właściwym organom odpowiednich zasobów gwarantujących terminowe wypełnianie zadań przewidzianych przepisami rozporządzenia. Ponadto w art. 125 zapisany jest obowiązek zapewnienia przez państwa członkowskie odpowiedniego systemu kontroli urzędowych i innych działań oraz w art. 124 utworzenia krajowych centrów informacyjnych, zapewniających zainteresowanym stronom porady dotyczące ich odpowiedzialności i obowiązków wynikających z rozporządzenia. W dokumentach, do których dostęp można uzyskać pod poniższymi linkami, znajdują się informacje, jakie organy pełnią ww. zadania w Polsce.

Więcej na ten temat:


RoHS

Dyrektywa RoHS, ograniczająca używanie ryzykownych dla środowiska substancji.

Dyrektywa RoHS – (ang.Restriction of Hazardous Substances), z 27 stycznia 2003 roku (2002/95/EC), wprowadzona w życie 1 lipca 2006 roku. Dyrektywa ta została transponowana do Polski Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 69, poz. 457). Celem wprowadzenia dyrektywy jest zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Dyrektywa RoHS wymaga, aby producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego stosowali w minimalnych ilościach określonych w przepisach prawa następujące substancje:

 • Ołów (Pb)
 • Rtęć (Hg)
 • Kadm(Cd)
 • Sześciowartościowy Chrom (Cr+6)
 • Eter polibromowanych di fenyli (PBDE)
 • Polibromowane bifenyle (PBB)
   

Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów dyrektywy RoHS oraz wdrażającego ją do prawa polskiego rozporządzenia Ministra Gospodarki, była przyczyną sporu kompetencyjnego pomiędzy Inspekcją Ochrony Środowiska a Inspekcją Handlową. W lutym 2008 r. odbyło się spotkanie w celu rozstrzygnięcia tego sporu i wyznaczenie organu kontrolno-nadzorczego odpowiedzialnego za kwestie w zakresie RoHS.
Dnia 13 czerwca 2008 r. Prezes Rady Ministrów orzekł, że zakres spraw związanych z przestrzeganiem przepisów Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko należy do właściwości Ministra Środowiska. Natomiast kwestie szczegółowe związane z wykonywaniem kontroli w zakresie przestrzegania zapisów przedmiotowego rozporządzenia będzie sprawował Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Natomiast interpretacja przepisów rozporządzenia leży w gestii Ministerstwa Gospodarki.

Jednocześnie informujemy, że pod pełna informacja dotycząca dyrektywy RoHS (akty prawne, wytyczne techniczne, materiały informacyjne) znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki pod poniższym linkiem.


SZWO

Podstawa prawna dla Inspekcji Ochrony Środowiska do kontroli przestrzegania przepisów dot. substancji zubożających warstwę ozonową.

Inspekcja Ochrony Środowiska prowadzi kontrolę podmiotów używających substancje zubożające warstwę ozonową (SZWO) w celu wyegzekwowania takiego postępowania z nimi, aby ograniczać ich szkodliwy wpływ na środowisko przyrodnicze. Kompetencje IOŚ w tym zakresie wynikają z art. 32 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. nr 121, poz. 1263), zwanej dalej Ustawą.

Zgodnie z art. 35 ust. 3 Ustawy, Główny Inspektor Ochrony Środowiska przedstawia ministrowi właściwemu ds. środowiska do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego raport w sprawie oceny stanu przestrzegania przepisów dotyczących substancji kontrolowanych w roku poprzednim.

Szczegółowe informacje przyrodnicze o ochronie warstwy ozonowej oraz przepisach prawnych w tym zakresie, jak również działaniach IOŚ związanych z nadzorem nad postępowaniem ze SZWO można znaleźć w prezentacji p. Przemysława Olszanieckiego pn.: „Nadzór nad podmiotami używającymi SZWO po wejściu w życie REACH” oraz w pracy pt.: „Zagrożenie stwarzane dla środowiska przez chlorowcopochodne węglowodorów alifatycznych należących do substancji zubożających warstwę ozonową, szczególne uregulowania prawne (komplementarne do REACH) dot. postępowania z tymi substancjami oraz wskazówki dla organów nadzoru odnośnie wykonywania kontroli producentów, importerów i dalszych użytkowników w przedmiotowym zakresie” (dostęp wyżej) oraz poniższych dokumentach:

 • Wytyczne i wskazówki dla WIOŚ (Dostęp do poniższych dokumentów w całości możliwy jest po skontaktowaniu się z p. Przemysławem Olszanieckim, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 0-22 57 92 653)
  • „Wskazówki metodyczne do wykonywania kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową” opracowane w DIiO
  • „Wytyczne do sporządzania raportu rocznego w sprawie oceny stanu przestrzegania przepisów dotyczących substancji kontrolowanych”
Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.