Dane podstawowe

Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Z dniem 1 stycznia 2019 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska ( Dz.U z 2018r poz. 1479) w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, na bazie laboratoriów Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska utworzone zostało Centralne Laboratorium Badawcze (CLB).

Centralne Laboratorium Badawcze działa w oparciu o 16 Oddziałów:

Wszystkie Oddziały Centralnego Laboratorium Badawczego posiadają wdrożony system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 potwierdzony certyfikatem akredytacji laboratorium badawczego

 • Oddział w Białymstoku - Certyfikat Akredytacji Nr AB 165
 • Oddział w Bydgoszczy - Certyfikat Akredytacji Nr AB 201
 • Oddział w Gdańsku - Certyfikat Akredytacji Nr AB 794
 • Oddział w Katowicach - Certyfikat Akredytacji Nr AB 188
 • Oddział w Kielcach - Certyfikat Akredytacji Nr AB 106
 • Oddział w Krakowie - Certyfikat Akredytacji Nr AB 176
 • Oddział w Lublinie - Certyfikat Akredytacji Nr AB 118
 • Oddział w Łodzi - Certyfikat Akredytacji Nr AB 085
 • Oddział w Opolu - Certyfikat Akredytacji Nr AB 1005
 • Oddział w Olsztynie - Certyfikat Akredytacji Nr AB 805
 • Oddział w Poznaniu - Certyfikat Akredytacji Nr AB 199
 • Oddział w Szczecinie - Certyfikat Akredytacji Nr AB 177
 • Oddział w Rzeszowie - Certyfikat Akredytacji Nr AB 447
 • Oddział w Warszawie - Certyfikat Akredytacji Nr AB 322
 • Oddział w Wrocławiu - Certyfikat Akredytacji Nr AB 075
 • Oddział w Zielonej Górze - Certyfikat Akredytacji Nr AB 127

Wykaz badań objętych zakresem akredytacji dostępny jest na stronie Polskiego Centrum Akredytacji www.pca.gov.pl

Zakres działań CLB obejmuje:

 • monitoring jakości wód powierzchniowych, powietrza, natężenia hałasu komunikacyjnego
  i lotniczego, pól elektromagnetycznych,
 • badania i pomiary kontrolne w celu oceny emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody, ziemi
  z podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 • badania związane z poważnymi awariami.

 

W ramach wyżej wymienionych działań CLB wykonuje:

 • pobory próbek wody, ścieków, osadów, odpadów, materiału dennego, gleby, powietrza i gazów odlotowych,
 • analizy fizykochemiczne, biologiczne i parazytologiczne w próbkach środowiskowych,
 • badania mikrobiologiczne i hydrobiologiczne w wodach powierzchniowych,
 • pomiary zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego,
 • pomiary emisji gazów odlotowych do powietrza,
 • pomiary hałasu przemysłowego, impulsowego, komunikacyjnego i lotniczego,
 • pomiary pola elektromagnetycznego,
 • oznaczania zawartości siarki w paliwach.

 

Wszystkie badania i pomiary prowadzone są przy użyciu nowoczesnej aparatury i sprzętu pomiarowego. Laboratoria wyposażone są miedzy innymi w:

 • mobilne laboratoria do pomiarów imisji zanieczyszczeń powietrza wyposażone m.in.
  w automatyczne mierniki pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, automatyczne analizatory BTX, kompaktowe stacje meteorologiczne,
 • sieć automatycznego monitoringu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego wyposażoną
  w automatyczne i manualne pyłomierze, analizatory tlenku węgla, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, ozonu i BTX oraz stacje meteo,
 • analizatory do pomiaru emisji gazów odlotowych,
 • analizatory ogólnego węgla organicznego z detektorem FID (emisja),
 • mobilne stacje pomiarów monitoringowych hałasu,
 • laboratoria mobilne do badań i pomiarów terenowych podczas poważnych awarii, wiertnice samochodowe,
 • przenośne urządzenia do pobierania próbek wody, ścieków, gruntu,
 • spektrometry absorpcji atomowej z kuwetą grafitową i przystawką do generacji wodorków,
 • spektrometry emisyjne z plazmą wzbudzaną indukcyjnie,
 • spektrometry mas sprzężone z plazmą wzbudzoną indukcyjnie,
 • chromatografy gazowe sprzężone ze spektrometrami mas,
 • chromatografy gazowe sprzężone z tandemową spektrometrią mas,
 • chromatografy gazowe z detektorami ECD, FID, NPD,
 • chromatograf gazowy z detektorem masowym,
 • chromatografy cieczowe z detektorami FLD, DAD,
 • chromatograf cieczowy z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS),
 • chromatografy jonowe,
 • spektrofotometry UV–VIS,
 • automatyczne analizatory węgla organicznego,
 • analizatory rtęci,
 • analizatory przepływowe,
 • mierniki poziomu dźwięku,
 • uniwersalne, szerokopasmowe mierniki natężenia pola elektromagnetycznego,
 • tlenomierze, pehametry, konduktometry, wagi analityczne, biurety cyfrowe, mikroskopy, zestawy do oznaczania: azotu, BZT5, itp.,
 • zestawy GPS i dalmierze laserowe.

 

Sprzęt obsługiwany jest przez kompetentny personel zgodnie z wymogami systemu zarządzania. Laboratorium korzysta z wzorców i certyfikowanych materiałów odniesienia a aparatura pomiarowa jest poddawana stałej kontroli metrologicznej (legalizacja i wzorcowanie).

Mając na uwadze, iż nadrzędnym celem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska jest skuteczna realizacja polityki ekologicznej państwa w zakresie powierzonych zadań, strategicznymi celami Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska są:

 • Realizacja badań i pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na poziomie spełniającym potrzeby, wymagania i oczekiwania klientów, organów stanowiących i organizacji udzielających uznania z zachowaniem dobrej praktyki profesjonalnej,
 • Budowanie wizerunku nowoczesnej i przyjaznej instytucji administracji publicznej;
 • Umacnianie zaufania społecznego poprzez stosowanie zasad niezależności, bezstronności, obiektywizmu i unikania konfliktu interesów;
 • Ciągłe doskonalenie skuteczności i efektywności systemu zarządzania oraz kompetencji  technicznych z uwzględnieniem ryzyka i szans związanych z działalnością laboratoryjną.

 

Powyższe cele CLB realizuje:

 • zatrudniając kompetentny personel stale podnoszący swoje kwalifikacje,
 • doskonaląc swój system zarządzania,
 • podnosząc poziom jakości i wiarygodności wykonywanych badań,
 • wprowadzając nowoczesne metody badawcze,
 • uczestnicząc w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych.

 

Centralne Laboratorium Badawcze prowadzi badania i pomiary w oparciu o polskie i międzynarodowe normy, zarządzenia GIOŚ, noty aplikacyjne producentów aparatury bądź własne sprawdzone
i udokumentowane metodyki. Systematyczne uczestniczenie w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości i uzyskiwanie bardzo dobrych wyników jest potwierdzeniem kompetencji, kwalifikacji
i doświadczenia personelu.

 

Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Dane podstawowe

Marta Marciniak - Dyrektor CLB, nr telefonu: 515 004 024, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
sekretariat - Małgorzata Nieznańska, nr telefonu: 22 36 92 590, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Mirosława Zbroś - Zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych Pełnomocnik ds.systemu zarządzania
          nr telefonu: 606 216 015, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Leszek Turzański - Zastępca Dyrektora ds. badań jakości powietrza
          nr telefonu: 602 341 888, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Elżbieta Sznajder - Zastępca Dyrektora ds. badań monitoringowych
          nr telefonu: 784 317 668, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Włodzimierz Andrzejczak - Zastępca Dyrektora ds. badań inspekcyjnych
          nr telefonu: 721 810 142, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

L.p.

CLB
Odział

Adres

Kierownik
laboratorium

nr telefonu/e-mail

Zakres
akredytacji
Nr

 

1.

 

Białystok

15-264 Białystok
ul. Ciołkowskiego 2/3

Joanna
Sacharewicz

85 655 82 00
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

AB 165

 

2.

 

Bydgoszcz

85-018 Bydgoszcz
ul. Piotra Skargi 2

Iwona
Klugiewicz

52 376 17 40
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

AB 201

 

3.

 

Gdańsk

80-001 Gdańsk
Trakt św. Wojciecha 2993D

Ryszard
Potrykus

58 765 95 48
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

AB 794

 

4.

 

Katowice

40-036 Katowice
ul. Wita Stwosza 2

Wiesława
Piskorz

882 012 805, 32 201 76 31
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

AB 188

 

5.

 

Kielce

25-516 Kielce
Al. IX Wieków Kielc 3

Katarzyna
Ornal-Karguleiwcz

41 342 19 52
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

AB 106

 

6.

 

Kraków

30-740 Kraków
ul. Półłanki 76E

Leszek
Turzański

12 298 17 00
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

AB 176

 

7.

 

Lublin

20-092 Lublin
ul. Obywatelska 13

Dariusz
Suryś

81 718 62 27
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

AB 118

 

8.

 

Łódź

90-743 Łódź
ul. Lipowa 16

Włodzimierz
Andrzejczak

43 633 33 43
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

AB 085

 

9.

 

Opole

45-035 Opole
ul. Nysy Łużyckiej 42

Teresa
Gąsiorowska

77 543 00 69
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

AB 1005

 

10.

 

Olsztyn

10-117 Olsztyn
ul. 1 Maja 13b

Dorota
Sikorska

89 522 08 36
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

AB 805

 

11.

 

Poznań

61-625 Poznań
ul. Czarna Rola 4

Beata
Kudzia-Pawlaczyk

61 827 05 43
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

AB 199

 

12.

 

Szczecin

70-502 Szczecin
ul. Wały Chrobrego 4

Magdalena
Bednarz

91 48 59 540
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

AB 177

 

13.

 

Rzeszów

35-101 Rzeszów
ul. Langiewicza 26

Jan
Bednarski

17 850 58 17
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

AB 447

 

14.

 

Warszawa

00-716 Warszawa
ul. Bartycka 110A

Mirosława
Zbroś

22 651 06 60, 22 651 07 07
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

AB 322

 

15.

 

Wrocław

51-630 Wrocław
ul. Chełmońskiego 14

Elżbieta
Sznajder

784 317 668
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

AB 075

 

16.

 

Zielona Góra

65-231 Zielona Góra
ul. Siemiradzkiego 19

Katarzyna
Skarupska

68 45 48 455
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

AB 127

Departament Kontroli Gospodarowania Odpadami

Podstawowym zadaniem Departamentu Kontroli Gospodarowania Odpadami jest realizacja zadań w zakresie:

 • koordynacji działań związanych z walką z szarą strefą w obszarze gospodarki odpadami;
 • przeciwdziałania przestępstwom i wykroczeniom w obszarze gospodarowania odpadami;
 • planowania, przygotowywania i przeprowadzania, we współpracy z organami ścigania i innymi organami kontroli, kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami, w tym transgranicznego ich przemieszczania;
 • koordynacji i nadzoru w imieniu Głównego Inspektora nad działalnością kontrolną wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w zakresie gospodarowania odpadami;
 • kontroli przestrzegania przepisów w zakresie gospodarki odpadami;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych w zakresie właściwości Departamentu.

Dyrektor: Izabela Szadura
Z-ca Dyrektora: Roman Jaworski
Sekretariat:
tel. 22 36 92 220; fax. 22 36 92 302
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Departament Inspekcji

Podstawowym zadaniem Departamentu Inspekcji jest realizacja zadań w zakresie:

 • koordynacji i nadzoru w imieniu Głównego Inspektora nad działalnością kontrolną wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, z zastrzeżeniem §10;
 • przeciwdziałania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko środowisku, z zastrzeżeniem §10;
 • kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska, z zastrzeżeniem §10;
 • przeciwdziałania poważnym awariom oraz prowadzenia nadzoru nad usuwaniem ich skutków i przywracaniem środowiska do stanu właściwego;
 • planowania, przygotowywania i przeprowadzania, we współpracy z organami ścigania i innymi organami kontroli, kontroli podmiotów korzystających ze środowiska, z zastrzeżeniem §10;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych w zakresie właściwości Departamentu.

Dyrektor: Hanna Kończal
Z-ca Dyrektora: Miłosz Jarzyński
Sekretariat:
tel. 22 36 92 372; fax. 22 825 15 09
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Departament Monitoringu Środowiska

Podstawowym zadaniem Departamentu Monitoringu Środowiska jest prowadzenie prac związanych z organizacją, wdrażaniem i funkcjonowaniem Państwowego Monitoringu Środowiska zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, jak również informowaniem organów administracji publicznej i społeczeństwa o stanie środowiska i zmianach w nim zachodzących.

Dyrektor: Anna Katarzyna Wiech
Z-ca Dyrektora: Małgorzata Marciniewicz-Mykieta
Sekretariat:
tel. 22 574 27 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

RWMŚ

Naczelnik

Adres

Telefon

e-mail

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy Jacek Goszczyński ul. ul. Jagiellońska 3,
85-018 Bydgoszcz
(52) 582 64 80 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie Barbara Dębska ul. Juliana Dunajewskiego 6/31,
31-133 Kraków
(12) 312 52 09 wew. 17 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi Bartłomiej Świątczak ul. Lipowa 16,
90-743 Łódź
(42) 632 15 20 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Gdańsku Barbara Gdaniec-Rohde Trakt św. Wojciecha 293D,
80-001 Gdańsk
(58) 765 95 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Andrzej Szczygieł ul. Wita Stwosza 2,
40-036 Katowice
(32) 201 76 25 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach Urszula Tkaczuk al. IX Wieków Kielc 3,
25-516 Kielce
(41) 342 14 96 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu Maria Pułyk ul. Czarna Rola 4,
61-625 Poznań
(61) 827 05 03 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Lublinie Alicja Roguska ul. Obywatelska 13,
20-092 Lublin
(81) 718 62 39 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie Renata Jaroń-Warszyńska ul. Gen.M. Langiewicza 26,
35-101 Rzeszów
(17) 850 56 28 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Białymstoku Dominik Polesiński ul. Ciołkowskiego 2/3,
15-264 Białystok
(85) 665 82 00 wew. 23 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Olsztynie Tomasz Zalewski ul. ks. Wacława Osińskiego 12/13,
10-011 Olsztyn
(89) 612 34 59 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze Przemysław Susek ul. Siemiradzkiego 19,
65-231 Zielona Góra
(68) 454 84 52 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu Barbara Kwiatkowska-Szygulska ul. Chełmońskiego 14,
51-630 Wrocław
(71) 327 30 40 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Barbara Barańska ul. Nysy Łużyckiej 42,
45-035 Opole
(77) 402 11 69 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie Anna Bakierowska ul. Niemcewicza 26 pok.516,
71-520 Szczecin
(91) 443 62 11 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.