Unia Europejska Fundusz Spójności
Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko

O projekcie

W dniu 14 czerwca 2016 roku pomiędzy Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarta została umowa o dofinansowanie nr POIŚ.02.01.00-00-0001/16-00 dla projektu „Unowocześnienie i rozbudowa infrastruktury kalibracyjnej i wzorcującej Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego ds. badań powietrza atmosferycznego”. Umowa współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

W dniu 06 czerwca 2017 roku podpisano aneks do umowy o dofinansowanie, dotyczący rozszerzenia zakresu rzeczowego, finansowego oraz wydłużenia okresu realizacji projektu do IV kwartału 2020 r. Zmianie uległ także tytuł projektu na: „Unowocześnienie i rozbudowa infrastruktury kalibracyjnej i wzorcującej Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego ds. badań powietrza atmosferycznego oraz doposażenie sieci pomiarów monitoringu jakości powietrza w Polsce”.


Cele projektu

Celem projektu jest zapewnienie odpowiedniej jakości badań powietrza atmosferycznego oraz zapewnienie i kontrola jakości w sieciach monitoringu powietrza w Polsce, zgodnie z wymaganiami prawa europejskiego i krajowego. Projekt obejmuje szereg kompleksowych, wzajemnie powiązanych działań, pozwalających na osiągnięcie zakładanych celów poprzez unowocześnienie i rozbudowę infrastruktury kalibracyjnej Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Część inwestycyjno – wdrożeniowa obejmuje zakup aparatury wzorcującej i pomiarowej dla KLRiW.

Zakupiony sprzęt będzie jednym z kluczowych aspektów utrzymania odpowiedniej jakości i wiarygodności badań powietrza atmosferycznego, wynikających z przepisów prawa europejskiego i krajowego.


Rozszerzenie projektu

Rozszerzenie niniejszego projektu ma kluczowe znaczenie dla systemu wzmocnienia monitoringu powietrza - pozwoli na zakup urządzeń pomiarowych oraz wyposażenia laboratoryjnego dla Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego oraz wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Zakupiony sprzęt umożliwi modernizację i unowocześnienie sieci i zapewni właściwą realizację zadań określonych w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska, a związanych z zapewnieniem odpowiedniej jakości danych pomiarowych. W rezultacie zwiększona zostanie dokładność otrzymywanych wyników, a tym samym jakość i wiarygodność wykonywanych na ich podstawie ocen stanu środowiska, które są niezbędne do podejmowania decyzji i zarządzania środowiskiem na wszystkich szczeblach administracji.


Planowane efekty

Zakupiona w ramach realizacji projektu aparatura będzie wykorzystywana do bieżącej działalności Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego, przez co przyczyni się do sprawniejszego i łatwiejszego dostępu Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska do przeprowadzanych badań. Pozwoli to zapewnić lepsze warunki do zachowania spójności pomiarowej i wysokiej jakości pomiarów w sieciach monitoringu powietrza w Polsce. Zakupiona aparatura laboratoryjna przyczyni się do wykonywania statutowych zadań takich jak:

 • badania biegłości w zakresie analizatorów gazowych;
 • sprawdzenia i kalibracje analizatorów oraz sprawdzenia układów poboru prób na stacjach monitoringu powietrza w Polsce;
 • badania porównawcze dla poborników pyłu zawieszonego;
 • kalibracje analizatorów, sprawdzenia kalibratorów, sprawdzenia butli z gazami wzorcowymi.

W ramach rozszerzonego projektu zakupione zostaną specjalistyczne urządzenia pomiarowe dla odbiorców końcowych projektu - wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, które pozwolą na wymianę wyeksploatowanych urządzeń, oraz rozbudowę sieci pomiarowej:

 • stacje mobilne;
 • analizatory do pomiaru zanieczyszczeń gazowych (SO2, NOx, CO, O3 i BTEX);
 • kalibratory do analizatorów zanieczyszczeń gazowych;
 • automatyczne mierniki pyłu PM10/PM2,5;
 • systemy ważenia filtrów;
 • mikrowagi;

oraz dodatkowy sprzęt, który jest niezbędny do wykonywania pomiarów jakości powietrza.


Stan realizacji projektu

W latach 2016-2017, zakupiono następujące sprzęt dla KLRiW:

 • Analizator węglowodorów BTX – 1 szt.
 • Laboratorium mobilne w skład którego wchodzi mobilny kontener pomiarowy, mini kontener pomiarowy
 • Kontener pomiarowy
 • Analizatory referencyjne zanieczyszczeń gazowych SO2, O3, NOx, CO, NO2
 • Ława kalibracyjna wraz z oprzyrządowaniem oraz procedurą biegłości dla analizatorów zanieczyszczeń gazowych
 • Linia kalibracyjna dla analizatora referencyjnego
 • Wysokoobjętościowy system rozcieńczeń do sprawdzania układu poboru próby
 • Kalibrator przepływu do poborników pyłowych
 • System monitorowania warunków klimatycznych w laboratorium
 • Meble laboratoryjne
 • Zestaw klimatyzacji do pokoju wagowego

Wartość projektu: 52 000 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 44 200 000,00 zł

Odbiorcy końcowi: wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska oraz Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.