Zapraszamy na nową stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
www.gov.pl/web/gios

Banner z napisem Badania Odry

Czym jest IMPEL?

Europejska Sieć Wdrażania i Egzekwowania Prawa Ochrony Środowiska (ang. The European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law – w skrócie IMPEL) jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit zrzeszającym organy administracji państwowej zajmujące się sprawami środowiska w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz państwach należących, bądź kandydujących do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (ang. European Economic Area, EEA) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (ang. European Free Trade Association, EFTA). Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Belgii, a jego siedziba główna znajduje się w Brukseli. Obecnie IMPEL liczy 53 członków z 36 krajów, w tym wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, byłej Jugosławiańskiej Republikii Macedonii, Serbii, Turcji, Islandii, Kosowa, Albanii, Szwajcarii i Norwegii. W pracach IMPEL od momentu powstania uczestniczy Komisja Europejska. Sieć działa od 1992 roku.

Celem IMPEL jest działanie na rzecz utrzymania stałego postępu w procesie zapewniania efektywnego stosowania regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska. Poprzez realizację międzynarodowych projektów następuje wymiana informacji i doświadczeń, wzmocnienie międzynarodowej współpracy oraz promowanie i wspieranie praktycznego stosowania i egzekwowania europejskiego prawa dotyczącego środowiska.

Przedstawiciel Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pełni powierzoną przez Ministra Środowiska funkcję Krajowego Koordynatora IMPEL w Polsce (IMPEL National Coordicator for Poland).

Przedstawiciele Inspekcji Ochrony Środowiska (zarówno WIOŚ jak i GIOŚ) biorą udział w licznych projektach realizowanych w ramach sieci IMPEL, w tym w warsztatach, sesjach plenarnych, konferencjach i wizytach terenowych. Rocznie w IMPEL prowadzone jest ok. 20 projektów. Są one realizowane przez pięć zespołów eksperckich (Expert Teams) w następujących obszarach:

Przemysł i powietrze (Industry and Air ET)

Zespół ekspertów z dziedziny "Przemysł i powietrze" koncentruje się głównie na praktycznym wdrożeniu i egzekwowaniu prawodawstwa związanego z działalnością przemysłową. Kluczową dyrektywą jest tu dyrektywa 2010/75/UE sprawie emisji przemysłowych (tzw. dyrektywa IED), dyrektywa 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (tzw. dyrektywa CAFE) oraz dyrektywa 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi (tzw. dyrektywa Seveso III).

Odpady i transgraniczne przemieszczanie odpadów (Waste and TFS ET)

Zakres działania tego zespołu dotyczy praktycznego wdrożenia i egzekwowania międzynarodowych i europejskich przepisów dotyczących przemieszczania odpadów i gospodarki odpadami. Jego członkowie reprezentują organy ochrony środowiska, ale również służby celne, czy policję.

Woda i powierzchnia ziemi (Water and Land ET)

Ten zespół ekspertów, świadomy zagrożenia spadkiem jakości zasobów wodnych i ich postępującą degradacją bierze pod uwagę dwa podejścia w zakresie konieczności ochrony tych zasobów: tradycyjny, oparty na inspekcji i promocji oraz stosunkowo innowacyjny, który wykorzystuje monitoring środowiska jako instrument wspierania planowania strategicznego wymaganego przez dyrektywy ramowe. Podstawowymi aktami prawnymi są tu: ramowa dyrektywa wodna (RDW), dyrektywa azotanowa, dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej, a także dyrektywa IED w zakresie dotyczącym ochrony wód i gleby.

Ochrona przyrody (Nature Protection ET)

Zahamowanie procesu utraty różnorodności biologicznej i odwrócenie niekorzystnego trendu stanowią priorytet w Unii Europejskiej w zakresie ochrony przyrody. Wprowadzenie unijnego prawodawstwa dotyczącego obszarów Natura 2000 (dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej) ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celu dotyczącego różnorodności biologicznej, wyznaczonego w ramach Strategii Europa 2020. Konieczne jest jednak dokonanie poprawy w zakresie wdrażania i egzekwowania przepisów, gdyż corocznie do Komisji Europejskiej trafia stosunkowo duża liczba skarg w sprawie naruszenia przepisów odnoszących się do tych dyrektyw. Jest to podstawowym celem zespołu ekspertów z zakresu ochrony przyrody.

Sprawy przekrojowe (Cross-cutting ET)

Zespół ekspertów ds. Przekrojowych został stworzony w celu wspierania organów regulacyjnych, odpowiedzialnych za opracowanie nowych systemów, procesów, procedur i sposobów pracy związanych z ochroną środowiska. Zespół zajmuje się systemami regulacji w kontekście przekrojowym, a nie konkretnymi sektorami.

 

Ulotka informacyjna o sieci IMPEL

 

Filmowe materiały informacyjne o sieci IMPEL oraz Zespołach Eksperckich działających w poszczególnych obszarach jej aktywności:

- IMPEL Network: https://vimeo.com/172708248
- Industry and Air: https://vimeo.com/177987730
- Waste and TFS: https://vimeo.com/177987738
- Water and Land: https://vimeo.com/176434260
- Nature protection: https://vimeo.com/176434256
- Cross-cutting: https://vimeo.com/176434259

 

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.