Zapraszamy na nową stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
www.gov.pl/web/gios

Banner z napisem Badania Odry

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155), zwanej dalej ustawą o systemie oceny zgodności, system kontroli wyrobów tworzą organy wyspecjalizowane w tym organy Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ) oraz organy celne. Prezes UOKiK jest organem monitorującym funkcjonowanie systemu kontroli wyrobów.

Kontrole wyrobów prowadzone są przez wszystkie organy wyspecjalizowane, natomiast do kompetencji IOŚ należy wyłącznie kontrola spełniania przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń przepisów Dyrektywy 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń (Dz. Urz. UE. L Nr 162, str. 1) - zwanej dalej Dyrektywą 2000/14/WE.

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oceny zgodności organy IOŚ prowadzą kontrolę spełniania przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń zasadniczych lub innych wymagań, natomiast wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska (wioś) prowadzą postępowania w zakresie wprowadzonych do obrotu ww. urządzeń niezgodnych z zasadniczymi lub innymi wymaganiami.

Przepisy Dyrektywy 2000/14/WE zostały przetransponowane do prawodawstwa krajowego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 z późn. zm.), zwanego dalej Rozporządzeniem.

Dyrektywa 2000/14/WE w wersjach pierwotnie opublikowanej oraz ujednoliconej:

Rozporządzenie krajowe wdrażające Dyrektywę 2000/14/WE oraz zmiany rozporządzenia krajowego:

Rodzaje urządzeń podlegające wymaganiom w zakresie emisji hałasu do środowiska 

W przypadku urządzeń do użytku na zewnątrz pomieszczeń m. in. maszyn używanych na budowach, parkach lub ogrodach w obszarze europejskim obowiązują szczególne przepisy dotyczące emisji hałasu do środowiska.

W Dyrektywie 2000/14/WE oraz Rozporządzeniu określono wykaz urządzeń objętych tymi przepisami oraz podzielono je na dwie grupy:

 • Urządzenia podlegające ograniczeniu emisji hałasu tj. artykuł 12 Dyrektywy 2000/14/WE oraz załącznik nr 1 do Rozporządzenia,
 • Urządzenia podlegające tylko oznaczeniu gwarantowanego poziomu mocy akustycznej
  tj. artykuł 13 Dyrektywy 2000/14/WE oraz załącznik nr 3 do Rozporządzenia.

 

Wprowadzenie do obrotu

Zgodnie z przepisami Dyrektywy 2000/14/WE oraz Rozporządzenia, aby wyrób mógł być wprowadzony do obrotu producent lub jego upoważniony przedstawiciel musi podjąć następujące działania:

 • skompletować dokumentację techniczną, dzięki której przeprowadzi procedurę oceny zgodności,
 • przeprowadzić właściwą ocenę zgodności potwierdzającą spełnianie zasadniczych wymagań przez wyrób wraz z wykonaniem pomiaru hałasu urządzenia na wybranym egzemplarzu i sporządzeniem sprawozdania z badań,
 • sporządzić deklarację zgodności WE,
 • umieścić na urządzeniu oznakowanie CE oraz oznaczenie gwarantowanego poziomu mocy akustycznej LWA.

 

Procedury oceny zgodności

 

Zgodnie z Dyrektywą lub Rozporządzeniem przed wprowadzeniem do obrotu urządzeń o których mowa w artykule 12 i 13  Dyrektywy 2000/14/WE oraz załączniku nr 1 i nr 3 do Rozporządzenia producent lub jego upoważniony przedstawiciel powinien poddać każdy typ urządzenia jednej z następujących procedur oceny zgodności:

Dyrektywa 2000/14/WE

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska

Nazwa procedury

Zał.

Nazwa procedury

§

Urządzenia z zał. 1 do Rozporządzenia

Wewnętrzna kontrola produkcji z oceną dokumentacji technicznej i okresową kontrolą

VI

Wewnętrzna kontrola procesu wytwarzania urządzenia, ocena dokumentacji technicznej oraz okresowa kontrola przez jednostkę notyfikowaną

9 ust. 1

Weryfikacja jednostkowa

VII

Sprawdzenie zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami przy udziale jednostki notyfikowanej

9 ust. 2

Całościowe zapewnienie jakości

VIII

Ocena przez jednostkę notyfikowaną systemu zarządzania jakością wprowadzonego i stosowanego u producenta urządzenia oraz sprawowania nadzoru przez tę jednostkę nad prawidłowym działaniem tego systemu

9 ust. 3

Urządzenia z zał. 3 do Rozporządzenia

Wewnętrzna kontrola produkcji

V

Wewnętrzna kontrola produkcji

10

 

Deklaracja zgodności WE

Producent urządzenia lub jego upoważniony przedstawiciel powinien dla każdego typu urządzenia spełniającego wymagania określone w Dyrektywie 2000/14/WE lub Rozporządzeniu wystawić deklarację zgodności WE i jej kopię dołączyć do urządzenia.

Minimalna zawartość deklaracji zgodności WE ustanowiona jest w załączniku II do Dyrektywy 2000/14/WE oraz § 6 ust. 2 Rozporządzenia.

 

Oznakowanie

Urządzenia o których mowa w artykule 12 i 13 Dyrektywy 2000/14/WE oraz załączniku nr 1 i 3 do Rozporządzenia, wprowadzone do obrotu, które spełniają wymagania określone w ww. dyrektywie lub rozporządzeniu i dla których wystawiono deklarację zgodności WE podlegają oznakowaniu CE
i oznaczeniu gwarantowanego poziomu mocy akustycznej LWA.

Oznakowanie CE i oznaczenie LWA powinno być czytelne i jednoznaczne oraz umieszczone na widocznej części urządzenia w sposób trwały.

Wzór znaku CE i oznaczenia LWA określa załącznik IV Dyrektywy oraz załącznik nr 5 do Rozporządzenia.

 
Ryc. 1 Wzór oznakowania CE

 

 
Ryc. 2 Wzór oznaczenia gwarantowanego poziomu mocy akustycznej LWA.

 

Jednostki notyfikowane

Jednostki notyfikowane to inaczej jednostki oceniające zgodność, które wykonują czynności z zakresu oceny zgodności w tym wzorcowanie, badanie, certyfikację i inspekcję.

Przez notyfikację należy rozumieć zgłoszenie Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej autoryzowanych jednostek certyfikujących i kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów właściwych do wykonywania czynności określonych w procedurach oceny zgodności.

Wykaz jednostek notyfikowanych znajduje się tutaj:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=25

 

Strona internetowa Komisji Europejskiej

Strona internetowa Komisji Europejskiej poświęcona emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń, znajduje się tutaj:

http://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/noise-emissions_pl

 

Strona internetowa UOKiKu

Prezes UOKiK jest organem monitorującym funkcjonowanie systemu kontroli wyrobów.
Na stronie znajdują się m. in.:

 • Raporty dotyczące funkcjonowania systemu kontroli wyrobów podlegających dyrektywom nowego podejścia
 • Wykaz danych kontaktowych instytucji zajmujących się nadzorem rynku w Polsce
 • Programy dotyczące systemu kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu podlegających dyrektywom nowego podejścia

https://www.uokik.gov.pl/kompetencje_prezesa_uokik_i_opis_systemu.php#faq2553


 

 

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.