Zapraszamy na nową stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
www.gov.pl/web/gios

Banner z napisem Badania Odry

Unia Europejska Fundusz Spójności
Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko
Rzeczpospolita Polska

O projekcie

W dniu 14 czerwca 2016 roku pomiędzy Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarta została umowa o dofinansowanie nr POIŚ.02.01.00-00-0001/16-00 dla projektu „Unowocześnienie i rozbudowa infrastruktury kalibracyjnej i wzorcującej Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego ds. badań powietrza atmosferycznego” o wartości 2 000 000,00 zł. Umowa współfinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.


W dniu 06 czerwca 2017 roku podpisano aneks do umowy o dofinansowanie dotyczący rozszerzenia zakresu rzeczowego, finansowego oraz wydłużenia okresu realizacji projektu do IV kwartału 2020 r. Zmianie uległ także tytuł projektu na: „Unowocześnienie i rozbudowa infrastruktury kalibracyjnej i wzorcującej Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego ds. badań powietrza atmosferycznego oraz doposażenie sieci pomiarów monitoringu jakości powietrza w Polsce”.


W dniu 08 października 2018 roku podpisano kolejny aneks do umowy o dofinansowanie, zwiększający kwotę dofinansowania projektu do kwoty 52 788 476,62 zł oraz rozszerzający zakres rzeczowy projektu.


W dniu 26 lutego 2020 roku podpisano aneks do umowy o dofinansowanie dotyczący aktualizacji tytułu projektu na: „Unowocześnienie i rozbudowa infrastruktury kalibracyjnej i wzorcującej Krajowego Laboratorium Referencyjnego do spraw jakości powietrza atmosferycznego oraz doposażenie sieci pomiarów monitoringu jakości powietrza w Polsce”. Zmiana ta podyktowana była wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, w ramach której uległa zmianie nazwa Krajowego Laboratorium Referencyjnego do spraw jakości powietrza atmosferycznego (dawniej: Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące).

Realizacja projektu zakończona w dniu 23 lipca 2021 po akceptacji przez Instytucję Wdrażającą, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej końcowego wniosku o płatność.


Cele projektu

Celem projektu było zapewnienie odpowiedniej jakości badań powietrza atmosferycznego oraz zapewnienie i kontrola jakości w sieciach monitoringu powietrza w Polsce, zgodnie z wymaganiami prawa europejskiego i krajowego. Projekt obejmował szereg kompleksowych, wzajemnie powiązanych działań, pozwalających na osiągnięcie zakładanych celów poprzez unowocześnienie i rozbudowę infrastruktury kalibracyjnej Krajowego Laboratorium Referencyjnego do spraw jakości powietrza atmosferycznego (dawniej: Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące) oraz krajowej sieci monitoringu powietrza, która od dnia 1 stycznia 2019 r. funkcjonuje w strukturach Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (w miejsce dotychczasowych 16 sieci funkcjonujących w wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska).


Zakupiony sprzęt jest jednym z kluczowych aspektów utrzymania odpowiedniej jakości badań powietrza atmosferycznego, a tym samym przekazywania społeczeństwu rzetelnych i wiarygodnych informacji o stanie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.


Osiągnięte efekty

W latach 2016-2020 zakupiony został nowoczesny sprzęt pomiarowy i badawczy na łączną kwotę 51 125 678,67 zł. W ramach projektu zakupiono łącznie 477 sztuk specjalistycznych urządzeń pomiarowych i badawczych.

Zakupione w ramach projektu specjalistyczne urządzenia pomiarowe pozwoliły na wymianę wyeksploatowanych urządzeń oraz rozbudowę sieci pomiarowej. Są one wykorzystywane do bieżącej działalności Krajowego Laboratorium Referencyjnego do spraw jakości powietrza atmosferycznego GIOŚ oraz krajowej sieci monitoringu powietrza Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ, co pozwala zapewnić lepsze warunki do zachowania spójności pomiarowej i wysokiej jakości pomiarów realizowanych w sieciach monitoringu powietrza w Polsce.


Wykaz zakupionego w ramach projektu sprzętu:

 • Analizatory referencyjne zanieczyszczeń gazowych SO2, O3, NOX, CO, NO2, BTEX
 • Kalibratory wielogazowe z generatorami powietrza "zerowego"
 • Poborniki niskoprzepływowe pyłu zwieszonego PM10/PM2,5
 • Automatyczne mierniki pyłu zwieszonego PM10/PM2,5
 • Mini stacje pomiarowe pyłu zawieszonego PM10/PM2,5
 • Laboratoria mobilne z mobilnymi kontenerami pomiarowymi
 • Kontenery dla automatycznych stacji pomiarowych
 • Stacje monitoringu powietrza do pomiarów zanieczyszczeń komunikacyjnych
 • Ława kalibracyjna wraz z oprzyrządowaniem oraz procedurą wykonywania badań biegłości dla analizatorów zanieczyszczeń gazowych, meble laboratoryjne
 • Linie kalibracyjne dla analizatorów referencyjnych
 • Urządzenie do kalibracji pyłomierzy optycznych
 • Zestaw klimatyzacji do pokoju wagowego
 • System monitorowania warunków klimatycznych w laboratorium
 • Wysokoobjętościowy system rozcieńczeń do sprawdzania układów poboru próby
 • Przepływomierze do sprawdzeń i kalibracji masowych kontrolerów przepływu
 • Wyposażenie pomiarowe dla stacji tła regionalnego - analizator prekursorów ozonu, analizatory rtęci gazowej, urządzenia do pomiaru depozycji całkowitej
 • Automatyczne systemy ważenia filtrów z poborników pyłu zawieszonego PM10/PM2,5
 • Mikrowagi do ważenia filtrów z poborników pyłu zawieszonego PM10/PM2,5
 • Ekstraktory do WWA
 • Systemy zbierania danych (data loggery i serwery) dla automatycznych stacji monitoringu powietrza

 

Odbiorcy końcowi: krajowa sieć monitoringu powietrza działająca w strukturach Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ (do grudnia 2018 r. wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska) oraz Krajowe Laboratorium Referencyjne do spraw jakości powietrza atmosferycznego GIOŚ (do grudnia 2018 r. Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące GIOŚ).


Końcowa wartość projektu: 51 415 159,80 zł

 

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.