Zapraszamy na nową stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
www.gov.pl/web/gios

Banner z napisem Badania Odry

O Projekcie

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Priorytet III „Zarządzenie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska”

Działanie 3.3 „Monitoring Środowiska”

Nazwa projektu:

„Wdrażanie nowoczesnych technik monitorowania powietrza, wody i hałasu poprzez zakupy aparatury kontrolno-pomiarowej i analitycznej dla sieci laboratoriów Inspekcji Ochrony Środowiska. Doskonalenie systemu zapewnienia jakości poprzez organizację laboratoriów wzorcujących i referencyjnych dla potrzeb wzmocnienia systemu zarządzania jakością środowiska i ocen efektów ekologicznych programu. Etap I”

  • beneficjent: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  • użytkownicy końcowi: Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska
  • całkowita wartość projektu: 44 425 766,42 zł
  • wartość dofinansowania z EFRR/FS: 38 571 722,70 zł
  • okres realizacji projektu: 2008 - 2011

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska jest pierwszym beneficjentem, który zawarł umowę o dofinansowanie w ramach III osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. W dniu 14 listopada 2008r. podpisy pod umową złożyli: przedstawiciel Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Beneficjenta, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Instytucji Wdrażającej oraz Ministerstwa Środowiska – Instytucji Pośredniczącej


Cele Projektu

Celem projektu jest poprawa sytuacji w zakresie pozyskiwania wiarygodnych informacji o stanie środowiska i o czynnikach kształtujących ten stan (o presjach) niezbędnych dla celów zarządzania środowiskiem oraz wspomagania procesów decyzyjnych w ochronie środowiska. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez unowocześnienie wyposażenia jednostek organizacyjnych Inspekcji Ochrony Środowiska w sprzęt pomiarowy i badawczy, co zapewni sprawną realizację przez Inspekcję Ochrony Środowiska zadań wynikających z przepisów prawnych, w tym zobowiązań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej a także przyczyni się do wiarygodnej oceny efektów ekologicznych związanych z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Inwestycje

Przedsięwzięcie obejmuje zakup wysokoefektywnego sprzętu pomiarowego i badawczego do wykorzystywania w warunkach stacjonarnych (w laboratoriach), tj.: chromatografy gazowe sprzężone ze spektrometrem masowym (GC-MS), spektrometry absorpcji atomowej w zestawie z kuwetą grafitową (ASA), analizatory całkowitego węgla organicznego (TOC), mikroskopy (stereoskopowych i odwróconych), jak również mobilnego sprzętu pomiarowego, do wykonywania pomiarów bezpośrednio w środowisku, takich jak: automatyczne systemy mobilne monitoringu hałasu, mierniki pól elektromagnetycznych oraz laboratoria mobilne do poboru prób wody i ścieków wyposażone w automatyczne poborniki prób ścieków.

W ramach projektu istniejące stacje pomiarowe monitoringu powietrza doposażone zostaną w poborniki pyłu PM10 i PM2.5, urządzenia do pomiaru depozycji całkowitej oraz automatyczne analizatory rtęci gazowej.


Stan Realizacji

Projekt realizowano w latach 2008-2011, w tym czasie zakupiony został nowoczesny sprzęt pomiarowy i badawczy za blisko 45,4 mln zł. Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska otrzymały 315 specjalistycznych urządzeń, w tym między innymi na potrzeby prowadzenia pomiarów i badań w zakresie: monitoringu powietrza, monitoringu hałasu, monitoringu pól elektromagnetycznych, monitoringu wód.

W ramach realizacji projektu POIiŚ przeprowadzono siedemnaście postępowań przetargowych i podpisano umowy z dostawcami sprzętu. W 2009 i 2010 r. zrealizowano 12 dostaw wyposażenia do WIOŚ, a w 2011 r. pozostałe 5 dostaw wyposażenia aparatury.

Nazwa wyposażenia Dostawca Termin realizacji dostaw zgodnie z umową
w tym podpisania protokołów odbioru dostawy
Użytkownik końcowy
Poborniki HVS PM10 – 2 szt. EAS ENVIMET POLSKA Sp. z o.o. 01.06.2009 r. WIOŚ Katowice
WIOŚ Warszawa
Mikroskopy stereoskopowe z wyposażeniem do dokumentacji badań -20 szt. Precoptic Co. Wojciechowscy S.J. 01.06.2009 r. Wszystkie WIOŚ
Badawcze mikroskopy odwrócone z wyposażeniem do dokumentacji badań – 20 szt. Precoptic Co. Wojciechowscy S.J. 01.06.2009 r. Wszystkie WIOŚ
Automatyczne mierniki pyłu zawieszonego do pomiaru PM2.5 -17 szt. EAS ENVIMET POLSKA Sp. z o.o. 19.06.2009 r. Wszystkie WIOŚ
Mierniki pól elektromagnetycznych z dalmierzem laserowym i kalibratorem -16 szt. JDSU POLSKA Sp. z o.o. 06.11.2009 r. Wszystkie WIOŚ
Urządzenia do pomiaru depozycji całkowitej - 2 szt. OMC ENVAG Sp. z o.o. 13.11.2009 r. WIOŚ Bydgoszcz
WIOŚ Wrocław
Analizator ozonu EAS ENVIMET POLSKA Sp. z o.o. 03.09.2009 r. WIOŚ Kielce
Chromatografy gazowe ze spektrometrem masowym - 13 szt. SIM -POL A.M. Borzykowski, E. Borzykowska-Reszka, A. Reszka Sp. J. 27.11.2009 r. 13 WIOŚ
Analizatory rtęci gazowej - 4 szt. TSI Sp. z o.o. 15.12.2009 r. WIOŚ Bydgoszcz
WIOŚ Wrocław
WIOŚ Katowice
WIOŚ Warszawa
Poborniki LVS pyłu PM2.5 - 16 szt. EAS ENVIMET POLSKA Sp. z o.o. 04.12.2009 r. Wszystkie WIOŚ
Chromatograf jonowy – 42 szt. AGA Analytical Agnieszka Bielińska 19.08.2010 r. 14 WIOŚ
Analizator całkowitego węgla organicznego TOC – 20 szt. Meranco Aparatura Kontrolno - Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o. 15.10.2010 r. 15 WIOŚ
Laboratorium mobilne do poboru prób wody i ścieków wyposażone w automatyczne poborniki prób ścieków - 48 szt. POLMOZBYT PLUS Sp. z o.o. 04.04.2011 r. 16 WIOŚ
Spektrometr absorpcji atomowej - 39 szt. Meranco Aparatura Kontrolno - Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o. 04.04.2011 r. 16 WIOŚ
Chromatograf gazowy - 34 szt. Perkin Elmer Poska Sp. z o.o. 13.05.2011 r. 15 WIOŚ
Kalibracyjny samochód do obsługi laboratorium regionalnego – 2 szt. EAS ENVIMET POLSKA Sp. z o.o. 15.05.2011 r. GIOŚ – Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące
Automatycznego system mobilnego monitoringu hałasu - 21szt. Gildia Sp. z o. o. 23.05.2011 r. 16 WIOŚ

Rezultaty

W wyniku realizacji projektu wzmocniony został system monitoringu jakości środowiska w skali kraju poprzez wdrożenie nowych narzędzi i technik prowadzenia badań i ocen oraz modernizacji i unowocześnienia już używanych. W rezultacie zwiększona została dokładność otrzymywanych wyników, a tym samym jakość i wiarygodność wykonywanych na ich podstawie ocen stanu środowiska, które są niezbędne do podejmowania decyzji i zarządzania środowiskiem na wszystkich szczeblach administracji.

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.