Zapraszamy na nową stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
www.gov.pl/web/gios

Banner z napisem Badania Odry

Unia Europejska Fundusz Spójności
Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko
Rzeczpospolita Polska

O projekcie

W dniu 30 listopada 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji projektu "Droga do czystego środowiska - program edukacyjno-promocyjny na rzecz wzmocnienia świadomości społecznej korzystania ze środowiska z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm", współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach II Osi Priorytetowej Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Projekt będzie realizowany w okresie 01.01.2018 - 31.12.2020 r.

Beneficjent: Główny Inspektorat Ochrony Środowisk

Całkowita wartość projektu: 6 080 000,00 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 5 138 000,00 zł


Cele projektu

Celem projektu jest promowanie i wzmocnienie postaw ekologicznych oraz podnoszenie świadomości środowiskowej ogółu społeczeństwa, w tym organów sądowych, organów ścigania i organów kontroli w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępstw przeciwko środowisku.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  • Wzmocnienie świadomości środowiskowej społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego w zgodzie z zasadami oraz przepisami prawa ze szczególnym naciskiem na zapobieganie wykroczeniom i przestępstwom środowiskowym.
  • Informowanie społeczeństwa nt. kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska w tym prowadzonych działań kontrolnych w zakresie przestrzegania prawa ochrony środowiska
    W ramach projektu przewidziano realizację oraz emisję w telewizji reportaży interwencyjnych, przybliżających widzom pracę Inspekcji. Reportaże pokażą zakres działań Inspekcji, wskazując społeczeństwu, do kogo się zwracać w przypadku podejrzenia naruszeń prawa ochrony środowiska. Projekt ma uzmysłowić społeczeństwu, że każdy ma prawo do reagowania na stwierdzone nieprawidłowości i powiadamiać o nich odpowiednie organy. Reportaże będą przygotowywane w poszczególnych województwach i emitowane w telewizjach regionalnych, będą zatem adresowane do społeczności lokalnych bezpośrednio zainteresowanych stanem środowiska i przyrody w najbliższym otoczeniu.
  • Poszerzenie wiedzy organów sądowych, organów ścigania i organów kontroli na temat działań kontrolnych Inspekcji Ochrony Środowiska oraz zwiększenie współpracy i budowanie systemu wymiany informacji.
    W ramach projektu przewidziano cykl warsztatów i konsultacji dla przedstawicieli ww. organów, co przyczyni się do podniesienia ich świadomości środowiskowej. Projekt zakłada wypracowanie jednolitego sposobu współpracy organów Inspekcji Ochrony Środowiska z organami ścigania i kontroli w zakresie przestępstw przeciwko środowisku, w tym w zakresie gospodarki odpadami.

Planowane efekty

  • Wzmocnienie wrażliwości obywateli na konieczność ochrony środowiska oraz informowanie w zakresie działań prowadzonych przez Inspekcję. Reportaże będą miały na celu zachęcanie obywateli do reagowania na przypadki niezgodnego z prawem korzystania ze środowiska i zgłaszania ich do IOŚ. Dodatkowo będą propagować wśród lokalnej społeczności wiedzę na temat okolicznych form ochrony przyrody.
  • Przeszkolenie przedstawicieli organów sądowych, organów ścigania i organów kontroli przyczyni się do podniesienia ich świadomości środowiskowej. Zakładamy wypracowanie jednolitego sposobu współpracy organów Inspekcji Ochrony Środowiska z organami ścigania i kontroli w zakresie przestępstw przeciwko środowisku, w tym gospodarki odpadami.

Stan realizacji projektu

W 2018 r. w ramach projektu przeprowadzony został cykl 16 warsztatów dla organów sądowych, organów ścigania i organów kontroli. Ich celem było zapoznanie uczestników z przepisami prawa i rolą Inspekcji Ochrony Środowiska, podniesienie świadomości środowiskowej przedstawicieli ww. służb oraz nawiązanie współpracy międzyinstytucjonalnej dedykowanej w szczególności zwalczaniu przestępstw przeciwko środowisku, w tym walki z szarą strefą w gospodarowaniu odpadami. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele Inspekcji Ochrony Środowiska, Sądownictwa, Prokuratury, Policji, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Łącznie przeszkolono 483 osób z całej Polski.

W pierwszym kwartale 2019 r. odbyło się seminarium podsumowujące warsztaty z udziałem przedstawicieli ww. instytucji. Na seminarium dyskutowano m.in. na temat współpracy nad wdrażaniem znowelizowanej ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, a także zaprezentowano informator przygotowany w oparciu o materiały omawiane na warsztatach.

Tym samym zakończyła się realizacja kampanii informacyjno - edukacyjnej przewidzianej w projekcie dla służb zaangażowanych w zwalczanie przestępstw przeciwko środowisku.

 

 Informator - materiał podsumowujący warsztaty dla organów sądowych, organów ścigania i organów kontroli zorganizowane w ramach projektu, opracowany w GIOŚ w 2019 r.

 

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.