Zapraszamy na nową stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
www.gov.pl/web/gios

Banner z napisem Badania Odry

Informacja nr 6 sporządzona w dniu 31 sierpnia 2019 r.

WIOŚ w Warszawie w dniu 31 sierpnia 2019 r. kontynuował rozpoczęte w dniu 28 sierpnia 2019 r. czynności kontrolne w MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

 

Podczas kontroli, na podstawie informacji przekazanych przez Spółkę, ustalono, że od godziny 7.50 w dniu 28 sierpnia 2019 r. (od chwili rozpoczęcia awaryjnego zrzutu) do godziny 13.15 w dniu 31 sierpnia 2019 r. przedmiotowym wylotem odprowadzono do rzeki Wisły 790 614 m3 nieoczyszczonych ścieków.

W dniu 31 sierpnia 2019 r. Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział w Warszawie (CLB) pobrało próbkę ścieków z kolektora na wysokości ul. Farysa oraz próbki wody z rzeki Wisły w wyznaczonych punktach monitoringu badawczego.

 

W dniu 31 sierpnia 2019 r. WIOŚ w Warszawie w ramach trwających czynności kontrolnych w MPWiK, dokonał następujących ustaleń:

-        ścieki wprowadzone są  do rzeki Wisły bez mechanicznego podczyszczania na kracie. W bezpośredniej okolicy, poniżej wylotu ścieków nieoczyszczonych, widoczne są stałe zanieczyszczenia (np. fragmenty artykułów sanitarnych);

-        do godz. 13 (w dniu 31 sierpnia 2019 r.) nie wdrożono ozonowania. Instalacja jest w trakcie montażu. Nie uzyskano informacji o przewidywanym terminie jej uruchomienia;

-        do godz. 14 (w dniu 31 sierpnia 2019 r.) nie ustalono przyczyn awarii.

 

Z pozyskanych informacji wynika, że wojsko prowadzi prace przygotowawcze związane z montażem mostu pontonowego, na którym ma zostać poprowadzony kolektor umożliwiający przesył ścieków nieoczyszczonych z lewej na prawą stronę Wisły, docelowo do oczyszczalni Czajka.

 

Rejon zdarzenia monitoruje parol motorowodny Policji Rzecznej, z którym WIOŚ w Warszawie pozostaje w kontakcie. 

 

 

W dniu 31 sierpnia 2019 r. inspektor WIOŚ w Warszawie Delegatury w Płocku od godziny 9.00 dokonywał oględzin rzeki Wisły wraz z pracownikami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Zarząd Zlewni we Włocławku). Pływając specjalistycznym statkiem na odcinku od portu w Płocku Radziwie – do 500 m powyżej ujęcia wody w Płocku nie stwierdzono śladów pływających zanieczyszczeń na powierzchni wody. Nie zaobserwowano śniętych ryb.

W badaniu organoleptycznym określono wodę w rzece jako mętną, o barwie żółto-zielonkawej.

 

Na zlecenie WIOŚ w Warszawie CLB dokonało dodatkowego pobrania 4 próbek wody z rzeki Wisły  na terenie m. Płocka – powyżej nowego mostu w przekroju poprzecznym (w odległości od 40 do 100 od brzegu).

W terenie wykonano następujące oznaczenia:

tlen rozpuszczony – 8,43 – 8,59 mg/l O2

przewodność właściwa – 707 – 737 µS/cm

pH – 8,04 – 8,21

temperatura 24,4 – 25,10C

 

        I.            Ścieki nieoczyszczone - kolektor na wysokości ul. Farysa 1 w Warszawa - próbka jednorazowa z wylotu do rzeki Wisły

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

28.08.2019r.

godz. 12.34

29.08.2019r. godz. 14.30

30.08.2019r. godz. 9.20

31.08.2019r. godz. 12.40

pH

 

6,5 - 9,0

8,00

8,30

8,30

8,70

Temperatura

oC

35

24,0

23,9

22,9

23,0

ChZTCr

mg/l

125

592

696

 

 

Azot ogólny

mg/l

30

63,2

70,6

 

 

Azot amonowy

mg/l

10

43,7

52

 

 

Fosfor ogólny

mg/l

3

7,31

9,49

 

 

Chlorki

mg/l

1000

 

262

 

 

Siarczany

mg/l

500

 

91,2

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

0,1

 

0,117

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

15

 

0,397

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

0,1

 

0,009

 

 

Cyjanki związane

mg/l

5

 

0,012

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

35

320

336

 

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

50

27,1

35,6

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

10

4,95

4,48

 

 

* aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie  substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)

 

Wykonana w dniu 31 sierpnia 2019 r. analiza jakościowa pobranej próbki ścieków, za pomocą spektrometrii w podczerwieni przy użyciu urządzenia Mobile-IR Bruker do szybkiej oceny analizy ryzyka oraz za pomocą spektroskopii ramanowskiej przy użyciu urządzenia SLM Safran, nie wykazała substancji specyficznych (niebezpiecznych). 

 

       II.         Monitoring badawczy rzeki Wisły

 

1.       Woda z rzeki Wisły – ok. 50 m powyżej zrzutu ścieków (tło)

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

28.08.2019r.

godz. 12.40

29.08.2019r. godz. 14.40

30.08.2019r. godz. 9.20

31.08.2019r. godz. 11.15

pH

 

7,5 - 8,4

8,30

9,00

7,8

9,00

Temperatura

oC

<24,0

26,5

26,9

26,8

27,4

ChZTCr

mg/l

≤30,0

32,1

29,9

 

 

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

2,00

1,61

 

 

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<1,00

<1,00

 

 

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,156

0,13

 

 

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

163

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

54,1

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

<0,002

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

<0,100

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

<0,005

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

<0,005

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

44

26

 

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

8,8

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

0,282

0,506

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

10,8

10,1

7,76

7,7

Przewodność

mS/cm

≤850

750

870

971

913

* jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

 


 

2.       Woda z rzeki Wisły – poniżej zrzutu ścieków (pobór brzegowy)

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

28.08.2019r.

godz. 12.45

 

50m poniżej zrzutu

29.08.2019r. godz. 15.10

 

500m poniżej zrzutu

30.08.2019r. godz. 10.55

 

500m poniżej zrzutu

31.08.2019r. godz. 11.40

 

500m poniżej zrzutu

pH

 

7,5 - 8,4

8,0

8,80

7,90

8,30

Temperatura

oC

<24,0

25,0

26,2

25,6

25,2

ChZTCr

mg/l

≤30,0

292

134

 

 

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

40,3

15

 

 

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

29,5

10,1

 

 

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

3,32

1,76

 

 

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

178

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

61,2

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

<0,002

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

<0,100

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

<0,005

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

<0,005

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

145

101

 

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

34,7

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

4,39

1,20

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

7,87

7,8

5,8

5,3

Przewodność

mS/cm

≤850

1083

1045

831

1031

* jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

 

Powyższe wyniki wskazują na negatywny wpływ zrzutu ścieków na jakość wody rzeki Wisły w dotychczas wykonanych oznaczeniach  tj. ChZTCr, azot ogólny, azot amonowy, zawiesina ogólna, fosfor ogólny, detergenty niejonowe, substancje ekstrahujące się eterem naftowym, przewodność.

W dniu 31 sierpnia 2019 r. stwierdzono:

-        spadek  zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie (z 7,7 mg/l powyżej zrzutu do 5,3 mg/l poniżej zrzutu)

-        wzrost przewodności elektrolitycznej (z 913 mS/cm powyżej zrzutu do 1031 mS/cm poniżej zrzutu)


 

3.       Woda z rzeki Wisły – m. Kazuń (pobór z mostu)

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

30.08.2019r. godz. 10.00

31.08.2019r. godz. 11.40

pH

 

7,5 - 8,4

8,10

8,1

Temperatura

oC

<24,0

25,3

26,1

ChZTCr

mg/l

≤30,0

 

 

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

 

 

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

 

 

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

 

 

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

 

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

8,0

8,2

Przewodność

mS/cm

≤850

926

915

* jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód


 

4.       Woda z rzeki Wisły – m. Wyszogród (pobór z mostu)

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

30.08.2019r. godz. 9.20

31.08.2019r. godz. 7.00

pH

 

7,5 - 8,4

8,00

7,7

Temperatura

oC

<24,0

24,8

23,6

ChZTCr

mg/l

≤30,0

 

 

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

 

 

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

 

 

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

 

 

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

 

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

8,6

7,0

Przewodność

mS/cm

≤850

695

757

* jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód


 

5.       Woda z rzeki Wisły – m. Płock  na wysokości ul. Grabówka - powyżej ujęcia wody

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

28.08.2019r.

godz. 15.40

29.08.2019r. godz. 6.15

30.08.2019r. godz. 8.15

31.08.2019r. godz. 6.00

pH

 

7,5 - 8,4

8,40

8,0

7,90

7,9

Temperatura

oC

<24,0

25,0

23,3

24,7

24,4

ChZTCr

mg/l

≤30,0

 

 

 

 

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,51

1,36

 

 

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<0,078

<0,078

 

 

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

 

 

 

 

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

 

 

 

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

9,41

7,71

7,2

7,9

Przewodność

mS/cm

≤850

762

778

722

712

* jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

 

Kolejne oznaczenia będą uzupełniane w miarę pozyskiwania wyników badań z CLB.

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.