Zapraszamy na nową stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
www.gov.pl/web/gios

Banner z napisem Badania Odry

Odnosząc się do artykułu pt.: „Aż 6 miast już w marcu wykorzystało dopuszczalne roczne limity smogowych dni”, który ukazał się w dniu 31 marca 2015 r. się na stronie internetowej http://wyborcza.biz uprzejmie informuję, iż wszystkie Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska prezentują na bieżąco wyniki pomiarów jakości powietrza na swoich stronach internetowych, jeżeli odpowiednie normy są przekraczane dane te są prezentowane na czerwonym tle, co oznacza przekroczenie normy.

Ponadto informacje o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego dla dobowej wartości stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz informacje o przekroczeniu poziomów informowania lub alarmowych są publikowane na portalu „Jakość powietrza” Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/gios/site/content/alarm_levels. W przypadku wystąpienia ryzyka wystąpienia przekroczenia lub wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Środowiska bezzwłocznie przekazują taką informację wojewódzkiemu zespołowi zarządzania kryzysowego i właściwemu zarządowi województwa odpowiedzialnemu za opracowywanie i realizację planu działań krótkoterminowych dla danej strefy. Pragnę jednocześnie zaznaczyć, iż problem wysokich stężeń pyłu zawieszonego nie dotyczy obszaru całej Polski. Przekroczenia występują głównie w południowej i środkowej Polsce i dotyczą przede wszystkim obszarów miast i aglomeracji, a strefy, w których wystąpiły przekroczenia jakości powietrza są objęte planami działań naprawczych w ramach programów ochrony powietrza. Z pomiarów prowadzonych przez Inspekcję wynika, iż w części miast środkowej i południowej Polski wystąpiły przekroczenia dla pyłu zawieszonego PM10, w większości przypadków przekroczeń głównym ich powodem były emisje z sektora komunalno-bytowego będące efektem spalania paliw stałych, a czasami nawet śmieci w kotłach grzewczych. Mając na uwadze główną przyczynę przekroczeń, szczególne ważne są działania na rzecz likwidacji niskiej emisji i w ten proces wpisuje się m.in. program dofinansowywania wymiany pieców grzewczych „KAWKA” finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz fundusze wojewódzkie. Ponadto należy zauważyć, że Ministerstwo Środowiska jest w trakcie realizacji delegacji ustawowej, określonej w art. 91c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.), która stanowi, że w przypadku, gdy przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu występują na znacznym obszarze kraju, a działania podjęte przez organy administracji samorządowej nie wpływają na poprawę stanu jakości powierza, minister właściwy do spraw środowiska może opracować krajowy program ochrony powietrza (KPOP). Projekt tego dokumentu został opracowany i w dniu 9 marca 2015 r. został skierowany do uzgodnień społecznych i międzyresortowych (konsultacje trwają do dnia 8 kwietnia 2015 r.). Po zakończeniu procesu weryfikacji i uzupełnień, jak każdy dokument strategiczny szczebla krajowego, projekt zostanie przedłożony pod obrady stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Rady Ministrów i przyjęty uchwałą Rady Ministrów. KPOP będzie dokumentem o charakterze strategicznym, wskazującym cele i kierunki działań, jakie powinny zostać uwzględnione, w szczególności na szczeblu lokalnym w programach ochrony powietrza, dla poprawy stanu jakości powietrza w Polsce. W projekcie KPOP wskazano katalog działań priorytetowych na szczeblu krajowym oraz szczeblu regionalnym i lokalnym, a także działania rozwojowe, do realizacji w perspektywie do roku 2030. Są to działania o charakterze techniczno – technologicznym, organizacyjnym lub finansowym. Głównymi kierunkami działań KPOP prowadzącymi do osiągnięcia celu, jakim jest dotrzymanie co najmniej standardów jakości powietrza, a tym samym poprawy jego stanu, są: · podniesienie rangi zagadnienia jakości powietrza poprzez skonsolidowanie działań na szczeblu krajowym oraz powołanie szerokiego Partnerstwa na rzecz poprawy jakości powietrza, · włączenie społeczeństwa w działania na rzecz poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie świadomości społecznej, · rozwój technologii sprzyjających poprawie jakości powietrza, · rozwój mechanizmów finansowych sprzyjających poprawie jakości powietrza. Problem przekroczeń norm jakości powietrza nie jest jedynie polskim problemem. Wiele krajów europejskich takich jak Włochy, Czechy, Belgia, Holandia, Niemcy i Francja boryka się z wysokimi stężeniami zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza pyłu zawieszonego i tlenków azotu, dlatego problem ten jest przedmiotem troski Komisji Europejskiej, która analizując skuteczność dotychczasowych unijnych instrumentów ochrony powietrza proponuje kolejne rozwiązania prawne, obejmując zakresem regulacji coraz więcej rodzajów źródeł. Przykładem takiego działania są prace nad nową dyrektywą w sprawie pułapów emisji zanieczyszczeń do powietrza jak i dyrektywą wprowadzającą standardy emisji zanieczyszczeń do powietrza ze średnich źródeł energetycznego spalania (od 1-50 MW), których przyjęcie spowoduje dalsze istotne redukcje emisji zarówno na poziomie całej Unii jak i krajowym.

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.