kontrast polski angielski
Newsletter

Znajdz w BIP

Statystyki odwiedzin:
Dzisiaj140
W tym miesiącu16117
W tym roku16117
Pobranych plików87437
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
bip logo
Strona główna » Organizacja » Stanowisko do spraw Kontroli i Audytu Wewnętrznego
2009-11-22 14:54:06
Stanowisko do spraw Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Podstawowym zadaniem Stanowiska do spraw Kontroli i Audytu Wewnętrznego jest wykonywanie audytu i kontroli wewnętrznych w Inspektoracie, w tym kontroli finansowej, realizacja zadań z zakresu obronności regulowanych odrębnymi przepisami, a także zapewnienie przestrzegania w Inspektoracie przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.)


Do zadań Stanowiska do spraw Kontroli i Audytu Wewnętrznego w zakresie kontroli wewnętrznej w szczególności należy:


1) opracowywanie programów kontroli wewnętrznych;


2) badanie stanu zabezpieczenia Inspektoratu przed zjawiskiem korupcji;


3) prowadzenie pod nadzorem Dyrektora Generalnego kontroli wewnętrznych na stanowiskach pracy lub w komórkach organizacyjnych Inspektoratu na podstawie rocznego planu kontroli, mających na celu sprawdzanie prawidłowości podejmowanych czynności oraz istniejącego stanu faktycznego w zakresie:

a) realizacji zamówień publicznych,

b) zakupów materiałów i usług,

c) pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych, jak również dokonywania wydatków publicznych,

d) prawidłowości realizacji budżetu oraz przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,

e) realizacji zadań merytorycznych;


4) wykonywanie kontroli doraźnych na polecenie Głównego Inspektora, jego Zastępcy i Dyrektora Generalnego;


5) informowanie Kierownictwa Inspektoratu o ujawnionych przejawach niegospodarnego działania, marnotrawstwa mienia państwowego oraz ustalenie osób odpowiedzialnych za ich powstanie;


6) gromadzenie dokumentacji dotyczącej kontroli wewnętrznych w Inspektoracie;


7) czuwanie nad właściwym i terminowym podejmowaniem działań pokontrolnych przez komórki Inspektoratu;


8) prowadzenie dokumentacji kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Inspektoracie oraz koordynacja spraw związanych z realizacją wystąpień pokontrolnych;


10) przygotowywanie planów audytu wewnętrznego;


11) przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z planem audytu wewnętrznego, poza planem audytu oraz audytów zleconych;


12) w ramach prowadzonych zadań audytowych:

a) ustalanie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania gospodarki finansowej, badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu, a przypadku stwierdzenia uchybień - określenie ich przyczyn i skutków, wraz wnioskami dotyczącymi ich usunięcia,

b) adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli,

c) przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków,

d) uzyskiwania możliwie najlepszych efektów w ramach posiadanych środków,

e) przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań;


13) prowadzenie bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego;


14) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzenia audytu wewnętrznego,


15) przeprowadzanie czynności sprawdzających, dokonujących oceny dostosowania działań jednostki do zgłoszonych uwag i wniosków oraz wskazywanie obszarów w których generowana jest wartość dodana;


16) prowadzenie kancelarii tajnej;


17) realizacja zadań z zakresu obronności;


18) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, w tym prowadzenie postępowań sprawdzających w zakresie określonym ustawą.

drukuj drukuj drukuj poleć znajomemu