kontrast
Statystyki odwiedzin:
Dzisiaj2310
W tym miesiącu8089
W tym roku36008
Pobranych plików87437
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


     Deklaracja dostępności GIOŚ

Strona główna » BIP » Ponowne wykorzystywanie
2020-10-20 15:37:42
Ponowne wykorzystywanie

Każdy ma prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego


Informacja sektora publicznego to każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, będąca w posiadaniu podmiotu zobowiązanego. Jest to więc każda informacja jaką ma instytucja publiczna. Może mieć dowolną postać np. papierową, elektroniczną, dźwiękową, wizualną, audiowizualną.

Ponowne wykorzystywanie to wykorzystywanie przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych. Chodzi więc o każdy sposób dalszego wykorzystywania informacji sektora publicznego, np. w produktach, usługach czy aplikacjach, przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe lub każdą zainteresowaną osobę.


Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:


 1. Udostępnionych w systemie teleinformatycznym, a w szczególności na stronie Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego, innym systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego, na portalach tematycznych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska lub w centralnym repozytorium informacji publicznej;
 2. Przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego uregulowane zostało w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2021 r. poz.1641) - (dalej ustawa).


Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:


 1. nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, innym systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego, na portalach tematycznych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska lub w centralnym repozytorium;
 2. została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt. 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 3. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Warunki ponownego wykorzystywania


Główny Inspektor Ochrony Środowiska może określić warunki ponownego wykorzystywania, które będą obiektywne, proporcjonalne, niedyskryminacyjne oraz które nie będą ograniczać w sposób nieuzasadniony możliwości ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego stosując standardowe otwarte licencje.


Informacje o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie


Główny Inspektor Ochrony Środowiska przekazuje na wniosek informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bezpłatnie. W niektórych przypadkach Główny Inspektor Ochrony Środowiska może jednak nałożyć opłatę.

 1. Opłata za ponowne wykorzystywanie wynikająca z dodatkowych kosztów.

  Główny Inspektor Ochrony Środowiska może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość takiej opłaty Główny Inspektor Ochrony Środowiska uwzględnia koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób lub w określonej formie oraz inne czynniki brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, mogących mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.
  Koszty mogą również obejmować koszty czynności związanych z anonimizacją lub ze środkami zastosowanymi w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób lub w określonej formie. Opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.
 2. Opłata za ponowne wykorzystywanie (w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym) informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Ustalając wysokość takiej opłaty Główny Inspektor Ochrony Środowiska uwzględnia koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego lub warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie. Opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.

Wymagania dotyczące wniosku oraz podstawowe informacje o procedurze rozpatrzenia.


 1. Wniosek powinien zawierać w szczególności:
  1. nazwę podmiotu, do którego skierowany jest wniosek;
  2. imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwę firmy czy instytucji;
  3. adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku (np. adres pocztowy, adres e-mail, adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) - ePUAP);
  4. wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania;
  5. wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
  6. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego (np. kopia na papierze, pamięć USB, plik elektroniczny), a w przypadku postaci elektronicznej – także wskazanie formatu danych;
  7. wskazanie:
   1. sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób (np. e-mailem, ePUAP’em, listownie), albo
   2. sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (UWAGA! Dotyczy wyłącznie wniosku o ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Głównego Inspektora Ochrony Środowiska).
 2. Wniosek można przesłać w postaci papierowej albo elektronicznej:
  1. e-mailem na adres: gios@gios.gov.pl
  2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) - adres skrytki: /gios/SkrytkaESP
  3. listownie na adres:
   Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
   ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3
   02-362 Warszawa
 3. Rozpatrzenie wniosku
  Główny Inspektor Ochrony Środowiska rozpatruje wniosek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli wniosek nie będzie mógł zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, Główny Inspektor Ochrony Środowiska zawiadomi w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku).

Informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu.


 1. do sprzeciwu od oferty.
  Wnioskodawca, który otrzymał od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska przez wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Główny Inspektor Ochrony Środowiska, w drodze decyzji, rozstrzygnie o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, odmówi wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
 2. Środki prawne przysługujące wnioskodawcy w przypadku wydania przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania wnioskodawca może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oświadczenia wnioskodawcy o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Odwołanie wnosi się do organu odwoławczego za pośrednictwem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji wnioskodawcy (lub pełnomocnikowi wnioskodawcy). Decyzje Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zawierają stosowne pouczenie dotyczące środków prawnych przysługujących wnioskodawcy.
drukuj drukuj