Baza wiedzy
Początek treści

PRZYDATNE LINKI

Państwowy Monitoring Środowiska

Jest to baza wiedzy o systemie Państwowego Monitoringu Środowiska, czyli instrumencie polityki ekologicznej zapewniającym wiarygodne dane o jakości środowiska. Znaleźć tu można definicje i cele systemu PMŚ, informacje o podmiotach uczestniczących w realizacji jego zadań oraz przykłady wykorzystania danych i informacji PMŚ. Można też dowiedzieć się, co sprawia, że dane PMŚ są wiarygodne. Na stronie znaleźć można również aktualne i archiwalne Programy Państwowego Monitoringu Środowiska, które opisują które elementy środowiska, kiedy i jak są badane.

Raporty o stanie środowiska

Jest to zbiór informacji o raportach o stanie środowiska w Polsce, które opracowuje Główny Inspektor Ochrony Środowiska, jako swój ustawowy obowiązek, przede wszystkim na podstawie wyników badań i ocen realizowanych programów Państwowego Monitoringu Środowiska. Raporty o stanie środowiska są zagregowaną publikacją prezentującą trendy zmian stanu środowiska w ujęciu przyczynowo-skutkowym. Do ich przygotowania wykorzystywane są oceny i sprawozdania tematyczne, opracowywane corocznie w poszczególnych podsystemach PMŚ. Znaleźć tu można wszystkie raporty o stanie środowiska, które powstały od momentu utworzenia Inspekcji Ochrony Środowiska, jak również inne publikacje ukierunkowane na prezentację stanu środowiska w województwach.

GIOŚ - Wyniki kontroli i działania pokontrolne

Portal przedstawia miejsca na mapie Polski, w których miały miejsce kontrole Inspektorów Ochrony Środowiska. Każde z badanych miejsc posiada metryczkę z następującymi danymi: nazwa , adres, REGON, data kontroli, numer kontroli oraz typ kontroli. Dodatkowo zawiera informacje, czy podczas kontroli stwierdzono naruszenia, przekroczenia w komponencie, czy zastosowano sankcje karne (pouczenie/mandat), jakie były działania pokontrolne oraz decyzje pokontrolne.

Portal Jakości Powietrza GIOŚ

Portal stanowi kompleksowe źródło informacji z zakresu monitoringu jakości powietrza w Polsce. Na portalu publikowane są m.in. mapy prezentujące informacje o aktualnym stanie jakości powietrza na podstawie jednogodzinnych wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5,  dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, ozonu, benzenu i tlenku węgla, prognozy zanieczyszczeń powietrza w Polsce, archiwalne dane pomiarowe przygotowane do pobrania i samodzielnego wyszukiwania poprzez funkcjonalności banku danych pomiarowych, moduł map, a także raporty  zawierające wyniki rocznych ocen jakości powietrza, opracowania i komunikaty o stanie jakości powietrza.  Na podstronach Regionalnych Wydziałów Monitoringu Środowiska w module Informacje Regionalne, udostępniane są również komunikaty o ryzyku wystąpienia i wystąpieniu przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych zanieczyszczeń.

Monitoring wód

To baza wiedzy o monitoringu wód powierzchniowych i wód podziemnych w Polsce. Zawiera informacje dotyczące sieci pomiarowej, zasad i zakresu prowadzonych badań oraz charakterystyk poszczególnych kategorii wód (rzek, jezior, wód przybrzeżnych i wód przejściowych), dorzeczy i zlewni polskich rzek. Strona przedstawia ocenę jakości wód powierzchniowych, polegającą na określeniu ich stanu ekologicznego i chemicznego. Poza tym prezentuje oceny wód Bałtyku na podstawie tzw. cech dobrego stanu środowiska wód morskich. Przybliża też temat oceny stanu wód podziemnych, określanych na podstawie ich stanu chemicznego i ilościowego. Ponadto w module znajdują się informacje o badaniach osadów dennych rzek i jezior, a także aktualne i archiwalne przewodniki do monitoringu środowiska wód.

Monitoring przyrody

Jest to punkt startowy, z którego można przenieść się na portale i strony tematyczne programów realizowanych w ramach monitoringu przyrody. Są to:

W tym dziale można znaleźć zarówno informacje o sposobie i zakresie prowadzenia badań stanu przyrody, w tym szczegółowe wytyczne metodyczne, jak również pokaźne zasoby informacji dostępne w różnych formach, takich jak: portale mapowe, roczne i wieloletnie raporty i sprawozdania oraz serię wydawniczą Biuletyn Monitoringu Przyrody.