O projekcie
Początek treści
Ikonka - Projekt Droga do czystego środowiska

O projekcie

„Droga do czystego środowiska - program edukacyjno-promocyjny na rzecz wzmocnienia świadomości społecznej korzystania ze środowiska z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, II Oś Priorytetowa Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Cele projektu
Ikonka - Cele projektu GIOŚ Droga do czystego środowiska

To projekt edukacyjno-informacyjny, którego celem jest:

  • wzmocnienie świadomości środowiskowej społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego w zgodzie z zasadami oraz przepisami prawa, ze szczególnym naciskiem na zapobieganie wykroczeniom i przestępstwom środowiskowym;

  • informowanie społeczeństwa nt. kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ), w tym prowadzonych działań kontrolnych w zakresie przestrzegania prawa ochrony środowiska – rola IOŚ na tle innych instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska.

W ramach projektu przewidziano kampanię prowadzoną on-line i w mediach społecznościowych, realizację i emisję dwóch cykli programów TV: dla dzieci i dorosłych, przeprowadzenie konkursu dla uczniów szkół podstawowych oraz przeprowadzenie szkolenia medialnego dla pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska – „Jak komunikować o ochronie środowiska”.

Działania skupione będą na odbiorcach dorosłych, poprzez m.in. programy TV, produkcje influencerów popularnonaukowych oraz na dzieciach i młodzieży poprzez emisję serialu animowanego oraz cyklu programów TV. Produkcje pokażą zakres działań Inspekcji, wskazując społeczeństwu, do kogo się zwracać w przypadku podejrzenia naruszeń prawa ochrony środowiska. Projekt uzmysłowi społeczeństwu, że każdy ma prawo do reagowania na nieprawidłowości i powiadamiania o nich odpowiednich organów.

Planowane efekty:

Kształtowanie wrażliwości społecznej na konieczność ochrony środowiska oraz informowanie o działaniach prowadzonych przez Inspekcję. Materiały przygotowane na potrzeby projektu będą miały na celu zachęcanie obywateli do reagowania na przypadki niezgodnego z prawem korzystania ze środowiska i zgłaszania ich do Inspekcji. Będą również propagować wiedzę na temat form ochrony przyrody istniejących w danym regionie.

  • W grupie dzieci efektem będzie uwrażliwienie oraz rozbudzenie ciekawości tematyką przyrodniczą.
  • W grupie pracowników samorządów, dziennikarzy, organizacji pozarządowych i uczelni – efektem będzie posiadanie wiedzy na temat podziału kompetencji i zadań między instytucjami publicznymi w zakresie ochrony środowiska.
  • W grupie pracowników IOŚ – posiadanie wiedzy i narzędzi, które pozwolą we właściwy sposób komunikować o ochronie środowiska oraz zadaniach inspekcji w tym zakresie.