Podsumowanie wyników badań

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczne

Jedną z grup trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) są wielopierścieniowe węglowodorowy aromatyczne (WWA), z których część wykazuje silne właściwości toksyczne, mutagenne i rakotwórcze. Występują we wszystkich elementach środowiska, co związane jest z ich powstawaniem w procesach niecałkowitego spalania substancji organicznych. Przeważająca ilość tych związków pochodzi
ze źródeł antropogenicznych takich jak: procesy przemysłowe związane ze spalaniem ropy naftowej
i węgla, opalanie pomieszczeń, transport drogowy oraz spalanie odpadów miejskich i przemysłowych. Zbyt wysoka zawartość niektórych WWA w glebach może wpływać negatywnie na organizmy glebowe, a tym samym prowadzić do zmian w bioróżnorodności i naruszać siedliskowe funkcje gleb. Rośliny uprawne mogą ulegać zanieczyszczeniu przez WWA zarówno w wyniku osadzania się tych związków wraz z pyłami na powierzchni liści oraz w mniejszym stopniu pobierać te związki z gleby.
W niekorzystnych warunkach może to prowadzić to akumulacji WWA w łańcuchu pokarmowym człowieka wywierając wysoce niekorzystny wpływ na jego zdrowie.

Ocenę stopnia zanieczyszczenie gleb przez WWA oparto na klasyfikacji IUNG uwzględniającej sumę 13 związków z tej grupy (Kabata-Pendias A., i in. 1995) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1395).

Średnia zawartość sumy 13 WWA w glebach użytkowanych rolniczo wg danych za rok 2020 wynosiła 470,8 μg∙kg-1. Ponieważ dane nie mają rozkładu normalnego, do oceny średniej zawartości bardziej odpowiednia jest wartość mediany, która wynosiła 190,5 μg∙kg-1. Zawartość tych związków
w poszczególnych punktach badawczych była zróżnicowana i mieściła się w granicach <25 – 7493 μg∙kg-1. Gleby o wysokiej zawartości związków są nieliczne. W 60% badanych gleb zawartość Σ13WWA była < 200 μg∙kg-1, w 26% badanych gleb zawartość Σ13WWA mieściła się w zakresie 200-600 μg∙kg-1, w 7% badanych gleb zawartość Σ13WWA mieściła się w zakresie 600-1000 μg∙kg-1, a w 13% gleb zanotowano zanieczyszczenie powyżej 1000 μg∙kg-1. Z czego gleby zawierające>5000 μg∙kg1 stanowiły jedynie 0,5% analizowanego zbioru danych.

Zgodnie z klasyfikacją IUNG do grupy gleb niezanieczyszczonych (0° i 1°) można zaliczyć 186 punktów badawczych (86%), niewielki poziom zanieczyszczenia (2o) – zawartość Σ13WWA w zakresie 600 – 1000 μg∙kg-1 stwierdzono jedynie w 16 punktach badawczych. Tylko 14 próbek glebowych pobranych
w punktach: 51, 77, 81, 93, 153, 179, 221, 247, 275, 289, 323, 329, 331, 347, można sklasyfikować jako zanieczyszczone. Przy czym 13 próbek glebowych wykazywało zawartość Σ13WWA w granicach 1000 – 5000 μg∙kg-1 (3o zanieczyszczenia), a tylko w jednej próbce pobranej w punkcie nr 221 stwierdzono silne zanieczyszczenie (4o zanieczyszczenia).

Gleby, które uznano za zanieczyszczone wg oceny IUNG zlokalizowane były: po dwa punkty
w województwach śląskim, lubuskim, opolskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim oraz po jednym w województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim, lubelskim i małopolskim.

Zgodnie z klasyfikacją IUNG, 6,5% gleb użytkowanych rolniczo w kraju można zaliczyć do grupy gleb zanieczyszczonych przez WWA. Wśród badanych gleb nie stwierdzono bardzo silnego poziomu (5o) zanieczyszczenia.

Zawartość Σ13WWA w glebach użytków rolnych Polski w latach 1995-2020 nie ulegała zasadniczym zmianom.

Zgodnie z Rozporządzeniem (Dz.U. z 2016 r. poz.1395) analizy przeprowadzone w 2020 r. wykazały przekroczenia dopuszczalnych zawartości następujących substancji:

  1. Naftalen – 1 punkt,
  2. Chryzen – 7 punktów,
  3. Benzo(a)antracen – 21 punktów,
  4. Benzo(a)piren – 28 punktów,
  5. Benzo(b)fluoranten – 18 punktów,
  6. Benzo(k)fluoranten – 22 punkty,
  7. Benzo(ghi)perylen – 5 punktów,
  8. Indeno(1,2,3-cd)piren - 8 punktów.

Gleby zanieczyszczone wystąpiły w 31 lokalizacjach (14%), natomiast 185 przebadanych gleb zaliczono do gleb niezanieczyszczonych (86%). W porównaniu do roku 2015 liczba gleb zanieczyszczonych wzrosła o 1%.

Gleby były zanieczyszczone głównie przez 3 wielopierścieniowe węglowodory: benzo(a)piren, benzo(k)fluoranten i benzo(a)antracen.

Spis treści

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczne Jednostka Wartość Rok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWA µg*kg-1 minimum 75,0 54,0 68,0 74,0 67,5 <25,0
maximum 11391,0 6680,0 7114,0 6015,9 8352,9 7493
średnia 520,6 496,4 579,8 558,3 462,4 470,8
mediana 293,5 340,5 358,0 373,5 272,3 190,5
WWA - naftalen µg*kg-1 minimum n.o. n.o. n.o. n.o. 1,7 <25,0
maximum n.o. n.o. n.o. n.o. 37,9 121
średnia n.o. n.o. n.o. n.o. 8,2 14,8
mediana n.o. n.o. n.o. n.o. 6,7 <25,0
WWA - fenantren µg*kg-1 minimum n.o. n.o. n.o. n.o. 7,6 <25,0
maximum n.o. n.o. n.o. n.o. 502,3 340
średnia n.o. n.o. n.o. n.o. 42,8 29
mediana n.o. n.o. n.o. n.o. 25,1 <25,0
WWA - antracen µg*kg-1 minimum n.o. n.o. n.o. n.o. 2,2 <25,0
maximum n.o. n.o. n.o. n.o. 114,8 97
średnia n.o. n.o. n.o. n.o. 7,9 14,2
mediana n.o. n.o. n.o. n.o. 5,2 <25,0
WWA - fluoranten µg*kg-1 minimum n.o. n.o. n.o. n.o. 6,8 <25,0
maximum n.o. n.o. n.o. n.o. 1738,4 1190
średnia n.o. n.o. n.o. n.o. 74,5 86
mediana n.o. n.o. n.o. n.o. 38,3 46
WWA - chryzen µg*kg-1 minimum n.o. n.o. n.o. n.o. 3,5 <25,0
maximum n.o. n.o. n.o. n.o. 686,2 767
średnia n.o. n.o. n.o. n.o. 39,5 50,6
mediana n.o. n.o. n.o. n.o. 23,2 26,5
WWA - benzo(a)antracen µg*kg-1 minimum n.o. n.o. n.o. n.o. 3,9 <25,0
maximum n.o. n.o. n.o. n.o. 737,8 640
średnia n.o. n.o. n.o. n.o. 35,5 45,8
mediana n.o. n.o. n.o. n.o. 19,9 <25,0
WWA - benzo(a)piren µg*kg-1 minimum n.o. n.o. n.o. n.o. 5,2 <25,0
maximum n.o. n.o. n.o. n.o. 713,2 967
średnia n.o. n.o. n.o. n.o. 40,0 56,2
mediana n.o. n.o. n.o. n.o. 23,6 27
WWA - benzo(a)fluoranten µg*kg-1 minimum n.o. n.o. n.o. n.o. 3,3 <25,0
maximum n.o. n.o. n.o. n.o. 148,0 1050
średnia n.o. n.o. n.o. n.o. 10,0 35,4
mediana n.o. n.o. n.o. n.o. 7,2 <25,0
WWA - benzo(ghi)perylen µg*kg-1 minimum n.o. n.o. n.o. n.o. 4,1 <25,0
maximum n.o. n.o. n.o. n.o. 369,8 847
średnia n.o. n.o. n.o. n.o. 30,1 45,3
mediana n.o. n.o. n.o. n.o. 19,9 <25,0
WWA - fluoren µg*kg-1 minimum n.o. n.o. n.o. n.o. 1,2 <25,0
maximum n.o. n.o. n.o. n.o. 36,7 31
średnia n.o. n.o. n.o. n.o. 5,6 12,6
mediana n.o. n.o. n.o. n.o. 4,3 <25,0
WWA - piren µg*kg-1 minimum n.o. n.o. n.o. n.o. 5,8 <25,0
maximum n.o. n.o. n.o. n.o. 1506,4 996
średnia n.o. n.o. n.o. n.o. 64,3 69,8
mediana n.o. n.o. n.o. n.o. 33,0 34
WWA - benzo(b)fluoranten µg*kg-1 minimum n.o. n.o. n.o. n.o. 3,3 <25,0
maximum n.o. n.o. n.o. n.o. 1053,0 778
średnia n.o. n.o. n.o. n.o. 52,8 37,4
mediana n.o. n.o. n.o. n.o. 28,7 <25,0
WWA - benzo(k)fluoranten µg*kg-1 minimum n.o. n.o. n.o. n.o. 3,5 <25,0
maximum n.o. n.o. n.o. n.o. 343,5 971
średnia n.o. n.o. n.o. n.o. 21,8 47,5
mediana n.o. n.o. n.o. n.o. 13,7 <25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracen µg*kg-1 minimum n.o. n.o. n.o. n.o. 2,9 <25,0
maximum n.o. n.o. n.o. n.o. 84,4 42
średnia n.o. n.o. n.o. n.o. 10,0 12,8
mediana n.o. n.o. n.o. n.o. 7,5 <25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)piren µg*kg-1 minimum n.o. n.o. n.o. n.o. 6,0 <25,0
maximum n.o. n.o. n.o. n.o. 466,3 1010
średnia n.o. n.o. n.o. n.o. 37,4 60,2
mediana n.o. n.o. n.o. n.o. 23,9 33