Podsumowanie wyników badań

Całkowita zawartość pierwiastków śladowych

Zawartość pierwiastków śladowych w glebie jest kształtowana przez czynniki naturalne
i antropogeniczne. Do czynników naturalnych należą skład mineralogiczny skały macierzystej
oraz charakter i przebieg procesów glebotwórczych. Zależnie od cech klimatu, właściwości gleb
oraz właściwości geochemicznych danego pierwiastka podlega on procesom wymywania w profilu glebowym lub akumulacji w wierzchniej warstwie gleby (Alloway, 1990; Kabata-Pendias i Pendias, 1999). Spośród czynników antropogenicznych największy udział w zanieczyszczeniu gleb metalami mają emisje przemysłowe, związane głównie z przemysłem górniczym i hutniczym oraz niewłaściwą gospodarką odpadami przemysłowymi.

Należy wspomnieć, że pierwiastki śladowe są naturalnymi składnikami środowiska glebowego. Ich zdecydowana większość to pierwiastki niezbędne, pełniące w roślinach i organizmach ludzi i zwierząt istotne funkcje fizjologiczne. Pierwiastki śladowe w nadmiernych stężeniach mogą oddziaływać toksycznie. Zanieczyszczenie gleb metalami może mieć wpływ na ich przydatność rolniczą
i produktywność, właściwości biologiczne oraz jakość płodów rolnych. Konsekwencją zanieczyszczenia gleb są zagrożenia związane z migracją zanieczyszczeń do innych komponentów środowiska – wody
i powietrza. Potencjalna szkodliwość metali śladowych wprowadzonych do gleby polega
na oddziaływaniu na procesy biologiczne zachodzące w glebie oraz na ich nadmiernym pobieraniu przez rośliny (Baath, 1989, Chaney, 1993), przy czym istnieje znaczne zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi metalami w zakresie skutków środowiskowych zanieczyszczenia gleb.

Zawartości metali śladowych zostały ocenione w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi
(Dz.U. 2016 poz. 1395), oraz wytycznych IUNG (1993), opartych na całkowitych zawartościach metali
i właściwościach gleby (odczyn, zawartość części spławialnych, zawartość próchnicy).

Oba kryteria wprowadzają pewne elementy analizy ryzyka związanego z obecnością pierwiastków śladowych w glebie, a zawartości graniczne są zależne od właściwości gleby kształtujących biodostępność pierwiastków.

Średnia zawartość manganu w 2020 r. wynosiła 379 mg∙kg-1, a zatem utrzymywała się na poziomie zbliżonym do poprzednich edycji monitoringu. Pierwotnym źródłem manganu glebowego są minerały zawierające ten pierwiastek, który powoli ulega wietrzeniu. W glebach użytkowanych rolniczo pewne ilości manganu wprowadzane są wraz z nawozami organicznymi i mineralnymi. Straty manganu mogą być spowodowane przez opady, które wymywają go z gleb (T. Lityński, H. Jurkowska, 1982).

W związku z tym, że w większości punktów monitoringowych (87,5%) zawartość kadmu oznaczona została poniżej poziomu oznaczalności <0,50 mg·kg-1 do obliczenia średniej zawartości kadmu przyjęto te wartości jako połowę poziomu oznaczalności – 0,25 mg·kg-1. Średnia zawartość kadmu wyniosła 0,65 mg·kg-1. Mediana zawartości kadmu w 2020 r. wyniosła <0,50 mg kg-1. W 2020 roku w 3 lokalizacjach (punkty 335, 341, 343) stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej zawartości kadmu wg Rozporządzenia Ministra (Dz.U. 2016 poz. 1395). Wszystkie punkty zlokalizowane są w woj. śląskim. Stosując kryteria oceny zawarte w wytycznych IUNG
w 5 punktach (punkty 333, 335, 341, 343, 345) występują gleby zanieczyszczone kadmem. Pozostałe gleby są niezanieczyszczone tym pierwiastkiem (stopnie 0 i I).

Średnia i mediana zawartości miedzi w 2020 roku (odpowiednio 9,29 mg·kg-1 oraz 5,41 mg·kg-1) utrzymywały się na poziomie zbliżonym do obserwowanego w poprzednich latach (wartość średnia
z poprzednich lat - 10,04 mg·kg-1). Tak jak w roku 2015, jedynie w 1 punkcie, zlokalizowanym w woj. dolnośląskim, nastąpiło przekroczenie zawartości dopuszczalnych przez Rozporządzenie. Stosując kryteria wytycznych IUNG, w 1 punkcie stwierdzono IV stopień zanieczyszczenia gleby miedzią (punkt 189 w woj. dolnośląskim). III stopień zanieczyszczenia gleby miedzią stwierdzono w 2 punktach zlokalizowanych w woj. dolnośląskim oraz łódzkim (punkty 195 oraz 247), natomiast w jednym punkcie stwierdzono II stopień zanieczyszczenia (woj. zachodniopomorskie – punkt 41). W pozostałych 212 punktach gleby były niezanieczyszczone tym pierwiastkiem (0-I stopień) .

Zawartości chromu w punktach monitoringowych w 2020 r. mieściła się w zakresie
2,26 – 63,40 mg·kg-1. Średnia zawartość wyniosła 12,50 mg·kg-1 (wartość średnia z poprzednich lat – 11,04 mg·kg-1). Rozkład zawartości chromu w całej grupie punktów pozostawał zbliżony do wyników
z poprzednich edycji. Nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych zawartości pierwiastka
wg aktualnego Rozporządzenia, natomiast wytyczne IUNG nie precyzują zasad kwalifikacji gleb
w odniesieniu do chromu.

Zawartość niklu w 2020 r. mieściła się w zakresie <2,00 – 74,70 mg·kg-1, a średnia wartość wynosiła 9,74 mg·kg-1. Jest to wynik niższy w odniesieniu do poprzednich edycji monitoringu (w roku 2015 średnia wyniosła 9,77 mg·kg-1). Istotny wpływ na tę zmianę ma różnica w zastosowanych granicach oznaczalności przeprowadzonych analiz. W 2020 r. granica oznaczalności dla zawartości niklu wyniosła 2,00 mg·kg-1, natomiast w poprzednich latach równa była 0,03 mg·kg-1. Nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych dla niklu określonych w Rozporządzeniu. Stosując wytyczne IUNG, łącznie
w 2 punktach (punkty 427 i 429) stwierdzono II stopień zanieczyszczenia. Punkty zlokalizowane były
w woj. małopolskim. Pozostałe punkty zostały zakwalifikowane jako niezanieczyszczone, a przeważał 0 stopień zanieczyszczenia odpowiadający zawartości naturalnej (197 punktów).

W 2020 r. w zaledwie 1 punkcie doszło do przekroczenia dopuszczalnej zawartości ołowiu określonej
w Rozporządzeniu (punkt 343 w woj. śląskim). Według wytycznych IUNG, 3 punkty należy traktować jako zanieczyszczone. 2 punkty słabo zanieczyszczone (II) zlokalizowane są w woj. śląskim oraz woj. świętokrzyskim (punkty 335 oraz 367) oraz 1 punkt silnie zanieczyszczony (IV) zlokalizowany w woj. śląskim (punkt 343). W 213 lokalizacjach nie wykazano zanieczyszczenia (98,6% ze wszystkich przebadanych punktów).

Zawartości cynku w 2020 r. mieściły się w szerokim przedziale zawartości: od <5 – 4610 mg∙kg-1.
W stosunku do poprzednich edycji wartość ta uległa obniżeniu – wartość średnia z poprzednich lat 72,87 mg·kg-1. W roku 2020 w przypadku 1 profilu stwierdzono przekroczenie zawartości progowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska. Najwyższą zawartość tak jak w poprzedniej edycji, zmierzono w punkcie położonym w Piekarach Śląskich (nr 335), jako skutek historycznych emisji pierwiastka przez zlokalizowany w tym rejonie przemysł hutniczy. Przy zastosowaniu wytycznych IUNG, 2 punkty należy uznać za zanieczyszczone (II i IV stopień), położone w województwie śląskim (punkty 335 oraz 341), co stanowi 0,93% wszystkich punktów.

W 2020 r. zawartości kobaltu w próbkach monitoringowych mieściły się w zakresie <1,00 – 20,00 mg∙kg-1, a średnia wartość wyniosła 4,04 mg∙kg-1. W związku z tym nie odnotowano znaczących różnic między średnią zawartością kobaltu w poszczególnych latach badań monitoringowych (wartość średnia z poprzednich lat 3,62 mg∙kg-1).

W 2020 r. zawartości litu w próbkach monitoringowych mieściły się w zakresie <10,00 – 35,40 mg∙kg-1, a średnia wartość wyniosła 7,61 mg∙kg-1, jest to wartość porównywalna z poprzednimi latami (wartość średnia z poprzednich lat 7,00 mg∙kg-1). Zawartość litu w większości punktów mieściła się poniżej granicy oznaczalności (78%).

W 2020 r. zawartości berylu w próbkach monitoringowych mieściły się poniżej granicy oznaczalności <2,00 mg∙kg-1. W związku z tym niemożliwe jest określenie tendencji zmian w bieżącej edycji monitoringu. Zawartość berylu w poprzednich latach wyniosła 0,34 mg∙kg-1.

W 2020 r. zawartości baru w próbkach monitoringowych mieściły się w zakresie 4,19 – 171,00 mg∙kg-1, a średnia zawartość wyniosła 48,96 mg∙kg-1, w odniesieniu do poprzednich lat jest to wartość zbliżona (wartość średnia z poprzednich lat 49,56 mg∙kg-1).

W 2020 r. zawartości strontu w próbkach monitoringowych mieściły się w szerokim zakresie <10,00 – 471,00 mg∙kg-1, a średnia zawartość wyniosła 13,59 mg∙kg-1. Jednak zawartość strontu w 130 punktach mieści się poniżej granicy oznaczalności. W odniesieniu do poprzednich lat uzyskana wartość średnia jest na porównywalnym poziomie (wartość średnia z poprzednich lat 13,30 mg∙kg-1).

W 2020 r. zawartości lantanu w próbkach monitoringowych mieściły się w zakresie <2,50 – 23,84 mg∙kg-1, a średnia wartość wynosiła 11,02 mg∙kg-1, w odniesieniu do poprzednich lat jest to wartość na porównywalnym poziomie (wartość średnia z poprzednich lat 10,07 mg∙kg -1).

Zawartość arsenu w punktach monitoringowych w 2020 r. kształtowała się w szerokim zakresie <1,00 – 28,20 mg∙kg-1, przy średniej zawartości 3,98 mg∙kg-1. Nie zaobserwowano istotnych zmian
w odniesieniu do poprzednich lat – wartość średnia z poprzednich edycji wynosiła 3,63 mg∙kg-1.

Wyniki badań z 2020 r. dotyczące zawartość rtęci w punktach monitoringowych była dość zróżnicowana (<0,100 - 0,236 mg∙kg-1), pozostawała jednak na niskim poziomie, w odniesieniu
do poprzednich edycji. Wartość średnia wyniosła 0,058 mg∙kg-1. Uzyskane wyniki badań nie wskazują na przekroczenie dopuszczalnych wartości progowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska (2-5 mg∙kg-1, w zależności od właściwości gleby). W skali kraju nie ma zatem zagrożenia dla jakości gleb użytkowanych rolniczo ze strony tego pierwiastka.


Całkowita zawartość pierwiastków śladowych Jednostka Wartość Rok
199520002005201020152020
Mangan Mn mg*kg-1 minimum 30 28 29 21 15 15,3
maximum 1533 1510 1449 1495 1360 1486
średnia 385 388 380 397 363 379,21
mediana 326 329 321 345 310 325
Kadm Cd mg*kg-1 minimum 0,07 0,07 0,04 0,04 0,02 <0,50
maximum 80,91 90,87 81,16 57,5 67,98 59,4
średnia 0,73 0,78 0,69 0,56 0,59 0,65
mediana 0,24 0,24 0,21 0,17 0,15 <0,50
Miedź Cu mg*kg-1 minimum 1,0 1,3 1,2 1,5 1,2 <2,00
maximum 215,0 208,3 196,5 271,7 320,1 265
średnia 9,9 10,0 9,9 10,1 10,3 9,29
mediana 6,2 6,3 6,4 6,4 6,2 5,41
Chrom Cr mg*kg-1 minimum 2,0 2,7 2,1 2,4 2,4 2,26
maximum 44,0 42,0 45,5 46,8 49,1 63,4
średnia 11,2 11,4 11,2 10,4 11,0 12,5
mediana 9,5 9,7 9,3 8,5 8,7 10,25
Nikiel Ni mg*kg-1 minimum 1,2 1,0 1,7 1,3 1,0 <2,00
maximum 71,0 82,3 83,8 70,8 71,1 74,7
średnia 9,4 9,4 9,5 9,5 9,8 9,74
mediana 6,5 6,2 6,4 6,8 6,1 6,38
Ołów Pb mg*kg-1 minimum 3,9 4,3 2,8 5,6 4,5 3,71
maximum 1050,0 1073,3 1033,4 965,1 856,6 2100
średnia 23,3 23,6 24,0 25,0 22,5 28,54
mediana 12,4 12,9 13,0 13,8 11,8 12,7
Cynk Zn mg*kg-1 minimum 7,8 7,7 7,7 10,3 5,9 <5,00
maximum 4916,7 5012,0 5957,5 5805,2 6668,3 4610
średnia 65,8 68,0 72,0 79,8 78,8 62,43
mediana 33,3 35,0 33,1 36,5 32,0 30,75
Kobalt Co mg*kg-1 minimum 0,45 0,61 0,4 0,42 0,31 <1,00
maximum 19,87 18,11 20,18 16,93 15,14 20
średnia 3,23 3,44 3,6 3,91 3,93 4,04
mediana 2,54 2,86 2,88 3,12 3,0 3,31
Wanad V mg*kg-1 minimum 3,5 3,3 4,3 2,9 3,0 2,48
maximum 95,0 93,3 87,7 48,3 41,5 61,8
średnia 22,0 22,8 21,6 13,8 14,3 15,61
mediana 18,0 18,3 17,8 11,5 11,6 13,15
Lit Li mg*kg-1 minimum 0,9 1,2 1,3 0,8 0,7 <10,00
maximum 42,3 41,7 47,7 27,8 27,4 35,4
średnia 8,2 8,2 7,5 5,4 5,7 7,61
mediana 6,1 6,0 5,4 3,5 4,0 <10,00
Beryl Be mg*kg-1 minimum 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 <2,00
maximum 1,37 1,43 1,21 1,78 1,66 <2,00
średnia 0,35 0,36 0,32 0,34 0,34 <2,00
mediana 0,3 0,3 0,27 0,28 0,27 <2,00
Bar Ba mg*kg-1 minimum 11,2 9,8 13,3 11,1 7,3 4,19
maximum 170,0 225,7 194,5 157,9 139,2 171
średnia 52,2 52,6 51,4 47,7 43,9 48,96
mediana 44,0 43,2 42,0 40,5 37,6 41,85
Stront Sr mg*kg-1 minimum 3,0 2,4 2,3 1,7 1,3 <10,00
maximum 560,0 490,0 517,5 453,4 510,1 471
średnia 15,9 14,9 14,7 10,5 10,6 13,59
mediana 10,2 9,6 8,8 6,4 6,6 <10,00
Lantan La mg*kg-1 minimum 2,3 1,8 2,4 2,2 2,2 <2,5
maximum 26,9 31,2 28,1 18,9 20,9 23,84
średnia 11,3 10,5 10,5 9,2 8,9 11,02
mediana 10,1 9,5 9,5 8,4 7,7 9,57
Rtec Hg mg*kg-1 minimum n.o. n.o. n.o. n.o. 0,0 <0,100
maximum n.o. n.o. n.o. n.o. 0,15 0,236
średnia n.o. n.o. n.o. n.o. 0,03 0,058
mediana n.o. n.o. n.o. n.o. 0,02 <0,100
Arsen As mg*kg-1 minimum n.o. n.o. n.o. n.o. 0,73 <1,00
maximum n.o. n.o. n.o. n.o. 20,66 28,2
średnia n.o. n.o. n.o. n.o. 3,63 3,98
mediana n.o. n.o. n.o. n.o. 2,77 3,1