Podsumowanie wyników badań

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślin

Fosfor jest składnikiem niezbędnym dla rozwoju roślin, pełniąc ważne funkcje w procesach życiowych roślin: reguluje podziały komórek, rozwój korzeni, ma wpływ na procesy kwitnienia, zawiązywanie nasion oraz procesy dojrzewania (Mengel i Kirkby, 1982). Niedobór fosforu ogranicza wzrost roślin, obniża wysokość plonu i jego jakość. Tylko część fosforu glebowego, obecna w roztworze glebowym
w postaci jonowej, jest dostępna dla roślin. Na przyswajalność związków nieorganicznych fosforu wpływają: odczyn gleby, zawartość związków żelaza i glinu, obecność przyswajalnego wapnia, zawartość substancji organicznej. Istotną rolę w przemianach fosforu glebowego i uruchamianiu frakcji dostępnej dla roślin pełnią mikroorganizmy glebowe (Mengel i Kirkby, 1982).

Potas odgrywa istotną rolę w gospodarce wodnej roślin, aktywuje enzymy, bierze udział w procesie fotosyntezy i transportu asymilatów oraz warunkuje wrażliwość na stres wodny związany z suszą. Naturalna zawartość potasu w glebach zależy od ich budowy mineralogicznej i uziarnienia, w tym zwłaszcza od zawartości minerałów ilastych, których występowanie odzwierciedla udział iłu koloidalnego w glebach. Wietrzenie minerałów prowadzące do uwolnienia potasu jest procesem bardzo powolnym, dlatego też zaspokojenie potrzeb roślin i uzyskanie plonów odpowiadających potencjałowi siedliska wymaga stałego uzupełniania potasu w formie mineralnej, co najmniej
na poziomie spodziewanego wyniesienia wraz z plonem. Przyswajalne formy potasu oprócz pobrania przez rośliny podlegają stratom w wyniku wymywania, szczególnie z gleb lekkich o małej kationowej pojemności sorpcyjnej (Mengel i Kirkby, 1982; Boratyński i inni, 1988).

Magnez jest składnikiem o dużym znaczeniu fizjologicznym dla roślin. Podstawowa rola magnezu
w roślinie jest związana z jego obecnością w cząsteczce chlorofilu, a zatem wpływem na procesy fotosyntezy. Ponadto magnez aktywuje enzymy i reguluje gospodarkę azotem w roślinie. Pierwiastek ma istotne znaczenie w kształtowaniu jakości produktów roślinnych, z punktu widzenia ich wartości żywieniowej dla zwierząt i człowieka. Magnez łatwo ulega przemieszczeniu do głębszych warstw profilu, dlatego też często wyższe jego zawartości występują w podglebiu. Jego niedobory często występują w glebach lekkich, z których jest łatwo wymywany.

Średnia zawartość fosforu nie zmieniała się zasadniczo na przestrzeni okresu trwania monitoringu. Wartość średnia analizowanego parametru ze wszystkich punktów pomiarowych, w bieżącym cyklu monitoringowym wyniosła 14,65 mg P2O5·100g-1. W 3 punktach monitoringowych zawartość fosforu pozostawała na poziomie poniżej granicy oznaczalności <1,00 mg P2O5·100g-1. Maksymalna zawartość fosforu wyniosła 49,20 mg P2O5·100g-1 i została odnotowana w punkcie nr 247. W stosunku
do ubiegłych edycji monitoringu, wartość maksymalna jest około 3 razy niższa. Procesy i mechanizmy nagromadzania fosforu oraz jego uwalniania i wymywania z gleby są złożone i zależą od wielu czynników (Riemersma i in., 2006; Sapek, 2012). Jednymi z najważniejszych są: odczyn, zawartość materii organicznej, zwłaszcza jej formy rozpuszczalnej oraz zawartość form żelaza i glinu w glebie, a także gospodarowanie azotem (Haygarth, 2000; Li i in., 2009; Morris i Hesterberg, 2010; Sapek, 2010; Tate i Salcedo, 1988). Źródłem nagromadzenia zawartości fosforu w glebie są nawozy, resztki roślinne, odpady rolnicze (w tym odchody zwierzęce) oraz miejskie i przemysłowe produkty uboczne. Analizując przestrzennie, najmniej zasobne w fosfor były gleby województwa świętokrzyskiego,
a najwyższe zawartości pierwiastka odnotowano w województwach zachodnio-pomorskim i opolskim, w których większość profili charakteryzowała się bardzo wysoką zasobnością.

Zawartość potasu nie zmieniała się zasadniczo na przestrzeni okresu trwania monitoringu. Wartość średnia analizowanego parametru ze wszystkich punktów pomiarowych w bieżącym cyklu monitoringowym wynosi 15,56 mg K2O·100g-1. Maksymalna zawartość potasu wyniosła 76,50 mg K2O·100g-1 i została odnotowana w punkcie nr 303 (woj. dolnośląskie). W stosunku do ubiegłych edycji monitoringu, średnia zawartość tego parametru oraz jego wartości minimalna i maksymalna utrzymują się na zbliżonym poziomie. Analizując przestrzennie, najmniej zasobne w potas były gleby województw centralnego pasa oraz województw śląskiego i małopolskiego, a najwyższe zawartości pierwiastka odnotowano w województwach dolnośląskim i opolskim, w których większość profili charakteryzowała się bardzo wysoką zasobnością.

Zawartość magnezu nie zmieniała się zasadniczo na przestrzeni okresu trwania monitoringu . Wartość średnia analizowanego parametru ze wszystkich punktów pomiarowych w bieżącym cyklu monitoringowym wyniosła 8,43 mg Mg·100g-1. Maksymalna zawartość magnezu wyniosła 30,70 mg Mg·100g-1, a minimalna 1,00 mg Mg·100g-1. W stosunku do ubiegłych edycji monitoringu, średnia zawartość tego parametru oraz jego wartości minimalna i maksymalna utrzymują się na zbliżonym poziomie. Analizując przestrzennie, najmniej zasobne w magnez były gleby województwa wielkopolskiego, a najwyższe zawartości pierwiastka odnotowano w województwach śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim, w których większość profili charakteryzowała się bardzo wysoką zasobnością.

Wartości średnie wyników badań siarki przyswajalnej mieszczą się w zakresie od 2,20 mg S-SO4·100g-1 (woj. małopolskie) do 3,79 mg S-SO4·100g-1 (woj. podlaskie). Wartość średnia analizowanego parametru ze wszystkich punktów pomiarowych, w bieżącym cyklu monitoringowym wynosi 2,98 mg
S-SO4·100g-1. Jest to znaczący wzrost. Od 1995 r. średnia zawartość siarki przyswajalnej w badanych glebach mieściła się w przedziale od 1,38 mg S-SO4·100g-1 do 1,0 mg S-SO4·100g-1. Siarka dostaje się do gleb z opadami deszczu, szczególnie na obszarach uprzemysłowionych. Podczas spalania takich nośników energii jak węgiel, ropa naftowa i jej pochodne, siarka ulatniająca się w postaci dwutlenku (SO2) rozprzestrzenia się w atmosferze i reaguje z parą wodną w powietrzu, przyczyniając się
do powstawania kwaśnych deszczy. Ponadto siarkę można dostarczać do gleby w nawozach naturalnych, organicznych i mineralnych.


Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślin Jednostka Wartość Rok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalny mg P2O5* 100g-1 minimum 1,4 1,0 0,8 1,4 1,6 <1,00
maximum 166,0 153,0 148,0 155,0 156,6 49,2
średnia 15,3 15,3 17,4 16,7 15,4 14,65
mediana 11,1 11,0 12,8 12,0 10,7 12,95
Potas przyswajalny mg K2O*100g-1 minimum 1,8 2,1 1,6 2,3 1,5 1,7
maximum 51,0 52,1 66,4 66,8 80,2 76,5
średnia 13,1 13,5 16,3 15,4 17,0 15,56
mediana 11,1 11,2 13,7 13,0 14,2 12,6
Magnez przyswajalny mg Mg*100g-1 minimum 0,6 0,6 0,4 0,5 0,1 1
maximum 26,8 28,4 53,0 35,8 32,1 30,7
średnia 7,07 7,31 8,96 8,97 7,35 8,43
mediana 5,55 6,0 6,25 6,85 5,75 6,75
Siarka przyswajalna mg S-SO4*100g-1 minimum 0,12 0,13 0,25 0,36 0,25 <1,00
maximum 6,38 7,05 4,48 5,07 5,75 12,7
średnia 1,38 1,36 1,29 1,14 1,0 2,98
mediana 1,25 1,25 1,13 1,06 0,8 2,8
Azot amonowy NNH4 mg*kg-1 minimum n.o. n.o. n.o. n.o. 0,43 <2,00
maximum n.o. n.o. n.o. n.o. 42,6 43,7
średnia n.o. n.o. n.o. n.o. 8,82 5,32
mediana n.o. n.o. n.o. n.o. 7,99 2,4
Azot azotanowy NNO3 mg*kg-1 minimum n.o. n.o. n.o. n.o. <1,00 2,2
maximum n.o. n.o. n.o. n.o. 110,58 79,1
średnia n.o. n.o. n.o. n.o. x 31,66
mediana n.o. n.o. n.o. n.o. 5,42 33,3