Podsumowanie wyników badań

Właściwości sorpcyjne gleby

Kwasowość hydrolityczna gleb opisuje potencjalną kwasowość gleby i jest związana z jonami wodoru (H+) i glinu (Al3+) kompleksu sorpcyjnego i roztworu glebowego. Parametr ten stanowi miarę wysycenia kompleksu sorpcyjnego gleb wodorem i obejmuje całkowitą kwasowość gleby.

Wartość kwasowości hydrolitycznej utrzymuje się na podobnym poziomie od roku 1995. Wartość średnia parametru w roku 2020 wyniosła 2,61 cmol (+) kg-1. Wartości średnie w poszczególnych województwach mieściły się w przedziale od 1,94 cmol (+) kg-1 do 3,34 cmol (+) kg-1 (kolejno: lubelskie - 1,94; opolskie - 2,13; zachodniopomorskie - 2,22; pomorskie - 2,27; warmińsko-mazurskie - 2,37; wielkopolskie - 2,48; świętokrzyskie - 2,49; śląskie - 2,52; kujawsko-pomorskie - 2,52; małopolskie - 2,59; lubuskie - 2,74; mazowieckie - 2,78; dolnośląskie - 2,88; łódzkie - 3,06; podlaskie - 3,20; podkarpackie - 3,34).

Praktyczne zastosowanie parametru kwasowości hydrolitycznej polega na określeniu na jej podstawie dawki tlenku wapnia (CaO) w t/ha, niezbędnej do neutralizacji kwasowości związanej z obecnością jonów wodoru obecnych w roztworze glebowym jak i w kompleksie sorpcyjnym. W obliczeniach potrzeb wapnowania wartość kwasowości hydrolitycznej, wyrażonej w cmol (+) kg-1, mnoży się przez współczynnik przeliczeniowy 0,84, co jako wynik daje dawkę CaO w t/ha.

Kwasowość wymienna pochodzi od jonów H+ i glinu Al3+ ujawniających się w glebach o pHKCl < 5,5. Przy silnym zakwaszeniu, np. pHKCl<4,5, o kwasowości wymiennej w większym stopniu decydują jony glinu Al3+. Wolne jony glinu są toksyczne dla roślin i w dużych stężeniach uszkadzają korzenie roślin. W 2020 r. wartość średnia w skali kraju wyniosła 0,38 cmol (+) kg-1. Wartość poszczególnych pomiarów w punktach kontrolnych mieściły się w przedziale od <0,05 cmol (+) kg-1 do 13,90 cmol (+) kg-1.
W stosunku do lat ubiegłych średnia wartość dla kwasowości wymiennej utrzymuje się na zbliżonym poziomie (od 0,24 cmol (+) kg-1 w 2005 r. do 0,46 cmol (+) kg-1 w 2015 r.).

Kationy zasadowe związane wymiennie stanowią zasadniczą pulę składników pokarmowych, które mogą zostać pobrane przez rośliny po ich przejściu do roztworu glebowego. Obecność dwuwartościowych kationów o charakterze zasadowym (wapń, magnez) w kompleksie sorpcyjnym wpływa również korzystnie na strukturę gleby. Analiza przeprowadzona w 2020 r. wskazuje na proces zmniejszenia się zawartości kationów potasu w rolniczo użytkowanych glebach Polski w porównaniu do 2015 r. (średnia zawartość K+ w 2020 r. wyniosła 0,43 cmol (+) kg-1). Wartość ta jest porównywalna do wartości średnich z lat 1995-2010 (kolejno 0,43; 0,42; 0,42; 0,47 cmol (+) kg-1). Pewien wpływ
na proces uwsteczniania i następnie uwalniania związanych jonów potasu ma wilgotność oraz zmiany temperatury gleby.

Zawartość Na+ znajduje się na poziomie podobnym do zawartości tych kationów w latach 1995-2015 (średnia wartość w 2020 r. wyniosła 0,08 cmol (+) kg-1). W ubiegłych cyklach badawczych średnie zawartości wyniosły: rok 1995 - 0,08 cmol (+) kg-1; rok 2000 - 0,08 cmol (+) kg-1; rok 2005 - 0,05 cmol (+) kg-1; rok 2010 - 0,09 cmol (+) kg-1; rok 2015 - 0,05 cmol (+) kg-1.

W porównaniu do ubiegłych cykli badawczych zanotowano wzrost zawartości kationów dwuwartościowych: wapnia (średnia zawartość Ca2+ w 2020 r. wyniosła 7,69 cmol (+) kg-1) i magnezu (średnia zawartość Mg2+ w 2020 r. wyniosła 0,92 cmol (+) kg-1). Są to elementy zapewniające optymalną żyzność roślin. Zawartość wapnia w glebie zmienia się stale w zależności od rodzaju zastosowanego nawozu lub działania wymywania, stale generując zjawiska zakwaszenia
lub odkwaszania. Magnez można dostarczać do gleby w nawozach naturalnych, organicznych
i mineralnych.

Wartości średnie wysycenia kompleksu sorpcyjnego zasadami mieszczą się w przedziale od 70,01% (woj. dolnośląskie) do 41,43% (woj. podlaskie). Wartość średnia analizowanego parametru
ze wszystkich punktów pomiarowych, w bieżącym cyklu monitoringowym wynosi 58,62%. Wysycenie kompleksu sorpcyjnego zasadami ma tendencję spadkową. Bezpośrednio związane jest to
ze wzrostem pojemności sorpcyjnej. Utrzymanie odpowiedniego poziomu wysycenia kompleksu sorpcyjnego jest niezbędne w zachowaniu odpowiednich zdolności buforowych gleb oraz zachowania korzystnych warunków glebowych (struktury gleby oraz procesu gromadzenia materii organicznej).

Wartości średnie pojemności sorpcyjnej mieszczą się w zakresie od 8,78 cmol (+) kg-1 (woj. mazowieckie) do 21,69 cmol (+) kg-1 (woj. małopolskie). Wartość średnia analizowanego parametru
ze wszystkich punktów pomiarowych, w bieżącym cyklu monitoringowym wynosi 14,94 cmol (+) kg-1.
W porównaniu do lat ubiegłych średnia wartość tego parametru wzrosła o ponad 5 cmol (+) kg-1.


Właściwości sorpcyjne gleby Jednostka Wartość Rok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh) cmol(+)*kg-1 minimum 0,52 0,38 0,53 0,53 0,45 <0,75
maximum 7,8 8,05 8,47 10,2 8,48 8
średnia 2,78 2,62 2,57 2,81 2,96 2,61
mediana 2,77 2,53 2,4 2,78 2,78 2,4
Kwasowośc wymienna (Hw) cmol(+)*kg-1 minimum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 <0,05
maximum 3,22 3,36 3,62 3,2 3,01 13,9
średnia 0,35 0,29 0,24 0,33 0,46 0,38
mediana 0,0 0,0 0,0 0,16 0,33 0,11
Glin wymienny "Al" cmol(+)*kg-1 minimum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 <0,002
maximum 2,83 3,01 3,25 2,92 2,61 0,88
średnia 0,26 0,21 0,17 0,23 0,29 0,04
mediana 0,0 0,0 0,0 0,04 0,14 0,01
Wapń wymianny (Ca2+) cmol(+)*kg-1 minimum 0,37 0,5 0,39 0,19 0,05 <0,50
maximum 48,9 50,15 50,34 31,44 30,49 44,8
średnia 6,62 6,75 6,99 5,92 4,99 7,69
mediana 4,68 4,99 4,84 4,21 3,32 5,6
Magnez wymienny (Mg2+) cmol(+)*kg-1 minimum 0,08 0,06 0,04 0,04 0,0 0,07
maximum 4,67 4,37 3,83 5,14 9,05 4,23
średnia 0,75 0,76 0,8 0,88 0,43 0,92
mediana 0,52 0,6 0,59 0,53 0,29 0,67
Sód wymienny (Na+) cmol(+)*kg-1 minimum 0,02 0,03 0,01 0,02 0,01 <0,10
maximum 0,39 0,41 0,23 0,42 0,51 0,46
średnia 0,08 0,08 0,05 0,09 0,05 0,08
mediana 0,06 0,06 0,03 0,08 0,04 <0,10
Potas wymienny (K+) cmol(+)*kg-1 minimum 0,07 0,08 0,05 0,05 0,04 <0,05
maximum 1,77 2,2 1,72 2,22 17,08 2,28
średnia 0,43 0,42 0,42 0,47 1,03 0,43
mediana 0,37 0,36 0,36 0,37 0,56 0,36
Suma kationów wymiennych (S) cmol(+)*kg-1 minimum 0,64 0,72 0,51 0,31 0,13 0,13
maximum 10,0 10,0 10,0 10,0 48,76 49,15
średnia 7,87 8,01 8,25 7,37 6,51 9,05
mediana 5,78 5,96 6,03 5,41 4,43 7,15
Pojemność sorpcyjna gleby (T) cmol(+)*kg-1 minimum 3,39 3,24 3,42 3,76 3,18 3
maximum 54,98 56,52 56,26 39,96 50,34 50,8
średnia 10,65 10,63 10,83 10,19 9,47 14,94
mediana 8,57 8,63 8,84 8,47 7,69 11,35
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V) % minimum 13,65 13,98 9,88 7,38 3,76 1,38
maximum 98,7 99,07 98,46 97,21 97,87 96,94
średnia 65,08 67,0 67,73 63,71 59,38 58,62
mediana 70,24 70,99 71,02 65,14 61,69 60,71