Podsumowanie wyników badań

Substancja organiczna gleby

Materia organiczna gleb jest podstawowym wskaźnikiem jakości gleb decydującym o ich właściwościach fizykochemicznych, takich jak zdolności sorpcyjne i buforowe oraz procesach biologicznych, warunkujących wiele przemian, określanych mianem aktywności biologicznej. Wysoka zawartość próchnicy w glebach jest czynnikiem stabilizującym ich strukturę, zmniejszającym podatność na zagęszczenie oraz degradację w wyniku erozji wodnej i wietrznej.

Zachowanie zasobów próchnicy glebowej jest istotne nie tylko ze względu na utrzymanie produkcyjnych funkcji gleb, ale również z punktu widzenia roli gleb w sekwestracji (wiązaniu) węgla
z atmosfery. O naturalnym zróżnicowaniu zawartości próchnicy w glebach decydują takie czynniki jak uziarnienie, położenie w terenie i stosunki wodne - gleby lekkie występujące w wyższych położeniach terenu, poza zasięgiem działania wód gruntowych, zazwyczaj cechuje niższa zawartość próchnicy
od gleb zwięzłych o opadowo-gruntowym typie gospodarki wodnej. Najwyższą zawartością materii organicznej charakteryzują się gleby hydrogeniczne, powstałe w siedliskach zależnych od wody, takie jak czarne ziemie i gleby torfowe. Spośród czynników antropogenicznych na zawartość materii organicznej w glebie w największym stopniu wpływają: sposób użytkowania ziemi (tzn. rolniczy, łąkowy, leśny), intensyfikacja rolnictwa, rotacja roślin, obecność poplonów oraz poziom nawożenia organicznego.

W 2020 r. średnia zawartość próchnicy wyniosła 2,90%. W poprzednich edycjach monitoringu średnia zawartość wskazanego parametru oscylowała w przedziale 1,90-1,97%. W całej grupie analizowanych punktów nieznacznie przeważają gleby klasyfikowane w przedziale zawartości wysokiej (2-3,5%), ich udział stanowi 35%. Mniejszy udział (30%) mają gleby o bardzo wysokiej zawartości oraz gleby
o średniej zawartości (29%). Najmniejszy udział mają gleby o niskiej zawartości próchnicy (6%).
W odniesieniu do ubiegłych cykli monitoringowych średni poziom zawartości próchnicy uległ zwiększeniu. W porównaniu do poprzednich edycji wzrosła również zawartość maksymalna, którą zanotowano w punkcie 425 w woj. małopolskim (9,42%).

Największy udział profili o niskiej zawartości w próchnicę zanotowano w województwach: mazowieckim - 20%; podlaskim - 17%; lubelskim - 15%. Najwyższą średnią zawartością próchnicy charakteryzowało się województwo małopolskie - 3,74%, najniższą natomiast województwa podlaskie (1,95%) oraz opolskie (2,11%).


Substancja organiczna gleby Jednostka Wartość Rok
199520002005201020152020
Próchnica % minimum 0,79 0,77 0,72 0,76 0,62 0,63
maximum 5,75 5,68 5,46 6,05 6,62 9,42
średnia 1,95 1,96 1,9 1,97 1,94 2,9
mediana 1,77 1,8 1,67 1,7 1,68 2,68
Węgiel organiczny % minimum 0,45 0,45 0,42 0,44 0,36 <0,5
maximum 3,33 3,29 3,17 3,51 3,84 5,46
średnia 1,13 1,14 1,09 1,14 1,12 1,67
mediana 1,02 1,04 0,97 0,99 0,98 1,55
Azot ogólny % minimum 0,021 0,035 0,036 0,038 0,04 0,03
maximum 0,324 0,91 0,343 0,412 0,36 0,6
średnia 0,098 0,106 0,098 0,112 0,12 0,13
mediana 0,09 0,09 0,087 0,096 0,11 0,12
Stosunek C/N minimum 6,8 7,1 6,9 7,4 4,0 2,27
maximum 21,9 19,5 22,7 17,4 15,6 52,4
średnia 11,9 11,3 11,6 10,4 9,4 14,8
mediana 11,4 11,0 11,5 10,2 9,1 12,31