Zapraszamy na nową stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
www.gov.pl/web/gios

Banner z napisem Badania Odry

Dane podstawowe

Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Z dniem 1 stycznia 2019 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska ( Dz.U z 2018r poz. 1479) w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, na bazie laboratoriów Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska utworzone zostało Centralne Laboratorium Badawcze (CLB).

Centralne Laboratorium Badawcze działa w oparciu o 16 Oddziałów:

Wszystkie Oddziały Centralnego Laboratorium Badawczego posiadają wdrożony system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 potwierdzony certyfikatem akredytacji laboratorium badawczego

 • Oddział w Białymstoku - Certyfikat Akredytacji Nr AB 165
 • Oddział w Bydgoszczy - Certyfikat Akredytacji Nr AB 201
 • Oddział w Gdańsku - Certyfikat Akredytacji Nr AB 794
 • Oddział w Katowicach - Certyfikat Akredytacji Nr AB 188
 • Oddział w Kielcach - Certyfikat Akredytacji Nr AB 106
 • Oddział w Krakowie - Certyfikat Akredytacji Nr AB 176
 • Oddział w Lublinie - Certyfikat Akredytacji Nr AB 118
 • Oddział w Łodzi - Certyfikat Akredytacji Nr AB 085
 • Oddział w Opolu - Certyfikat Akredytacji Nr AB 1005
 • Oddział w Olsztynie - Certyfikat Akredytacji Nr AB 805
 • Oddział w Poznaniu - Certyfikat Akredytacji Nr AB 199
 • Oddział w Szczecinie - Certyfikat Akredytacji Nr AB 177
 • Oddział w Rzeszowie - Certyfikat Akredytacji Nr AB 447
 • Oddział w Warszawie - Certyfikat Akredytacji Nr AB 322
 • Oddział w Wrocławiu - Certyfikat Akredytacji Nr AB 075
 • Oddział w Zielonej Górze - Certyfikat Akredytacji Nr AB 127

Wykaz badań objętych zakresem akredytacji dostępny jest na stronie Polskiego Centrum Akredytacji www.pca.gov.pl

Zakres działań CLB obejmuje:

 • monitoring jakości wód powierzchniowych, powietrza, natężenia hałasu komunikacyjnego
  i lotniczego, pól elektromagnetycznych,
 • badania i pomiary kontrolne w celu oceny emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody, ziemi
  z podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 • badania związane z poważnymi awariami.

 

W ramach wyżej wymienionych działań CLB wykonuje:

 • pobory próbek wody, ścieków, osadów, odpadów, materiału dennego, gleby, powietrza i gazów odlotowych,
 • analizy fizykochemiczne, biologiczne i parazytologiczne w próbkach środowiskowych,
 • badania mikrobiologiczne i hydrobiologiczne w wodach powierzchniowych,
 • pomiary zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego,
 • pomiary emisji gazów odlotowych do powietrza,
 • pomiary hałasu przemysłowego, impulsowego, komunikacyjnego i lotniczego,
 • pomiary pola elektromagnetycznego,
 • oznaczania zawartości siarki w paliwach.

 

Wszystkie badania i pomiary prowadzone są przy użyciu nowoczesnej aparatury i sprzętu pomiarowego. Laboratoria wyposażone są miedzy innymi w:

 • mobilne laboratoria do pomiarów imisji zanieczyszczeń powietrza wyposażone m.in.
  w automatyczne mierniki pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, automatyczne analizatory BTX, kompaktowe stacje meteorologiczne,
 • sieć automatycznego monitoringu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego wyposażoną
  w automatyczne i manualne pyłomierze, analizatory tlenku węgla, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, ozonu i BTX oraz stacje meteo,
 • analizatory do pomiaru emisji gazów odlotowych,
 • analizatory ogólnego węgla organicznego z detektorem FID (emisja),
 • mobilne stacje pomiarów monitoringowych hałasu,
 • laboratoria mobilne do badań i pomiarów terenowych podczas poważnych awarii, wiertnice samochodowe,
 • przenośne urządzenia do pobierania próbek wody, ścieków, gruntu,
 • spektrometry absorpcji atomowej z kuwetą grafitową i przystawką do generacji wodorków,
 • spektrometry emisyjne z plazmą wzbudzaną indukcyjnie,
 • spektrometry mas sprzężone z plazmą wzbudzoną indukcyjnie,
 • chromatografy gazowe sprzężone ze spektrometrami mas,
 • chromatografy gazowe sprzężone z tandemową spektrometrią mas,
 • chromatografy gazowe z detektorami ECD, FID, NPD,
 • chromatograf gazowy z detektorem masowym,
 • chromatografy cieczowe z detektorami FLD, DAD,
 • chromatograf cieczowy z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS),
 • chromatografy jonowe,
 • spektrofotometry UV–VIS,
 • automatyczne analizatory węgla organicznego,
 • analizatory rtęci,
 • analizatory przepływowe,
 • mierniki poziomu dźwięku,
 • uniwersalne, szerokopasmowe mierniki natężenia pola elektromagnetycznego,
 • tlenomierze, pehametry, konduktometry, wagi analityczne, biurety cyfrowe, mikroskopy, zestawy do oznaczania: azotu, BZT5, itp.,
 • mierniki poziomu zwierciadła wody i grubości warstwy węglowodorów,
 • zestawy GPS i dalmierze laserowe.

 

Sprzęt obsługiwany jest przez kompetentny personel zgodnie z wymogami systemu zarządzania. Laboratorium korzysta z wzorców i certyfikowanych materiałów odniesienia a aparatura pomiarowa jest poddawana stałej kontroli metrologicznej (legalizacja i wzorcowanie).

Mając na uwadze, iż nadrzędnym celem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska jest skuteczna realizacja polityki ekologicznej państwa w zakresie powierzonych zadań, strategicznymi celami Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska są:

 • Realizacja badań i pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na poziomie spełniającym potrzeby, wymagania i oczekiwania klientów, organów stanowiących i organizacji udzielających uznania z zachowaniem dobrej praktyki profesjonalnej,
 • Budowanie wizerunku nowoczesnej i przyjaznej instytucji administracji publicznej;
 • Umacnianie zaufania społecznego poprzez stosowanie zasad niezależności, bezstronności, obiektywizmu i unikania konfliktu interesów;
 • Ciągłe doskonalenie skuteczności i efektywności systemu zarządzania oraz kompetencji  technicznych z uwzględnieniem ryzyka i szans związanych z działalnością laboratoryjną.

 

Powyższe cele CLB realizuje:

 • zatrudniając kompetentny personel stale podnoszący swoje kwalifikacje,
 • doskonaląc swój system zarządzania,
 • podnosząc poziom jakości i wiarygodności wykonywanych badań,
 • wprowadzając nowoczesne metody badawcze,
 • uczestnicząc w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych.

 

Centralne Laboratorium Badawcze prowadzi badania i pomiary w oparciu o polskie i międzynarodowe normy, zarządzenia GIOŚ, noty aplikacyjne producentów aparatury bądź własne sprawdzone i udokumentowane metodyki. Systematyczne uczestniczenie w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości i uzyskiwanie bardzo dobrych wyników jest potwierdzeniem kompetencji, kwalifikacji i doświadczenia personelu.

 

Go to top

We use cookies to provide you with a better user experience and for statistical purposes. If you do not block cookies, you consent to use them and store them in the memory of your device. Remember that you can manage cookies by changing your browser settings.