Metodyka badań

Punkty pomiarowe

Monitoring chemizmu gleb ornych Polski wykorzystuje sieć 216 punktów pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na gruntach ornych całego kraju. Reprezentują one użytki rolnicze o różnym stopniu intensyfikacji produkcji rolnej znajdujące się w obszarach oddziaływania rolniczej i pozarolniczej działalności człowieka. Punkty monitoringowe odzwierciedlają zróżnicowanie warunków glebowych kraju pod względem typów i tekstury gleb.

Punkty pomiarowo-kontrolne posiadają stałe współrzędne geograficzne, w formacie cyfrowym,
co zapewnia precyzyjne pobieranie próbek glebowych w kolejnych edycjach monitoringu, a ponadto pełną dokumentację opisową i fotograficzną.

Ilość i rozmieszczenie punktów badawczych na terenie kraju nie uległy zasadniczym zmianom
od 1995 r. Szczegółowe dane dotyczące ich lokalizacji w układzie województw przedstawia Tabela 1, natomiast przestrzenne rozmieszczenie Mapa 1.

Ze względu na zmiany sposobu użytkowania terenu lub brak dostępu do punktów, w 2020 r.
w przypadkach 14 punktów (nr 97, 161, 165, 179, 245, 251, 253, 265, 267, 275, 317, 359, 361, 379) zaistniała konieczność nieznacznej zmiany miejsca ich lokalizacji w stosunku do położenia
w poprzednich cyklach monitoringowych.

Metodyka pobierania próbek i badania laboratoryjne

Próbki do analiz laboratoryjnych były pobierane z głębokości 0-20 cm i powierzchni ok. 100 m2,
a następnie mieszane w celu uzyskania próbki średniej. Każda próbka posiadała odpowiednią dokumentację terenową.

W materiale glebowym oznaczono kilkadziesiąt parametrów, w tym:

 1. skład granulometryczny – metodą areometryczną
 2. węgiel organiczny i próchnicę - zmodyfikowaną metodą Tiurina
 3. węglany – metodą Scheiblera
 4. odczyn; pH w 1MKCl i pH w wodzie metodą potencjometryczną
 5. kwasowość hydrolityczną "Hh" – metodą miareczkową
 6. kwasowość wymienną "Hw" – metodą miareczkową
 7. glin wymienny – metodą emisyjnej spektrometrii optycznej (ICP-OES)
 8. fosfor przyswajalny – metodą spektrofotometryczną
 9. potas przyswajalny – metodą Egnera-Riehma
 10. magnez przyswajalny – metodą emisyjnej spektrometrii atomowej FAES
 11. azot amonowy i azotanowy - metodą ciągłej analizy przepływowej z detekcją spektrofotometryczną (CFA)
 12. siarkę przyswajalną – metodą Nefelometryczną
 13. azot ogólny – metodą miareczkową
 14. stosunek C/N
 15. radioaktywność
 16. przewodnictwo elektryczne właściwe
 17. zasolenie
 18. kationy wymienne o charakterze zasadowym
 19. suma zawartości kationów o charakterze zasadowym ("S")
 20. pojemność sorpcyjna gleby ("T") - suma wartości "S" i "Hh"
 21. wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi ("V")
 22. całkowita zawartość fosforu
 23. całkowita zawartość siarki
 24. całkowita zawartość sodu, potasu, magnezu, wapnia, żelaza, manganu, glinu, miedzi, niklu, chromu, cynku, wanadu, kadmu, kobaltu, ołowiu, baru, berylu, lantanu, litu, arsenu, rtęci
 25. zawartość sumy oraz pojedynczych związków z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych "WWA" - naftalen, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, piren, benzo(a)antracen, chryzen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)fluoranten, benzo(a)piren, indeno(1,2,3-cd)piren, dibenzo(a,h)antracen, benzo(ghi)perylen
Województwo Liczba próbek
dolnośląskie 20
kujawsko-pomorskie 13
lubelskie 20
lubuskie 11
łódzkie 16
małopolskie 17
mazowieckie 20
opolskie 6
podkarpackie 14
podlaskie 6
pomorskie 9
śląskie 18
świętokrzyskie 9
warmińsko-mazurskie 11
wielkopolskie 17
zachodniopomorskie 9
Tabela 1) Liczba punktów pomiarowych w województwach
Mapa 1) Ogólna lokalizacja punktów monitoringu (patrz Wyniki szczegółowe)