kontrast
Statystyki odwiedzin:
Dzisiaj37
W tym miesiącu8534
W tym roku46741
Pobranych plików87437
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


     Deklaracja dostępności GIOŚ

Strona główna » Majątek GIOŚ » Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w kwocie do 2000zł.
2022-03-21 10:29:50
Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w kwocie do 2000zł.

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA


Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019, poz. 2004 ze zm.) Główny Inspektorat Ochrony Środowiska informuje o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

 1. Zainteresowani zakupem poszczególnych składników majątku ruchomego w kwocie do 2000zł mogą składać wnioski zawierające:
  1. dane oferenta,
  2. wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą (nr inwentarzowy, nazwa),
  3. oświadczenia oferenta,
  4. dane kontaktowe.
 2. Podmioty wymienione w § 38 ust. 1 ww. Rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające:
  1. nazwę, siedzibę i adres jednostki,
  2. informacje o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę, uzasadnienie potrzeb,
  3. wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis), o który występuje jednostka,
  4. oświadczenia
  5. dane kontaktowe.
 3. Podmioty wskazane w § 39 ust. 1 ww. Rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego mogą składać pisemne wnioski zawierające:
  1. nazwę, siedziby i adres jednostki,
  2. statut,
  3. informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę (jeśli dotyczy),
  4. wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis), o który występuje jednostka,
  5. uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,
  6. zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny,
  7. oświadczenia,
  8. dane kontaktowe.

 

Wnioski, o których mowa powyżej, należy kierować do Dyrektora Generalnego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie i składać w kancelarii Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 3 lub za pośrednictwem poczty zgodnie z wyznaczonym terminem (decyduje data wpływu).

 

Wzory wniosków stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i są dostępne na stronie internetowej GIOŚ.

 

Składniki majątku można oglądać w wyznaczonym miejscu i terminie opisanych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia od 9:00 do 13:00 w dniach pracy urzędu.

 

W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów złoży wniosek o zakup na ten sam składnik majątku ruchomego o wyborze oferenta decydować będzie data wpływu wniosku do Kancelarii GIOŚ.

 

W przypadku wpłynięcia wniosków od dwóch oferentów w tym samym czasie dotyczące tego samego składnika majątku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadzi miedzy podmiotami aukcję.

 

W przypadku, gdy co najmniej dwa podmioty będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem bądź darowizną o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wpływu wniosków do Kancelarii GIOŚ.

 

Zgodnie z § 7 ust.2 w/w rozporządzenia w każdej z powyższych procedur w pierwszej kolejności, uwzględnia się potrzeby jednostek sektora finansów publicznych (niezależnie od kolejności złożenia wniosku).

 

Wnioski dotyczące zakupu poszczególnych składników majątku będą uwzględniane w pierwszej kolejności.

 

Jednostki zainteresowane zakupem, przejęciem, darowizną składników majątku ruchomego proszone są o złożenie pisemnego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w terminie podanym w załączniku nr 1.

 

drukuj drukuj