Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Informacja dotycząca występowania nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w III kwartale 1998 r.
Warszawa, październik 1998 r.
 
Akceptował:
GŁÓWNY INSPEKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
mgr inż. Teresa WARCHAŁOWSKA
Opracowanie: GIOŚ-ZPNZŚ
 
Analiza zdarzeń mogących spowodować nadzwyczajne zagrożenie  środowiska w III kw. 1998 r.


W III kw. 1998 r. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska otrzymała informacje o 60 zdarzeniach mogących spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska, z tego w:
 
 
 • lipcu

 •  

  - 19 zdarzeń (31,7 % zdarzeń w skali III kwartału i 11,7 % zdarzeń w skali trzech kwartałów 1998 r.);

   

 • sierpniu

 •  

  - 24 zdarzenia (40,0 % zdarzeń w skali III kwartału i 14,8 % w skali trzech kwartałów 1998 r.);

   

 • wrześniu
 • - 17 zdarzeń (28,3 % zdarzeń w skali III kwartału i 10,5 % w skali trzech kwartałów 1998 r.).

   

  Rejestr zdarzeń mających miejsce w omawianym kwartale zawarty jest w załączniku nr 1 (numeracja zdarzeń w załączniku jest kontynuacją numeracji rejestru nadzwyczajnych zagrożeń środowiska dla I i II kwartału 1998 r.). 
   
   

  Ilość zgłoszonych zdarzeń w poszczególnych miesiącach III kwartałów w latach 1993 - 1998 r. przedstawiono na rys. 1.
   
   


   
   

  Wynika z niego, że w III kwartale 1998 r. ilość zdarzeń kształtowała się na średnim poziomie ilości zdarzeń w tych samych okresach w latach 1993-97.
   
   

  Zdarzenia zgłoszone w okresie III kw. 1998 r. zarejestrowane były na terenie 35 województw. Najwięcej miało miejsce na terenie województw:
   
   
 • tarnowskiego i zielonogórskiego
 • - po 5 zdarzeń;
 • gdańskiego, kieleckiego, lubelskiego i warszawskiego
 • - po 3 zdarzenia;

 • białostockiego, bielskiego, katowickiego, koszalińskiego, łomżyńskiego, ostrołęckiego, płockiego, rzeszowskiego i szczecińskiego

 •  
   

  - po 2 zdarzenia.


   

  Wśród zdarzeń uwzględnionych w statystyce dla województwa katowickiego, znajduje się zdarzenie, które miało miejsce na terenie Republiki Czeskiej (poz. 156 w rejestrze - zał. nr 1). Z powodu zrzutu ścieków ze znaczną zawartością wolnych cyjanków w miejscowości Vitkovice nastąpiło masowe śnięcie ryb w rzece Odrze. Skutki tego zdarzenia wystąpiły również po stronie polskiej (opis zdarzenia na str. 11). 
   
   

  Na terenie 20 województw wystąpiło po 1 zdarzeniu, na terenie 14 województw brak było zdarzeń.
   
   

  Z podanego zestawienia wynika, że w skali III kwartału 1998 r.:

  • zdecydowanie najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województw tarnowskiego i zielonogórskiego;
  • rozmieszczenie zdarzeń na obszarze kraju było nierównomierne (na terenie 15 województw, które stanowią 30,6 % wszystkich województw, miało miejsce 40 zdarzeń, które stanowiły 66,7 % wszystkich zdarzeń).

  Zdarzenia zarejestrowane w III kw. 1998 r. stanowią 37,0 % zdarzeń zarejestrowanych w ciągu trzech kwartałów 1998 r. W tym okresie na terenie 44 województw było zarejestrowanych 162 zdarzenia, z tego najwięcej na terenie województw:
   
   
 • warszawskiego
 • - 16 zdarzeń;

   

 • gdańskiego 
 • - 11 zdarzeń;

   

 • tarnowskiego
 • - 10 zdarzeń;

   

 • zielonogórskiego

 •  

  - 9 zdarzeń;
 • lubelskiego
 • - 6 zdarzeń;

   

 • białostockiego, katowickiego, koszalińskiego, ostrołęckiego, pilskiego, radomskiego i szczecińskiego

 •  

  - po 5 zdarzeń;

 • bielskiego, jeleniogórskiego, kieleckiego, krośnieńskiego, piotrkowskiego i tarnobrzeskiego 

 •  

  - po 4 zdarzenia;

   

 • konińskiego, nowosądeckiego, olsztyńskiego, opolskiego, płockiego i poznańskiego
 • - po 3 zdarzenia.

   

  Na terenie 13 województw miało miejsce po 2 zdarzenia, na terenie 7 województw po 1 zdarzeniu, natomiast na terenie 5 województw brak było zdarzeń.
   
   

  Z powyższego zestawienia wynika, że w skali trzech kwartałów 1998 r.:

  • zdecydowanie najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa warszawskiego;
  • analogicznie jak w III kwartale 1998 r. rozmieszczenie zdarzeń na obszarze kraju było nierównomierne (na terenie 12 województw, które stanowią 24,5 % wszystkich województw, miało miejsce 87 zdarzeń, które stanowiły 53,7 % wszystkich zdarzeń).

  Biorąc pod uwagę jako kryterium miejsce zdarzenia, ich ilość w III kw. 1998 r. przedstawiała się następująco:
 • transport
 • - 29 zdarzeń (48,3 % wszystkich zdarzeń w III kw. 1998 r.)

 • zakłady
 • - 19 zdarzeń (31,7 % wszystkich zdarzeń w III kw. 1998 r.)

 • inne
 • - 12 zdarzeń (20,0 % wszystkich zdarzeń w III kw. 1998 r.)


   

  Bardziej obrazowo strukturę miejsc zdarzeń przedstawia rys. 2.
      


  W skali trzech kwartałów 1998 r. struktura zdarzeń, ze względu na miejsce zdarzenia, przedstawia się następująco:
   
   
 • transport
 • - 78 zdarzeń (48,2 % wszystkich zdarzeń w ciągu trzech kwartałów 1998 r.);

   

 • zakłady
 • - 58 zdarzeń (35,8 %) wszystkich zdarzeń w ciągu trzech kwartałów 1998 r.);

   

 • inne
 • - 26 zdarzeń (16,0 % wszystkich zdarzeń w ciągu trzech kwartałów 1998 r.).

   

  Strukturę zdarzeń w tym okresie przedstawiono na rys 3.
   
   

  Z rysunków 2 i 3 wynika, że analogicznie jak w I i II kwartale 1998 r., w okresie III kwartału 1998 r. i w ciągu trzech kwartałów 1998 r. najwięcej zdarzeń występowało w transporcie.
   
   

  Wśród 29 zdarzeń w transporcie, które miały miejsce w III kwartale, rozkład ich był następujący:
   
   

 • w transporcie drogowym - 26 zdarzeń (43,2 % zdarzeń w III kw.);

 •  

   

 • w transporcie kolejowym - 2 zdarzenia (3,4 % zdarzeń w III );

 •  

   

 • w transporcie wodnym - 1 zdarzenie (1,7 % zdarzeń w III kw.);

 •  

   
   
   
   

  Strukturę tych zdarzeń przedstawia rys. 4.
   
   


   
   

  Zdecydowanie najwięcej zdarzeń w transporcie miało miejsce w przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych. W III kw. 1998 r. nastąpił również wyraźny ich wzrost w porównaniu z kwartałami I i II tego roku. Wystąpiło wtedy odpowiednio 18 i 12 zdarzeń, podczas gdy w III kwartale było ich 26. Tak znaczny wzrost wiązał się ze zwiększeniem przewozów paliw do samochodów, których ruch w miesiącach letnich wzrasta. 
   
   

  Należy zaznaczyć, że w III kwartale 1998 r. brak było wycieków z rurociągów przeznaczonych do transportu ropy naftowej i produktów ropopochodnych.
   
   

  W skali trzech kwartałów 1998 r. również dominowały zdarzenia w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych. Strukturę zdarzeń w transporcie w tym okresie obrazuje rys. 5.
   
   


   
   

  Porównując rys. 4 i 5 można stwierdzić, że odsetek zdarzeń w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych w III kwartale 1998 r. był większy niż łącznie w okresie trzech pierwszych kwartałów tego roku. Potwierdza to tezę sezonowego wzrostu zdarzeń o charakterze nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, wynikającego ze zwiększenia zużycia paliw płynnych do silników samochodowych.
   
   

  W III kwartale 1998 r. 19 zdarzeń miało miejsce na terenie zakładów, w tym na terenie:
   
   
 • zakładów przemysłowych
 • - 14 zdarzeń (23,3 % wszystkich zdarzeń w III kwartale);

   

 • zakładów użyteczności publicznej
 • - 4 zdarzenia (6,7 % wszystkich zdarzeń w III kwartale);

   

 • zakładów handlowych
 • - 1 zdarzenie (1,7 % wszystkich zdarzeń w III kwartale). 

   

  Strukturę zdarzeń, w grupie mających miejsce na terenie zakładów, przedstawia rys. 6. 
   
   
   
   


   
   
   
   

  W ciągu trzech kwartałów 1998 r. na terenie zakładów miało miejsce łącznie 58 zdarzeń (35,8 % wszystkich zdarzeń), w tym na terenie:
   
   
 • zakładów przemysłowych
 • - 42 zdarzenia (25,9 % wszystkich zdarzeń w trzech kwartałach 1998 r.);

   

 • zakładów użyteczności publicznej
 • - 14 zdarzeń (8,7 % wszystkich zdarzeń w trzech kwartałach 1998 r.);

   

 • zakładów handlowych
 • - 2 zdarzenia (1,2 % wszystkich zdarzeń w trzech kwartałach 1998 r.). 

   

  Strukturę tych zdarzeń przedstawia rys. 7. 
   
   


   
   

  Z rys. 6 i 7 wynika, że zdecydowana większość zdarzeń w zakładach miała miejsce w zakładach przemysłowych. Wynika to z faktu, że tam najczęściej znajdują się materiały niebezpieczne i to niejednokrotnie w znacznych ilościach. 
   
   

  Uwzględniając jako kryterium w poszczególnych zdarzeniach klasyfikację materiałów niebezpiecznych, stosowaną w transporcie materiałów niebezpiecznych, ilość zdarzeń w poszczególnych klasach w III kwartale 1998 r. przedstawia się następująco:
   
   
   
 • klasa 2 (gazy sprężone, skroplone lub rozpuszczone pod ciśnieniem),

 • w tym z udziałem:

  - 7 zdarzeń (11,7 % zdarzeń w III kw. 1998 r.);

  - amoniaku (nr ONZ 1005)
   
   
  - 3 zdarzenia;
 • klasa 3 (materiały ciekłe zapalne),

 • w tym z udziałem:

  - 29 zdarzeń (48,4 % zdarzeń w III kw. 1998 r.);
  - benzyn silnikowych (nr ONZ 1203) - 5 zdarzeń;
  - olejów napędowych (nr ONZ 1202) - 11 zdarzeń;
 • klasa 6 (materiały trujące) 
 • - 1 zdarzenie (1,6 % zdarzeń w III kw. 1998 r.);

 • klasa 8 (materiały żrące
 • - 7 zdarzeń (11,7 % zdarzeń w III kw. 1998 r.);

   

 • klasa 9 (różne materiały i przedmioty niebezpieczne)

 •  

  - 1 zdarzenie (1,6 % zdarzeń w III kw. 1998 r.);

   

 • materiały poza klasyfikacją materiałów niebezpiecznych
 • - 15 zdarzeń (25,0 % zdarzeń w III kw. 1998 r.).

   

  Na rys. 8 przedstawiono strukturę zdarzeń z udziałem różnych klas substancji niebezpiecznych.
   
   


   
   

  Z rys. 8 wynika, że:

  • materiały należące do grupy 3 stanowią w dalszym ciągu najpoważniejszy udział w zdarzeniach mających znamiona nadzwyczajnego zagrożenia;
  • ilość zdarzeń z udziałem materiałów klasy 2 utrzymała się na poziomie I i II kwartału 1998 r.;
  • w porównaniu z II kwartałem 1998 r. zwiększyła się ilość zdarzeń z udziałem substancji żrących (klasa 8 materiałów niebezpiecznych); 
  • w pozostałych klasach materiałów niebezpiecznych zdarzenia występowały rzadko lub nie występowały wcale.

  W trzech kwartałach 1998 r. ilość zdarzeń z uwzględnieniem klasyfikacji materiałów niebezpiecznych przedstawia się następująco:
   
   
   
 • klasa 2,
 • - 21 zdarzeń (13,0 % wszystkich zdarzeń w ciągu trzech kwartałów 1998 r.);
  w tym z udziałem:  
  - amoniaku

   

  - 9 zdarzeń;
 • klasa 3, 
 • - 92 zdarzenia (56,8 % wszystkich zdarzeń w ciągu trzech kwartałów 1998 r.);
  w tym z udziałem:  
  - benzyn - 9 zdarzeń;
  - oleju napędowego - 45 zdarzeń;

   

 • klasa 6
 • - 4 zdarzenia (2,5 % wszystkich zdarzeń w ciągu trzech kwartałów 1998 r.);

   

 • klasa 8
 • - 11 zdarzeń (6,7 % wszystkich zdarzeń w ciągu trzech kwartałów 1998 r.);

   

 • klasa 9

 •  

  - 1 zdarzenie (0,6 % wszystkich zdarzeń w ciągu trzech kwartałów 1998 r.);

   

 • materiały poza klasyfikacją
 • - 33 zdarzenia (20,4 % wszystkich zdarzeń w ciągu trzech kwartałów 1998 r.);

  Na rys. 9 przedstawiono strukturę zdarzeń w ciągu trzech kwartałów 1998 r., z uwzględnieniem klasyfikacji materiałów niebezpiecznych.

  Z rys. 9 wynika, że również w trzech kwartałach 1998 r. największa ilość zdarzeń miała miejsce z udziałem materiałów klasy 3. 

  Przy wystąpieniu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska następują zanieczyszczenia różnych elementów środowiska. W III kw. 1998 r. zanieczyszczone było:
   
   

 • powietrze - w 11 przypadkach (18,3 %);

 •  

   

 • grunt - w 26 przypadkach (43,3 %);

 •  

   

 • wody - w 21 przypadkach (35,0 %).

 •  

   
   

  W powyższym zestawieniu suma przypadków, w których doszło do uwolnienia substancji niebezpiecznych i zanieczyszczenia poszczególnych elementów środowiska, jest niższa niż ilość zarejestrowanych zdarzeń. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w niektórych zdarzeniach nie doszło do zanieczyszczenia środowiska. Wśród 60 zdarzeń, zarejestrowanych w III kw. 1998 r., w 7 (11,7 % wszystkich zdarzeń w skali kwartału) brak było skutków w środowisku. Zdarzenia zostały jednak uwzględnione w rejestrze, gdyż w trakcie akcji ratowniczej istniało poważne ryzyko uwolnienia materiałów niebezpiecznych do środowiska.
   
   

  Z pozostałych zdarzeń charakter krótkotrwały miało 41 zdarzeń (68,3 % wszystkich zdarzeń), a charakter długotrwały miało 12 zdarzeń (20,0 %). 
   
   

  W skali trzech kwartałów 1998 r. zanieczyszczone były:

 • powietrze - w 36 przypadkach (22,2 %);

 •  

   

 • grunt - w 71 przypadkach (43,8 %);

 •  

   

 • wody - w 62 przypadkach (38,3 %).

 •  

   
   

  Łącznie spośród 162 zdarzeń, które wystąpiły w okresie trzech kwartałów, w 14 przypadkach (8,6 %) nie stwierdzono zanieczyszczenia środowiska, ale w czasie akcji ratowniczej istniało potencjalnie duże ryzyko wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia środowiska.
   
   

  Wśród zdarzeń, które miały miejsce w III kw. 1998 r., jako potencjalnie najgroźniejsze wymienić należy:
   
   

  (1) Wyciek w dniu 23 sierpnia 1998 r. oleju opałowego z Zakładu Wełny Mineralnej ROCKWOOL" w Cigacicach ( woj. zielonogórskie) - poz. 141 rejestru. 
   
   

  WIOŚ w Zielonej Górze przeprowadził rozpoznanie, z którego wynika, że:

  • przyczyną wycieku około 30 Mg oleju opałowego EKOTERM były błędy eksploatacyjne;
  • zanieczyszczeniu uległa kanalizacja miejska, wody rzeki Odry oraz grunt na terenie Zakładu "ROCKWOOL-POLSKA";
  • w czasie akcji ratowniczej zebrano około 20 m3 emulsji olejowo-wodnej;
  • z miejsca wycieku zebrano około 30 m3 zanieczyszczonego gruntu. Zebrany grunt oraz zanieczyszczone olejem opałowym maty złożono na byłym placu składowym opału i 
  przykryto folią. Plac jest utwardzony i posiada drenaż opaskowy zbierający odcieki, które kierowane są na oczyszczalnię ścieków;
  • zanieczyszczenie Odry nie stanowiło bezpośredniego zagrożenia dla granicznego odcinka rzeki (zostało zatrzymane ok. 50 km od początku granicznego odcinka).
  • akcja usuwania ropopochodnych z głównego nurtu rzeki Odry została zakończona w dniu 25 sierpnia około godz. 18.00;
  • w dniu 25 sierpnia usunięto ropopochodne zalegające w zakolach rzeki Odry za pomocą mat z wełny mineralnej.
  Zaolejona wełna mineralna i grunt wykorzystywane są w procesie produkcji wełny mineralnej.
   
   

  (2) Masowe śnięcie ryb w rzece Odrze w przekroju granicznym w miejscowości Chałupki (woj. katowickie) w dniach od 27 do 29 września 1998 r. - pozycja 156 rejestru.
   
   

  WIOŚ w Katowicach przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało że:

  • poprzez rzekę Ostravicę a następnie Odrę nastąpił spływ zanieczyszczenia na stronę polską;
  • na stronę polską nastąpił również masowy spływ śniętych ryb całą szerokością rzeki Odry;
  • wzdłuż rzeki nagromadzone były śnięte ryby różnej wielkości;
  • żyjące ryby wykazywały działania substancji toksycznych;
  • w profilu Bohumin (terytorium Republiki Czeskiej) służby czeskie założyły tamę i wybierały śnięte ryby.

  Dalsze działania podjęte przez WIOŚ w Katowicach:

  • pobieranie prób wody do analiz;
  • pobranie śniętych ryb do badań toksykologicznych;
  • powiadomienie służby dyżurnej Wojewody Katowickiego o sytuacji w związku ze zdarzeniem. 

  Badania wykazały przekroczenie dopuszczalnej zawartości cyjanków w wodach Odry od 5 do 12,5 razy. Napływ śniętych ryb ustąpił w dniu 29.09.98 w godzinach popołudniowych , przy spadku zawartości wolnych cyjanków do 0,007 mg CN/dm3, to jest poniżej wartości granicznej, która wynosi 0,01 mg CN/dm3 zgodnie z poz. 39 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (Dz. U. Nr 116, poz. 503). W dniu 30.09.98. nastąpił dalszy spadek zawartości cyjanków do poziomu < 0,005 mg CN/dm3.

  (3) Wyciek oleju opałowego do gruntu w wyniku wypadku autocysterny w dniu 28 wrzesnia 1998 r. w miejscowości Zawadka Brzostecka (woj. tarnowskie) - poz. 158 rejestru.
   
   

  WIOŚ w Tarnowie przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało że:

  • autocysterna przewożąca około 13,8 Mg oleju opałowego "EKOTERM" uległa wywróceniu na terenie zabudowanym;
  • rozszczelnieniu uległy 4 komory autocysterny, z których wyciekło około 9,3 Mg oleju opałowego;
  • zanieczyszczeniu uległo około 300 m jezdni i pobocze. Część oleju przedostała się do przydrożnego rowu, który nie łączy się z żadnym ciekiem wodnym;
  • w ramach akcji ratowniczej spompowano pozostałe w komorach około 4,5 Mg przewożonego medium. Postawiono zapory przeciwrozlewowe.

  WIOŚ w Tarnowie wystąpił do Wojewody Tarnowskiego z wnioskiem o wydanie decyzji nakazującej sprawcy zdarzenia doprowadzenie środowiska do stanu właściwego. 
   
   

  W okresie III kwartału 1998 r. prowadzony był nadzór nad usuwaniem skutków tych zdarzeń, w których doprowadzenie środowiska do stanu właściwego nie nastąpiło do końca II kwartału tego roku. Dotyczyło to m.in. następujących zdarzeń :
   
   

  Wyciek i zanieczyszczenie gruntu i wód gruntowych w dniu 31 stycznia 1996 r. paliwem z rurociągu tłocznego na terenie Zakładu Produktów Naftowych Nr 9 w Międzychodzie (woj. Zielonogórskie) należącego do Centrali Produktów Naftowych SA, Oddział w Nowej Soli (poz. 14 rejestru za 1996 r.). Trwa usuwanie skutków zdarzenia pod nadzorem WIOŚ w Gorzowie Wielkopolskim. Aktualnie usuwa się z gruntu ok. 6 dm3 ropopochodnych na dobę. Przewiduje się, że zakończenie rekultywacji nastąpi do dnia 31 grudnia 1998 r.

   

    Wyciek w dniu 17 maja 1996 r. oleju napędowego w miejscowości Przyszowice-Paniówki (woj. katowickie) na skutek wypadku autocysterny (poz. 73 rejestru za 1996 r.). Wojewoda Katowicki wydał decyzję nakazującą doprowadzenie środowiska do stanu właściwego, którą częściowo zrealizowano. Jednocześnie sprawca odwołał się od zawartego w decyzji obowiązku wykonania oceny oddziaływania na środowisko.
    Wyciek w dniu 9 grudnia 1996 r. w miejscowości Karczówka (woj. Bydgoskie) oleju napędowego z rurociągu produktów finalnych, należącego do Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych "PRZYJAŹŃ" w Płocku (poz. 201 rejestru za 1996 r.). Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa podtrzymał decyzję Wojewody Bydgoskiego, zobowiązującą PERN do wykonania oceny stopnia zanieczyszczenia środowiska ropopochodnymi w terminie do dnia 31 sierpnia 1998 r. Prowadzono badania zanieczyszczenia gruntu. Wyniki badań są w opracowaniu Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.

   

    Wyciek i zanieczyszczenie gruntu i wód gruntowych w dniu 15 marca 1997 r. w miejscowości Kalisz Pomorski (woj. koszalińskie) benzyną etylizowaną E94 (poz. 48 rejestru za 1997 r.). Wyciek spowodowany był wypadkiem autocysterny. Wg oceny WIOŚ w Koszalinie brak jest postępu w działaniach sprawcy, mających na celu usunięcie skutków zdarzenia. Podstawą do takiego stwierdzenia była kontrola miejsca zdarzenia, powiązana z poborem prób do głębokości 5 m. Do tej głębokości stwierdzono zanieczyszczenie gruntu ropopochodnymi. Wobec tego wystąpiono do Wojewody Koszalińskiego o wydanie decyzji nakazującej sprawcy zanieczyszczenia podjęcie działań, mających na celu usunięcia skutków zdarzenia.

   

    Zanieczyszczenie ropopochodnymi gruntu w dniu 10 lipca 1997 r. w miejscowości Głodowo (woj. Włocławskie) na skutek wypadku drogowego autocysterny przewożącej benzynę bezołowiową (poz. 128 rejestru za 1997 r.). Prowadzący usuwanie skutków zanieczyszczenia zwrócił się w dniu 1 lipca 1998 r. do WIOŚ we Włocławku z zapytaniem o możliwość przeprowadzenie badań gruntu i wód gruntowych w miejscu zdarzenia. Celem badań będzie stwierdzenie, czy środowisko zostało doprowadzone do stanu określonego dokumentacją, która była podstawą prowadzonych prac. Przewiduje się, że rekultywacja zostanie zakończona do 31 grudnia 1998 r. W roku 1999 będzie możliwe rolnicze wykorzystanie gruntu.

   

    Zanieczyszczenie ropopochodnymi gruntu w dniu 27 sierpnia 1997 r. w Warszawie (gm. Rembertów), spowodowane wyciekiem benzyny etylizowanej z cysterny kolejowej (poz. 157 rejestru za 1997 r.). Trwa usuwanie skutków zdarzenia prowadzone pod nadzorem WIOŚ w Warszawie. Przewiduje się zakończenie prac rekultywacyjnych do 31 grudnia 1998 r.

   

    Zanieczyszczenie gruntu olejem napędowym w dniu 3 grudnia 1997 r. w miejscowości Małaszewicze (woj. Bialskopodlaskie) spowodowane wyciekiem paliwa z cysterny kolejowej (poz. 215 rejestru za 1997 r.). Wojewoda Bialskopodlaski wydał decyzję uzgadniającą dokumentację, zgodnie z którą będzie prowadzona rekultywacja gruntu. W chwili obecnej trwa przetarg na prowadzenie prac rekultywacyjnych. 

   

    Zanieczyszczenie gruntu ksylenem w dniu 23 grudnia 1997 r. w miejscowości Bliżyn (woj. kieleckie), spowodowane wyciekiem tej substancji na terenie Kieleckich Zakładów Farb i Lakierów (poz. 232 rejestru za 1997 r.). Wojewoda Kielecki wydał decyzję zobowiązującą sprawcę do wykonania oceny zanieczyszczenia środowiska, którą zrealizowano terminowo do dnia 30 maja 1998 r. Pod nadzorem WIOŚ w Kielcach trwa usuwanie wolnego ksylenu z gruntu. Badania wykazują zmniejszanie się zanieczyszczeń. Trwają ustalenia dotyczące dalszych prac.

   

    Zanieczyszczenie gruntu rtęcią w dniu 6 stycznia 1998 r. w Warszawie (gm. Warszawa-Wawer), spowodowane przez nieznanego sprawcę (poz. 3 rejestru za 1998 r.). Zanieczyszczenie zostało usunięte do dnia 30 kwietnia 1998 r., w terminie zgodnym z decyzją Wojewody Warszawskiego. Nadzór nad usuwaniem skutków prowadził WIOŚ w Warszawie. 

   

    Zanieczyszczenie gruntu olejem opałowym "EKOTERM" w dniu 26 lutego 1998 r. w miejscowości Cigacice (woj. zielonogórskie), spowodowane jego wyciekiem z instalacji zasilającej urządzenia technologiczne (poz. 37 rejestru za 1998 r.). WIOŚ w Zielonej Górze prowadzi nadzór nad usuwaniem skutków zanieczyszczenia, którego sposób został określony decyzją Wojewody Zielonogórskiego.

   

    Zanieczyszczenie gruntu ropopochodnymi w dniu 28 marca 1998 r. w Szczecinie, spowodowane uderzeniem cysterny kolejowej z benzyną etylizowaną E94 w skład pociągu (poz. 50 rejestru za 1998 r.). Przeprowadzono badania stopnia zanie-czyszczenia środowiska benzyną. Do końca II kwartału 1998 r. wydobyto z gruntu ok. 18 Mg mieszaniny wodno-benzynowej. Działania są prowadzone pod nadzorem WIOŚ w Szczecinie. 

   

    Zanieczyszczenie w dniu 16 kwietnia 1998 r. gruntu ropą naftową w obrębie torów kolejowych na odcinku od miejscowości Dęba Opoczyńska (woj. piotrkowskie) do miejscowości Radzice (woj. radomskie), spowodowane urwaniem zaworu spustowego w czasie próby kradzieży (poz. 63 rejestru za 1998 r.). Do gruntu wyciekło ok. 51 Mg surowej ropy naftowej. Zebrano ok. 200 Mg ziemi zanieczyszczonej ropą naftową i przewieziono do Elektrociepłowni w Radomiu celem utylizacji. 

   

    Wyciek w dniu 20 kwietnia 1998 r. amoniaku na terenie Zakładów Mięsnych "BYD-MEAT" w Bydgoszczy (poz. 67 rejestru za 1998 r.). Z instalacji chłodniczej Zakładów, zlokalizowanych w zabudowie mieszkaniowej miasta, wyciekło ok. 300 kg tej substancji, powodując śmierć 2 osób. Termin realizacji wydanych zarządzeń pokontrolnych WIOŚ w Bydgoszczy przesunięty został na wniosek zainteresowanego Zakładu z 30.09.1998r. na 31.10.1998r.

   

    Zanieczyszczenie w dniu 17 czerwca 1998 r. powietrza i gruntu ropą naftową w miejscowości Amelin (woj. lubelskie) na skutek erupcji ropy i gazu Kopalni Ropy Naftowej (poz. 93 rejestru za 1998 r.). W ramach nadzoru nad usuwaniem skutków zdarzenia, w dniu 30 września 1998 r. WIOŚ z Lublina pobrał próby zanieczyszczonego gruntu. Badania w toku.

   

  W przypadku wystąpienia omawianych zdarzeń, Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Środowiska podejmowali działania zmierzające do:

  • sprawnego usuwania przyczyn, które spowodowały wystąpienia zdarzeń o charakterze nadzwyczajnych zagrożeń środowiska;
  • szybkiego usuwania skutków tych zdarzeń;
  • ustalania sprawców zdarzeń.

  Było to możliwe dzięki ścisłej współpracy z odpowiednimi terenowo komendami wojewódzkimi i rejonowymi Państwowej Straży Pożarnej. W wielu przypadkach współpraca dotyczyła także innych organów administracji państwowej ogólnej i specjalnej, organów ścigania, organów administracji samorządowej i służb ratowniczych. Przykładem tego rodzaju działań jest rozpoznanie zanieczyszczenia powietrza, które miało miejsce w Dęblinie (woj. lubelskie) w dniu 16 lipca 1998 r. W rozpoznaniu przyczyn i sprawcy zanieczyszczenia, oprócz pracowników WIOŚ w Lublinie, brali udział przedstawiciele:
   
   

  • Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej; 
  • Państwowej Straży Pożarnej;
  • Policji;
  • Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie;
  • Stacji Ratownictwa Chemicznego Zakładów Azotowych SA w Puławach;
  • Urzędu Miasta w Dęblinie. 


  Rejestr zdarzeń o charakterze nadzwyczajnych zagrożeń srodowiska