Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Informacja dotycząca występowania nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w I kwartale 1998 r.
Warszawa, kwiecień 1998 r.
Akceptował:
GŁÓWNY INSPEKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
mgr inż. Teresa WARCHAŁOWSKA
Opracowanie: GIOŚ-ZPNZŚ


Analiza zdarzeń mogących spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska w I kw. 1998 r.

W I kw. 1998 r. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska otrzymała informacje o 51 zdarzeniach mogących spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska, z tego w:

 • styczniu - 24 zdarzenia ( 47,1 % zdarzeń w I kw. 1998 r.);
 • lutym - 17 zdarzeń (33,3 % zdarzeń w I kw. 1998 r.);
 • marcu - 10 zdarzeń ( 19,6 % zdarzeń w I kw. 1998 r.).
Rejestr zdarzeń mających miejsce w omawianym kwartale zawarty jest w załączniku nr 1. 

Ilość zgłoszonych zdarzeń w poszczególnych miesiącach I kwartałów w latach 1993 - 1998 r. przedstawiono na rys. 1.
 
 Wynika z niego, że w miesiącu styczniu 1998 r. miało miejsce najwięcej zdarzeń pośród wszystkich miesięcy I kwartałów w latach 1993 - 1998, a w skali kwartału najwięcej zdarzeń miało miejsce w I kwartale 1997 r.. 

Zdarzenia zgłoszone w okresie I kw. 1998 r. zarejestrowane były na terenie 26 województw. Najwięcej miało miejsce na terenie województw:

 • warszawskiego
 • - 10 zdarzeń;
 • piotrkowskiego
 • - 4 zdarzenia; 
 • ostrołęckiego, pilskiego i tarnowskiego
 • - po 3 zdarzenia;
 • bielskiego, koszalińskiego, krośnieńskiego, szczecińskiego, tarnobrzeskiego, wrocławskiego i zielonogórskiego
 • - po 2 zdarzenia
 • na terenie 14 województw
 • - po 1 zdarzeniu.
  Na terenie 23 województw nie zarejestrowano żadnych zdarzeń.

  Ze względu na miejsce zdarzenia w I kw. 1998 r. ilość ich przedstawia się następująco:
   

  transport - 23 zdarzenia (45 % wszystkich zdarzeń );
  zakłady - 18 zdarzeń (35 % wszystkich zdarzeń );
  inne - 10 zdarzeń (20 % wszystkich zdarzeń).
  Bardziej obrazowo strukturę miejsc zdarzeń przedstawia rys. 2. 

  Wynika z niego, że w I kw. 1998 r. znaczna ilość zdarzeń miało miejsce na terenie zakładów. Było ich 18, w tym na terenie:

 • zakładów przemysłowych
 • - 12 zdarzeń (23,5 % wszystkich zdarzeń w I kwartale 1998 r., 66,6 % zdarzeń w zakładach);
 • zakładów użyteczności
 • - 6 zdarzeń (11,8 % wszystkich zdarzeń w I kw. 1998 r., 33,4 % zdarzeń w zakładach);
  Na terenie zakładów handlowych nie zgłoszono zdarzeń.

  Strukturę zdarzeń w grupie zdarzeń mających miejsce na terenie zakładów, przedstawia rys. 3. 
   
   

  Wynika z niego, że zdecydowana większość zdarzeń w zakładach ma miejsce w zakładach przemysłowych. Jest to oczywiste, gdyż tam najczęściej znajdują się materiały niebezpieczne i to niejednokrotnie w znacznych ilościach

  W transporcie miało miejsce 23 zdarzenia , z tego w:
   
 • transporcie drogowym

 •  

   
   
   

   

  - 18 zdarzeń (35,3 % wszystkich zdarzeń w I kw.);
 • transporcie kolejowym

 •  

   
   
   

   

  - 2 zdarzenia (3,9 % wszystkich zdarzeń w I kw.);
 • transporcie wodnym

 •  

   
   
   

   

  - 2 zdarzenia (3,9 % wszystkich zdarzeń w I kw.);
 • transporcie rurociągowym

 •  

   
   
   

   

  - 1 zdarzenie (1,9 % wszystkich zdarzeń w I kw.).
  Strukturę tych zdarzeń, w grupie zdarzeń mających miejsce w transporcie, przedstawia rys. 4.

  Z powyższego rysunku wynika, że zdecydowanie najwięcej zdarzeń w transporcie materiałów niebezpiecznych ma miejsce w transporcie drogowym. 

  W transporcie rurociągowym ropy naftowej i produktów ropopochodnych (paliwa płynne takie jaki benzyny silnikowe i oleje napędowe), w którym skutki wycieków bywają najpoważniejsze, wystąpiło 1 zdarzenie. Miało miejsce na terenie Kopalni Ropy w Harklowej (woj. krośnieńskie), należącej do Krośnieńskiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu. Ilość wyciekłej ropy określono na ok. 1 Mg. 

  Nie zgłoszono wycieków z rurociągów należących do Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych "PRZYJAŹŃ" w Płocku, gdzie z reguły skutki wycieków powodują większe szkody w środowisku.

  Uwzględniając klasyfikację materiałów niebezpiecznych w poszczególnych zdarzeniach, ilość zdarzeń w poszczególnych klasach przedstawia się następująco:
   
  • klasa 2 (gazy sprężone, skroplone lub rozpuszczone pod ciśnieniem),
  - 7 zdarzeń ( 14 % wszystkich zdarzeń);
  • klasa 3 (materiały ciekłe zapalne),
  w tym z udziałem: 
  - 30 zdarzeń (60 %);
  - benzyn silnikowych (nr ONZ 1203) - 2 zdarzenia; 
  - olejów napędowych (nr ONZ 1202) - 19 zdarzeń;
  • klasa 6 (materiały trujące) 
  - 2 zdarzenia (4 %);
  • klasa 8 (materiały żrące) 
  - 3 zdarzenia (6 %);
  • pozostałe
  - 9 zdarzeń (16 %).
  Na poniższym rysunku przedstawiono strukturę zdarzeń z udziałem rożnych klas substancji niebezpiecznych.

  Z powyższego zestawienia wynika, że: 

 • materiały należące do grupy 3 stanowią w dalszym ciągu najpoważniejsze zagrożenie dla środowiska w zdarzeniach mających znamiona nadzwyczajnego zagrożenia (ponad połowę wszystkich zdarzeń);
 • wśród zdarzeń z materiałami grupy 3 najczęściej występował olej napędowy.
 • Przy wystąpieniu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska następują zanieczyszczenia różnych elementów środowiska. W I kw. 1998 r. zanieczyszczone było:
 • powietrze - w 15 przypadkach (29,4 %);
 • grunt - w 21 przypadkach (41,2 %);
 • wody - w 18 przypadkach (35,3 %).

 •  

   
   
   

  W powyższym zestawieniu suma przypadków, w których doszło do uwolnienia substancji niebezpiecznych i zanieczyszczenia poszczególnych elementów środowiska, jest wyższa niż ilość zarejestrowanych zdarzeń. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w niektórych zdarzeniach doszło do zanieczyszczenia więcej niż jednego elementu środowiska.

  Wśród 51 zdarzeń, zarejestrowanych w I kw. 1998 r., w 4 (7,8 %) brak było skutków w środowisku.

  Z pozostałych zdarzeń charakter krótkotrwały miało 40 zdarzeń (78,4 % wszystkich zdarzeń), a charakter długotrwały miało 7 zdarzeń (13,8 %). 

  Wśród zdarzeń, które miały miejsce w I kw. 1998 r., jako potencjalnie najgroźniejsze wymienić należy:

  (1) Zanieczyszczenie rtęcią gruntu na terenie Warszawy.

  Zanieczyszczenie zauważono w dniu 4 stycznia 1998 r. (wobec braku daty wystąpienia zanieczyszczenia przyjęto datę zgłoszenia jego zauważenia), na terenie gminy Warszawa-Wawer. Na nieutwardzonej ulicy Białoborskiej stwierdzono obecność rtęci na powierzchni około 180m2.

  Akcję ratowniczą przeprowadziła Państwowa Straż Pożarna, która zebrała zanieczyszczony grunt do worków foliowych.

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie na podstawie przeprowadzonych badań gruntu stwierdził utrzymanie się jego zanieczyszczenia rtęcią, mimo działań podjętych przez Państwową Straż Pożarną. W związku z tym wydano Burmistrzowi Gminy Warszawa-Wawer zarządzenia nakazujące określenie stopnia skażenia gruntu i wód podziemnych związkami rtęci przez specjalistyczną firmę.

  (2) Zanieczyszczenie powietrza i wód powierzchniowych amoniakiem na terenie województw tarnowskiego i rzeszowskiego.

  Zdarzenie miało miejsce w dniu 27 stycznia 1998 r. w Dębicy. Na skutek awarii instalacji chłodniczej na terenie Zakładu Produkcji Mrożonek i Usług Chłodniczych "IGLOFRUIT" doszło do wycieku amoniaku. Awaria spowodowana była pęknięciem spoiny na rurce amoniakalnej instalacji chłodniczej. Awaria została usunięta siłami własnymi sprawcy zdarzenia.

  WIOŚ w Tarnowie przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia. Sprawca ilość wyciekłego amoniaku oszacował na ok. 100 kg. Wg oceny WIOŚ w Tarnowie ilość wynosiła ok. 2,9 Mg. Amoniak przedostał się do kanalizacji miejskiej, a następnie do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Przeprowadzone analizy wód rzeki Wisłoka wykazały kilkakrotne przekroczenie zawartości azotu amonowego, co spowodowało obniżenie jakości wód rzeki Wisłoki z klasy I do klasy III. W wyniku działań podjętych przez WIOŚ w Rzeszowie, w dniu 28 stycznia 1998 r. zamknięto ujęcie wody dla miasta Mielca (woj. rzeszowskie). Ujęcie uruchomiono w tym samym dniu po spadku zawartości azotu amonowego do granicy normy. 
   

  (3) Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi na terenie województwa włocławskiego.

  Zdarzenie miało miejsce w dniu 11 lutego 98 r. w Nieszawie (gm. Bobrowniki). Na 702 km biegu rzeki Wisły wystąpiły zanieczyszczenia w postaci smug ropopochodnych. Sprawcą zdarzenia były Zakłady Azotowe S.A. we Włocławku.

  Przedstawiciele WIOŚ we Włocławku podczas przeprowadzonej kontroli ustalili że:

  • zanieczyszczeniu uległa rzeka Struga Kujawska i około 1km rzeki Wisły;
  • zanieczyszczenia ropopochodnych wypłynęły do cieku Struga Kujawska, a następnie do Wisły bezpośrednim wylotem z kompleksu technologicznego wytwórni;
  • przyczyną wycieku było przekorodowanie zbiornika;
  • JRCh Zakładów postawiła zaporę przeciwolejową na ujściu Strugi Kujawskiej. Służby ratownicze zebrały zgromadzone zanieczyszczenia. 
  (4) Zanieczyszczenie rtęcią gruntu na terenie Warszawy. 

  Zdarzenie miało miejsce w dniu 22 lutego 1998 r., w miejscowości Radość na terenie gminy Warszawa-Wawer. Na terenie zlokalizowanym przy Spółdzielni Pracy "AREOMETR" znaleziono porzucone pojemniki z zużytymi termometrami rtęciowymi. 

  WIOŚ w Warszawie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia i kontrolę Spółdzielni Pracy "AREOMETR". Stwierdzono że:

  • termometry nie pochodziły ze Spółdzielni Pracy "Areometr" ponieważ Spółdzielnia nie produkuje i nie przechowuje termometrów na swoim terenie ; 
  • nie zdołano ustalić ilości rtęci jaka przedostała się do środowiska;
  • zebrano około 130 kg zanieczyszczonego rtęcią gruntu;
  • usunięciem rtęci z zanieczyszczonego gruntu zajmie się firma "AWAT" z Warszawy;
  • przedstawiciele WIOŚ pobrali próby gruntu po zebraniu warstwy zanieczyszczonej; 
  • akcję usuwania zanieczyszczenia przeprowadziła PSPoż. - JRG nr 6;
  • w odległości około 50 m od miejsca skażenia gruntu znajduje się ujęcie wody;
  WIOŚ w Warszawie wydał zarządzenia nakazujące zbadanie stopnia zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych spowodowanych zdarzeniem;

  (5) Zanieczyszczenie gruntu olejem opałowym na terenie województwa zielonogórskiego.

  Zdarzenie miało miejsce w dniu 26 lutego 1998 r. w miejscowości Cigacice (gm. Sulechów). Na terenie Zakładu Wełny Mineralnej "ROCKWOOL-POLSKA" nastąpił wyciek oleju opałowego z instalacji zasilającej urządzenia technologiczne. 

  W wyniku rozpoznania przeprowadzonego przez WIOŚ w Zielonej Górze stwierdzono że:

  • wyciek paliwa nastąpił bezpośrednio do gruntu;
  • do gruntu przedostało się około 6 Mg oleju opałowego "EKOTERM"
  • akcję ratowniczą przeprowadził sprawca zdarzenia;
  • zebrano około 250 m3 zanieczyszczonego gruntu;
  • skażony grunt złożony na placu składowym zabezpieczono folią;
  • w odległości ok. 1 km od miejsca zdarzenia znajduje się wiejskie ujęcie wód podziemnych. 
  Inspektorzy WIOŚ w Zielonej Górze przeprowadzili badania gruntu, które potwierdziły fakt jego zanieczyszczenia ropopochodnymi.

  Prowadzony jest nadzór nad doprowadzeniem środowiska do stanu właściwego; 

  W I kw. 1998 r. działania wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska były prowadzone w ścisłej współpracy z odpowiednimi terenowo komendami wojewódzkimi i rejonowymi Państwowej Straży Pożarnej. W wielu przypadkach współpraca dotyczyła innych organów administracji państwowej ogólnej i specjalnej, organów ścigania oraz organów administracji samorządowej. Sprzyjało to:

  • sprawnemu usuwaniu przyczyn, które spowodowały wystąpienie zdarzeń o charakterze nadzwyczajnego zagrożenia środowiska;
  • szybkiemu usuwaniu skutków tych zdarzeń;
  • ustalaniu sprawców zdarzeń.