REJESTR

zdarzeń o znamionach nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w II kwartale 2001 r.

Lp.

 

Data

Miejscowość

Opis zdarzenia

Działania podjęte przez Inspekcję Ochrony Środowiska

Uwagi

1

2

3

4

5

6

46.

01.04.2001

Tarnów

woj. małopolskie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych związkami arsenu w Zakładach Azotowych S.A.

Przeprowadzenie przez Delegaturę Małopolskiego WIOŚ w Tarnowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do awarii rurociągu ciśnieniowego, w którym znajdował się ług arsenowo-potasowy służący do usuwania tlenku węgla z wodoru;
 • nastąpił wyciek tej substancji do krytego kanału, a następnie do kanalizacji sanitarnej Zakładów Azotowych S.A.;
 • ścieki zanieczyszczone związkami arsenu przedostały się do Tarnowskiej Grupowej Oczyszczalni Ścieków, która odprowadza oczyszczone ścieki do rzeki Biała. Część ścieków przedostała się do Centralnej Oczyszczalni Ścieków należącej do Z.A. w Tarnowie, która odprowadza oczyszczone ścieki do rzeki Dunajec;
 • sprawca zdarzenia: Zakłady Azotowe S.A. w Tarnowie;
 • nie stwierdzono występowania śnięcia ryb w wodach rzeki Biała i Dunajec, pomimo wystąpienia około 10-krotnego przekroczenia dopuszczalnej zawartości arsenu w oczyszczonych ściekach Tarnowskiej Grupowej Oczyszczalni Ścieków.

Zagrożenie zlikwidowano.

47.

02.04.2001

Szamotuły

gm. Szamotuły

pow. szamotulski

woj. wielkopolskie

Zanieczyszczenie rzeki Sama ściekami zawierającymi ropopochodne.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Poznaniu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpił wyciek ścieków zanieczyszczonych olejem opałowym, do kanalizacji zakładowej, a następnie do rzeki Sama;
 • zanieczyszczenie rozprzestrzeniło się na całej szerokości rzeki, na długości około 500 m;
 • sprawca zdarzenia: Wielkopolskie Fabryki Mebli S.A., Zakład w Szamotułach ul. Dworcowa 23;
 • PSPoż. zebrała zanieczyszczenia przy pomocy zapór sorpcyjnych.

Przeprowadzenie badań wód i ścieków.

Wydanie zarządzeń pokontrolnych, które zostały zrealizowane.

Zanieczyszczenie usunięto.

48.

04.04.2001

Gdańsk

woj. pomorskie

Wyciek ropy naftowej w wyniku nawiertu rurociągu należącego do PERN.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • w wyniku nielegalnego nawiertu rurociągu R-1 należącego do Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "PRZYJAŹŃ" w Płocku, nastąpił wyciek około 1 m3 surowej ropy naftowej, który spowodował zanieczyszczenie około 20 m2 powierzchni gruntu;
 • akcję usuwania skutków wycieku przeprowadziły służby ratownicze sprawcy zdarzenia.

Wydano zarządzenie pokontrolne dotyczące wykonania badań środowiska gruntowego i wód gruntowych w rejonie miejsca zdarzenia. Zarządzenie jest w trakcie realizacji.

Nadzór nad usuwaniem skutków zanieczyszczenia.

Zagrożenie zlikwidowano. Zanieczyszczenie usunięto.

1

2

3

4

5

6

49.

06.04.2001

Płock-Góry

pow. płocki

woj. mazowieckie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi rtęcią.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Płocku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na drodze lokalnej odchodzącej od drogi Płock-Gostynin stwierdzono obecność rozlanej rtęci;
 • zanieczyszczeniu uległa gleba na powierzchni około 1m2;
 • sprawcy rozlania rtęci i ilości nie udało się ustalić;
 • akcję usuwania rtęci przeprowadziła JRG KM PSPoż. z Płocka. Rtęć zneutralizowano przy użyciu siarki, a następnie zebrano wraz z zanieczyszczonym gruntem i przekazano do utylizacji.

Przedstawiciele WIOŚ po zakończeniu akcji zbierania zanieczyszczenia pobrali próby gruntu do analizy. Nie stwierdzono obecności zanieczyszczenia w gruncie.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

50.

08.04.2001

Czersk

gm. Czersk

pow. chojnicki

woj. pomorskie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na powierzchni rzeki Czerska Struga (dopływ rzeki Brda) stwierdzono obecność substancji ropopochodnych;
 • sprawca zanieczyszczenia: Zakłady Mięsne w Czersku;
 • akcja usuwania skutków zanieczyszczenia została przeprowadzona przez JRG PSPoż. z Chojnic oraz OSP z Czerska. Ropopochodne usunięto przy użyciu zapór sorpcyjnych.

Zanieczyszczenie usunięto.

51.

08.04.2001

Płock

woj. mazowieckie

Zanieczyszczenie rzeki Rosiczki ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Płocku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na powierzchni rzeki Rosiczka, w rejonie ulicy Wyszogrodzkiej (dopływ rzeki Rosica), stwierdzono obecność substancji ropopochodnych w formie opalizujących plam;
 • sprawca zanieczyszczenia: Zakład Energetyczny Płock - Centrum Motoryzacji i Transportu Sp. z o.o. w Płocku;
 • akcja usuwania skutków zdarzenia została przeprowadzona przez JRG KM PSPoż. z Płocka. Zastosowano zapory sorbentowe, za pomocą których usunięto ropopochodne z powierzchni rzeki Rosiczki.

Przedstawiciele WIOŚ przeprowadzili badania wód. Przeprowadzono kontrolę u sprawcy zdarzenia. Zarządzenia pokontrolne wykonano.

Zanieczyszczenie usunięto.

52.

11.04.2001

Łuków

pow. łukowski

woj. lubelskie

Zanieczyszczenie rzeki Krzna Południowa substancjami ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Białej Podlaskiej rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpił wyciek zaolejonych wód opadowych z kanalizacji stacji paliw;
 • doszło do zanieczyszczenia rzeki Krzna Południowa na odcinku około 6 km;
 • sprawca zdarzenia: Stacja Paliw "AN-POL" Anna Rojek, ul. Warszawska 83 b;
 • akcja usuwania skutków zdarzenia została przeprowadzona przez PSPoż. OSP i służby komunalne miasta Łukowa. Zastosowano 6 zapór ze słomy, zanieczyszczenia zebrano. Wykonano płukanie zanieczyszczonego odcinka kanalizacji wód opadowych.

Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie zanieczyszczenia rzeki ropopochodnymi.

Zanieczyszczenie usunięto.

 

 

1

2

3

4

5

6

53.

12.04.2001

Przasnysz

pow. przasnyski

woj. mazowieckie

Przepełnienie zbiornika magazynowego oleju napędowego.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Ostrołęce rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • w wyniku przepełnienia zbiornika magazynowego z olejem napędowym, na terenie Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej, nastąpił jego wyciek do gruntu i kanalizacji wód opadowych;
 • poprzez kanalizację deszczową nastąpił spływ zanieczyszczeń do rzeki Węgierki;
 • zanieczyszczenie usytuowało się na odcinku około 1 km, na szerokości około 2-3 m;
 • akcję usuwania ropopochodnych przy pomocy zapór przeprowadziła PSPoż.;
 • sprawca zdarzenia: Przedsiębiorstwo PKS - Oddział w Przasnyszu.
 • kolegium ds. wykroczeń ukarało grzywną sprawcę zdarzenia.

Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków zanieczyszczenia.

Zanieczyszczenie zebrano. Starosta Przasnyski wydał decyzję nakazującą usunięcie skutków zdarzenia, termin realizacji: do dnia 16 lipca 2001 roku.

Decyzja jest w trakcie realizacji.

54.

14.04.2001

Jazowa

gm. Nowy Dwór Gdański

pow. nowodworski (gdański)

woj. pomorskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi paliwem wyciekłym z rozszczelnionej autocysterny.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na drodze krajowej nr 7 doszło do wypadku drogowego autocysterny przewożącej około 18 m3 benzyny i około 18 m3 oleju napędowego;
 • sprawca zdarzenia: właściciel autocysterny MAN Krzysztof Jędrusiński, Janów k/Starogardu Gdańskiego;
 • nastąpił niewielki wyciek paliwa na drogę i pobocze;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na zneutralizowaniu wycieku i przepompowaniu zawartości do dwu podstawionych cystern

Zagrożenie i zanieczyszczenie usunięto.

55.

17.04.2001

Warszawa -Targówek

woj. mazowieckie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi rtęcią

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na trawniku przy ulicy Tkackiej w rejonie przystanku autobusowego stwierdzono obecność rtęci;
 • sprawcy zanieczyszczenia oraz ilości rozlanej rtęci nie ustalono;
 • akcję usuwania zanieczyszczenia przeprowadziła JRG nr 6 PSPoż. Wybrano rtęć razem z zanieczyszczonym gruntem i przekazano do utylizacji specjalistycznej firmie "AWAT";

WIOŚ w Warszawie przeprowadził kontrolę i wydał zarządzenia pokontrolne, które zostały zrealizowane.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

56.

20.04.2001

Żółków

gm. Jasło

pow. jasielski

woj. podkarpackie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Jaśle rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • stwierdzono zanieczyszczenie rzeki Wisłoka w postaci filmu olejowego w rejonie ujęcia wody dla miasta Jasła;
 • sprawca zdarzenia: Wytwórnia Mas Bitumicznych w Załężu;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez KP PSPoż. w Jaśle polegała na zabezpieczeniu terenu ujęcia wody dla miasta Jasła. Zanieczyszczenia usunięto przy użyciu zapory powierzchniowej.

WIOŚ przeprowadził kontrolę interwencyjną u sprawcy zdarzenia. Zarządzenia pokontrolne zostały zrealizowane.

Zanieczyszczenie usunięto.

1

2

3

4

5

6

57.

21.04.2001

Toruń

pow. toruński

woj. kujawsko-pomorskie

Zanieczyszczenie powietrza podczas przeładunku kwasu chlorosulfonowego.

Przeprowadzenie przez Delegaturę Kujawsko-Pomorskiego WIOŚ w Toruniu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • podczas prowadzonego nieprawidłowo przeładunku kwasu chlorosulfonowego doszło do zanieczyszczenia powietrza produktami rozkładu kwasu tj. kwasem siarkowym, chlorowodorem i trójtlenkiem siarki;
 • rozkład kwasu nastąpił na skutek zalania zawartości cysterny wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych;
 • sprawca zdarzenia: Toruńskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego "POLCHEM" w Toruniu;
 • zanieczyszczenie pojawiło się w postaci chmury gazowej na odcinku kilku kilometrów, głównie na drodze Toruń - Bydgoszcz;
 • akcja ratownicza PSPoż. polegała na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Sprawca zdarzenia zaprzestał przeładowywania kwasu, co spowodowało, że wysokie stężenie zanieczyszczeń w powietrzu było tylko chwilowe.

Zanieczyszczenie ustąpiło.

58.

02.05.2001

Gdańsk - Stogi

woj. pomorskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ropopochodnymi pochodzącymi z rozszczelnionego rurociągu.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło rozszczelnienie rurociągu przesyłowego R-5, należącego do Rafinerii Gdańskiej S.A., na skutek jego nielegalnego nawiertu;
 • sprawca zdarzenia: Rafineria Gdańska S.A.;
 • doszło do wycieku około 0,5 m3 oleju napędowego i zanieczyszczenia około 100 m2 powierzchni gruntu;
 • akcja likwidacji wycieku oleju napędowego z rurociągu i usuwania zanieczyszczenia z gruntu została przeprowadzona przez Ratownictwo Chemiczne Rafinerii Gdańskiej S.A.

Zanieczyszczenie usunięto.

59.

05.05.2001

Kępna

gm. Łubniany

pow. opolski

woj. opolskie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ściekami sanitarnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Opolu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do niekontrolowanego wycieku ścieków sanitarnych na skutek awarii kolektora;
 • nastąpiło zanieczyszczenie rzeki Maliny i Swornicy ściekami. Zanotowano spadek zawartości tlenu w wodzie do wartości około 1,7 mg 02/l poniżej miejsca odprowadzania ścieków;
 • zanieczyszczenie było przyczyną śnięcia ryb w rzece w okolicach śluzy (w tym płocie o długości do 30 cm);
 • sprawca zdarzenia: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o. w Opolu;

WIOŚ przeprowadził badania wód. Stwierdzono chwilowe przekroczenie dopuszczalnych parametrów.

Zanieczyszczenie ustąpiło.

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

60.

07.05.2001

Nysa

pow. nyski

woj. opolskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ropopochodnymi .

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Opolu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na stacji paliw doszło do uszkodzenia autocysterny zawierającej olej opałowy;
 • zanieczyszczeniu uległo około 1000 m2 terenu stacji paliw wyłożonego trylinką oraz jezdni i jednej strony pobocza drogi krajowej Opole - Nysa. Ilość wyciekłego paliwa oszacowano na 300 dm3;
 • sprawca zdarzenia: Stacja Paliw "TANK", należąca do Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Sp. z o.o. w Nysie, ul. Grodkowska 9;
 • JRG PSPoż. z Nysy usunęła zanieczyszczenie przy użyciu sorbentu. Zanieczyszczony grunt przekazano do utylizacji.

WIOŚ przeprowadził kontrolę u sprawcy zdarzenia. Wydane zarządzenia pokontrolne wykonano.

Zanieczyszczenie usunięto.

61.

09.05.2001

Warszawa

gm. Warszawa - Targówek

woj. mazowieckie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem opałowym.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do wypadku drogowego autocysterny marki SCANIA, przewożącej olej opałowy;
 • sprawca zdarzenia: firma: "PETROENERGIA" Zaręba Sławomir, Jabłonna, ul Chotomska 5;
 • na skutek uderzenia doszło do uszkodzenia płaszcza zbiornika i wycieku oleju opałowego w ilości około 2 m3 ;
 • zagrożone zostały kanalizacja deszczowa, kolektor ścieków sanitarnych, przepompownia ścieków Żerań i oczyszczalnia ścieków Czajka;
 • PSPoż przeprowadziła działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wyciekłego paliwa. Studzienki kanalizacyjne zabezpieczono wałami ziemnymi w odległości około 150 m od miejsca zdarzenia. Akcję usuwania skutków zdarzenia przeprowadziła specjalistyczna firma

"ASMABEL", odpowiedzialna za utrzymanie porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy. Przy użyciu sorbentu "Sintac" zebrano z jezdni rozlany olej. MPWiK dokonało oczyszczenia studzienek kanalizacyjnych z ropopochodnych i nagromadzonych zanieczyszczeń.

Wydano zarządzenia pokontrolne, które zostały zrealizowane.

Zanieczyszczenie usunięto.

62.

10 .05.2001

Zederman

gm. Olkusz

pow. olkuski

woj. małopolskie

Zanieczyszczenie gruntu żywicą poliestrową zawierającą styren.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Krakowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na trasie Kraków - Olkusz uległ wywróceniu samochód ciężarowy przewożący 23 beczki zawierające żywicę poliestrową o nazwie handlowej "ENDUR M 105TC";
 • żywica zawiera styren (nr ONZ/ADR 2055, klasa 3 materiałów niebezpiecznych - ciecze palne), który jest substancją szkodliwą dla środowiska i ludzi;
 • z beczek wyciekło około 0,6 Mg żywicy zanieczyszczając drogę i jej pobocze na powierzchni około 500 m2 ;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Komendy Powiatowej PSPoż. z Olkusza. Zebrano około 0,5 Mg wyciekłej żywicy oraz zanieczyszczony grunt, który zutylizowano.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

 

 

1

2

3

4

5

6

63.

12.05.2001

Prudnik

pow. prudnicki

woj. opolskie

Zanieczyszczenie rzeki Prudnik połączone ze śnięciem ryb.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Opolu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na rzece Prudnik, na odcinku powyżej miejscowości Prudnik, stwierdzono wystąpienie pienienia się wody i słaby zapach zagniłych ścieków bytowo-gospodarczych;
 • stwierdzono obecność śniętych ryb z gatunku pstrąg, stułbia potokowa i ukleja w ilości kilkudziesięciu sztuk o długości około 10 cm;
 • przeprowadzone badania nie wykazały obniżenia zawartości tlenu w wodach rzeki;
 • sprawca zdarzenia nie został ustalony.

Zanieczyszczenie

ustąpiło.

64.

12.05.2001

Kraków

woj. małopolskie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych substancjami ropopochodnymi.

Przeprowadzenie rozpoznania zdarzenia przez WIOŚ w Krakowie, z którego wynikało, że:

 • w dzielnicy Podgórze przy wale przeciwpowodziowym rzeki Wisły był likwidowany kabel energetyczny 110 kV;
 • prowadząca pracę na zlecenie Zakładu Energetycznego S.A. w Krakowie firma "Elbud" wykonała pracę nierzetelnie, nie wymieniając gruntu zanieczyszczonego ropopochodnymi;
 • przy podwyższonym poziomie wód, ropopochodne infiltrowały w niewielkich ilościach do rzeki powodując jej zanieczyszczenie;
 • zdarzenie nie stanowiło zagrożenia dla najbliżej położonego powierzchniowego ujęcia wód na rzece Wiśle, które znajduje się w Szczucinie, około 70 km poniżej miejsca wystąpienia zanieczyszczenia..

Zanieczyszczenie ustąpiło.

65.

15.05.2001

Wrocław

woj. dolnośląskie

Zanieczyszczenie rzeki Odry wyciekłą substancją ropopochodną.

Przeprowadzenie przez WIOŚ we Wrocławiu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do wycieku substancji ropopochodnych z kanalizacji wód opadowych do rowu melioracyjnego;
 • zanieczyszczeniu uległa kanalizacja wód opadowych i rów melioracyjny na długości około 1 km. Zanieczyszczenie, w niewielkiej ilości, przedostało się rowem melioracyjnym do rzeki Odry;
 • ilość wyciekłego zanieczyszczenia określono na około 5 m3 ;
 • sprawca zdarzenia nie został ustalony;
 • działania PSPoż. polegały na postawieniu zapór ze słomy na wylocie rowu melioracyjnego do rzeki. Zanieczyszczenie zebrano.

Zanieczyszczenie

usunięto.

66.

16.05.2001

Gdańsk

woj. pomorskie

Zanieczyszczenie wód martwej Wisły zmydlonym olejem jadalnym.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiła awaria instalacji produkcyjnej i wyciek wylotem wód pochłodniczych zmydlonych frakcji tłuszczów jadalnych;
 • zanieczyszczenia w postaci stałej przedostały się do wód Martwej Wisły;
 • działania ratownicze zostały przeprowadzone przez Portową Straż Pożarną "FLORIAN", Ośrodek Ratownictwa Zarządu Portu w Gdańsku oraz JRG-1 i JRG-4 PSPoż. Akcja zbierania zanieczyszczeń została zakończona w dniu zdarzenia.

Zanieczyszczenie usunięto.

1

2

3

4

5

6

67.

18.05.2001

Czarna Łąka

gm. Goleniów

pow. goleniowski

woj. zachodniopomorskie

Wystąpienie śnięcia ryb w wodach jeziora Dąbie.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Szczecinie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • w pobliżu Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji "Czarna Łąka" w wodach jeziora Dąbie stwierdzono obecność śniętych ryb;
 • stwierdzono, że ryby (płocie, leszcze, sandacze, okonie i jazgacze o długości od 10 do 30 cm), które w ilości ponad 150 szt. znajdowały się na około 200 m odcinku plaży i wód przybrzeżnych, napływały z głębi jeziora;
 • na powierzchni jeziora nie stwierdzono obecności substancji ropopochodnych;
 • nie ustalono przyczyn śnięcia ryb, ani źródła potencjalnego zanieczyszczenia;
 • postępowanie wyjaśniające w sprawie śnięcia ryb przeprowadziła Komenda Miejska Policji w Goleniowie. Nie ustalono sprawcy zdarzenia.

Śnięcie ryb ustąpiło.

68.

18.05.2001

Przejazdowo

gm. Gdańsk

woj. pomorskie

Wyciek surowej ropy naftowej w wyniku nawiertu rurociągu "Przyjażń"

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • w wyniku nielegalnego nawiertu rurociągu przesyłowego nastąpił wyciek ropy ;
 • ilość wyciekłej ropy określono na około 0,5 m3 ;
 • zanieczyszczeniu uległo otoczenie nawierconego rurociągu oraz rów melioracyjny na długości około 40 m;
 • sprawca zdarzenia: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" w Płocku;
 • zanieczyszczenie zostało usunięte przez sprawcę zdarzenia;

Przeprowadzono kontrolę na miejscu zdarzenia. Zarządzenia pokontrolne są w trakcie realizacji.

Zanieczyszczenie usunięto.

69.

18.05.2001

Kamienica Dolna

gm. Brzostek

pow. dębicki

woj. podkarpackie

Wypadek drogowy autocysterny związany z wyciekiem oleju napędowego .

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Rzeszowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na drodze krajowej nr 73 doszło do wypadku drogowego z udziałem autocysterny, przewożącej olej napędowy;
 • uszkodzeniu uległa jedna z komór cysterny i wyciek około 100 dm3 paliwa, z czego 30 dm3 wyciekło na jezdnię i pobocze drogi;
 • wystąpiło zagrożenie zanieczyszczeniem pobliskich pól uprawnych oraz rzeki Wisłoki, a także ujęć wody w Dębicy i Mielcu;
 • działania ratownicze KP PSPoż. z Dębicy polegały na zebraniu zanieczyszczenia, zatamowaniu wycieku i wyłapaniu około 70 dm3 wyciekającego paliwa oraz przepompowaniu pozostałego paliwa z rozszczelnionej autocysterny do innej sprawnej cysterny.

Zanieczyszczenie usunięto.

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

70.

18.05.2001

Sobótka

gm. Sobótka

pow. wrocławski

woj. dolnośląskie

Zanieczyszczenie rzeki Czarna Woda

wysoko obciążonymi ściekami.

Przeprowadzenie przez WIOŚ we Wrocławiu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • w wyniku krótkotrwałej awarii oczyszczalni ścieków nastąpił ponadnormatywny zrzut ścieków o dużym ładunku zanieczyszczeń z Zakładu Przetwórstwa Spożywczego "PAOLA" w Kwieciszowie;
 • sprawca zdarzenia: Zakład Spółki Wodnościekowej w Sobótce;
 • badania przeprowadzone przez WIOŚ wykazały, że nastąpiło odtlenienie wód rzeki Czarna Woda na odcinku około 6 km, związane ze śnięciem ryb. Znaleziono kilkanaście sztuk dorosłych, martwych ryb.

Zanieczyszczenie ustąpiło.

71.

21.05.2001

Nietkowice

gm. Czerwieńsk

pow. zielonogórski

woj. lubuskie

Zanieczyszczenie rzeki Odry substancjami ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Zielonej Górze rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na wysokości przeprawy promowej w Pomorsku zaobserwowano zanieczyszczenie rzeki Odry substancjami ropopochodnymi;
 • w czasie obserwacji rzeki ustalono, że zanieczyszczenie w postaci plamy zatrzymało się na wysokości mostu kolejowego w Nietkowicach;
 • zanieczyszczenie wystąpiło na powierzchni około 50 m2 ;
 • sprawca zdarzenia nie został ustalony;
 • akcja usuwania zanieczyszczenia została przeprowadzona przez PSPoż. w dniu 22 maja 2001r.

WIOŚ prowadził kilkudniowy, całodobowy monitoring rzeki.

Zanieczyszczenie usunięto.

72.

23.05.2001

Warszawa

gm. Warszawa -Centrum;

pow. warszawski

woj. mazowieckie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych nieokreśloną substancją wyciekłą z kanalizacji wód opadowych.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nieznany sprawca wylał do kanalizacji wód opadowych nieokreśloną substancję o barwie czerwono-brunatnej i intensywnym zapachu;
 • wypływ zanieczyszczenia stwierdzono w odkrytym rowie, łączącym Jezioro Sielanka z Jeziorem Czerniakowskim. Jezioro Czerniakowskie stanowi rezerwat przyrody;
 • działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania substancji przeprowadziła PSPoż. , która zabezpieczyła rów na odcinku około 1 km;

WIOŚ przeprowadził kontrolę interwencyjną na miejscu zdarzenia. Zarządzenia pokontrolne zostały zrealizowane.

Zanieczyszczenie usunięto.

73.

24.05.2001

Małkinia

gm. Małkinia

pow. ostrowski

woj. mazowieckie

Pożar na terenie hurtowni paliw.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Ostrołęce rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na terenie pompowni paliw płynnych wybuchł pożar, który objął trzy pompy paliw wraz z silnikami i przyległą bezpośrednio częścią instalacji rurowej;
 • sprawca zdarzenia: "Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe, Z. Niziński" w Wyszkowie, Hurtownia Paliw Płynnych w Małkini;
 • w czasie zdarzenia na terenie stacji paliw w 57 zbiornikach podziemnych znajdowało się około 30 m3 oleju opałowego, 60 m3 oleju napędowego i około 700 m3 benzyn;
 • akcja ratownicza została przeprowadzona przez OSP z Małkini i PSPoż z Wyszkowa.

Pożar ugaszono.

Zagrożenie zlikwidowano.

1

2

3

4

5

6

74.

28.05.2001

Brzesko

pow. brzeski

woj. małopolskie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Tarnowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • w rejonie ulicy Wąskiej nastąpiło, przedostanie się substancji ropopochodnych z kanalizacji wód opadowych do rzeki Uszwica;
 • stwierdzono, że zanieczyszczenie stanowił olej przepracowany w ilości około 50 dm3 ;
 • akcję usuwania zanieczyszczenia przeprowadziła JRG PSPoż. z Brzeska. Zanieczyszczenie zebrano przy użyciu mat sorpcyjnych i odpompowano do pojemników, a następnie przekazano do utylizacji;
 • sprawca zanieczyszczenia nie został ustalony.

Zanieczyszczenie

zlikwidowano.

75.

28.05.2001

Cyganka

gm. Wiskitki

pow. żyrardowski

woj. mazowieckie

Wyciek elektrolitu z akumulatorów przewożonych przez samochód ciężarowy.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Płocku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na drodze krajowej miedzy Sochaczewem, a Żyrardowem, doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Samochód marki TIR przewoził nowe akumulatory;
 • na skutek zderzenia, około 150 sztuk akumulatorów wypadło na drogę i pobocze. Nastąpiło uszkodzenie części rozsypanych akumulatorów i zanieczyszczenie gruntu w wyniku wycieku elektrolitu;
 • sprawca zdarzenia: Firma Spedycyjna BOT- TRANS w Kościerzynie, ul. Drogowców 12;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRG KP PSPoż. z Żyrardowa. Wyciek zneutralizowano wapnem i wodą. Rozsypane akumulatory zebrano pod nadzorem inspektorów WIOŚ.

WIOŚ przeprowadził badania gruntu. Stwierdzono, że zanieczyszczenie zostało zneutralizowane.

Zanieczyszczenie usunięto.

76.

30.05.2001

Białystok

woj. podlaskie

Wyciek substancji ropopochodnych z autocysterny w czasie wypadku drogowego.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Białymstoku rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło uszkodzenie zaworu spustowego autocysterny przewożącej około 8 m3 benzyny;
 • właściciel autocysterny: Adam Zajkowski, zam. w Łapach, ul. Piłsudskiego 5;
 • wyciekłe paliwo zanieczyściło miejską kanalizację wód opadowych w rejonie posesji przy ul. Wasilkowskiej 79, w miejscu odległym o 3 km od miejsca wylotu kanalizacji do rzeki Biała;
 • akcja usuwania skutków wycieku przeprowadzona przez 5 zastępów PSPoż. polegała na zabezpieczeniu miejsca wycieku. Benzynę przepompowano do podstawionej sprawnej autocysterny. Wyciek zneutralizowano. Kanalizacja została oczyszczona. Nie doszło do zanieczyszczenia rzeki Białej.

Zanieczyszczenie usunięto.

77.

01.06.2001

Babigoszcz

gm. Goleniów

pow. goleniowski

woj. zachodniopomorskie

Wypadek drogowy autocysterny przewożącej paliwa płynne.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Szczecinie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na drodze krajowej nr 3 doszło do wypadku drogowego autocysterny przewożącej około 25 Mg paliw (benzyna i olej napędowy);
 • sprawca zdarzenia: Firma TALLIS Polska Spółka z o.o. Piaseczno k/ Warszawy;
 • przewrócenie się autocysterny nie spowodowało uszkodzenia płaszcza zbiornika i wycieku paliwa;
 • akcja usuwania skutków wypadku była przeprowadzona przez PSPoż. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Paliwo przepompowano do podstawionej sprawnej autocysterny, a pojazd postawiono na koła.

Zagrożenie zlikwidowano.

1

2

3

4

5

6

78.

01.06.2001

Kokoszka

gm. Winnica

pow. pułtuski

woj. mazowieckie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi paliwem, wyciekłym ze zbiornika samochodu marki AUTO-SAN.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Ciechanowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło przebicie zbiornika paliwa marki AUTOSAN i wyciek oleju napędowego na drodze Winnica-Pułtusk:
 • ilość wyciekłego oleju napędowego określono na około 150 dm3;
 • zanieczyszczeniu uległo około 40 mb jezdni;
 • sprawca zdarzenia: firma Przewóz Osób - Stanisław Prusakowski, Pułtusk ul. Traugutta 12/4;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. z Pułtuska oraz JRG PSPoż. z Ciechanowa. Zabezpieczono pobocze drogi przed rozprzestrzenianiem się oleju napędowego. Wyciek zebrano przy pomocy sorbentów. Powstały odpad sprawca zdarzenia przekazał do utylizacji w specjalistycznej firmie zgodnie z zarządzeniem pokontrolnym wydanym przez WIOŚ.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

79.

02.06.2001

Częstochowa

woj. śląskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód powierzchniowych zaprawą klejową Atlas Stopter K-20.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Częstochowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na drodze krajowej nr 1 w rejonie skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II doszło do zderzenia samochodu IVECO z przyczepą samochodu przewożącego zaprawę klejową Atlas Stopter K-20 w workach 25 kg;
 • właściciel samochodu: Przedsiębiorstwo Transportowe Zygutka Mirosław;
 • składnikiem zaprawy klejowej jest pochodna żywicy melaminowo-formaldehydowej o nazwie handlowej MELMENT F - 10;
 • w następstwie wypadku samochód wpadł do rzeki Warty, co spowodowało wyciek oleju napędowego ze zbiornika samochodu w ilości około 50 dm3 oraz rozsypanie się zaprawy klejowej na brzegu rzeki i do wód rzeki;
 • rozsypany klej z brzegu rzeki został zebrany przez sprawcę zanieczyszczenia;
 • akcja usuwania oleju napędowego z rzeki została przeprowadzona przez KM PSPoż z Częstochowy. Postawiono 3 zapory sorbentowe, a zanieczyszczenie z wód rzeki zebrano odsysaczem paliwa przed pierwszą zaporą .

Zanieczyszczenie usunięto.

80.

04.06.2001

Krupski Młyn

gm. Krupski Młyn

pow. tarnogórski

woj. śląskie

Wybuch i pożar zbiornika zawierającego kwas ponitracyjny.

Przeprowadzenie przez Delegaturę w Częstochowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na oddziale uszlachetniania oleju napędowego doszło do wybuchu zbiornika, zawierającego kwas ponitracyjny, oraz do pożaru obiektu;
 • w czasie wybuchu nastąpiło uszkodzenie ścian i dachu obiektu oraz rozszczelnienie zbiornika o pojemności 2,5 m3 i wyciek kwasu ponitracyjnego na tacę;
 • wyciek skierowano z tacy na zbiornik neutralizacyjny zakładowej oczyszczalni ścieków;
 • sprawca zdarzenia: Zakłady Tworzyw Sztucznych "NITRON" S.A. w Krupskim Młynie;
 • akcje ratowniczą polegającą na dokonaniu rozpoznania i ugaszeniu pożaru przeprowadziła jednostka ratownictwa KP PSPoż. z Tarnowskich Gór. Czasowo odcięto odpływ zakładowej oczyszczalni ścieków do rzeki Mała Panew.

Pożar ugaszono.

Zagrożenie zlikwidowano.

1

2

3

4

5

6

81.

05.06.2001

Brzeg Dolny

gm. Brzeg Dolny

pow. wołoski

woj. dolnośląskie

Przelanie zbiornika zawierającego trójchlorek fosforu do absorbera odgazów związanego z emisją chlorowodoru do powietrza.

Przeprowadzenie przez WIOŚ we Wrocławiu rozpoznania zdarzenia z którego wynikało, że:

 • nastąpiło przelanie zbiornika z trójchlorkiem fosforu (nr ONZ/ADR 1809, materiał niebezpieczny klasy 6.1- materiały trujące) do absorbera odgazów z reaktorów;
 • ilość wyciekłego trójchlorku fosforu oceniono na 50 kg;
 • w wyniku reakcji trójchlorku fosforu z wodą powstał chlorowodór (nr ONZ/ADR 1050 materiał niebezpieczny kl. 2- gaz o własnościach toksycznych i żrących) w ilości około 24 m3 , który poprzez kanalizację przemysłową przedostał się do powietrza;
 • w akcji usuwania skutków wycieku trójchlorku fosforu brały udział jednostka ratownictwa chemicznego Z.CH. "ROKITA'' S.A. i jednostki ratowniczo-gaśnicze PSPoż. Akcja polegała na likwidacji wycieku, wykonaniu pomiarów stężeń chlorowodoru w powietrzu i odwiezieniu 17 osób do szpitala na obserwację;
 • chlorowodór spowodował zniszczenie roślinności w kierunku przesuwania się zanieczyszczenia do 20 m od miejsca wycieku.

Zagrożenie zlikwidowano

82.

10.06.2001

Piotrków Trybunalski

woj. łódzkie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych substancjami ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Piotrkowie Trybunalskim rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło zanieczyszczenie cieku wodnego pn. Śrutowy Dołek i rzeki Strawa (dopływ rzeki Luciąża);
 • zanieczyszczenie pochodziło z kolektora burzowego przechodzącego przez teren bazy paliwowo-magazynowej należącej do firmy "PREEM PETROLEUM CENTRUM" Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Przemysłowa 43;
 • akcję usuwania skutków wycieku ropopochodnych, która polegała na postawieniu 3 zapór pływających w miejscowości Witów, Kałk i Przygłów, przeprowadziła JRG PSPoż. oraz OSP, Zebrano około 150 dm3 substancji ropopochodnej;
 • nie stwierdzono zanieczyszczenia ropopochodnymi rzeki Luciąża, która wpada do Jeziora Sulejowskiego (teren ujęcia wody dla miasta Łodzi).

Zanieczyszczenie usunięto.

83.

12.06.2001

Większyce

gm. Reńska Wieś

pow. kędziersko-kozielski;

woj. opolskie

Wypadek drogowy autocysterny przewożącej olej napędowy.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Opolu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • autocysterna przewożąca olej napędowy o nazwie "ekodiesel", składający się w 60% z węglowodorów i w 40% z oleju rzepakowego, po zderzeniu z ciągnikiem zjechała z drogi, przewracając się na bok;
 • płaszcz zbiornika cysterny nie uległ uszkodzeniu, jednak następował wyciek oleju napędowego poprzez odpowietrzenia. Wg oceny PSPoż. wyciekło około 30 dm3 paliwa powodując zanieczyszczenie gruntu ropopochodnymi i olejem rzepakowym;
 • akcję usuwania skutków wypadku i wycieku oleju napędowego przeprowadziła JRG PSPoż. z Kędzierzyna - Koźla. Umieszczono składany zbiornik pod cieknące odpowietrzenia. Paliwo przepompowano do podstawionej autocysterny, a następnie przewróconą autocysternę postawiono na koła;
 • zanieczyszczony grunt zebrano i przekazano do utylizacji właścicielowi autocysterny.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

1

2

3

4

5

6

84.

15.06.2001

Cigacice

gm. Sulechów

pow. zielonogórski;

woj. lubuskie

Wypadek drogowy autocysterny przewożącej olej napędowy.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Zielonej Górze rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do wypadku drogowego związanego z wywróceniem się autocysterny przewożącej olej napędowy;
 • nie nastąpiło rozszczelnienie cysterny. Wyciek paliwa nastąpił poprzez zawory odpowietrzające w czasie przeładunku paliwa;
 • zanieczyszczeniu paliwem uległo pobocze drogi. Ilość wyciekłego oleju napędowego oszacowano na około 200 dm3 ;
 • akcja ratownicza JRG PSPoż. polegała na przepompowaniu paliwa do innej cysterny podstawionej przez sprawcę zdarzenia. Zanieczyszczony grunt przekazano do utylizacji specjalistycznej firmie;
 • sprawca zdarzenia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "DUET" z Gronowa.

.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

85.

16.06.2001

Gdańsk

woj. pomorskie

Zanieczyszczenie wód Martwej Wisły substancją ropopochodną.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia z którego wynikało, że:

 • nastąpiło zanieczyszczenie wód Martwej Wisły ropopochodnymi, w rejonie przejścia pod dnem rzeki rurociągów należących do Rafinerii Gdańskiej;
 • zanieczyszczenie na wodzie w postaci filmu usytuowało się na powierzchni około 1600m2 ;
 • JRG PSPoż i służba Ratownictwa Chemicznego Rafinerii Gdańskiej usunęły zanieczyszczenie, które zostało zutylizowane w Rafinerii Gdańskiej;
 • sprawca zdarzenia: Rafineria Gdańska S.A. w Gdańsku.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

86.

16.06.2001

Borowa

gm. Długołęka

pow. wrocławski

woj. dolnośląskie

Wypadek drogowy samochodu ciężarowego związany z wyciekiem tetraliny.

Przeprowadzenie przez WIOŚ we Wrocławiu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, .że:

 • doszło do wypadku samochodu ciężarowego związanego z rozszczelnieniem beczki stalowej o poj. 200 dm3 zawierającej tetralinę (1,2,3.4, tetrahydronaftalen - materiał niebezpieczny, toksyczny dla ryb i organizmów wodnych );
 • nastąpił wyciek około 60 dm3 tetraliny na nawierzchnię drogową na trasie Wrocław-Oleśnica;
 • sprawca zdarzenia: przewoźnik białoruski - TIR nr rej.0441 KB - Białoruś;
 • PSPoż. z Wrocławia zabezpieczyła rozszczelnione opakowanie. Zanieczyszczenie zebrano i przekazano do utylizacji na koszt sprawcy zdarzenia.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

87.

20.06.2001

Ostaszewo

gm. Łysomice

pow. toruński

woj. kujawsko-pomorskie

Wybuch i pożar cysterny przewożącej ciecz o nazwie handlowej Mostanol.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Toruniu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na drodze krajowej nr 1, w wyniku najechania autocysterny marki Mercedes z przyczepą na skręcający samochód ciężarowy marki Scania, doszło do wybuchu i pożaru autocysterny;

 • autocysterna zawierała ciecz o nazwie handlowej Mostanol (mieszanina 70% izopropanolu i 30% etanolu) - rozpuszczalnik do farb drukarskich;

 • sprawca zdarzenia: firma przewozowa "Meduza" z Kratoszyna k/Lęborka, właściciel Jarosław Hosart;

 • w wyniku zderzenia nastąpił natychmiastowy pożar cieczy i spalenie całej cysterny;

 • nie doszło do rozszczelnienia i pożaru cysterny na przyczepie. Kierowca cysterny wydostał się z kabiny na zewnątrz, natomiast konwojent śpiący w kabinie spłonął;

 • PSPoż z Torunia ugasiła pożar i usunęła z drogi wraki pojazdów oraz cysternę na przyczepie wraz z rozpuszczalnikiem. Zawartość cysterny przepompowano do innej podstawionej przez sprawcę zdarzenia.

Pożar ugaszono

Zagrożenie zlikwidowano.

88.

21.06.2001

Września

pow. wrzesiński

woj. wielkopolskie.

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych substancjami ropopochodnymi

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Koninie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do wycieku substancji ropopochodnych po urządzeniach oczyszczających;
 • zanieczyszczeniu uległy wody rzeki Wrześnicy na długości około 0,5 km;
 • sprawca zdarzenia: Centrum Paliw i Rozpuszczalników Sp. z o.o. w Słomowie;
 • akcja usuwania zanieczyszczenia przez PSPoż polegała na usunięciu zanieczyszczenia przy użyciu 5 zapór ze słomy. Zanieczyszczenia przekazano do utylizacji do zakładu specjalistycznego.

Zanieczyszczenia zlikwidowano.

89.

22.06.2001

Polaki

gm. Kotuń

pow. siedlecki

woj. mazowieckie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem opałowym wyciekłym z cysterny w czasie transportu.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Mińsku Mazowieckim rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpił wyciek oleju opałowego z autocysterny w czasie transportu, w wyniku rozszczelnienia zaworu;
 • zanieczyszczeniu uległa nawierzchnia drogi asfaltowej na odcinku około 1,2 km. Część zanieczyszczenia w związku z obfitymi opadami deszczu spłynęła na grunt bezpośrednio przylegający do drogi;
 • sprawca zdarzenia nie został dotychczas ustalony;
 • akcja usuwania zanieczyszczenia z drogi została przeprowadzona przez służby komunalne Gminy Kotuń. Z zagłębień drogi do kontenera zebrano około 50 dm3 ropopochodnych. Drogę zasypano piaskiem, który po zebraniu wywieziono na wysypisko miejskie razem z zanieczyszczonym gruntem.

Wydanie zakazu wykorzystywania terenu w zakresie wypasania zwierząt i upraw. Prowadzone będą badania gruntu w rejonie zanieczyszczenia.

Zakaz zostanie cofnięty po stwierdzeniu braku zanieczyszczenia.

 

 

1

2

3

4

5

6

90.

26.06.2001

Mikanowo

gm. Lubanie

pow. włocławski

woj. kujawsko- pomorskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi benzyną wyciekłą z rozszczelnionej autocysterny.

Przedstawiciele Delegatury WIOŚ we Włocławku przeprowadzili rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do rozszczelnienia autocysterny przewożącej benzynę i wyciek jej na pobocze drogi krajowej E-1;
 • ilość wyciekłej benzyny określono na około 0,5m3 ;
 • sprawca zdarzenia: Firma Transportowa "Rozkosz" ul. Wyszogrodzka, Płock;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała zneutralizowaniu zanieczyszczenia i przepompowaniu zawartości autocysterny do innej sprawnej cysterny.

Zanieczyszczenie usunięto.

91.

27.06.2001

Częstochowa

pow. grodzki częstochowski

woj. śląskie

Zanieczyszczenie pobocza drogi i przydrożnego rowu olejem napędowym wyciekłym ze zbiornika paliwa.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Częstochowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na drodze krajowej A-1 ciągnik drogowy SCANIA z naczepą, przewożący 10 Mg jogurtu, wpadł do przydrożnego rowu;
 • w czasie wypadku doszło do uszkodzenia zbiornika paliwa ciągnika i wycieku paliwa;
 • na pobocze drogi i do przydrożnego rowu wyciekło około 400 dm3 oleju napędowego;
 • akcję usuwania skutków przeprowadziła JRG KM PSPoż. w Częstochowie. Zebrano około 380 dm3 oleju napędowego. Pozostałe zanieczyszczenie usunięto za pomocą sorbentów i przekazano do utylizacji.

Zanieczyszczenie usunięto.

92.

28.06.2001

Stefanowo

gm. Lesznowola

pow. piaseczyński

woj. mazowieckie

Wyciek nieoczyszczonych ścieków w wyniku awarii oczyszczalni.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do niekontrolowanego wypływu nieoczyszczonych ścieków z oczyszczalni, w wyniku awarii zaworu w przepompowni ścieków;
 • nieoczyszczone ścieki w postaci szlamu osadziły się w rowie melioracyjnym na długości około 100 m;
 • sprawca zdarzenia: Firma " KAMIS" Przyprawy S.A. w Stefanowie;
 • akcję usuwania zanieczyszczenia podjął sprawca zdarzenia. Szlam wybrano i przewieziono do oczyszczalni ścieków w celu oczyszczenia.

Inspektorzy WIOŚ przeprowadzili badania ścieków i gruntu. Przeprowadzono kontrolę interwencyjną. Zarządzenia pokontrolne są w trakcie realizacji.

Zanieczyszczenie usunięto.

93.

29.06.2001

Konin

pow. koniński

woj. wielkopolskie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych substancjami ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Koninie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do wycieku substancji ropopochodnych po urządzeniach oczyszczających;
 • nastąpiło zanieczyszczenie rowu melioracyjnego i Kanału Warta-Gopło (Kanał Ślesiński) na długości około 1 km;
 • sprawca zdarzenia: Konińskie Przedsiębiorstwo Drogowe w Koninie;
 • akcja usuwania skutków zdarzenia, przeprowadzona przez PSPoż., polegała na postawieniu zapór przeciwrozlewowych i zebraniu około 200 dm3 ropopochodnych. Zebrane zanieczyszczenia przekazano do utylizacji do firmy specjalistycznej.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.