REJESTR

zdarzeń o znamionach nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w I kwartale 2001 r.

Lp.

 

Data

Miejscowość

Opis zdarzenia

Działania podjęte przez Inspekcję Ochrony Środowiska

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

03.01.2001

Łowkowice

gm. Kluczbork

pow. kluczborski

woj. opolskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi porzuconymi, przeterminowanymi środkami ochrony roślin.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Opolu rozpoznania zdarzenia , z którego wynikało, że:

 • porzucono około 5 Mg przeterminowanych środków ochrony roślin na nieutwardzonej drodze polnej i częściowo na polu uprawnym, na wzgórzu, ze spadkiem w kierunku rzeki Borczówka;
 • sprawca zdarzenia nie został ustalony;
 • w odległości około 500 m od miejsca zdarzenia znajduje się głębinowe ujęcie wód podziemnych dla miejscowości Łowkowice;
 • PSPoż. zabezpieczyła miejsce porzucenia środków ochrony roślin. Porzucone ŚOR zostały zebrane razem z 10 cm warstwą gruntu i złożone na wysypisku odpadów w Gostatowie.

WIOŚ w Opolu prowadził nadzór nad usuwaniem skutków zanieczyszczenia.

Zanieczyszczenie usunięto.

2.

04.01.2001

Przemysław

gm. Krzeszyce

pow. sulęciński

woj. lubuskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi wyciekłą z autocysterny benzyną bezołowiową.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Gorzowie Wlkp. rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do wypadku drogowego autocysterny przewożącej około 22 m3 benzyny bezołowiowej;
 • nastąpiło rozszczelnienie jednej komory i wyciek około 200 dm3 paliwa do gruntu;
 • sprawca zdarzenia: Marian Seydak, zam. w Kaliszu Pomorskim ul. Szczecińska 39;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na uszczelnieniu cysterny i przepompowaniu paliwa do podstawionej cysterny. Zanieczyszczony grunt wybrano i przewieziono na składowisko odpadów w miejscowości Chróścik.

Delegatura WIOŚ w Gorzowie Wlkp. prowadziła nadzór nad usuwaniem skutków zanieczyszczenia.

Zanieczyszczenie usunięto.

3.

05.01.2001

Opole

woj. opolskie

Zanieczyszczenie gruntu i wód powierzchniowych substancją ropopochodną.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Opolu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło zanieczyszczenie olejem napędowym około 30 m 2 powierzchni trawnika;
 • zanieczyszczenie pochodziło ze zbiornika paliwa autocysterny, która w wyniku poślizgu znalazła się na trawniku;
 • zanieczyszczenie przedostało się do kanalizacji miejskiej i do rowu melioracyjnego odległego około 10 m od miejsca zdarzenia;
 • film olejowy rozprzestrzenił się na całej szerokości rowu melioracyjnego, na długości około 1 km;
 • akcja ratownicza podjęta przez PSPoż polegała na postawieniu zapory przeciwolejowej na wylocie kanalizacji do rowu melioracyjnego i na rowie melioracyjnym. Firma specjalistyczna "LOBBE" wybrała zanieczyszczony grunt z trawnika na powierzchni około 80 m2, na głębokość około 20 cm i przekazała do utylizacji do firmy "EKOBAŁ".

WIOŚ w Opolu prowadził nadzór nad usuwaniem skutków zanieczyszczenia

Zanieczyszczenie usunięto.

1

2

3

4

5

6

4.

11.01.2001

Czaplinek

gm. Czaplinek

pow. drawski

woj. zachodniopomorskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi wyciekłym formaldehydem.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Koszalinie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło wywrócenie się autocysterny, należącej do firmy niemieckiej "HOFFMAN", przewożącej około 23 Mg formaldehydu (nr ONZ/ADR 2209, klasa 8 materiałów niebezpiecznych - materiały żrące) i niewielkiego jego wycieku na jezdnię, którego ilość określono na około 20 dm3;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na zebraniu wyciekłego formaldehydu i przepompowaniu zawartości autocysterny do innej podstawionej przez sprawcę zdarzenia. Pojazd postawiono na kołach i odholowano.

Delegatura WIOŚ w Koszalinie prowadziła nadzór nad usuwaniem skutków zanieczyszczenia.

Zagrożenie zlikwidowano.

5.

12.01.2001

Dębogórze

gm. Kosakowo

pow. pucki

woj. pomorskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem napędowym.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • w wyniku uszkodzenia rurociągu należącego do firmy Dyrekcja Baz Magazynowych "NAFTOBAZY" w Warszawie, Zakład Magazynowania Paliw w Dębogórzu, nastąpił wyciek około 40 m3 oleju napędowego;
 • wyciekłe paliwo spływało w kierunku drogi odległej od miejsca zdarzenia o około 70 m, powodując jej zanieczyszczenie na odcinku około 200 m;
 • akcja ratownicza została przeprowadzona przez JRG PSPoż z Pucka, Rumii i Gdyni, OSP oraz służby ratownicze "NAFTOBAZY". Warstwę oleju napędowego zebrano z drogi do pojemników. Paliwo gromadzące się w zagłębieniu odessano do wozów asenizacyjnych. Odzyskano około 30 m3 oleju napędowego.

Wystąpienie do Wojewody Gdańskiego o wydanie decyzji z art. 82 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska, nakazującej doprowadzenie środowiska do stanu właściwego.

Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków zanieczyszczenia.

Decyzja została wydana przez Wojewodę Gdańskiego i jest realizowana przez Dyrekcję Baz Magazynowych "NAFTO-BAZY" w Warszawie.

Trwa usuwanie skutków wycieku.

6.

12.01.2001

Elbląg

woj. warmińsko-mazurskie

Wypadek drogowy autocysterny przewożącej benzynę bezołowiową.

Przeprowadzenie przez Przedstawicieli Delegatury WIOŚ w Elblągu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do wypadu drogowego autocysterny przewożącej około 36 m3 benzyny bezołowiowej;
 • nie doszło do rozszczelnienia cysterny. Zanieczyszczeniu olejem napędowym, pochodzącym ze zbiornika paliwa, uległo około 100 m2 powierzchni ziemi;
 • akcja ratownicza JRG PSPoż. polegała na przepompowaniu paliwa do podstawionej sprawnej cysterny i postawieniu na kołach uszkodzonego pojazdu.

Zagrożenie zlikwidowano

7.

15.01.2001

Cieszyn

pow. cieszyński

woj. śląskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ftalanem dwubutylu.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Bielsku Białej rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło zsunięcie się ze skrzyni ładunkowej i uszkodzenie pojemnika, należącego do Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowo-Wdrożeniowego "LAKMA" S.A. w Cieszynie, zawierającego 1m3 ftalanu dwubutylu (nr ONZ/ADR 3082, klasa 9 materiałów niebezpiecznych - materiał zagrażający środowisku), co spowodowało jego wyciek w ilości około 0,3 m3 i zanieczyszczenie drogi;
 • akcję usuwania zanieczyszczenia z drogi przeprowadziły służby zakładowe. Rozlany ftalan dwubutylu zasypano sorbentem DIATOMIT i zebrano do pojemników, a następnie przekazano do utylizacji.

Zagrożenie zlikwidowano

1

2

3

4

5

6

8.

19.01.2001

Gorzów Śląski

gm. Olesno

pow. oleski

woj. opolskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi benzyną bezołowiową wyciekłą podczas wypadku drogowego autocysterny.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Opolu rozpoznana zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do wywrócenia autocysterny przewożącej około 30 m3 benzyny bezołowiowej;
 • w wyniku rozszczelnienia króćców wlewowych nastąpił wyciek około 500 dm3 paliwa i zanieczyszczenie około 50 m2 pola uprawnego i jezdni na długości około 20 m wraz z poboczem;
 • akcja ratownicza podjęta przez PSPoż. polegała na zbieraniu paliwa pod rozszczelnionymi króćcami do pojemników i przepompowaniu paliwa do podstawionej sprawnej cysterny. Na jezdni usypano wał z piasku w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wyciekłego paliwa;
 • PGKiM w Gorzowie Śląskim zebrał warstwę zanieczyszczonego gruntu i przekazał do utylizacji.

WIOŚ w Opolu prowadził nadzór nad usuwaniem skutków zdarzenia.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

9.

25.01.2000

Zielonka

gm. Zielonka

pow. wołomiński woj. mazowieckie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi i kanalizacji wód opadowych substancjami ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło zanieczyszczenie jezdni ulicy Długiej na odcinku około 500 m, w wyniku rozlania ropopochodnych przez nieznanego sprawcę:
 • zanieczyszczenie razem z topniejącym śniegiem spłynęło do studzienki kanalizacyjnej;
 • wystąpiło zagrożenie zanieczyszczenia rzeki Długiej;
 • akcja ratownicza podjęta przez JRG PSPoż. polegała na zabezpieczeniu studzienek zaporami sorpcyjnymi. Zanieczyszczenie z jezdni zebrano, wypompowano około 4 m3 emulsji olejowo-wodnej ze studzienki kanalizacyjnej i przekazano do utylizacji.

WIOŚ w Warszawie prowadził nadzór nad usuwaniem skutków zdarzenia.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

10.

25.01.2001

Węgliniec

gm. Węgliniec

pow. zgorzelecki

woj. dolnośląskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi i rowu melioracyjnego olejem napędowym.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Jeleniej Górze rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • w wyniku niewłaściwej gospodarki olejem napędowym, doszło do zanieczyszczenia terenu PKP i wód rowu melioracyjnego, przepływającego przez ten teren;
 • rów melioracyjny zanieczyszczony został na całej szerokości, na długości około 3 km;
 • sprawca zdarzenia: Polskie Koleje Państwowe;
 • akcja ratownicza podjęta przez Kolejową Straż Pożarną polegała na postawieniu zastawek na rowie melioracyjnym i zebraniu zanieczyszczeń.

Delegatura WIOŚ w Jeleniej Górze prowadziła nadzór nad usuwaniem skutków zdarzenia.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

11.

25.01.2001

Grodzisk

gm. Narewka

pow. hajnowski

woj. podlaskie

Wypadek drogowy autocysterny przewożącej mieszaninę gazu propan-butan.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Białymstoku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do wywrócenia autocysterny przewożącej około 19 Mg mieszaniny gazów propan-butan w odległości około 400 m od miejscowości Grodzisk;
 • nie nastąpiło rozszczelnienie autocysterny;
 • sprawca zdarzenia: firma przewozowa -Przedsiębiorstwo Handlowe "BIS-BEL" Biskupice Wielkopolskie ul. Mieszka I 1;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i przepompowaniu około połowy zawartości autocysterny, którą postawiono na kołach i odholowano do pobliskiej bazy przeładunkowej gazu.

Zagrożenie usunięto

1

2

3

4

5

6

12.

31.01.2001

Świecie

pow. świecki

woj. kujawsko-pomorskie

Zanieczyszczenie powietrza amoniakiem wyciekłym z instalacji chłodniczej.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Bydgoszczy rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na skutek niekontrolowanego podwyższenia ciśnienia w układzie chłodniczym nastąpiło rozszczelnienie zaworu bezpieczeństwa i wyciek amoniaku;
 • ilość wyciekłego amoniaku określono na około 5 kg;
 • sprawca zdarzenia: Świecka Spółdzielnia Mleczarska ul. Chełmińska 6, położona w centrum miasta;
 • akcja ratownicza podjęta przez PSPoż. polegała na odcięciu dopływu amoniaku i zabezpieczeniu rejonu zdarzenia.

Przeprowadzenie kontroli w Świeckiej Spółdzielni Mleczarskiej.

Zagrożenie zlikwidowano.

Wydane zarządzenie pokontrolne zrealizowano.

13.

01.02.2001

Żywiec

pow. żywiecki

woj. śląskie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi wyciekłymi z kanalizacji wód opadowych.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Bielsku Białej rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło zanieczyszczenie rzeki Soły i rzeki Koszarawy substancjami ropopochodnymi, wyciekłymi w wyniku awarii urządzeń odolejacza kanalizacji wód opadowych i chłodniczych, odprowadzanych do Młynówki rzeki Koszarawy:
 • sprawcą zanieczyszczenia była Fabryka Śrub "ŚRUBENA - Produkcja" Sp. z o.o. w Żywcu, ul. Grunwaldzka 5;
 • nie stwierdzono śnięcia ryb;
 • akcja ratownicza podjęta przez JRG PSPoż. polegała na zbieraniu zanieczyszczeń przy użyciu zapór przeciwolejowych;

Delegatura WIOŚ w Bielsku-Białej prowadziła nadzór nad usuwaniem skutków zdarzenia.

Awarię usunięto, zanieczyszczenia zlikwidowano.

14.

02.02.2001

Toruń

woj. kujawsko-pomorskie

Zanieczyszczenie powietrza trójtlenkiem siarki, który został wyemitowany w czasie awarii instalacji przemysłowej.

Przeprowadzenie przez Delegaturę Kujawsko-Pomorskiego WIOŚ w Toruniu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło rozszczelnienie zaślepki rurociągu z trójtlenkiem siarki i część trójtlenku zamiast do absorbera przedostała się do emitora o wysokości 45 m powodując zanieczyszczenie powietrza. Trójtlenek z wilgocią powietrza tworzył mgłę kwasu siarkowego;
 • sprawca zanieczyszczenia: Toruńskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego "Polchem" w Toruniu;
 • w ramach akcji ratowniczej sprawca zanieczyszczenia wyłączył z ruchu instalację produkcyjną. PSPoż. przeprowadziła pomiary stężenia trójtlenku siarki w powietrzu. Stwierdzono krótkotrwałe zanieczyszczenie powietrza trójtlenkiem siarki i kwasem siarkowym w rejonie zakładu;
 • śledztwo w sprawie przyczyn i skutków emisji trójtlenku siarki i mgły kwasu siarkowego w TZPN "POLCHEM" prowadzi Prokuratura Rejonowa w Toruniu;
 • w programie naprawczym Zakładów przewiduje się zamknięcie instalacji.

Przeprowadzenie kontroli w Toruńskich Zakładach Przemysłu Nieorganicznego "Polchem".

Awarię usunięto, zagrożenie zlikwidowano.

 

 

 

1

2

3

4

5

6

15.

04.02.2001

Rykoszyn

gm. Piekoszów

pow. kielecki

woj. świętokrzyskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi wyciekłym z cysterny kolejowej olejem bazowym.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Kielcach rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • w czasie próby kradzieży sprawca pozostawił rozszczelniony zawór cysterny kolejowej zawierającej olej bazowy (nr ONZ/ADR 3295, kl.3 mat. nieb), przez który wyciekło około 1 m3 oleju;
 • zanieczyszczenie rozlało się na torowisku na długości około 18 m i ściekało do obniżonego terenu przy nasypie kolejowym;
 • akcja ratownicza podjęta przez PSPoż. polegała na usunięciu zanieczyszczenia przy użyciu sorbentów, zawór uszczelniono. Ze względu na niskie temperatury i zamarznięty grunt olej przedostał się do gruntu w małym stopniu;
 • w rejonie zdarzenia nie ma cieków ani zbiorników wodnych. Najbliższe zabudowania ze studniami kopanymi znajdują się w odległości około 500 m.

WIOŚ w Kielcach prowadził nadzór nad usuwaniem skutków zdarzenia.

Zanieczyszczenie gruntu usunięto.

16.

07.02.2001

Brzeźnica

gm. Brzeźnica

pow. wadowicki

woj. małopolskie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Krakowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło zanieczyszczenie wód potoku Brzeźnickiego ropopochodnymi napływającymi z sączka drenażowego osuszającego teren byłej zlewni mleka (obecnie znajduje się firma spedycyjna);
 • sprawca zdarzenia nie został ustalony. Organy ścigania prowadzą śledztwo w celu ustalenia sprawcy zdarzenia, przyczyn i skutków zanieczyszczenia;
 • akcja ratownicza podjęta przez PSPoż. i OSP polegała na zabezpieczeniu wlotu doprowadzenia wody zabudowanego w brzegu potoku, z którego pobierana jest woda do stawów rybnych. Zastosowano zapory sorpcyjne w celu niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w potoku. Zebrane ropopochodne i zużyte zapory sorpcyjne zostały przekazane do utylizacji.

WIOŚ w Krakowie prowadził nadzór nad usuwaniem skutków zdarzenia.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

17.

07.02.2001

Kruszyna

gm. Kruszyna

pow. częstochowski

woj. śląskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi zużytymi rozpuszczalnikami.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Częstochowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do wypadku drogowego samochodu ciężarowego, przewożącego siedem beczek zużytych rozpuszczalników po produkcji farb;
 • sprawca zdarzenia: Zakład Produkcyjno-Handlowy "BEMAL"- Zbigniew i Iwona Bednarek Borowno, ul. Polna 2.
 • ilość wyciekłych rozpuszczalników określono na około 1,4 m3 ;
 • akcję usuwania skutków wypadku przeprowadziła JRG KP PSPoż. z Częstochowy. Miejsce wycieku rozpuszczalnika pokryto pianą w celu zapobieżenia powstania pożaru. Część wyciekłego odpadu razem z zanieczyszczonym gruntem wybrano i przekazano do utylizacji.

Przeprowadzenie kontroli na miejscu zdarzenia (zarządzenia pokontrolne zostały wykonane).

Prowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Częstochowie nadzoru nad usuwaniem skutków zdarzenia.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

 

1

2

3

4

5

6

18.

07.02.2001

Zielona Góra

woj. lubuskie

Wyciek cyklopentanu z autocysterny w czasie postoju na terenie bazy.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Zielonej Górze rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpił wyciek cyklopentanu ( nr ONZ/ADR 1146, kl.3 materiałów niebezpiecznych) z autocysterny zawierającej około 23 m 3 tej substancji;
 • sprawca zdarzenia: Przedsiębiorstwo Transportowe "ANNEBERG TRANSPORT" na trasie Mińsk-Białoruś;
 • nieszczelność zauważono w czasie postoju autocysterny na terenie bazy firmy. Ilość wyciekłej substancji określono na około 10 dm3 ;
 • wyciekająca substancja stwarzała zagrożenie wybuchowo-pożarowe;
 • akcję ratowniczą podjęła przeprowadziła JRG PSPoż. z Zielonej Góry. z udziałem służb medycznych. Sprawca zdarzenia przepompował zawartość autocysterny do podstawionej sprawnej autocysterny.

WIOŚ w Zielonej Górze prowadził nadzór nad usuwaniem skutków zdarzenia.

Zagrożenie zlikwidowano.

19.

09.02.2001

Gdańsk

woj. pomorskie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia z którego wynikało, że:

 • nastąpiło zanieczyszczenie przez sprawcę, który nie został ustalony, rzeki Strzyża przez ropopochodne, wyciekłe z kanalizacji wód opadowych;
 • ilość wyciekłego oleju oceniono na kilkadziesiąt dm3 ;
 • akcja usuwania zanieczyszczenia z rzeki została przeprowadzona przez PSPoż. w Gdańsku przy użyciu zapory sorpcyjnej i środków neutralizujących;
 • zanieczyszczenie nie przedostało się do wód Martwej Wisły;

WIOŚ w Gdańsku prowadził nadzór nad usuwaniem skutków zdarzenia.

Zanieczyszczenia zlikwidowano.

20.

14.02.2001

Kalisz

woj. wielkopolskie

Zanieczyszczenie powietrza w wyniku pożaru warsztatu samochodowego i magazynu opon.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Kaliszu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do pożaru warsztatu samochodowego. Całkowitemu spaleniu uległ warsztat wymiany opon samochodowych razem z magazynem zawierającym około 4 tys. sztuk opon różnego typu. Spaleniu uległo również kilka kanistrów oleju silnikowego i około 200 dm3 oleju przepracowanego;
 • zagrożenie stanowiły produkty spalania opon w bezpośrednim sąsiedztwie stacji redukcyjnej gazu ziemnego;
 • akcja gaszenia pożaru trwała około 10 godzin. Stacja redukcyjna gazu została natychmiast wyłączona z eksploatacji.
 • nie doszło do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntu wodami pogaśniczymi.

Delegatura WIOŚ w Kaliszu prowadziła nadzór nad usuwaniem skutków zdarzenia.

Zagrożenie usunięto.

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

21.

15.02.2001

Toruń

woj. kujawsko-pomorskie

Wyciek benzyny bezołowiowej na stacji paliw.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Toruniu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że:

 • nastąpił wyciek benzyny bezołowiowej na stacji paliw należącej do Polskiego Związku Motorowego zlokalizowanej przy placu św. Katarzyny;
 • przyczyną wycieku paliwa było przepełnienie zbiornika podziemnego podczas jego napełniania z cysterny samochodowej;
 • ilość wyciekłego paliwa określono na około 520 dm3;
 • zanieczyszczeniu uległa kanalizacja miejska (wspólna dla ścieków komunalnych i wód opadowych);
 • akcja usuwania skutków zdarzenia przeprowadzona została przez PSPoż. w Toruniu. Zabezpieczono miejsce zdarzenia i spłukano pozostałości wyciekłej benzyny do kanalizacji. PSPoż. dokonała również pomiarów stężenia węglowodorów w powietrzu i w kanalizacji. Stwierdzono chwilowe podwyższone stężenie węglowodorów w powietrzu w rejonie stacji paliw i w pobliskim budynku mieszkalnym. Nie stwierdzono przekroczenia dolnej granicy wybuchowości;
 • nie stwierdzono zakłócenia pracy miejskiej oczyszczalni ścieków.

Wystąpienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Toruniu z wnioskiem o zobowiązanie użytkownika obiektu do wykonania urządzeń zabezpieczających przed skutkami awarii.

Zanieczyszczenie i zagrożenie zlikwidowano.

22.

18.02.2001

Warszawa

gm. Warszawa-Włochy

woj. mazowieckie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi wyciekłym olejem transformatorowym.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do rozszczelnienia podstacji transformatorowej zlokalizowanej przy ulicy Solipskiego 27 i wycieku oleju transformatorowego;
 • zanieczyszczeniu uległo około 20 m2 trawnika;
 • sprawca zdarzenia Rejon Energetyczny II w Warszawie;
 • akcja usuwania skutków zdarzenia została przeprowadzona przez PSPoż. JRG nr 2 i nr 6 oraz pogotowie energetyczne. Zanieczyszczony grunt usunięto i przekazano do utylizacji.

WIOŚ w Warszawie prowadził nadzór nad usuwaniem skutków zdarzenia (pobranie prób rozlanej substancji i gruntu do analizy w celu dokonania oceny skuteczności podjętych działań). W gruncie nie stwierdzono obecności ropopochodnych, co wskazuje na usunięcie ich wraz z gruntem.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

23.

22.02.2001

Przecław

gm. Kołbaskowo

pow. policki

woj. zachodniopomorskie

Wypadek drogowy autocysterny przewożącej olej bazowy.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Szczecinie rozpoznania zdarzenia , z którego wynikało, że:

 • doszło do wywrócenia się cysterny przewożącej około 31 Mg oleju bazowego (surowiec do otrzymywania olejów smarowych);
 • sprawca zdarzenia: firma przewozowa "TRANSGAZ" S.A. z Rybnika;
 • nie nastąpiło rozszczelnienie płaszcza zbiornika autocysterny. Niewielki wyciek oleju nastąpił w czasie przepompowywania oleju bazowego do podstawionej cysterny. Zanieczyszczenie gruntu było niewielkie;
 • akcję usuwania skutków wypadku przeprowadziła JRCh PSPoż. ze Szczecina. Zawartość autocysterny przepompowano do sprawnej cysterny podstawionej przez przewoźnika. Wyciek zneutralizowano.

WIOŚ w Szczecinie prowadził nadzór nad usuwaniem skutków zdarzenia.

Zagrożenie zlikwidowano.

 

 

1

2

3

4

5

6

24.

22.02.2001

Prochowice

gm. Prochowice

pow. legnicki

woj. dolnośląskie

Wyciek izobutanolu z autocysterny w czasie kolizji drogowej.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Legnicy rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, co następuje:

 • nastąpiło rozszczelnienie autocysterny przewożącej około 27 m3 izobutanolu (nr ONZ/ADR 1120, kl. 3 materiałów niebezpiecznych).Wyciekły izobutanol spowodował chwilowe niewielkie zanieczyszczenie gruntu;
 • sprawca zdarzenia: Przedsiębiorstwo Transportowe "ANNEBERG TRANSPORT". Przewóz izobutanolu był prowadzony w tranzycie z Białorusi do Niemiec;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez Służby Ratownicze Z.Ch. "ROKITA" S.A. W Brzegu Dolnym polegała na przepompowaniu zawartości zbiornika autocysterny do sprawnej autocysterny podstawionej przez przewoźnika.

Zagrożenie zlikwidowano.

25.

22.02.2001

Ustka

pow. słupski

woj. pomorskie

Zanieczyszczenie plaży substancjami ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Słupsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło zanieczyszczenie plaży w rejonie ulicy Limanowskiego na powierzchni około 800 m2
 • źródłem zanieczyszczenia plaży był smar maszynowy z beczki, która wypłynęła prawdopodobnie z zatopionej pogłębiarki "Stułbia";
 • akcję usuwania zanieczyszczenia z plaży przeprowadziły PSPoż. i OSP. Zanieczyszczenia razem z odpadami wyrzuconymi na brzeg przez sztorm zebrano na przyczepę podstawioną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ustce i przewieziono na wysypisko odpadów.

Zanieczyszczenie usunięto.

26.

24.02.2001

Miały

gm. Wieleń

pow. czarnkowsko-trzcianecki

woj. wielkopolskie

Wyciek oleju napędowego w czasie katastrofy kolejowej z udziałem cystern przewożących materiały niebezpieczne.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Pile rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło wykolejenie 5 wagonów cystern: 3 cysterny zawierające po 48 Mg oleju napędowego, 1 cysterna zawierająca 53 Mg ługu sodowego, oraz 1 cysterna zawierająca 21 Mg dwutlenku węgla;
 • rozszczelnieniu uległy wszystkie cysterny zawierające olej napędowy;
 • do gruntu wyciekło łącznie około 45 Mg oleju napędowego. Nastąpiło zanieczyszczenie gruntu na powierzchni około 1000 m2 i głębokości do 3 m;
 • sprawca zdarzenia, którym jest Przedsiębiorstwo Państwowe "PKP", Zakład Infrastruktury Kolejowej w Poznaniu zleciło firmie "PROTE" - Bioremediacja Ropopochodnych z Poznania, przeprowadzanie badań wpływu zanieczyszczeń na środowisko gruntowo-wodne oraz podjęcie działań zabezpieczających przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód;
 • w marcu 2001 r. firma PROTE wykonała "Wstępną ocenę stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego produktami naftowymi w miejscu katastrofy kolejowej w Miałach k. Wielenia", z której wynika, że proces doprowadzania zanieczyszczonego środowiska do stanu właściwego może trwać do 3 lat.

Delegatura WIOŚ w Pile prowadzi ciągły nadzór nad usuwaniem skutków zdarzenia, w tym nad sposobem bezpiecznego gromadzenia zanieczyszczonego gruntu, do czasu jego docelowego oczyszczenia.

Akcja usuwania skutków zdarzenia będzie kontynuowana w 2001 r.

 

1

2

3

4

5

6

27.

24.02.2001

Turzno

gm. Aleksandrów Kujawski

powiat. aleksandrowski

woj. kujawsko-pomorskie

Zanieczyszczenie gruntu i wód powierzchniowych ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ we Włocławku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na drodze E-1 doszło do wypadku drogowego autocysterny zawierającej około 24 Mg oleju opałowego;
 • nastąpił wyciek około 10 Mg oleju opałowego i zanieczyszczenie jezdni oraz przydrożnego rowu;
 • sprawca zdarzenia: firma WORTER z Częstochowy;
 • akcję ratowniczą podjęła JRG PSPoż. z Aleksandrowa Kujawskiego. Działania ratownicze polegały na zbieraniu rozlanego paliwa oraz na przepompowaniu paliwa z uszkodzonej cysterny;
 • zanieczyszczenie stworzyło zagrożenie dla terenów Niziny Ciechocińskiej, gdzie w 0dległosci około 1 km znajdują się ujęcia wody pitnej dla miasta Ciechocinka.

Inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku prowadzą nadzór nad usuwaniem skutków zdarzenia.

Akcja usuwania skutków zdarzenia będzie prowadzona w II kwartale 2001.

28.

27.02.2001

Stary Sącz

gm. Stary Sącz

pow. nowosądecki

woj. małopolskie

Zanieczyszczenie kanalizacji miejskiej paliwem wyciekłym ze zbiornika na stacji paliw.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Nowym Sączu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • w czasie napełniania zbiornika na stacji paliw doszło do niekontrolowanego wycieku paliwa do kanalizacji miejskiej;
 • ilość wyciekłego paliwa nie została ustalona. Zagrożeniu zanieczyszczeniem uległy biologiczna oczyszczalnia ścieków oraz wody rzeki Dunajec;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. w Nowym Sączu. Wybrano około 30 m3 emulsji olejowo-wodnej i przekazano do utylizacji.

Przedstawiciele Delegatury WIOŚ w Nowym Sączu prowadzili nadzór nad usuwaniem skutków zdarzenia.

Zanieczyszczenie usunięto ze środowiska i zlikwidowano.

29.

28.02.2001

Rzepin

gm. Rzepin

pow. słubicki

woj. lubuskie

Wyciek propylenu na skutek rozszczelnienia zaworu cysterny kolejowej.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Gorzowie Wielkopolskim rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło rozszczelnienie zaworu cysterny kolejowej zawierającej ciekły propylen (nr ONZ/ADR 1077, kl.3 materiałów niebezpiecznych);
 • doszło do wycieku gazu z zaworu spustowego cysterny;
 • sprawca zdarzenia: przewoźnik ukraiński;
 • akcję ratowniczą podjęła PSPoż. i Służba Ratownicza PKP ze Zbąszynka. Cysternę odholowano na wydzielone stanowisko uszkodzonych cystern na stacji w Rzepinie. Nieszczelność usunięto i cysternę przekazano do dalszego transportu.

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wielkopolskim prowadzili nadzór nad usuwaniem skutków zdarzenia.

Zagrożenie zlikwidowano.

 

1

2

3

4

5

6

30.

03.03.2001

Stary Wołów

gm. Wołów

pow. wołowski

woj. dolnośląskie

Wyciek oleju opałowego z kotłowni zakładowej

Przeprowadzenie przez WIOŚ we Wrocławiu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do awarii zbiornika pośredniego oleju opałowego w kotłowni zakładowej;
 • nastąpiło przelanie się oleju opałowego z zabezpieczającej wanny olejowej i przedostanie go do kratki ściekowej zakładowej kanalizacji wód opadowych, a następnie rowem melioracyjnym do pobliskiego stawu;
 • ilość ropopochodnych która przedostała się do stawu określono na około 0,5 m3;
 • sprawca zdarzenia: Firma FRESHTEKST TEKSTILE FINISHING POLSKA Sp. z o.o. Stary Wołów;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez JRG PSPoż. z Wołowa polegała na postawieniu zapór z balotów słomianych i zebraniu zanieczyszczenia do zbiorników podstawionych przez sprawcę zdarzenia. Odcięto dopływ ścieków do kanalizacji wód opadowych.

WIOŚ we Wrocławiu prowadził nadzór nad usuwaniem skutków zanieczyszczenia.

Zanieczyszczenie usunięto.

31.

04.03.2001

Gdańsk

woj. pomorskie

Zanieczyszczenie wód kanału portowego substancjami ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku przeprowadzili rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do zanieczyszczenia wód kanału portowego w postaci filmu olejowego, na powierzchni około 5.000 m2;
 • wyciek ropopochodnych nastąpił ze statku "BETTY THERESA" w Porcie Gdańskim;
 • Kapitanat Portu w Gdańsku wszczął postępowanie w stosunku do sprawcy wycieku;
 • akcja usuwania zanieczyszczenia została przeprowadzona przez Morską Ratowniczą Straż Portową. Wyciek zlikwidowano przy użyciu sorbentów i środków neutralizujących;
 • powstałe odpady zostały poddane utylizacji.

WIOŚ we Gdańsku prowadził nadzór nad usuwaniem skutków zanieczyszczenia.

Zanieczyszczenie usunięto.

32.

06.03.2001

Prószków

gm. Prószków

pow. opolski

woj. opolskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem opałowym wyciekłym z rozszczelnionej autocysterny.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Opolu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do wypadku drogowego autocysterny przewożącej około 8 Mg oleju opałowego;
 • nastąpiło uszkodzenie jednej z komór i wyciek około 2 Mg paliwa. Zanieczyszczeniu uległo około 150 m2 gruntu;
 • sprawca zdarzenia: firma "PETROL" Spółka z o.o. Kąty Wrocławskie;
 • akcja usuwania skutków wypadku została przeprowadzona przez PSPoż. Z powierzchni gruntu zebrano około 0,6 m3 paliwa. Olej pozostały w uszkodzonej autocysternie przepompowano do cysterny podstawionej przez sprawcę zdarzenia. Zanieczyszczony grunt został wybrany przez sprawcę zdarzenia i złożony na terenie Bazy Paliw w Kamieniu Śląskim z przeznaczeniem do oczyszczenia.

WIOŚ przeprowadził badania gruntu w rejonie wycieku i realizuje nadzór nad usuwaniem skutków wypadku.

Utylizacja gruntu zostanie przeprowadzona w II kwartale b.r.

 

 

 

1

2

3

4

5

6

33.

07.03.2001

Krajewo Korytki

gm. Zambrów

pow. zambrowski

woj. podlaskie

Wypadek drogowy ciągnika z naczepą przewożącego farby emulsyjne.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Łomży rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do wypadku zestawu drogowego, w którym przewożono około 3 Mg farb emulsyjnych akrylowych i alkidowo-akrylowych;
 • uszkodzeniu uległo 75 opakowań dwudziestolitrowych, z których wyciekło do gruntu około 1,5 Mg farb;
 • zanieczyszczeniu uległ grunt na powierzchni około 500 m2;
 • akcja ratownicza PSPoż. polegała na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Sprawca zdarzenia zebrał rozlaną farbę z zanieczyszczonym gruntem do szczelnych pojemników. Pojemniki z farbą, które nie uległy uszkodzeniu, przeładowano do podstawionego samochodu.

Przedstawiciele Delegatury WIOŚ w Łomży prowadzili nadzór nad usuwaniem skutków wypadku.

Zanieczyszczenie usunięto.

34.

09.03.2001

Przasnysz

pow. przasnyski

woj. mazowieckie

Wyciek oleju opałowego z lokalnej kotłowni.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Ostrołęce rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • w czasie prac remontowych w lokalnej kotłowni przy ulicy Świerczewo 4 nastąpił wyciek oleju opałowego do pomieszczenia kotłowni;
 • zanieczyszczenie poprzez kanalizację wód opadowych przedostało się do rzeki Węgierki;
 • ilość oleju, która przedostała się do rzeki określono na około 50 dm3;
 • akcja ratownicza PSPoż. w Przasnyszu polegała na postawieniu zapór ze słomy w odległości około 2 km od miejsca wycieku. Zebrano około 200 dm3 emulsji olejowo-wodnej.

Przedstawiciele Delegatury WIOŚ w Ostrołęce prowadzili nadzór nad usuwaniem skutków wypadku.

Zanieczyszczenie usunięto.

35.

10.03.2001

Ościsłowo

gm. Glinojeck

pow. ciechanowski

woj. mazowieckie

Zanieczyszczenie

powierzchni ziemi ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Ciechanowie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło uszkodzenie zbiornika paliwa w wyniku zjechania do rowu samochodu ciężarowego;
 • cała zawartość zbiornika tj. około 300 dm3 wyciekła do przydrożnego rowu powodując jego zanieczyszczenie;
 • sprawca zdarzenia: PECKAJTIS ROMUNAS zam. Litwa, miejsc. Jarbakes;
 • akcję ratowniczą, polegającą na zabezpieczeniu miejsca wycieku, przeprowadziła PSPoż z Ciechanowa;
 • akcja usuwania zanieczyszczonego gruntu została przeprowadzona przez służby Gminy.

Przedstawiciele Delegatury WIOŚ w Ciechanowie prowadzili nadzór nad usuwaniem skutków wypadku.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

36.

13.03.2001

Gdańsk

woj. pomorskie

Zanieczyszczenie wód kanału portowego ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, co następuje:

 • na wodach kanału portowego wystąpiło zanieczyszczenie w postaci plamy o długości około 1 km;
 • sprawca zdarzenia nie został ustalony;
 • akcję ratowniczą polegającą na zebraniu zanieczyszczenia przeprowadziła Straż Portowa MPH i Straż Pożarna "Florian" pod nadzorem Urzędu Morskiego.

Zanieczyszczenie usunięto.

1

2

3

4

5

6

37.

14.03.2001

Majdan Stary

gm. Księżpol

pow. biłgorajski

woj. lubelskie

Wyciek oleju napędowego z autocysterny w czasie wypadku drogowego.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Zamościu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do wywrócenia się autocysterny przewożącej około 18 m3 oleju napędowego;
 • nastąpił wyciek oleju napędowego ze zbiornika paliwowego na jezdnię i pobocze;
 • sprawca zdarzenia: Przedsiębiorstwo Handlowe "BOMAR" S.C. w Radomiu;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez JRG PSPoż. z Biłgoraja oraz OSP z Książpola polegała na zneutralizowaniu zanieczyszczenia i przepompowaniu przewożonego paliwa do podstawionej cysterny. Zebrano około 300 dm3 mieszaniny olejowo-wodnej, którą przekazano do utylizacji;
 • powstało zagrożenie zanieczyszczenia ujęcia wody pitnej, znajdującego się w rejonie zdarzenia;
 • zagrożenie zostało zlikwidowane na skutek sprawnej akcji ratowniczej.

Delegatura WIOŚ w Zamościu prowadziła nadzór nad usuwaniem skutków zdarzenia.

Zagrożenie usunięto, a zanieczyszczenie zlikwidowano.

38.

15.03.2001

Szczaniec

gm. Szczaniec

pow. świebodziński

woj. lubuskie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Zielonej Górze rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • podczas rozładunku zdemontowanego zużytego zbiornika paliw, doszło do rozlania resztkowej jego zawartości;
 • opady deszczu spowodowały spływ zanieczyszczenia do kanalizacji wód opadowych, mającej ujście do rzeki Lubinicy;
 • sprawca zdarzenia: firma ROLSTAN Sp. z. o.o. w Szczańcu;
 • zanieczyszczeniu uległa rzeka na odcinku około 1 km. Ilość wyciekłych ropopochodnych, wg oświadczenia sprawcy zdarzenia, wynosiła około 50 dm3;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na usunięciu zanieczyszczenia przy użyciu zapór ze słomy, które po usunięciu poddano utylizacji.

WIOŚ w Zielonej Górze prowadził nadzór na usuwaniem skutków zdarzenia.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

39.

16.03.2001

Sępolno Krajeńskie.

gm. Sępólno Krajeńskie

pow. sępoleński

woj. kujawsko-pomorskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi paliwem wyciekłym z rozszczelnionej autocysterny .

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Bydgoszczy rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na placu manewrowym należącym do Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych doszło do wywrócenia się naczepy autocysterny i uszkodzenia wziernika komory;
 • nastąpiło rozszczelnienie komory o poj. 7 m3 i wyciek całej jej zawartości;
 • pozostałe komory naczepy nie uległy rozszczelnieniu;
 • sprawca zdarzenia: firma ROHDEX S.C. w Sępólnie Krajeńskim;
 • zanieczyszczeniu uległo około 150 m2 powierzchni ziemi pokrytej płytami Jumbo. Do gruntu przedostało się około 1,5 m3 paliwa;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na spompowaniu znacznej ilości wyciekłego paliwa do podstawionej cysterny i neutralizacji powierzchni gruntu. Chwilowo ewakuowano pracowników firmy.

WIOŚ w Bydgoszczy prowadził nadzór na usuwaniem skutków zdarzenia.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

 

1

2

3

4

5

6

40.

22.03.2001

Juliopol

gm. Młodzieszyn

pow. sochaczewski

woj. mazowieckie

Wybuch i pożar samochodu, do którego tłoczono paliwo kradzione z rurociągu produktów finalnych.

Przeprowadzenie przez Delegaturę Mazowieckiego WIOŚ w Płocku rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • paliwo kradzione z rurociągu, należącego do Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych “PRZYJAŹŃ” w Płocku, tłoczono do beczek znajdujących się na samochodzie marki Robur;
 • w czasie tłoczenia paliwa nastąpiła eksplozja i pożar, w wyniku których doszło do kompletnego zniszczenia samochodu;
 • sprawca kradzieży nie został ustalony;
 • wybuch nie spowodował większego zanieczyszczenia gruntu ropopochodnymi. Niewielkie jego zanieczyszczenie wystąpiło podczas uszczelniania rurociągu, przeprowadzonego przez służby Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych “PRZYJAŹŃ”. Z wykopu pod nawierconym odcinkiem rurociągu odpompowano ok. 10 dm3 benzyny bezołowiowej, glebę zanieczyszczoną benzyną wybrano z wykopu i przekazano do utylizacji;
 • najbliższe zabudowania znajdują się ok. 500 m od miejsca zdarzenia, natomiast najbliższe ujecie wody pitnej znajduje się ok. 2,5 km od miejsca zdarzenia;
 • zdarzenia stanowiło potencjalnie duże zagrożenie dla środowiska;
 • dochodzenie w sprawie dokonania kradzieży prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie.

Zanieczyszczenie usunięto.

41.

24.03.2001

Pieski

gm. Międzyrzecz

pow. międzyrzecki

woj. lubuskie

Wypadek autocysterny przewożącej benzynę bezołowiową

Przeprowadzenie przez Delegaturę Lubuskiego WIOŚ w Gorzowie Wielkopolskim rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • zdarzenie miało miejsce na drodze wojewódzkiej Międzyrzecz-Sulęcin, w odległości ok. 4 km od Międzyrzecza;
 • wg wstępnej oceny przyczyną wypadku zestawu drogowego (ciągnik + naczepa), należącego do firmy Marian Seydak z Kalisza Pomorskiego, było zaśnięcie kierowcy;
 • w wyniku uderzenia w drzewo ciągnik uległ zniszczeniu, natomiast rozszczelnieniu uległa jedna komora zbiornika naczepy, w której znajdowała się benzyna bezołowiowa w ilości ok. 6 m3;
 • poprzez nieszczelność wyciekło do gruntu ok. 500 dm3 benzyny, która przedostała się w głąb gruntu leśnego poprzez wyrwę w gruncie po systemie korzeniowym drzewa wyrwanego przez ciągnik;
 • akcja usuwania skutków wypadku była prowadzona przez jednostkę PSPoż. z Międzyrzecza. Produkt z uszkodzonej cysterny przepompowano do podstawionej sprawnej cysterny. Teren zdarzenia został zabezpieczony przez jednostkę ratownictwa chemicznego z Gorzowa Wielkopolskiego;
 • zdarzenie spowodowało zanieczyszczenie gruntu leśnego ropopochodnymi oraz znaczne zagrożenie wybuchowo-pożarowe w czasie akcji ratowniczej, gdyż nad miejscem zdarzenia przebiega linia średniego napięcia.

Prowadzenie przez Delegaturę Lubuskiego WIOŚ w Gorzowie Wielkopolskim nadzoru nad usuwaniem skutków zanieczyszczenia.

Trwa usuwanie skutków zanieczyszczenia gruntu ropopochodnymi

1

2

3

4

5

6

42.

24.03.2001

Gorzów Wlkp.

woj. lubuskie

Przepełnienie zbiornika oleju opałowego w czasie napełniania z autocysterny.

Przeprowadzenie przez Delegaturę Lubuskiego WIOŚ w Gorzowie Wielkopolskim rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, co następuje:

 • przyczyną wycieku oleju opałowego na terenie firmy Hurtownia Oleju Opałowego Marek Balak było przepełnienie się zbiornika magazynowego podczas spuszczania paliwa z autocysterny, które w ilości ok. 1 m3 wylało się na przyległy grunt. Powierzchnię zanieczyszczonego gruntu określono na ok. 100 m2, część oleju spłynęła do kanalizacji deszczowej komunalnej, zanieczyszczając kanał odwadniający na odcinku ok. 200 m;
 • akcja usuwania skutków zdarzenia była prowadzona przez jednostkę ratowniczo-gaśniczą PSPoż. z Gorzowa Wielkopolskiego. Kanalizację deszczową zamknięto poduszką pneumatyczną, postawiono zaporę sorpcyjną na otwartym kanale, zebrano olej z powierzchni kanału;
 • nie stwierdzono obecności ropopochodnych poniżej postawionej bariery sorpcyjnej;
 • wyciekły olej opałowy stanowił zagrożenie dla wód gruntowych, które w rejonie awarii występują na głębokości ok. 2 metrów pod poziomem terenu;
 • działania rozpoznawcze, mające na celu doprowadzenie zanieczyszczonego gruntu do stanu właściwego, prowadzi firma “PROTE” z Poznania.

Przeprowadzenie kontroli w Hurtowni Oleju Opałowego Marek Balak.

Prowadzenie przez Delegaturę Lubuskiego WIOŚ w Gorzowie Wielkopolskim nadzoru nad usuwaniem skutków zanieczyszczenia.

Trwa usuwanie skutków zanieczyszczenia gruntu ropopochodnymi

43.

29.03.2001

Opole

woj. opolskie

Zanieczyszczenie rzeki Odry substancjami ropopochodnymi

Przeprowadzenie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, co następuje:

 • z instalacji rozpałowej kotła WP-120 w Zakładzie Energetyki Cieplnej (ZEC) doszło do wycieku ok. 1 m3 oleju opałowego;
 • poprzez kanalizację deszczową ZEC, miejską kanalizację deszczową część oleju opałowego dostała się do rzeki Odry zanieczyszczając ją na odcinku ok. 2 km;
 • według szacunkowych danych do kanalizacji miejskiej przedostało się kilkadziesiąt litrów oleju;
 • akcję ratownicza podjęli pracownicy ZEC Opole. Polegała ona na odcięciu (workami z piaskiem) wypływu oleju do kanalizacji miejskiej oraz oczyszczaniu z oleju separatora w budynku kotłowni i separatorów – odstojników przy wylocie do kanalizacji miejskiej. Na wylocie do rzeki Odry postawiono tamę i zebrano olej za pomocą mat sorpcyjnych;

WIOŚ w Opolu prowadził nadzór na usuwaniem skutków zdarzenia.

Zanieczyszczenie usunięto.

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

44.

30.03.2001

Szczecin

woj. zachodniopomorskie

Wybuch oparów w autocysternie spowodowany elektrycznością statyczną.

Przeprowadzenie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, co następuje:

 • zdarzenie miało miejsce na terenie terminalu przeładunkowego, należącego do firmy "NYNAS" Sp. z o.o. w Szczecinie. Przy otwarciu włazu autocysterny, należącej do firmy "PETROCHEM" z Płońska (woj. mazowieckie), podczas napełniania jej olejem bazowym NYBASE 100, nastąpił wybuch oparów w zbiorniku;
 • akcja usuwania skutków wypadku była prowadzona przez jednostkę PSPoż., która ugasiła pożar i wypompowała z autocysterny ok. 0,3 m3 oleju. Zebrano wyciekły olej z podłoża bazy;
 • zdarzenie spowodowało chwilowe zanieczyszczenie powietrza oparami produktów naftowych i produktami ich spalania, zanieczyszczenie utwardzonego podłoża terminalu olejem mineralnym. Powstało ryzyko uszkodzenia zbiorników znajdujących się na terenie terminalu.

WIOŚ w Szczecinie prowadził nadzór nad usuwaniem skutków zdarzenia.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

45.

31.03.2001

Gdańsk

woj. pomorskie

Wyciek oleju opałowego z rurociągu produktów finalnych.

Przeprowadzenie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało co następuje:

 • wyciek oleju opałowego następował z rurociągu należącego do Rafinerii Gdańskiej S.A.;
 • odkopano rurociąg na odcinku 20 m, usunięto izolację i założono opaski zabezpieczające na stwierdzonych nieszczelnościach rurociągu, a także w miejscach największych ubytków korozyjnych odsłoniętego odcinka rurociągu;
 • najbardziej zanieczyszczoną ropopochodnymi ziemię i izolację zdeponowano w dwóch miejscach na folii z tworzywa sztucznego. Zostaną one przekazane do utylizacji.

Przeprowadzono kontrolę na miejscu zdarzenia. Ustalono sposób postępowania z rurociągiem w związku ze stwierdzonym jego znacznym skorodowaniem.

WIOŚ w Gdańsku prowadzi nadzór nad usuwaniem skutków zanieczyszczenia.

Trwa usuwanie skutków wycieku.