REJESTR

zdarzeń o znamionach nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w IV kwartale 2000 r.

 

Lp.

 

Data

Miejscowość

Opis zdarzenia

Działania podjęte przez Inspekcję Ochrony Środowiska

Uwagi

1

2

3

4

5

6

137.

02.10.2000

Gdańsk

woj. pomorskie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło zanieczyszczenie rzeki Strzyża w Gdańsku - Wrzeszczu przy ulicy Reja;
 • zanieczyszczenie spowodował wyciek oleju napędowego ze zbiornika samochodu ciężarowego w czasie wypadku drogowego;

 • do rzeki przepływającej przez teren rekreacyjny przedostało się około 30 dm3 paliwa;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na usunięciu zanieczyszczenia przy użyciu sorbentu;
 • firma Port-Serwice zneutralizowała zanieczyszczony sorbent.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

138.

03.10.2000

Gdańsk

woj. pomorskie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na skutek pęknięcia przewodu olejowego w skrzyni biegów lokomotywy nastąpił rozlew oleju hydraulicznego na moście nad rzeką Martwa Wisła i na torowisku w ilości około 20 dm3;
 • do rzeki Martwa Wisła przedostało się około 15 dm3 oleju tworząc film olejowy na powierzchni około 1.200 m2;
 • sprawca zdarzenia: Przedsiębiorczo Usługowo -Wytwórcze Sp. z o.o. "Grobla" w Gdańsku;
 • akcja ratownicza podjęta przez JRG PSPoż. - Śródmieście polegała na zastosowaniu zapory przeciwolejowej na Martwej Wiśle i usunięciu filmu olejowego przy użyciu dyspergenta;

Zanieczyszczenie usunięto.

139.

03.10.2000

Gdańsk

woj. pomorskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • z cysterny kolejowej o pojemności około 65 m3, zaworem dennym wyciekło około 1700 kg mieszaniny oleju przepracowanego i wody;
 • wyciek nastąpił w wyniku rozszczelnienia zaworu przez nieznanego sprawcę;
 • powstało rozlewisko wyciekłego oleju na powierzchni około 760 m2 na terenie dzierżawionym od PKP;
 • sprawca zdarzenia: "OJLER" Spółka z o.o. w Gdańsku, ul. Piastowska;
 • JRG PSPoż dokonała zabezpieczenia cysterny i terenu zdarzenia. Sprawca zdarzenia usunął zanieczyszczenie i przekazał do utylizacji do firmy WASTER w Tczewie.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

1

2

3

4

5

6

140.

05.10.2000

Miasteczko Śląskie - Żyglinek

gm. Miasteczko

Śląskie

pow. tarnogórski

woj. śląskie

Wypadek drogowy autocysterny przewożącej olej napędowy.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Częstochowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do wypadku drogowego autocysterny przewożącej około 36 m3 oleju napędowego;
 • nastąpił pożar wszystkich komór cysterny i wyciek około 2 Mg paliwa. Zanieczyszczeniu uległy przydrożne rowy po obu stronach drogi, łącznie na długości około 200 m;
 • właściciel autocysterny: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe NOTE w Częstochowie, ul. Jaskrowska 21/23;
 • akcja ratownicza PSPoż. polegała na ugaszeniu pożaru, a następnie przepompowaniu reszty paliwa do podstawionej autocysterny.

Pobrano próby gruntu do analizy. Na podstawie wyników analiz i wykonanej oceny stopnia zanieczyszczenia stwierdzono obecność węglowodorów alifatycznych w gruncie.

Zakończenie rekultywacji nastąpi w 2001 roku.

141.

05.10.2000

Strzemieszyce

gm. Dąbrowa Górn.

pow. dąbrowski

woj. śląskie

Zanieczyszczenie powietrza w wyniku pożaru zbiornika zawierającego benzol.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Katowicach rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na wydziale benzolowni w Zakładzie Koksowniczym "PRZYJAŹŃ" doszło do rozszczelnienia zbiornika zawierającego benzol, o pojemności 40 m3;
 • rozlany na powierzchni około 625 m2 benzol uległ zapaleniu. W czasie pożaru zostały uszkodzeniu 2 następne zbiorniki, z których wyciekło około 60 m3 substancji;
 • zagrożone były również pozostałe 4 zbiorniki z benzolem oraz gazociąg;
 • akcja gaszenia pożaru przez PSPoż. trwała 2 dni. Wyciekające wody pogaśnicze zostały zatrzymane i unieszkodliwione w zakładowej oczyszczalni ścieków.

Zanieczyszczenie usunięto.

142.

05.10.2000

Wrocław

woj. dolnośląskie

Zanieczyszczenie powietrza i zagrożenie wybuchem na skutek wycieku gazu ziemnego.

Przeprowadzenie przez WIOŚ we Wrocławiu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • podczas prac remontowych instalacji c.o. przy ulicy Grabiszyńskiej, doszło do rozerwania rury gazowej przez pracującą koparkę;
 • rozszczelnienie spowodowało wyciek gazu, który kanałami telekomunikacyjnymi przedostał się do piwnic budynku mieszkalnego;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na zatamowaniu wycieku i czasowej ewakuacji 35 mieszkańców budynku.

Zanieczyszczenie ustąpiło.

143.

09.10.2000

Brzeg Dolny

gm. Brzeg Dolny

pow. wołoski

woj. dolnośląskie

Wyciek benzenu z cysterny kolejowej.

Przeprowadzenie przez WIOŚ we Wrocławiu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na terenie magazynu bocznicy kolejowej nastąpiło rozszczelnienie zaworu spustowego cysterny kolejowej i wyciek kropelkowy benzenu;
 • cysterna zawierała około 60 Mg benzenu (nr ONZ/ADR 1114, 3 kl. - mat. ciekłe zapalne);
 • właściciel cysterny: "PETROCHEMIA" w Płocku;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uszczelnieniu cysterny, odłączeniu jej od składu, a następnie przekazaniu do Z.Ch. "ROKITA" w Brzegu Dolnym, w celu niezwłocznego rozładunku.

Zagrożenie zlikwidowano.

 

1

2

3

4

5

6

144.

10.10.2000

Ełk

gm. i pow. Ełk

woj. warmińsko-mazurskie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych połączone ze śnięciem ryb.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Giżycku rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • wystąpiło masowe śnięcie ryb w rzece Ełk, na odcinku od mostu kolejowego, do ujścia rzeki do Jeziora Ełckiego (odcinek około 3 km);
 • zanieczyszczenie (woda amoniakalna) przedostało się do rzeki poprzez kanalizację wód opadowych. Pomiary pH na wylocie kanalizacji wykazały silną alkaliczność;
 • sprawca zdarzenia: Zakłady Mięsne “MAZURY” S.A. w Ełku;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na postawieniu zapór uniemożliwiających odpływ zanieczyszczeń do rzeki. Zatrzymane wody odpompowano i zneutralizowano.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

145.

11.10.2000

Częstochowa

woj. śląskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi substancją żrącą.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Częstochowie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do wypadku drogowego samochodu ciężarowego z naczepą, przewożącego zbiornik stalowy zawierający około 10 Mg szkła wodnego sodowego - Materiał alkaliczny żrący (kl. 8);
 • przez rozszczelnione zawory zbiornika nastąpił wyciek około 3 Mg substancji, powodujący zanieczyszczenie drogi i pobocza;
 • sprawca zdarzenia: Szałek Andrzej - kierowca prywatnej firmy przewozowej;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez KM PSPoż. w Częstochowie polegała na uszczelnieniu zaworów zbiornika, zabezpieczeniu studzienek kanalizacyjnych, postawieniu zbiornika i samochodu oraz spłukaniu drogi i pobocza wodą.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

146.

11.10.2000

Warszawa -Centrum

woj. mazowieckie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do zanieczyszczenia wód rzeki Wisły substancjami ropopochodnymi w rejonie Mostu Poniatowskiego na odcinku około 1 km;
 • zanieczyszczenie w postaci przerywanego filmu pochodziło prawdopodobnie z czyszczenia zacumowanych na Wiśle barek;
 • na miejsce zdarzenia przybyła JRG-5 i dokonała oględzin. Nie zachodziła konieczność usuwania zanieczyszczeń.

Badania wód wykazały brak zanieczyszczenia.

Zanieczyszczenie ustąpiło.

147.

11.10.2000

Wodzisław Śląski

gm. Wodzisław Śląski

woj. śląskie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i śnięcie ryb w zbiorniku bezodpływowym.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Katowicach rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • w zbiorniku bezodpływowym o powierzchni około 1 ha należącym do KWK "Zofiówka" i do osoby fizycznej, nastąpiło śnięcie ryb w ilości kilkaset sztuk (karp, amur, okoń, karaś, lin, płoć i leszcz), którego sprawca nie został ustalony;
 • stwierdzono silne zanieczyszczenie na całej powierzchni wód zalewu, zagnitymi ściekami pochodzenia bytowo-gospodarczego, o barwie szarosinej, z charakterystycznym zapachem siarkowodoru;
 • na miejsce zdarzenia przybyła Straż Pożarna KWK "Zofiówka" OSP z Goglowej oraz Policja. Śnięte ryby usunięto. Służby kopalni prowadziły monitoring wód zalewu.

Zanieczyszczenie ustąpiło.

 

1

2

3

4

5

6

148.

13.10.2000

Kudowa Zdrój

gm. Kudowa Zdrój

pow. kłodzki

woj. dolnośląskie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ściekami.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Wałbrzychu rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • w trakcie wykonywania nawiertu pod linię telekomunikacyjną w ulicy, doszło do uszkodzenia kolektora ścieków komunalnych i zanieczyszczenia rzeki Klikawa;
 • z kolektora kanalizacji komunalnej wydostało się 20 m3 zawiesiny bentonitowej;
 • akcję usuwania skutków zdarzenia przeprowadziły: Zakład Budowy Linii Telekomunikacyjnych "System Telbial" (sprawca zanieczyszczenia) wspólnie z Kudowskim Zakładem Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Zanieczyszczenie ustąpiło.

149.

18.10.2000

Gdańsk

woj. pomorskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ropą naftową.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do nielegalnego nawiertu rurociągu przesyłowego ropy naftowej, w celu kradzieży;
 • sprawca zdarzenia: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "PRZYJAŹŃ" w Płocku;
 • ilość wyciekłej ropy naftowej wg szacunku PERN wynosiła około 2 m3. Bezpośredniemu zanieczyszczeniu uległo około 40 m2 powierzchni gruntu. Zagrożone zostały wody gruntowe w rejonie zdarzenia;
 • akcję ratowniczą przeprowadziły służby ratownicze PERN. Rurociąg uszczelniono. Zanieczyszczoną ziemię, w ilości około 15 Mg, wybrano i przetransportowano na teren PERN, z przeznaczeniem do utylizacji.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

150.

29.10.2000

Nakło

gm. Świerklaniec

pow. tarnogórski

woj. śląskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi kwasem siarkowym.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Częstochowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do wypadku kolejowego cysterny kolejowej zawierającej około 46 Mg kwasu siarkowego ( nr ONZ/ADR 1830, kl.8 substancji niebezpiecznych - materiały żrące);
 • nastąpiło znaczne uszkodzenie cysterny i wyciek kwasu do gruntu, który spowodował zanieczyszczenie nasypu kolejowego na długości około 30 m i rowu przy nasypie na długości około 400 m;
 • akcję ratowniczą podjęła PSPoż. neutralizując wyciek przy użyciu około 3 Mg wapna palonego. Do akcji włączono specjalny pociąg ratowniczy PKP, który przeprowadził intensywną neutralizację zanieczyszczenia, zużywając około 25 Mg wapna palonego.

Przeprowadzenie kontroli na miejscu zdarzenia z poborem prób gruntu do analizy (wykazały one ponadnormatywną zawartość siarczanów w gruncie).

Wydanie zarządzenia pokontrolnego zobowiązującego sprawcę zanieczyszczenia (PKP) do wykonanie oceny stopnia i obszaru zanieczyszczenia gruntu.

Ocena stopnia zanieczyszczenia została zrealizowana.

Sprawca poszukuje wykonawcy rekultywacji gruntu.

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

151.

29.10.2000

Suchy Las

pow. poznański

woj. wielkopolskie

Wyciek oleju mechaniczno- hydraulicznego ze zbiornika wtryskarki.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Poznaniu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpił wyciek oleju mechaniczno-hydraulicznego, w ilości około 200 dm3, z wtryskarki należącej do firmy STAGUM-EKO usytuowanej przejściowo na paletach drewnianych na niezabezpieczonym gruncie. Zanieczyszczeniu uległo około 45 m2 gliniastego gruntu;
 • działania ratownicze przeprowadziła OSP w Suchym Lesie. Olej wybrano z niecek wykopanych w ziemi. Postawiono zaporę z piasku i desek, w celu uniemożliwienia przedostania się zanieczyszczeń do kanalizacji wód opadowych. Zanieczyszczoną ziemię wybrano i przekazano do utylizacji w uzgodnieniu z Urzędem Gminy w Suchym Lesie.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

152.

02.11.2000

Henrysin

gm. Zakroczym

pow. nowodworski

woj. mazowieckie

Porzucenie beczek z niebezpiecznymi odpadami.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Ciechanowie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • stwierdzono porzucenie na terenie dawnego fortu około 100 beczek metalowych, zawierających odpadowy eternit, zużyte środki ochrony osobistej, zużyte narzędzia robocze, resztki lepiku;
 • część beczek była otwarta i zawartość ich (konsystencja twarda lub mazista) przedostawała się na grunt;
 • teren fortu jest własnością Jednostki Wojskowej nr 2229.

Zanieczyszczenia zostały usunięte przez właściciela terenu.

153.

06.11.2000

Nowy Sącz

gm. Nowy Sącz

pow. nowosądecki

woj. małopolskie

Nastąpiła emisja tlenku etylenu z cystern kolejowych

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Nowym Sączu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • stwierdzono nieszczelność zaworu spustowego jednej z dwu cystern kolejowych, zawierających po około 52 Mg tlenku etylenu (jest jedną z 15 substancji szczególnie niebezpiecznych, w stosunku do których, podczas przewozu transportem kolejowym, stosowane są specjalne procedury);
 • jednostki ratowniczo - gaśnicze PSPoż. nie podjęły się usunięcia nieszczelności zaworu ze względu na brak doświadczeń w postępowaniu z tą substancją. Zabezpieczyły one jedynie miejsce zdarzenia;
 • w czasie odparowywania tlenku etylenu nastąpiło samouszczelnienie się zaworu lodem. Osadzał się on na zaworze na skutek lokalnego obniżenia temperatury, spowodowanego intensywnym odparowaniem tlenku etylenu;
 • uszczelnienia cysterny dokonała służba ratownictwa chemicznego Polskiego Koncernu Naftowego "ORLEN" z Płocka. Cysternę przetoczono na bocznicę kolejową, na terenie niezabudowanym, w miejscowości Biegonice;
 • po uzyskaniu atestu Inspekcji Kolejowego Dozoru Technicznego cysterna została odesłana do odbiorcy słowackiego.

Zagrożenie zlikwidowano.

 

1

2

3

4

5

6

154.

07.11.2000

Gdańsk

pow. gdański

woj. pomorskie

Wyciek ropopochodnych w wyniku nielegalnego nawiertu rurociągu.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na skutek nielegalnego nawiertu rurociągu przesyłowego o średnicy 1200 mm nastąpił wyciek surowej ropy naftowej w ilości około 1 m3, który spowodował zanieczyszczenie terenu pod rurociągiem, na powierzchni około 100 m2, na głębokość około 30 cm;
 • sprawca zdarzenia: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych S.A. "PRZYJAŹŃ" w Płocku;
 • akcję ratowniczą przeprowadziły służby ratownicze PERN z Płocka. Rurociąg uszczelniono. Zanieczyszczony grunt wybrano i złożono na poletku ociekowym na terenie Bazy PERN, w celu zutylizowania.

Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków zanieczyszczenia.

Zanieczyszczenie usunięto.

155.

08.11.2000

Czerwieńsk

gm. Czerwieńsk

pow. płoński

woj. mazowieckie

Wypadek drogowy autocysterny przewożącej olej napędowy i samochodu ciężarowego przewożącego mokre akumulatory.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Ciechanowie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do zderzenia autocysterny przewożącej około 28 m3 oleju napędowego, z samochodem STAR, przewożącym około 70 sztuk mokrych akumulatorów, który spowodował rozszczelnienie jednej komory autocysterny, wyciek około 7 m3 oleju napędowego i zapalenie się samochodu STAR z ładunkiem;
 • zanieczyszczeniu uległo około 100 m2 powierzchni ziemi. Kierowca autocysterny zbiegł z miejsca wypadku, a kierowca STAR-a został ranny;
 • akcję ratowniczą podjęła PSPoż. z Płońska. Pożar ugaszono. Zanieczyszczenie zebrano przy użyciu sorbentu;
 • rekultywację gruntu przeprowadziła firma SINTAC - Polska. Badania gruntu po rekultywacji wykazały stężenia zanieczyszczeń zgodnie z kwalifikacją.

Wydane zarządzenia pokontrolne zostały zrealizowane.

Zanieczyszczenie usunięto

156.

08.11.2000

Sońsk

gm. Sońsk

pow. ciechanowski.

woj. mazowieckie

Wystąpienie śnięcia ryb w wodach rzeki Sony.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Ciechanowie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • w rzece Sonie i w zbiorniku wodnym na rzece stwierdzono wystąpienie masowego śnięcia ryb, którego sprawca nie został ustalony;
 • badania wód wykazały znaczne obniżenie zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie, co było przyczyną śnięcia ryb;

Badania wód nie wykazały zanieczyszczeń chemicznych. Stwierdzono chwilowe duże obniżenie zawartości tlenu.

Zjawisko śnięcia ryb miało chwilowy charakter.

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

157.

08.11.2000

Chmielewo

gm. Pułtusk

pow. pułtuski

woj. mazowieckie

Wyciek ropopochodnych w czasie wypadku drogowego samochodu ciężarowego marki "STAR".

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Ciechanowie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na drodze Pułtusk-Ostrołęka doszło do wypadku drogowego samochodu ciężarowego marki "STAR", w wyniku którego na skutek uderzenia naczepy samochodu w zbiornik paliwowy, nastąpiło jego rozszczelnienie i wyciek około 200 dm3 oleju napędowego do przydrożnego rowu z wodą;
 • sprawca zdarzenia : Marek Napiórkowski, Usługi Transportowe w miejscowości Rzewnie;
 • akcję ratowniczą podjęły KP PSPoż. z Pułtuska i JRG PSPoż. z Ciechanowa. Zabezpieczono około 20-metrowy odcinek rowu. Z rowu wypompowano około 600 dm3 mieszaniny wody i oleju napędowego. .Samochód STAR został wyciągnięty z rowu i zabrany przez właściciela;
 • rekultywację zanieczyszczonego gruntu przeprowadziła firma AWAS-Polska.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

158.

09.11.2000

Jelenia Góra

pow. jeleniogórski

woj. dolnośląskie

Wyciek amoniaku z instalacji chłodniczej.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Jeleniej Górze rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • podczas demontażu instalacji chłodniczej, w której znajdowały się resztki amoniaku, nastąpiło rozszczelnienie zaworu odpowietrzającego i wyciek amoniaku;
 • sprawca zdarzenia: Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego "Jelmes" Spółka z o. o w upadłości;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. w Jeleniej Górze. Po zabezpieczeniu rejonu zdarzenia uszkodzony zawór uszczelniono.

Zagrożenie zlikwidowano.

159..

10.11.2000

Ligota Górna

gm. Kluczbork

pow. kluczborski

woj. opolskie

Wypadek drogowy autocysterny związany z wyciekiem roztworu wodorotlenku sodu.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Opolu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • w wyniku wypadku drogowego autocysterny przewożącej około 24 Mg roztworu wodorotlenku sodu (nr ONZ 2949, kl.8 - materiały żrące) doszło do rozszczelnienia jednej komory i wycieku około 500 kg roztworu na drogę i pobocze;
 • akcję ratowniczą podjęła PSPoż. z Kluczborka. Dalszą akcję prowadziła Firma PUH Ratownictwo Chemiczne "DEKOCHEM" Sp. z o.o. z Oświęcimia. Stwierdzono, że uszkodzona cysterna nie posiadała aktualnych badań technicznych ani właściwych oznaczeń przewożonego ładunku, co zagrażało rozszczelnieniem wszystkich komór i wyciekiem całego ładunku (24 Mg). W uzgodnieniu ze Starostą Kluczborskim i Burmistrzem Kluczborka dodatkowo rozcieńczony wodą wodorotlenek sodu wypompowano i wywieziono wozem asenizacyjnym na wysypisko odpadów komunalnych i rozdeszczowano. Zanieczyszczony piasek również zdeponowano na wysypisku miejskim.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

160.

13.11.2000

Kunice

gm. Słubice

pow. słubicki

woj. lubuskie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Gorzowie Wielkopolskim rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • stwierdzono obecność filmu olejowego na długości około 6 km rzeki Odry;
 • zanieczyszczenie pochodziło prawdopodobnie z przepływających wcześniej barek: polskiej i niemieckiej;
 • akcję usuwania skutków zdarzenia przeprowadziła PSPoż.

Zanieczyszczenie usunięto.

 

1

2

3

4

5

6

161.

16.11.2000

Bliszczyce

gm. Kietrz

pow. głubczycki

woj. opolskie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych osadami

ściekowymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Opolu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • wystąpiło zanieczyszczenie wód rzeki Opawy;
 • zanieczyszczenie stanowiły osady pochodzące ze stawów hodowlanych, które przedostały się do rzeki w czasie spustu wód.

Przeprowadzono badania wód. Nie stwierdzono wystąpienia ponadnormatywnych zanieczyszczeń.

Zanieczyszczenie ustąpiło.

162.

17.11.2000

Żółwino

gm. Drawno

pow. choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Rozszczelnienie gazociągu i wyciek gazu ziemnego.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Szczecinie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • podczas wykonywania nasypu przez koparkę doszło do uszkodzenia i rozszczelnienia gazociągu o średnicy 250 mm i ciśnieniu około 55 atm;
 • sprawca zdarzenia nie został ustalony;
 • powstała strefa zagrożenia wybuchem w rejonie drogi pomiędzy miejscowością Żółwin i Kalisz Pomorski;
 • PSPoż. razem z policją dokonała zabezpieczenia terenu. Zatrzymano ruch drogowy. Ekipa specjalistów właściciela rurociągu zamknęła zawory odcinające dopływ gazu.

Zagrożenie zlikwidowano.

163.

22.11.2000

Pruszcz Gdański

gm. Pruszcz Gdański

pow. gdański

woj. pomorskie

Zanieczyszczenie rzeki Raduni ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło zanieczyszczenie rzeki Raduni na odcinku od Cukrowni "Pruszcz" do dzielnicy Gdańsk św. Wojciech, w czasie czyszczenia kanalizacji wód opadowych na terenie miasta Pruszcz Gdański. Zanieczyszczenie miało postać filmu olejowego na całej szerokości rzeki;

 • akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. w Pruszczu Gdańskim i JRG PSPoż. z Gdańska. Zanieczyszczenie usunięto przy użyciu zapór przeciwrozlewowych.

Zanieczyszczenie usunięto.

164.

23.11.2000

Warszawa

woj. mazowieckie

Wypadek drogowy autocysterny przewożącej paliwo.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • autocysterna przewożąca około 15 m3 etyliny uderzyła w jednorodzinny budynek mieszkalny;
 • zniszczeniu uległa część budynku i nastąpiło rozszczelnienie instalacji gazowej w budynku;
 • cysterna zawierająca paliwo nie została rozszczelniona;
 • PSPoż. przeprowadziła akcję zabezpieczenia terenu. Autocysternę przetransportowano na pobliską stację benzynową i zawartość przeładowano do zbiorników podziemnych. Ewakuowano mieszkańców zniszczonego i sąsiedniego budynku..

Zagrożenie zlikwidowano.

165.

27.11.2000

Gdynia

woj. pomorskie

Wypadek kolejowy cysterny zawierającej naftę rozpuszczalnikową.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło wykolejenie cysterny kolejowej zawierającej naftę rozpuszczalnikową (nr.ONZ/ADR 1268 kl.3 - materiały ciekłe zapalne);
 • uszkodzeniu uległa trakcja elektryczna na długości około 200 m i torowisko na odcinku około 100 m. Przez zawór odpowietrzający na torowisko wyciekło około 5 dm3 rozpuszczalnika;
 • akcja ratownicza PSPoż. polegała na zabezpieczeniu terenu składu 40 cystern kolejowych, przepompowaniu ładunku i postawieniu wykolejonej cysterny na torach.

Zagrożenie zlikwidowano.

 

 

1

2

3

4

5

6

166.

28.11.2000

Wola Ducka

gm. Wiązowna

pow. otwocki

woj. mazowieckie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nieznani sprawcy włączyli pompę podającą olej opałowy ze zbiorników magazynowych do autocystern, co spowodowało niekontrolowany wyciek paliwa;
 • olej opałowy w ilości około 1 m3 przedostał się systemem kanalizacji wód opadowych do rowu melioracyjnego i zanieczyścił go na długości około 2 km, a następnie rzekę Świder na długości około 6 km;
 • zanieczyszczeniu uległ również zbiornik podziemny na terenie stacji paliw;
 • akcja usuwania skutków zanieczyszczenia przeprowadzona przez PSPoż - JRG nr 5 polegała na zebraniu zanieczyszczenia przy pomocy zapór na rzece i rowie melioracyjnym;
 • teren stacji paliw, rowu melioracyjnego i zbiornika oczyściła firma specjalistyczna SINTAC-Polska. Zaolejone odpady zutylizowała firma PRO-EKO w Piasecznie;

Śledztwo w sprawie zanieczyszczenia prowadzi Prokuratura Rejonowa z Otwocka. Zarządzenia pokontrolne wydane przez WIOŚ w Warszawie zostały wykonane.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

167.

30.11.2000

Goliszów

gm. Chojnów

pow. legnicki

woj. dolnośląskie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych .

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Legnicy rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do zanieczyszczenia wód rzeki Skora substancją, która wyciekła z kolektora ściekowego Zakładów "MEDIA-REM" Sp. z o.o. w Chojnowie;
 • rzeka została zanieczyszczona na odcinku około 10 km. Zanieczyszczenie stanowiło zagrożenie dla stawów hodowlanych należących do spółki rybackiej Niedźwiedzice, w których znajdował się zapas karpia i materiał zarybieniowy;
 • działania ratownicze PSPoż. polegały na uszczelnieniu kolektora ściekowego i zebraniu zanieczyszczeń przy pomocy zapór.

Zanieczyszczenie usunięto.

168.

01.12.2000

Stare Miasto

gm. Stary Dzierzgoń

pow. malborski

woj. pomorskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • w dwu wyrobiskach byłej żwirowni, stanowiącej własność Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Oddział w Gdańsku, znaleziono płynny odpad o zapachu ropopochodnych;
 • ilość wylanej substancji w dwu wyrobiskach oszacowano na około 150 m3 ;
 • zanieczyszczenie zostało wybrane, jednak badania gruntu wykazały podwyższone zawartości ropopochodnych w gruncie;
 • zanieczyszczenie stanowi zagrożenie dla wód powierzchniowych i gruntu. W pobliżu znajdują się stawy rybne;
 • nie ustalono sprawcy zdarzenia. Organy ścigania prowadzą czynności w kierunku ustalenia sprawcy.

WIOŚ w Gdańsku wystąpił do Starostwa Powiatu w Malborku o podjęcie dalszych działań w celu doprowadzenia środowiska do stanu właściwego.

Dalsze działania doprowadzające środowisko do stanu właściwego będą prowadzone w 2001 roku.

 

 

1

2

3

4

5

6

169.

05.12.2000

Poznań

woj. wielkopolskie

Wypadek drogowy autocysterny zawierającej mieszaninę gazu propan-butan.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Poznaniu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • autocysterna zawierająca około 17 m3 mieszaniny skroplonych gazów propan-butan (nr ONZ/ADR 1965, kl. 2 mat. nieb), uległa wywróceniu;
 • nie doszło do rozszczelnienia zbiornika i wycieku gazu;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. Dokonano przepompowania zawartości cysterny do innej, podstawionej, sprawnej cysterny. Wywróconą cysternę postawiono na koła.

Zagrożenie zlikwidowano.

170.

05.12.2000

Lubice

gm. Kołbiel

pow. otwocki

woj. mazowieckie

Zanieczyszczenie powietrza gazem ziemnym wyemitowanym w czasie prac przygotowawczych do konserwacji rurociągu wysokociśnieniowego.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło uszkodzenie rurki manometru na przyłączu do stacji redukcyjnej rurociągu wysokociśnieniowego o ciśnieniu 40 atm;
 • ilość wyciekłego gazu określono na około 33.500 Nm3;
 • powstało zagrożenie wybuchowe;
 • gazowe pogotowie techniczne Regionalnego Oddziału Przesyłu w Warszawie zabezpieczyło teren zdarzenia przed dostępem osób postronnych i odcięło przepływ gazu;
 • instalacja została naprawiona.

Zarządzenia pokontrolne WIOŚ - termin realizacji: 31.01.2001 rok.

Zagrożenie zlikwidowano.

171.

06.12.2000

Sochaczew

gm. Sochaczew

woj. mazowieckie

Wyciek oleju napędowego w wyniku rozszczelnienia autocysterny.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Płocku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • w czasie wypadku drogowego autocysterny przewożącej olej napędowy, doszło do wycieku oleju w wyniku rozszczelnienia jednej komory;
 • wyciekło około 500 dm3 oleju i nastąpiło zanieczyszczenie około 1200 m jezdni na szerokości około 2 m;
 • sprawca zdarzenia: firma TRAMEX - Kaczorowski Mirosław;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła KP PSPoż. z Sochaczewa. Zebrano rozlany olej przy użyciu sorbentów.

Zanieczyszczenie usunięto.

172.

06.12.2000

Sztum

gm. Sztum

pow. malborski

woj. pomorskie

Wyciek ropopochodnych z układu melioracyjno-deszczowego.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • zanieczyszczony został brzeg bagienny Jeziora Sztumskiego;
 • zanieczyszczenie nastąpiło w wyniku awarii układu melioracyjno-deszczowego;
 • ilość wyciekłych ropopochodnych oszacowano na kilkadziesiąt dm3;
 • akcja ratownicza podjęta przez JRG PSPoż. z Malborka polegała na zebraniu zanieczyszczeń przy użyciu zapór sorbentowych;
 • sprawcy zdarzenia nie ustalono.

Zanieczyszczenie usunięto.

 

 

 

1

2

3

4

5

6

173.

07.12.2000

Kośmin

gm. Żyzyn

woj. lubelskie

Wyciek ropopochodnych w czasie wypadku drogowego.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Lublinie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do wypadku drogowego autocysterny z naczepą, przewożącej około 17m3 etyliny i 14 m3 oleju napędowego;
 • nastąpiło rozszczelnienie pokryw włazów przyczepy i wyciek około 50 dm3 oleju napędowego;
 • zanieczyszczeniu uległo około 50 m2 przydrożnego rowu porośniętego trawą;
 • sprawca zdarzenia: firma przewozowa ESPPOL z Warszawy;
 • akcja ratownicza podjęta przez KP PSPoż. z Puław polegała na uszczelnieniu zbiorników i zebraniu wyciekłego paliwa przy pomocy sorbentów. Paliwo z naczepy przepompowano do podstawionej przez sprawcę rezerwowej cysterny.

Zagrożenie i zanieczyszczenie usunięto.

174.

08.12.2000

Poznań

woj. wielkopolskie

Zanieczyszczenie rzeki Warty ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Poznaniu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • w wyniku awarii na terenie Zakładu H. Cegielski - Poznań S.A. nastąpił wyciek oleju napędowego do kanalizacji zakładowej;
 • zanieczyszczenie przedostało się do miejskiej kanalizacji wód opadowych i do rzeki Warty;
 • ilość oleju napędowego, która przedostała się do rzeki, określono na około 200 dm3;
 • sprawca zdarzenia: Zakład H. Cegielski - Poznań S.A. w Poznaniu;
 • akcja ratownicza podjęta przez JRG PSPoż. polegała na przepompowaniu około 20 Mg zanieczyszczonych olejem ścieków z sieci kanalizacyjnej do pojemników. Zanieczyszczenie zebrano przy użyciu sorbentów, które przekazano do utylizacji.

Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków zanieczyszczenia.

Zanieczyszczenie usunięto.

175.

09.12.2000

Kruszyn

gm. Bolesławiec

pow. bolesławski

woj. dolnośląskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Jeleniej Górze rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, co następuje:

 • doszło do wypadku drogowego ciągnika siodłowego i cysterny zawierającej około 24 m3 oleju napędowego;
 • nie nastąpiło uszkodzenie zbiornika cysterny. Stwierdzono tylko niewielki wyciek paliwa przez zawory odpowietrzające;
 • sprawca zdarzenia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "DEKSPOL" we Wrocławiu;
 • akcję ratowniczą przeprowadziły jednostki PSPoż. i OSP. Po zabezpieczeniu terenu przepompowano paliwo do podstawionej sprawnej cysterny. Zanieczyszczenie na drodze usunięto przy użyciu sorbentu.

Zanieczyszczenie usunięto.

 

 

 

1

2

3

4

5

6

176.

09.12.2000

Witaszyce

gm. Jarocin

pow. jarociński

woj. wielkopol-skie

Wyciek ropopochodnych z cysterny kolejowej na bocznicy.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Kaliszu wizji lokalnej na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na bocznicy kolejowej znajdowało się 6 cystern zawierających olej opałowy;
 • właściciel bocznicy: Zakład Olejów Przepracowanych "MERKAR" w Witaszycach;
 • 2 cysterny uległy rozszczelnieniu i doszło do wycieku około 42 Mg oleju do gruntu;
 • zanieczyszczeniu uległo około 400 m2 torowiska. W pobliżu torowiska nie ma cieków wodnych, ani ujęć wody. Najbliższy rów melioracyjny znajduje się w odległości około 120 m;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. przy udziale właściciela bocznicy kolejowej, w czasie której usunięto z gruntu ok. 20 Mg oleju napędowego.

Przedstawiciele WIOŚ prowadzą nadzór nad usuwaniem skutków zdarzenia.

Akcja usuwania skutków zdarzenia będzie prowadzona również w 2001roku.

177.

09.12.2000

Promnice

gm. Bolechowo

pow. poznański

woj. wielkopol-skie

Zanieczyszczenie rzeki Warty ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Poznaniu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpił wyciek ropopochodnych do rzeki Warty z kolektora wód opadowych;
 • zanieczyszczenie w postaci cienkiego filmu stwierdzono na długości około 15 km;
 • ilość wyciekłych do rzeki ropopochodnych oszacowano na około 300 dm3;
 • sprawca zdarzenia: właściciel kolektora wód opadowych - WPWiK w Poznaniu;
 • zagrożone zostało ujęcie wody w Bolechowie;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez JRG PSPoż. polegała na zebraniu zanieczyszczeń przy użyciu zapór pływających.

Zanieczyszczenie usunięto.

178.

11.12.2000

Dębe

gm. Serock

pow. legionowski

woj. mazowieckie

Zanieczyszczenie wód Zalewu Zegrzyńskiego ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie wizji lokalnej na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło zanieczyszczenie wód Zalewu Zegrzyńskiego ropopochodnymi;
 • plama ropopochodnych o długości około 700 m i szerokości około 4 m usytuowała się przy prawym brzegu Zalewu;
 • sprawca zdarzenia nie został ustalony;
 • akcja ratownicza podjęta przez JRG PSPoż. nr 6 i KP PSPoż. z Legionowa polegała na zebraniu zanieczyszczenia z powierzchni wody.

Badania wód nie wykazały zawartości ropopochodnych.

Zanieczyszczenie usunięto.

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

179.

13.12.2000

Lisów

gm. Morawica

pow. kielecki

woj. świętokrzyskie

Zanieczyszczenie wód rzeki Morawki ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Kielcach rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na trasie Kielce - Busko-Zdrój, samochód ciężarowy marki MAZ, spadł z mostu do rzeki Morawki;
 • w wyniku uszkodzenia zbiornika paliwowego nastąpił wyciek oleju napędowego do rzeki w ilości około 150 dm3 ;
 • zanieczyszczenie przedostało się do pobliskiego stawu rybnego;
 • sprawca zdarzenia: przewoźnik białoruski;
 • akcja ratownicza podjęta przez PSPoż. polegała na wydobyciu samochodu i usunięciu zanieczyszczeń z rzeki i stawu rybnego przy użyciu 3 zapór sorpcyjnych i skimmera.

Zanieczyszczenie usunięto.

180.

16.12.2000

Wołomin

gm. Wołomin

pow. wołomiński

woj. mazowieckie

Awaria oczyszczalni ścieków i zagrożenie zanieczyszczenia wód rzeki Długiej.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na skutek intensywnych opadów deszczu nastąpił niekontrolowany wypływ nieoczyszczonych ścieków deszczowych z terenu miasta Wołomina;
 • doszło do wypłukania osadu czynnego z komór napowietrzania;
 • nastąpiło zanieczyszczenie Rowu Wołomińskiego (dopływ rzeki Długiej), powstało zagrożenie zanieczyszczenia rzeki Długiej wypłukanym osadem czynnym;
 • akcja ratownicza podjęta przez JRG PSPoż. nr 22 polegała na usunięciu zanieczyszczenia przy użyciu 3 rękawów sorbentowych i 2 zapór ze słomy.

Wydano zarządzenia pokontrolne z terminem realizacji: do 10.01.2001 roku. Badania wód potwierdziły zanieczyszczenie Rowu Wołomińskiego.

Zanieczyszczenie usunięto.

181.

16.12.2000

Warszawa

pow. warszawski

woj. mazowieckie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi wyciekłym z cysterny paliwem.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło zanieczyszczenie powierzchni jezdni wyciekającym z cysterny paliwem, na odcinku około 5 km w centrum miasta (ul. Armii Ludowej i Wawelska);
 • wystąpiło zagrożenie zanieczyszczenia kanalizacji miejskiej;
 • sprawca zdarzenia: firma: "ESPOL" Warszawa, ul. Ordona 1a;
 • akcję ratowniczą przeprowadziły 3 jednostki JRG-3

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

182.

18.12.2000

Warszawa

gm. Warszawa -Centrum

woj. mazowieckie

Zanieczyszczenie wód Potoku Służewieckiego ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło zanieczyszczenie wód Potoku Służewieckiego substancjami ropopochodnymi;
 • sprawca zdarzenia nie został ustalony;
 • akcję usuwania zanieczyszczenia przeprowadziła PSPoż. JRG-14 z Wilanowa.

Zanieczyszczenie usunięto.

 

1

2

3

4

5

6

183.

23.12.2000

Torzym

gm. Świebodzin

pow. sulęciński

woj. lubuskie

Pożar naczepy samochodu ciężarowego przewożącego naftę.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Gorzowie Wlkp. rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do pożaru samochodu ciężarowego z ładunkiem około 24,9 m3 nafty (nr ONZ/ADR 1223). Nafta zapakowana była w kanistry ze sztucznego tworzywa o poj. 20 dm3 każdy;
 • ładunek spalił się w całości. Przyczyną pożaru pojazdu było przegrzanie tarcz hamulcowych w wyniku ich zablokowania w tylnym kole naczepy;
 • sprawca zdarzenia: firma MAKSAM-PLUS z Radomia;
 • spaleniu uległ cały ładunek razem z naczepą. Zniszczeniu uległa nawierzchnia asfaltowa na powierzchni około 300 m2 ;
 • akcję ratowniczą przeprowadziło 8 zastępów PSPoż.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

184.

26.12.2000

Kostrzyn

gm. Kostrzyn

woj. lubuskie

Wyciek ropy naftowej surowej w wyniku rozszczelnienia cysterny kolejowej.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Gorzowie Wielkopolskim rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na skutek próby kradzieży przez nieznanego sprawcę nastąpiło rozszczelnienie cysterny kolejowej zawierającej surową ropę naftową (nr ONZ/ADR 1267, kl.3 mat. nieb.);
 • nastąpił wyciek około 2,5 Mg substancji. Nastąpiło zanieczyszczenie torowiska i przyległych gruntów na powierzchni około 20 m2 i głębokości do 50 cm;
 • akcję usuwania skutków zdarzenia przeprowadziła PSPoż. przy udziale firmy specjalistycznej Schem Seco. Zebrano około 500 dm3 ropy i przekazano do utylizacji do Zielonogórskiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu w Barnówku. Prowadzona będzie akcja rekultywacji zanieczyszczonego gruntu.

W 2001 roku będzie prowadzona akcja usuwania skutków zanieczyszczenia.

185.

29.12.2000

Malina

gm. Kutno

pow. kutnowski

woj. łódzkie

Wyciek oleju opałowego i zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód powierzchniowych.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Skierniewicach rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło wywrócenie się cysterny przewożącej olej opałowy "EKOTERM" do przydrożnego rowu;
 • doszło do wycieku około 3 m3 oleju i zanieczyszczenia pobocza oraz zbiorczego rowu melioracyjnego na długości około 150 m;
 • sprawca zdarzenia: Krzysztof Każmierczak - firma przewozowa z Łodzi;
 • akcję usuwania zanieczyszczenia przeprowadziła PSPoż. z Kutna. Zablokowano przepływ wody w cieku wodnym. Postawiono zapory ze słomy i zapory ziemne. Zebrano zanieczyszczenia przy użyciu sorbentu.

Zanieczyszczenie usunięto.

 

1

2

3

4

5

6

186.

29.12.2000

Obłoki

gm. Olesno

pow. oleski

woj. opolskie

Pożar przeterminowanych środków ochrony roślin porzuconych na leśnej drodze.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Opolu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do pożaru na drodze leśnej należącej do Leśnictwa Kamionki, w odległości około 50 m od drogi Olesno-Częstochowa;
 • przeterminowane środki ochrony roślin zostały porzucone bezpośrednio na gruncie w formie pryzmy i podpalone, prawdopodobnie w celu zatarcia śladów;
 • ilość porzuconych środków ochrony roślin oszacowano na około 24 Mg;
 • akcja gaszenia pożaru została przeprowadzona przez JRG PSPoż. z Olesna. Po ugaszeniu pożaru pozostałości przeterminowanych środków ochrony roślin i wybrany, zanieczyszczony grunt przewieziono na zamknięty, utwardzony teren po byłym zakładzie "Roszarnia lnu";
 • na drodze leśnej pozostały ślady odpadów. Usunięciem ich ma zająć się służba leśna.

Przedstawiciele WIOŚ pobrali próby gruntu do analizy.

Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków zdarzenia.

Zagrożenia zlikwidowano. Prowadzony będzie nadzór nad usuwaniem skutków zdarzenia w 2001 r.