REJESTR

nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w IV kwartale 1999 r.

 

 

Lp.

 

Data

Miejscowość

Opis zdarzenia

Działania podjęte przez Inspekcję Ochrony Środowiska

Uwagi

1

2

3

4

5

6

153.

05.10.99.

Warszawa

woj. mazowieckie

Zanieczyszczenie powietrza chlorem w wyniku niekontrolowanego wycieku chloru z instalacji podającej chlor.

Przeprowadzenie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do wycieku chloru w ilości około 200 kg w Zakładzie Wodociągu Centralnego MPWIK;
 • przyczyną wycieku było uszkodzenie głowicy w instalacji;
 • sprawca zdarzenia: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. wspólnie z Grupą Ratownictwa Chlorowego Wodociągów Warszawskich. Postawiono kurtyny wodne.

Zagrożenie zlikwidowano.

Zanieczyszczenie ustąpiło.

154.

05.10.99.

Brzezówka

gm. i pow. Ropczyce

woj. podkarpackie

Wyciek podchlorynu sodu w czasie wypadku samochodowego autocysterny.

Przeprowadzenie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na drodze E-4 nastąpił wypadek drogowy autocysterny należącej do firmy transportowej OIT

z Nowej Sarzyny, przewożącej podchloryn sodu w ilości około 20 m3;

 • w wyniku uszkodzenia jednej komory o pojemności około 10 m3 wyciekło około 240 dm3 podchlorynu sodu do przydrożnego rowu;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na zatamowaniu odpływu wyciekłego podchlorynu z rowu i zebraniu wycieku, oraz przepompowaniu zawartości autocysterny do podstawionych zbiorników.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

155.

05.10.99.

Darłówko

gm. Darłowo

pow. sławnieński

woj. zachodniopomorskie

Zatonięcie kutra rybackiego DAR-5 w Porcie Rybackim w Darłówku i wyciek paliwa.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Koszalinie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • w wyniku zatonięcia kutra rybackiego DAR-5, którego właścicielem jest Zbigniew Ignaczak

z Darłowa, doszło do wycieku paliwa z jednostki w ilości ok. 70 dm3;

 • zanieczyszczeniu uległy wody powierzchniowe (wewnętrzne wody morskie) na obszarze około 500 m2. Zagrożony był brzeg morski;
 • akcję usuwania ropopochodnych z powierzchni wody przeprowadziła PSPoż. i Brzegowa Stacja Ratownictwa, działająca w strukturach Polskiego Ratownictwa Okrętowego. Działania te obejmowały:

- założenie zapór wokół miejsca zatopienia kutra i zebranie zanieczyszczeń z powierzchni wody;

- przekazanie zaolejonych wód w ilości ok. 800 dm3 do utylizacji w stacji wód zęzowych

w Darłówku;

- wydobycie zatopionego kutra.

 • nadzór nad usuwaniem zanieczyszczenia prowadził Kapitanat Portu w Darłówku.

Zanieczyszczenie zebrano i zutylizowano.

1

2

3

4

5

6

156.

06.10.99.

Kowary

gm. Kowary

pow. ziemski jeleniogórski

woj. dolnośląskie

Wyciek roztworu wodorotlenku sodu do rzeki Jedlnica.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Jeleniej Górze rozpoznania zdarzenia, z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta i PSPoż. w Kowarach, z którego wynikało, że:

 • na skutek korozji zaworu spustowego w zbiorniku retencyjnym doszło do wycieku ok. 30 m3 roztworu wodorotlenku sodowego o stężeniu 12% do kanalizacji deszczowej, w czasie czyszczenia instalacji wody technologicznej;
 • wodorotlenek przedostał się do rzeki Jedlnica, co spowodowało znaczny wzrost pH wody do poziomu 12,2 oraz śnięcie ryb (głównie pstrąga) w rzece na odcinku ok. 2 km;
 • akcję usuwania śniętych ryb przeprowadziła PSPoż. z Kowar.

Pobranie prób wody z rzeki Jedlnica i wykonanie ich badań.

Wystąpienie do Prokuratury Rejonowej o wszczęcie postępowania przeciwko sprawcy zdarzenia.

Zanieczyszczenie zlikwidowano. Badania wykazały znaczne zanieczyszczenie wód rzeki. Wydano decyzję nakazującą zaprzestanie zrzutu ścieków do rzeki. Decyzję wykonano.

157.

06.10.99.

Ciechanów

pow. grodzki ciechanowski

woj. mazowieckie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód powierzchniowych olejami przepracowanymi.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Ciechanowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na placu należącym do firmy: AUTOZŁOM – Grzegorz Kierzkowski, stwierdzono obecność olejów przepracowanych ;
 • w czasie odbierania beczek przeznaczonych na złom wylewano z nich resztki olejów bezpośrednio na częściowo utwardzony plac. Zanieczyszczeniu uległa również ulica Tysiąclecia, którą przebiega kolektor wód opadowych;
 • ilość wylanych ropopochodnych określono na około 300 dm3;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła KP PSPoż. w Ciechanowie. Nie doszło do zanieczyszczenia kanalizacji wód opadowych.

 

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

158.

10.10.99.

Osiek / Notecią

gm. Wyrzysk

pow. pilski

woj. wielkopolskie

Wyciek oleju opałowego ze zbiornika magazynowego na terenie firmy “Biegonice-Osiek” Sp. z o.o.

Przeprowadzenie przez Delegaturę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Pile rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • przyczyną wycieku oleju opałowego ze zbiornika naziemnego o pojemności 250 m3 było skorodowanie ściany zbiornika przy podstawie;
 • ze zbiornika wyciekło ok. 500 dm3 paliwa, które zanieczyściło grunt na powierzchni 20 m2 w obrębie obwałowania ziemnego;
 • akcja likwidacji wycieku została podjęta przez firmę “Biegonice-Osiek” Sp. z o.o. Pod wyciekające paliwo podstawiono tacę metalową. Paliwo zbierające się na tacy przelewano do beczek o pojemności 200 dm3;
 • JRG PSPoż. z Piły przepompowała paliwo do autocysterny, ściągniętej z Polskiej Kompanii Naftowej w Płocku.

Delegatura Wielkopolskiego WIOŚ w Pile prowadziła nadzór nad usuwaniem skutków wycieku.

 

 

Zanieczyszczenie usunięto.

1

2

3

4

5

6

159.

12.10.99.

Płoty

gm. Czerwieńsk

pow. Zielona Góra

woj. lubuskie

Wyciek paliwa z autocysterny w wyniku wypadku drogowego.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Zielonej Górze rozpoznania zdarzenia z którego wynikało, że:

 • zanieczyszczeniu uległo nieutwardzone pobocze drogi na powierzchni około 40 m2 ;
 • przyczyną wycieku było rozszczelnienie zaworów odpowietrzających autocysterny podczas jej wywrócenia się na pobocze drogi;
 • wyciekło około 200 dm3 benzyny oraz 250 dm3 oleju napędowego;
 • akcja ratownicza polegała na zatrzymaniu spływu paliwa do rowu melioracyjnego;
 • przewożone paliwo przepompowano do sprawnej autocysterny;
 • sprawca zdarzenia: PHU Dorota Skrzypczak z Poznania – Baza Paliw w Czerwieńsku;
 • zanieczyszczony grunt wybrano na głębokość około 20-40 cm. Ogółem wybrano około 7 m3 zanieczyszczonego gruntu, który przekazano do utylizacji w specjalistycznej firmie w woj. śląskim.

 

Zanieczyszczenie usunięto.

160.

15.10.99.

Leżajsk

gm. i pow. Leżajsk

woj. podkarpackie

Wyciek oleju maszynowego ze zbiornika magazynowego.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Rzeszowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • powodem wycieku oleju maszynowego LAN-32 ze zbiornika, w ilości ok. 3 Mg, było przypadkowe włączenie pompy przez pracownika na terenie Firmy Handlowej “AS”, Baza Paliw w Leżajsku;
 • olej spłynął po utwardzonym placu do kanalizacji deszczowej, przez którą dostał się do rowu melioracyjnego, zanieczyszczając go na odcinku ok. 70 m i szerokości około 2 m;
 • zanieczyszczenia nie przedostały się do rzeki San. W pobliżu miejsca zdarzenia nie ma podziemnych ujęć wody;
 • akcja ratownicza została przeprowadzona przez Jednostki Ratowniczo -Gaśnicze z Leżajska i Nowej Sarzyny. Zebrana emulsja olejowo- wodna oraz zaolejone błoto z sorbentami zostały przekazane do unieszkodliwienia w Zakładach Chemicznych “Organika-Sarzyna” w Nowej Sarzynie oraz w Rafinerii “Jasło” S.A.;
 • sprawca zdarzenia: Firma Handlowa “AS” Dubiecko - Stacja Paliw w Leżajsku;
 • zanieczyszczenie spowodowane przez Firmę Handlową “AS” jest przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez organy ścigania w Leżajsku.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

161.

19.10.99.

Białystok

woj. podlaskie

Uszkodzenie przez koparkę gazociągu średniego ciśnienia.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Białymstoku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • gazociąg o ciśnieniu ok. 3 atm uległ uszkodzeniu na odcinku ok. 10 m, wyrwane zostało również przyłącze do budynku;
 • nastąpiła emisja gazu do atmosfery, powodując zagrożenie wybuchem;
 • Państwowa Straż Pożarna we współpracy z policją zabezpieczyła miejsce zdarzenia, ewakuowano mieszkańców domów w promieniu ok. 200 m, określono strefę zagrożenia wybuchem;
 • gazociąg został wyłączony z eksploatacji przez Pogotowie Gazowe;
 • uszkodzenie rurociągu usunięto;
 • sprawca zdarzenia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe “DALBA” w Białymstoku.

 

Zagrożenie zlikwidowano.

1

2

3

4

5

6

162.

20.10.99.

Gdańsk

woj. pomorskie

Wyciek ropopochodnych do rowu melioracyjnego i ich pożar.

Przeprowadzenie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • zdarzenie miało miejsce w okolicy ulic: Kępnej i Krakowiec, w pobliżu Bazy Magazynowej Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych “PRZYJAŹŃ” w Płocku;
 • ropopochodne zanieczyszczające rów zostały podpalone przez nieznanego sprawcę;
 • pożar został ugaszony przez Ratownictwo Chemiczne Rafinerii Gdańskiej S.A. (RG), które usunęło ropopochodne z rowu:
 • zebrano ok. 5 m3 wody zanieczyszczonej węglowodorami i środkiem gaśniczym. Zanieczyszczenia przewieziono na teren Wydziału Ściekowego RG, gdzie poddane zostały utylizacji;
 • resztę zanieczyszczeń zebranych z rowu i jego brzegów usunięto za pomocą biodegradowalnych detergentów, pod nadzorem inspektorów WIOŚ.

 

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

163.

21.10.99.

Świecie n/Wisłą

pow. świecki

woj. kujawsko-pomorskie

Wyciek kleju do papieru.

Przeprowadzenie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • w wyniku uszkodzenia zbiornika magazynowego doszło do wycieku kleju do papieru o nazwie handlowej “Sacocell” w ilości około 40 Mg;
 • do rzeki Wisły poprzez kanalizację wód opadowych przedostało się około 2 Mg produktu;
 • sprawca zdarzenia: Krems Świecie, Spółka z o.o. w Świeciu, ul. Bydgoska 1;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez Zakładową Straż Pożarną polegała na usunięciu awarii, odpompowaniu wyciekłego kleju z nawierzchni utwardzonych i zebranie odpadu przy użyciu trocin.

Inspektorzy WIOŚ przeprowadzili kontrolę interwencyjną sprawcy zdarzenia. Termin realizacji zarządzeń: 31 grudnia 1999 r.

 

Zarządzenia zrealizowano.

164.

22.10.99.

Olsztyn

m. Olsztyn

woj. warmińsko- mazurskie

Wypadek drogowy autocysterny przewożącej olej napędowy.

Przeprowadzenie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • cysterna przewożąca olej napędowy wpadła do przydrożnego rowu;
 • do rowu wyciekło około 4 m 3 oleju napędowego;
 • akcja ratownicza polegała na przepompowaniu paliwa do podstawionej cysterny i postawieniu uszkodzonej cysterny na koła;
 • zanieczyszczony grunt w ilości około 26,4 Mg wybrano i przekazano do firmy Port Service w celu poddania utylizacji.

 

 

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

1

2

3

4

5

6

165.

22.10.99.

Bielsko-Biała

pow. grodzki bielsko-bialski

woj. śląskie

Wyciek oleju nadowego na stacji paliw i zanieczyszczenie wód powierzchniowych.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Bielsku-Białej rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • sprawcą zanieczyszczenia była stacja paliw “Na Skarpie”, zlokalizowana w Bielsku –Białej przy ul. Czerwonej . Zanieczyszczenia pochodziły z uszkodzonego nalewaka dla TIR-ów. Olej napędowy z nalewaka przedostał się do gruntu i poprzez grunt do potoku Kromparek;
 • akcję usuwania zanieczyszczenia przeprowadziła PSPoż.. Postawiono zapory sorpcyjne na potoku.
 • znaleziono miejsce gromadzenia się w gruncie oleju napędowego. Usunięto 370 dm3 tego produktu, który przekazano do utylizacji do Rafinerii w Czechowicach;
 • zanieczyszczenie wody w potoku Kromparek było zagrożeniem dla stawów rybnych, położonych przy potoku poniżej stacji paliw.

Podjęte przez Delegaturę WIOŚ działania to:

 • wydanie polecenia natychmiastowego wyłączenia nalewaka z eksploatacji (po stwierdzeniu przyczyny zanieczyszczenia wody w potoku Kromparek);

 • Wystąpienie do Prezydenta Miasta Bielsko Biała o zobowiązanie sprawcy zdarzenia do wykonania oceny oddziaływania na środowisko w/w stacji paliw w oparciu o prace geologiczne stopnia zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi gruntu i wód podziemnych do dnia 1 marca 2000 roku;

 • Wystąpienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zobowiązanie sprawcy do rozbiórki samowolnie zainstalowanego dystrybutora paliwa i związanej z nim instalacji. Decyzją Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 1999r cofnięto właścicielowi stacji paliw pozwolenie wodno prawne na odprowadzanie ścieków;

 • wystąpienie do Prokuratury Rejonowej w Bielsku Białej o wszczęcie postępowania przeciwko właścicielowi stacji paliw w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 108 ust.2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska.

 

 

Decyzje zostały wydane w grudniu 1999 roku.

166.

23.10.99.

Płock

pow. grodzki płocki

woj. mazowieckie

Wyciek skroplonego amoniaku z instalacji chłodniczej.

Przeprowadzenie przez Delegaturę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Płocku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • przyczyną wycieku była nieszczelność na kołnierzu instalacji chłodniczej, która wystąpiła w czasie naprawy pompy tłoczącej;
 • Sprawca zdarzenia: firma PP-H “BEKO” zlokalizowana w północnej, przemysłowej części Płocka;
 • Akcję usunięcia nieszczelności przeprowadziła PSPoż.;
 • Nastąpiło chwilowe czterokrotne przekroczenie dopuszczalnego stężenia amoniaku w powietrzu w odległości ok. 50 m od miejsca zdarzenia (wg pomiarów wykonanych przez PSPoż.).

Przeprowadzenie kontroli w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym “BEKO”.

Wydanie zarządzeń pokontrolnych z terminem realizacji do 31 grudnia 1999, które zostały zrealizowane.

 

 

Zagrożenie usunięto.

 

1

2

3

4

5

6

167.

26.10.99

Kaptury

gm. Iłów

pow. sochaczewski

woj. mazowieckie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi kwasem siarkowym.

Przeprowadzenie przez przedstawicieli Delegatury WIOŚ w Płocku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • samochód dostawczy przewożący akumulatory z elektrolitem w ilości około 100 sztuk uległ wypadkowi;
 • około 50 sztuk akumulatorów uległo uszkodzeniu i doszło do zanieczyszczenia powierzchni jezdni oraz przydrożnego rowu;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Powiatowej Straży Pożarnej w Sochaczewie;
 • rozsypane akumulatory zabezpieczono, powierzchnię jezdni spłukano wodą;
 • Starostwo Powiatowe w Sochaczewie w dniu 29 października wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie zanieczyszczenia środowiska powstałego w wyniku wypadku drogowego. Postępowanie nie zostało zakończone;
 • Przeprowadzone badania gleby wykazały znaczne jej zanieczyszczenie ołowiem.

Usuwanie skutków zdarzenia będzie prowadzone w 2000r.

168.

28.10.99

Żory

gm. i pow. Żory

woj. śląskie

Zanieczyszczenie ropopochodnymi wód rzeki Ruda.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Katowicach rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do zanieczyszczenia ropopochodnymi rzeki Ruda na odcinku około 10 km między Żorami i Rybnikiem;
 • w czasie kontroli interwencyjnej stwierdzono, że zanieczyszczenie pochodziło z dwu źródeł: tj z awaryjnego zrzutu ścieków z oczyszczalni komunalnej w Żorach oraz z kolektora wód deszczowych;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż w Żorach polegała na zebraniu zanieczyszczeń przy użyciu zapór;
 • w dniu 3 listopada podczas kontroli sprawdzającej stwierdzono, że zanieczyszczenie zostało usunięte.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

169.

28.10.99

Nieborów

gm. Nieborów

pow. łowicki

woj. łódzkie

Wyciek mieszaniny gazów: propan-butan.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Skierniewicach rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiła emisja mieszaniny gazów propan-butan w wyniku rozszczelnienia autocysterny przewożącej 6 m3 tej mieszaniny;
 • ilość wyciekłego gazu określono na około 250 kg;
 • powstała mieszanina wybuchowa spowodowała chwilowe zagrożenie wybuchem w promieniu około 50 m;
 • akcję ratowniczą polegającą na zabezpieczeniu terenu i uszczelnieniu cysterny przeprowadziły PSPoż. i OSP;
 • sprawca zdarzenia: Rozlewnia Gazu “Skiergaz” z Łowicza.

Zagrożenie zlikwidowano.

170.

28.10.99

Kraśnik

gm. i pow. kraśnicki

woj. lubelskie.

Wypadek drogowy samochodu przewożącego przeterminowane środki ochrony roślin.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Lublinie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • Samochód marki Volvo przewożący 88 beczek metalowych o pojemności 200 dm3 każda, napełnionych przeterminowanymi środkami ochrony roślin , uległ wypadkowi;
 • Pestycydy chloroorganiczne przeznaczone były dla odbiorcy holenderskiego, który miał przeprowadzić utylizację tych środków;
 • w czasie wypadku doszło do rozszczelnienia 12 beczek , ale nie stwierdzono wycieku, ani wysypania się z nich zawartości;
 • akcja usuwania skutków wypadku była przeprowadzona przez PSPoż.

Zagrożenie zlikwidowano.

1

2

3

4

5

6

171.

29.10.99

Tychy

gm. Tychy

woj. śląskie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Katowicach rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło zanieczyszczenie cieku wodnego wpadającego do rzeki Gostyni olejem turbinowym;
 • sprawca zdarzenia: Przedsiębiorstwo Dostaw Materiałów Odlewniczych;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na zastosowaniu zapór sorpcyjnych i zebraniu zanieczyszczenia w ilości około 650 kg, które zostało przekazane do Rafinerii “JEDLICZE” w celu utylizacji.

Podczas kontroli przeprowadzonej przez przedstawicieli WIOŚ w dniu 2 listopada 1999r stwierdzono, że zanieczyszczenie zostało usunięte.

 

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

172.

31.10.99

Kaczyce

gm. Zebrzydowice

pow. cieszyński

woj. śląskie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych olejem opałowym.

Przeprowadzenie przez przedstawicieli Delegatury WIOŚ w Bielsku Białej, rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpił wyciek oleju opałowego z terenu szklarni do rowu odprowadzającego wody do potoku, a następnie do rzeki Piotrówki;
 • do wód potoku Kaczok, który jest dopływem rzeki Piotrówki przedostało się około 300 dm3 oleju opałowego;
 • około 10 km od miejsca wycieku znajduje się ujęcie wody dla miasta Zebrzydowice;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. i OSP polegała na zastosowaniu słomianych zapór na rzece. Zanieczyszczenie zostało zutylizowane przez sprawcę zdarzenia.

Analiza wód przeprowadzona przez laboratorium WIOŚ w dniu 3 listopada wykazała, że wody nie zawierają ropopochodnych.

 

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

173.

31.10.99.

Medyka

gm. Medyka

pow. przemyski

woj. podkarpackie

Wyciek surowej ropy naftowej z cysterny kolejowej

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Przemyślu, rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do wycieku surowej ropy naftowej z cysterny kolejowej o pojemności 60 Mg, na stacji PKP; cysterna była sprowadzona z Ukrainy i oczekiwała na przetoczenie do punktu przeładunkowego w miejscowości Chałupki Medyckie;
 • zanieczyszczeniu uległ teren torów manewrowych o długości około 100 m i szerokości około 8 m;
 • akcję ratowniczą polegającą na zabezpieczeniu terenu zanieczyszczenia przeprowadziła PSPoż. i ZSPoż. PKP;
 • w rejonie zdarzenia brak sieci kanalizacyjnej . W pobliżu nie ma cieków ani ujęć wody;
 • ilość wyciekłych ropopochodnych określono na około 55 Mg.

Wystąpienie do Wojewody o zobowiązanie sprawcy do sporządzenia oceny rzeczywistego zagrożenia środowiska w wyniku wycieku surowej ropy naftowej do 31 stycznia 2000 roku oraz do prowadzenia monitoringu zanieczyszczenia .

Wystąpienie do Prokuratury Rejonowej w Przemyślu o wszczęcie postępowania przeciwko sprawcy zdarzenia.

 

Prokuratura rejonowa prowadzi śledztwo.

1

2

3

4

5

6

174.

03.11.99

Gdańsk-Stogi

woj. pomorskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpił wyciek oleju napędowego z rurociągu przechodzącego przez teren dawnych ogródków działkowych. Rurociąg został nawiercony przez nieznanego sprawcę w celu kradzieży paliwa;
 • ilość wyciekłego na przyległy grunt oleju napędowego oszacowano na około 3 Mg;
 • akcję ratowniczą polegającą na zebraniu rozlanego oleju przeprowadziły Jednostki Ratownictwa Chemicznego Rafinerii Gdańskiej S.A. Zebrane zanieczyszczenia przekazano do utylizacji na oczyszczalni ścieków. Teren zagrożonych pobliskich ogródków działkowych jest pod nadzorem WIOŚ.

 

Nieszczelność zlikwidowano, zanieczyszczenie usunięto.

175.

04.11.99

Bychawa

gm. Bychawa

pow. lubelski

woj. lubelskie

Zanieczyszczenie rzeki Kosarzewki serwatką.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Lublinie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • Nastąpił zrzut serwatki do studzienki rewizyjnej odprowadzającej ścieki ze zlewni mleka i z placu manewrowego;
 • Poprzez uszkodzone szambo ścieki przedostały się do kanału burzowego i do rzeki Kosarzewki;
 • Na wylocie kanału burzowego stwierdzono obecność osadów ściekowych barwy białej;
 • Sprawca zdarzenia: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bychawie.

W wyniku kontroli interwencyjnej przeprowadzonej przez Lubelski WIOŚ wydano zarządzenia pokontrolne, które zostały zrealizowane.

 

Przyczyny zanieczyszczenia zostały usunięte.

176.

04.11.99

Rzepin

gm. Rzepin

pow. słubicki

woj. lubuskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi fenolem.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Gorzowie Wielkopolskim, rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpił kroplowy wyciek fenolu na stacji PKP ;
 • wyciek nastąpił w związku z rozszczelnieniem zaworu cysterny;
 • działania ratownicze przeprowadzone przez JRG PSPoż. polegały na uszczelnieniu zaworu cysterny. Po dokonaniu zabezpieczenia cysterna została przekazana do granicy;
 • sprawca zdarzenia: Polski Koncern Naftowy w Płocku, ul. Chemików 7. Odbiorcą cysterny był:

PLASTA ERKNER GMCH; ERKNER BRD.

Zagrożenie i za-nieczyszczenie zlikwidowano.

177.

05.11.99

Kępno

gm. i pow. Kępno

woj.

wielkopolskie

Wypadek drogowy związany z wyciekiem kwasu mrówkowego i glikolowego.

Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Kaliszu, rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpił wyciek mieszaniny kwasów: mrówkowego i glikolowego w wyniku uszkodzenia dwu z pięciu przewożonych pojemników o pojemności 1m3;
 • ilość wyciekłych kwasów określono na około 0,6 m3 . Zanieczyszczeniu uległo około 100m2 powierzchni ziemi;
 • sprawca zdarzenia: Firma IXO Neibor Sp. z o.o. w Kędzierzynie Koźlu, ul. Bema 21, która jest również producentem mieszaniny kwasów;
 • akcję ratowniczą polegającą na neutralizacji gruntu przy użyciu wapna chlorowanego, wody i piasku przeprowadziła KR PSPoż. z Kępna.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

1

2

3

4

5

6

178.

07.11.99

Warszawa

woj. mazowieckie

Zanieczyszczenie powietrza w wyniku pożaru chemikaliów.

Przeprowadzenie przez przedstawicieli WIOŚ w Warszawie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpił pożar na terenie Laboratorium Technologii Leków, Wydziału Farmacji Akademii Medycznej przy ulicy Banacha 1 w Warszawie. W laboratoriach znajdowały się niewielkie ilości odczynników chemicznych przechowywanych w lodówce;
 • stwierdzono obecność w powietrzu chloru i siarkowodoru;
 • akcję gaszenia pożaru przeprowadziły JRG PSPoż.

Wydano zarządzenia pokontrolne z terminem realizacji: niezwłocznie - od daty otrzymania zarządzeń po- kontrolnych. Zarządzenia zrealizowano.

Zanieczyszczenie ustąpiło.

179.

07.11.99

Giżycko

gm. i pow. Giżycko

woj.

warmińsko-mazurskie

Zanieczyszczenie Jeziora Ełckiego substancjami ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez przedstawicieli Delegatury WIOŚ w Giżycku, rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do wycieku około 300 dm3 oleju opałowego, ze zbiornika instalacji grzewczej domu jednorodzinnego;
 • zanieczyszczenie przedostało się do jeziora poprzez kanalizację wód opadowych;
 • nastąpiło zanieczyszczenie Jeziora Ełckiego ropopochodnymi na powierzchni około 450 m2;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez JRG PSPoż. polegała na zatamowaniu i zneutralizowaniu wycieku. Zebrane zanieczyszczenia przewieziono w beczkach do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ełku, w celu ich zutylizowania na oczyszczalni ścieków.

 

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

180.

08.11.99

Gończyce

gm. Sobolew

pow.

Garwolin

woj. mazowieckie.

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ropopochodnymi wyciekłymi z przewożonych beczek .

Przeprowadzenie przez przedstawicieli Delegatury WIOŚ w Siedlcach z/s w Mińsku Mazowieckim, rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do wypadku drogowego samochodu TIR przewożącego około 16 Mg substancji ropopochodnych, w tym 100 sztuk beczek zawierających oleje przekładniowe;
 • część beczek uległa rozszczelnieniu. Na drogę i przyległy grunt wyciekło około 1 m3 ropopochodnych;
 • zanieczyszczeniu uległo około 100 m2 powierzchni, w tym około 50% była powierzchnią utwardzoną;
 • najbliższy ciek wodny znajduje się w odległości około 200 m od miejsca zdarzenia;
 • zanieczyszczenia nie przedostały się do wód powierzchniowych ;
 • sprawca zdarzenia: Konsorcjum Przemysłu Naftowego “PETROLEX” w Kwidzynie;
 • w czasie akcji ratowniczej około 50% wyciekłego oleju zebrali okoliczni rolnicy. Pozostałe zanieczyszczenia łącznie ze skażonym gruntem usunął sprawca zdarzenia i przetransportował w beczkach do firmy “PETROLEX”, pod nadzorem WIOŚ. Sprawca zdarzenia dokonał utylizacji zanieczyszczeń.

Inspektorzy WIOŚ przeprowadzili badania gruntu. Wyniki badań wykazały, że zanieczyszczenie gruntu ropopochodnymi było w granicach normy.

 

 

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

1

2

3

4

5

6

181.

16.11.99

Piła

gm. i pow. Piła

woj. wielkopolskie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez przedstawicieli Delegatury WIOŚ w Pile rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpił wyciek produktów ropopochodnych do rzeki Gwdy, za pośrednictwem kanalizacji wód opadowych, w rejonie ulicy 11 Listopada;
 • zanieczyszczenie w postaci filmu pojawiło się na długości około 1 km;
 • sprawca zdarzenia nie został ustalony;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. w Pile. Postawiono zaporę z balotów słomianych. Zebrane zanieczyszczenia zgromadzono w beczce. Zanieczyszczenie zostało zutylizowane. Dokonano przeglądu sieci kanalizacyjnej.

Inspektorzy WIOŚ prowadzili nadzór nad działaniami Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pile.

 

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

182.

20.11.99

Warszawa

woj. mazowieckie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi benzyną.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania zdarzenia z którego wynikało, że przy Stacji Paliw zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Przedpole:

 • nastąpiło pęknięcie podziemnego zbiornika zawierającego benzynę;
 • zbiornik został opróżniony i wyłączony z eksploatacji do chwili wykonania remontu;
 • wyciekło do gruntu około 300 dm3 benzyny bezołowiowej. Badania wykazały niewielkie zanieczyszczenie gruntu, dlatego nie zachodziła konieczność jego usuwania.;
 • sprawca zdarzenia: firma SPHW - Warszawa.

Przeprowadzenie kontroli sprawcy zdarzenia. Wydano zarządzenie pokontrolne z terminem realizacji do 31 grudnia 1999r.

Sprawca zdarzenia wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji zarządzenia.

W II kwartale 2000 roku WIOŚ przeprowadzi kontrolę Stacji Paliw przy ul. Przedpole.

 

183.

22.11.99

Gwoździany

Gm. Pawonków

pow. lubliniecki

woj. śląskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi substancjami ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez przedstawicieli Delegatury WIOŚ w Częstochowie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do wypadku drogowego cysterny przewożącej około 26 m3 oleju przepracowanego;
 • sprawca zdarzenia: Spółka Handlowo- Usługowa “TECHMET” w Częstochowie;
 • nastąpił wyciek paliwa poprzez włazy zbiornika naczepy;
 • zanieczyszczeniu uległo pobocze drogi i grunt na powierzchni około 25 m2;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. Z powierzchni zanieczyszczonej ziemi zebrano około 600dm3 oleju przy udziale sprawcy zdarzenia;
 • sprawca zdarzenia podstawił autocysternę, do której przepompowano olej z przewróconej autocysterny.

Przeprowadzenie analiz gruntu, które wykazały jego zanieczyszczenie

Wystąpienie do Starosty Miasta Lubliniec o zobowiązanie sprawcy zdarzenia do wykonania oceny stopnia zanieczyszczenia środowiska.

 

Zanieczyszczenie usunięto.

Starosta w Lublińcu wydał decyzję o wykonaniu oceny stopnia zanieczyszczenia w terminie do dnia 31 marca 2000 roku.

1

2

3

4

5

6

184.

23.11.99

Olsztyn

Gm. i pow. Olsztyn

Woj.

Warmińsko-mazurskie

Zanieczyszczenie rzeki Łyny na terenie śródmieścia Olsztyna.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Olsztynie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpił wyciek substancji ropopochodnych z kanalizacji wód opadowych ;
 • zanieczyszczenia przedostały się do rzeki Łyny i utworzyły smugę przerywanego filmu o szerokości: od 0,5 do 1 m i długości około 1,5 km;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na zastosowaniu sorbentu i zastawek w rejonie wylotu kanalizacji wód opadowych. Zanieczyszczenia zutylizowano na oczyszczalni ścieków;
 • sprawca zdarzenia nie został ustalony.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

185.

24.11.99

Studzianki

Gm. Tomaszów Maz.

Pow. tomaszowski

Woj. łódzkie

Wypadek drogowy autocysterny zawierającej olej napędowy.

Przeprowadzenie przez przedstawicieli WIOŚ w Łodzi rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • autocysterna zawierająca olej napędowy zjechała na pobocze i przewróciła się na bok;
 • nie nastąpiło rozszczelnienie autocysterny;
 • sprawca zdarzenia: Przedsiębiorstwo “PETRACO” w Warszawie;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez KM PSPoż. z Piotrkowa Trybunalskiego polegała na przepompowaniu zawartości cysterny i postawieniu pojazdu na koła.

 

Zagrożenie zlikwidowano.

186.

08.12.99

Nowy Sącz

woj. małopolskie

Zanieczyszczenie rzeki olejem przepracowanym.

Przeprowadzenie przez przedstawicieli Delegatury WIOŚ w Nowym Sączu, rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpił wyciek oleju przepracowanego do potoku Żeglarka łączącego się z rzeką Dunajec;
 • doszło do zanieczyszczenia rzeki Dunajec na odcinku około 3 km;
 • sprawca zanieczyszczenia jest nieznany;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na postawieniu zastawek na rzece i zebraniu około 200 dm3 zanieczyszczeń, które zutylizowano;
 • w rejonie zdarzenia nie występują ujęcia wód powierzchniowych

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

187.

09.12.99

Kaczyce

gm. Skoczów

pow. cieszyński

woj. śląskie

Zanieczyszczenie rzeki Olzy olejem transformatorowym.

Przeprowadzenie przez przedstawicieli Delegatury WIOŚ w Bielsku – Białej, rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • ze zbiornika nieczynnej stacji transformatorowej nastąpił niekontrolowany wyciek oleju transformatorowego. Część oleju, poprzez kanalizację deszczową przedostała się do zbiorników osadczych kanalizacji deszczowej Kopalni Węgla Kamiennego “MORCINEK”;
 • ze zbiorników olej odkrytym rowem przedostał się do rzeki Olzy na jej odcinku granicznym;
 • doszło do zanieczyszczenia rzeki Olzy, gleby w rowie odprowadzającym wody deszczowe do rzeki, urządzeń oczyszczających środowisko i rurociągów kanalizacji.

Przeprowadzenie kontroli interwencyjnej na miejscu zdarzenia.

Wydanie zarządzeń pokontrolnych, obejmujących 4 obowiązki, z których 3 zrealizowano. Termin realizacji czwartego mija w I kwartale 2000 roku.

 

Zanieczyszczenie usunięto.

1

2

3

4

5

6

188.

14.12.99

Kolincz

gm. Starogard Gdański

pow. starogardzki

woj. pomorskie

Wyciek gazu ziemnego na skutek uszkodzenia rurociągu.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • w czasie prac ziemnych prowadzonych za pomocą koparki nastąpiło uszkodzenie rurociągu gazu ziemnego o średnicy 125 mm;
 • nastąpił wyciek gazu , powodując zagrożenie wybuchowe;
 • PSPoż. ze Starogardu Gdańskiego zabezpieczyła miejsce zdarzenia i ustanowiła strefę zagrożenia 100 m;
 • Pogotowie Gazowe rejonu Starogard Gdański wyłączyło dopływ gazu i dokonało naprawy rurociągu;
 • akcję ratowniczą zakończono w dniu zdarzenia około godz. 22.30.

Zagrożenie usunięto.

189.

19.12.99

Poznań

woj. wielkopolskie

Zapalenie się gazu ziemnego na rurociągu przy ulicy Naramowickiej.

 

Przeprowadzenie przez przedstawicieli WIOŚ w Poznaniu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło rozszczelnienie średniociśnieniowego rurociągu gazu ziemnego o średnicy 90 mm;
 • zapalenie się wyciekłego gazu nastąpiło prawdopodobnie rozpaleniem ogniska nad rurociągiem;
 • pożar spowodował zagrożenie dla sąsiadującego z miejscem zdarzenia budynku mieszkalnego;
 • ewakuowano 200 osób z 6 budynków mieszkalnych;
 • pogotowie gazowe wyłączyło dopływ gazu do budynku po około 2 godzinach od momentu rozpoczęcia akcji gaszenia pożaru ze względu na trudności w znalezieniu zaworu odcinającego;
 • właściciel gazociągu: Wielkopolski Okręgowy Zakład Gazownictwa.

Zagrożenie usunięto.

190.

20.12.99

Świnoujście

gm. i pow.

Świnoujście

woj. zachodniopomorskie

Zanieczyszczenie ropopochodnymi wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Szczecinie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • w czasie przeładunku paliw z bunkierki na statek niemiecki “ MIMI SELMER” nastąpił wyciek oleju napędowego do wód przybrzeżnych;
 • przyczyną wycieku było urwanie przyłącza. Ilość wyciekłego oleju napędowego określono na około 1 Mg;
 • nastąpiło zanieczyszczenie wód powierzchniowych kanału portowego na powierzchni około 2 hektarów;
 • sprawca zdarzenia: statek niemiecki “ MIMI SELMER”;
 • zanieczyszczenia zostały usunięte przez Polskie Ratownictwo Okrętowe. Akcja ratownicza została zakończona w dniu 21 grudnia 1999r;
 • Urząd Morski w Szczecinie nałożył na sprawcę zdarzenia karę pieniężną.

Zanieczyszczenie usunięto.

191.

21.12.99

Jałowiec

gm. Ryjewo

pow.

Kwidzyń

woj. pomorskie

Wyciek oleju napędowego na torowisko w wyniku awarii lokomotywy pociągu pasażerskiego.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło uszkodzenie zbiornika z paliwem lokomotywy pociągu pasażerskiego relacji Toruń - Malbork, na skutek najechania lokomotywy na betonowy element ułożony na torach;
 • doszło do wycieku około 3 m3 oleju napędowego, co spowodowało zanieczyszczenie torowiska na długości około 2 km;
 • na miejsce zdarzenia przybyła JRG PSPoż. z Kwidzyna. Przeprowadzono pomiary stężenia węglowodorów w powietrzu . Ropopochodne wsiąkły w ziemię pod torowiskiem, nie było możliwości zebrania zanieczyszczeń.

Badania zanieczyszczonego gruntu zostaną przeprowadzone w 2000 roku. W rejonie zdarzenia brak cieków wodnych.

Usuwanie skutków zdarzenia będzie kontynuowane w 2000 r.

1

2

3

4

5

6

192.

21.12.99

Białystok

pow. Białystok

woj. podlaskie

Wypadek drogowy autocysterny zawierającej olej opałowy.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Białymstoku rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • samochód – cysterna zawierający ładunek 20 m3 oleju opałowego wpadł w poślizg i wywrócił się do rowu do góry kołami;
 • na skutek rozszczelnienia zaworów cysterny wyciekło około 30 dm3 oleju opałowego i około 20 dm3 oleju napędowego ze zbiornika paliwa;
 • zanieczyszczeniu uległo około 20 m2 zamarzniętego pobocza jezdni;
 • akcja ratownicza prowadzona przez PSPoż. polegała na przepompowaniu zawartości cysterny do innej podstawionej, a następnie postawieniu na koła wywróconego pojazdu i zebraniu zanieczyszczeń w ilości około 1,5 m3, które zostały umieszczone w pojemniku i poddane neutralizacji na terenie sprawcy zdarzenia pod nadzorem WIOŚ;
 • właściciel pojazdu: firma PPUH Spółka z o.o. w Białymstoku;
 • zdarzenie miało miejsce w odległości około 150 m od rzeki Białej.

 

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

193.

22.12.99

Gładyszów

gm. Uście Gorlickie

pow. gorlicki

woj. małopolskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez przedstawicieli Delegatury WIOŚ w Nowym Sączu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpił wyciek oleju napędowego ze zbiornika podziemnego do gruntu należącego do Straży granicznej;
 • zbiornik był skorodowany, olej przedostał się przez rozszczelnienie na spawie;
 • akcja likwidacji wycieku paliwa została podjęta przez specjalistyczną firmę “BAZPOL” z Jazowska k. Nowego Sącza;
 • do gruntu przedostało się około 700 dm3 oleju napędowego. Dotychczas nie prowadzono rekultywacji gruntu;
 • sprawca zdarzenia: Karpacki Oddział Straży Granicznej- Strażnica Gładyszów.

Wydano polecenie prowadzenia obserwacji cieków wodnych i studni dwa razy w ciągu doby - do odwołania.

 

Zanieczyszczenie usunięto. Starostwo Powiatowe w Gorlicach wszczęło postępowanie administracyjne przeciwko sprawcy zdarzenia.

194.

27.12.99

Wasilków

gm. Wasilków

pow. biostocki

woj. podlaskie

Wypadek drogowy samochodu ciężarowego.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Białymstoku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • samochód z naczepą spadł z mostu do rzeki na terenie zalewu na rzece Supraśl;
 • nastąpił wyciek oleju napędowego w ilości około 600 dm3 ;
 • zanieczyszczeniu uległy wody zalewu. Ropopochodne nie przedostały się do nurtu rzeki Supraśl ze względu na zalodzenie zalewu;
 • PSPoż nie przeprowadziła akcji usuwania ropopochodnych na miejscu zdarzenia ze względu na zalodzenie zalewu. Zapory postawiono około 50 m poniżej jazu, który znajduje się w odległości około 400 m od miejsca zdarzenia. Zapory usunięto ponieważ nie występowało gromadzenie się ropopochodnych;
 • sprawca zdarzenia: przewoźnik włoski.

Zanieczyszczenie uległo rozproszeniu.

1

2

3

4

5

6

195.

28.12.99

Gdańsk

woj. pomorskie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi .

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • stwierdzono zanieczyszczenie ropopochodnymi wód Martwej Wisły;
 • plama ropopochodnych miała długość około 1 km i szerokość około 1 m;
 • sprawca zdarzenia jest nieznany;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła Morska Straż Pożarniczo-Ratownicza, która zneutralizowała wyciekłe ropopochodne.

 

Zanieczyszczenie usunięto.

196.

28.12.99

Szczecin

woj. zachodniopomorskie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych Odry ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez przedstawicieli WIOŚ w Szczecinie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło zanieczyszczenie wód powierzchniowych rzeki Odry Wschodniej na powierzchni 3600 m2 ;
 • ilość wyciekłego oleju określono na około 300 dm3;
 • nie podjęto działań usuwania ropopochodnych z rzeki Odry ze względu na brak możliwości technicznych (zbyt cienka warstwa);
 • sprawca zdarzenia nie został ustalony.

 

Zanieczyszczenie uległo rozproszeniu.