Załącznik nr 1

REJESTR

nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w I kwartale 1999 r.

 

Lp.

Data

Miejsce

zdarzenia

Opis zdarzenia

Działania podjęte przez Inspekcję Ochrony Środowiska

 

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

04.01.99.

Rudna

gm. Rudna

pow. Lubin

woj. dolnośląskie

Wyciek lekkiego oleju opałowego z cysterny kolejowej na stacji PKP Rudna Gwizdanów.

Przeprowadzenie przez WIOŚ we Wrocławiu, Oddział Zamiejscowy w Legnicy rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało co następuje:

 • w cysternie przewożone było ok. 40 m3 oleju opałowego lekkiego;

 • wyciek następował z zaworu spustowego cysterny;

 • Państwowa Straż Pożarna uszczelniła zawór;

 • ilość oleju opałowego, która wyciekła do gruntu, określono na mniej niż 10 kg.

Zawór uszczelniono. Zagrożenie zlikwidowano.

2.

08.01.99.

Chybie

gm. Chybie

pow. Cieszyn

woj. śląskie

Pożar w Zakładzie Przetwórstwa Mięsa w pomieszczeniu, w którym znajdowały się beczki z olejem opałowym.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Katowicach oraz Oddział Zamiejscowy w Bielsku-Białej rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało co następuje:

 • na terenie zakładu wybuchł pożar, w wyniku którego nastąpiło uszkodzenie beczek z lekkim olejem opałowym. Ilość paliwa na terenie zakładu oszacowano na ok. 600 dm3;

 • akcję gaszenia pożaru prowadziła Ochotnicza Straż Pożarna z Chybia, włączyła się do niej Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSPoż. ze Skoczowa (KP PSPoż. w Cieszynie);

 • wody pogaśnicze wraz z paliwem przesiąknęły do gruntu i poprzez kanalizację deszczową oraz ok. 4 km odcinek systemu rowów melioracyjnych, dostały się do rowu opaskowego, zlokalizowanego przy Zbiorniku Goczałkowickim na rzece Wiśle. Z rowu opaskowego spłynęły do basenu przy przepompowni w Chybiu-Zarzecze;

 • właściciel zbiornika, którym jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, nie został powiadomiony o zanieczyszczeniu i dlatego nie zostały wyłączone pompy przekazujące wodę z basenu do Zbiornika Goczałkowickiego;

 • część zanieczyszczonych wód z basenu została przepompowana do Zbiornika Goczałkowickiego, powodując jego zanieczyszczenie na powierzchni ok. 100 m2;

 • zdarzenie nie stanowiło zagrożenia dla ujęć powierzchniowych wody;

 • akcja usuwania paliwa z wód powierzchniowych była prowadzona przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą PSPoż. ze Skoczowa (postawienie zapór w basenie i Zbiorniku Goczałkowickim - 2 szt., połączone ze zbieraniem zanieczyszczenia).

Prowadzenie rozpoznania skutków zdarzenia, połączone z poborem prób zanieczyszczonego gruntu i wody ze Zbiornika Goczałkowickiego.

Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków zdarzenia.

Pobrane próby wykazały zawartość ekstraktu eterowego dopuszczalną dla wód II klasy czystości.

Zanieczyszczony grunt zebrano i przekazano do utylizacji w Rafinerii Nafty w Czechowicach-Dziedzicach.

Zagrożenie usunięto.

 

1

2

3

4

5

6

3.

13.01.99.

Poznań

pow. grodzki Poznań

woj. wielkopolskie

Wyciek skroplonej mieszaniny gazów propan-butan na stacji Auto-Gaz, zlokalizowanej przy ul. Wołczyńskiej.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Poznaniu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało co następuje:

 • stacja Auto-Gaz zlokalizowana jest przy ulicy z dala od zabudowy mieszkaniowej;

 • przyczyną wycieku była nieszczelność zaworu zbiornika o pojemności 6 m3, służącego do magazynowania skroplonej mieszaniny propan-butan;

 • ze zbiornika wyciekło ok. 2 m3 gazu, który mógł spowodować pożar lub wybuch;

 • policja zamknęła dojazd do ul. Wołczyńskiej;

 • akcję usuwania awarii przeprowadziła JRG z Komendy Miejskiej PSPoż. W czasie akcji uszczelniania zbiornika postawiono kurtyny wodne i dokonywano pomiarów stężenia gazów w powietrzu. Nie stwierdzono przekroczenia dolnej granicy wybuchowości dla mieszaniny gazów propan-butan;

 • akcję uszczelniania zbiornika zakończono wieczorem w dniu awarii.

Awarię usunięto, zagrożenie zlikwidowano.

4.

17.01.99.

Szczecin

pow. grodzki Szczecin

woj. zachodniopomorskie

Doszło do wycieku kwasu azotowego na posadzkę magazynu pracowni grawerskiej.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Szczecinie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało co następuje:

 • czasie prac porządkowych w magazynie pracowni grawerskiej, nastąpił wyciek na posadzkę około 40 dm3 kwasu azotowego o stężeniu około 70%;

 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. w Szczecinie. Wyciek zneutralizowano wodą i węglanem sodowym, a odpady powstałe w wyniku neutralizacji zebrano do pojemnika;
 • sprawca zdarzenia (właściciel pracowni grawerskiej) przewiózł zebrane zanieczyszczenia na składowisko odpadów pod nadzorem inspektorów WIOŚ.

Przeprowadzenie pomiarów stężenia zanieczyszczenia w powietrzu.

Kwas został zneutralizowany.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

5.

19.01.99.

Gdańsk-Zaspa

pow. grodzki Gdańsk

woj. pomorskie

Awaria rurociągu z gazem ziemnym przy ulicy Burzyńskiego

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało co następuje:

 • w wyniku rozszczelnienia na złączu rurociągu gazowego o śr. 200 mm nastąpił wyciek gazu zawierającego głównie metan, który trwał około 1,5 godziny;
 • akcję ratowniczą prowadziły:

- służby Pogotowia Gazowego Pomorskiego Okręgowego Zakładu Gazowniczego w Gdańsku;

- JRG PSPoż. w Gdańsku;

- Policja;

 • przeprowadzone pomiary w rejonie rozszczelnienia wykazały chwilowo przekroczenie górnej granicy wybuchowości, a w odległości kilkudziesięciu metrów przekroczenie dolnej granicy wybuchowości gazu;
 • akcja ratownicza trwała do godziny 4.00 w dniu 19 stycznia. Po odcięciu gazu uszkodzone złącze wycięto i przekazano do badań do Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie w celu ustalenia przyczyny rozszczelnienia;
 • na czas zagrożenia ewakuowano około 600 mieszkańców okolicznych domów;

Sprawca zdarzenia: Pomorski Okręgowy Zakład Gazownictwa w Gdańsku.

Zagrożenie zlikwidowano.

6.

27.01.99.

Dąbrowa Górn.

pow. grodzki Dąbrowa Górnicza

woj. śląskie

Nastąpił wyciek czterohydrotiofenu w wyniku awarii instalacji nawaniania gazu ziemnego.

Przeprowadzenie przez WIOS w Katowicach rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało że:

 • nastąpiła awaria instalacji konfekcjonowania nawaniacza gazu ziemnego tetrahydrotiofenu (nr ONZ 2412, 3 kl. mat. niebezp.);
 • w wyniku rozszczelnienia połączenia kołnierzowego na przewodzie ciekłego tetrahydrotiofenu (THT), nastąpił jego wyciek;
 • właściciel instalacji: “ PEROX-Ząbkowice” Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej;
 • wyciek zneutralizowała PSPoż. w Dąbrowie Górniczej.;
 • w czasie oględzin stwierdzono brak niezbędnego zabezpieczenia pożarowego na wypadek wystąpienia nieszczelności instalacji. Powyższe zabezpieczenie wchodziło w zakres projektu budowlanego i nie zostało dotychczas wybudowane;
 • przeprowadzone pomiary wykazały znaczne stężenie THT w powietrzu. Brak ustaleń prawnych w zakresie dopuszczalnego stężenia THT w powietrzu.

Wystąpienie do Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza o informację, czy przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę została wykonana i uzgodniona z Wojewodą i Państwowym Terenowym Inspektorem Sanitarnym ocena oddziaływania inwestycji na środowisko.

Wystąpienie do Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi o ocenę zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi w związku ze zdarzeniem.

Sprawca zdarzenia usunął zanieczyszczony grunt z otoczenia zbiornika.

Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej prowadzi śledztwo w sprawie.

 

1

2

3

4

5

6

7.

28.01.99.

Rudka

gm. Ruda Huta

pow. Chełm

woj. lubelskie

Na powierzchni rzeki Uherka stwierdzono obecność substancji ropopochodnych.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Lublinie, Oddział Zamiejscowy w Chełmie wizji lokalnej na miejscu zdarzenia, z której wynikało co następuje:

 • rzeka Uherka zanieczyszczona była substancjami ropopochodnymi na odcinku od ujścia do niej rowu “Słyszówka” w miejscowości Stańków do miejsca odległego o około 3 km od ujścia rzeki Uherka do Bugu;
 • rów “Słyszówka” od ujścia do rzeki Uherka do Cementowni “Chełm” S.A. był zanieczyszczony substancją ropopochodną;
 • akcję usuwania ropopochodnych przeprowadziła PSPoż. Postawiono zaporę na rowie.

Wykonanie kontroli na terenie zakładu przy współudziale przedstawicieli PSPoż.

Wydano zarządzenia pokontrolne zobowiązujące zakład do:

 • zlokalizowania źródła zanieczyszczenia ścieków substancjami ropopochodnymi ;
 • wstrzymania odpływu ścieków do rowu.

Zarządzenia zrealizowano.

8.

02.02.99.

Tarnów

pow. grodzki Tarnów

woj. małopolskie

Nastąpił wyciek ropopochodnych w wyniku rozszczelnienia autocysterny z paliwem.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Krakowie, Delegatura w Tarnowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że:

 • nastąpił wypadek drogowy autocysterny, zawierającej około 24 m3 oleju napędowego;
 • doszło do rozszczelnienia cysterny i wycieku około 11 m3 oleju napędowego;
 • zanieczyszczeniu uległo około 500 m obwodnicy miasta Tarnowa razem z poboczem drogi i rowem odwadniającym nie zawierającym wody;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. w Tarnowie i JRG Z.A. w Tarnowie. Przepompowano pozostałe około 13 m3 oleju napędowego do podstawionej autocysterny. Zabezpieczono studzienki i przepusty kanalizacyjne. Zastosowano zaporę przeciwrozlewową na rowie odwadniającym. JRCh z Z.A. Tarnów przewiozła do zakładu powstałe zanieczyszczenia stałe w celu zutylizowania. Akcja ratownicza została zakończona w dniu 3 lutego około godz. 18.00.
 • właściciel autocysterny “CPN-Kraków”.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

9.

02.02.99.

Olszowa

gm. i pow. Kępno

woj. wielkopolskie

Na skutek wypadku drogowego autocysterny zawierającej koncentrat do produkcji środków myjących, doszło do wycieku preparatu.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało co następuje:

 • wypadkowi drogowemu uległ ciągnik siodłowy z cysterną zawierającą 24 Mg koncentratu do produkcji środka do mycia naczyń o nazwie handlowej “Sulforokanol” (środek powierzchniowo czynny);
 • doszło do wycieku około 30 dm3 koncentratu poprzez klapy kontrolne cysterny;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. w Kaliszu. Zawartość autocysterny przepompowano do innej sprawnej autocysterny.

Wyciek zneutralizowano. Zagrożenie zlikwidowano.

 

 

 

1

2

3

4

5

6

10.

02.02.99.

Stalowa Wola

gm. Stalowa Wola

woj. podkarpackie

Doszło do wycieku amoniaku w wyniku rozszczelnienia zbiornika.

Przeprowadzenie przez WIOS w Rzeszowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że:

 • zdarzenie miało miejsce na terenie Huty “Stalowa Wola” w Stalowej Woli;
 • w wyniku pęknięcia zaworu na zbiorniku amoniakalnym doszło do wycieku niewielkiej ilości amoniaku;
 • zbiornik zawierał około 25 m3 amoniaku (nr ONZ 1005, kl. 2 mat. nieb.);
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez JRG PSPoż. w Stalowej Woli polegała na:

 • założeniu opaski uszczelniającej na zawór;
 • wyznaczeniu strefy ochronnej o promieniu 25 m;
 • przygotowaniu urządzeń do postawienia kurtyny wodnej;

- przepompowaniu amoniaku do dwóch rezerwowych sprawnych zbiorników.

Nie zachodziła potrzeba ewakuowania ludzi.

Zagrożenie zlikwidowano.

11.

03.02.99.

Narkowy

gm. Subkowy

woj. pomorskie

Doszło do wypadku drogowego z udziałem autocysterny zawierającej dwuizocyjanian toluenu.

WIOS w Gdańsku przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało że:

 • autocysterna zawierająca około 22 m3 dwuizocyjanianu toluenu (nr ONZ 2078, kl. 6.1 mat. Niebezp.) zjechała z drogi i wpadła do rowu;
 • nie doszło do rozszczelnienia cysterny;
 • akcja ratownicza, która została przeprowadzona przez PSPoż. z Gdańska i z Tczewa polegała na zabezpieczeniu cysterny przed przewróceniem i postawieniu na kołach, na jezdni.

Zagrożenie zlikwidowano.

12.

04.02.99.

Żory

gmina i powiat Żory

woj. śląskie

 

 

Nastąpił wyciek oleju transformatorowego ze składowanego na terenie Zakładu Techniki Komunalnej złomowanego transformatora.

WIOŚ w Katowicach przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało że:

 • transformator (typ TON 63230/70, rok produkcji 1970) jest składowany na terenie Zakładu Techniki Komunalnej od roku 1997;
 • składowanie odbywało się na otwartym, ale utwardzonym terenie;
 • wyciekły olej spłynął z terenu do studzienki kanalizacji deszczowej;
 • pomimo istniejących zabezpieczeń w systemie kanalizacji deszczowej olej przedostał się do rowu melioracyjnego;
 • nie jest możliwe określenie ilości oleju jaka znajdowała się w transformatorze;
 • poprzez kanalizację olej do rowu melioracyjnego, przepływającego przez teren, na którym zlokalizowane są stawy rybne;
 • przed napływem zanieczyszczeń stawy zostały odcięte od zasilania z rowu melioracyjnego;
 • Zakład Techniki Komunalnej w Żorach podjął działania mające na celu ograniczenie spływu oleju do kanalizacji (usypano wał ziemny, zastosowano sorbent). Zanieczyszczony grunt i sorbent są składowane na terenie zakładu;
 • PSPoż postawiła w 7 miejscach zastawki ze słomy i rękawy sorpcyjne na rowie melioracyjnym.

Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków wycieku oleju z transformatora.

W dniu 4 marca 1999r wydano zarządzenia pokontrolne dotyczące usunięcia odpadów, z terminem realizacji w kwietniu 1999 r.

 

 

1

2

3

4

5

6

13.

10.02.99.

Kalisz

powiat miejski

Kalisz

woj. wielkopolskie

Autocysterna przewożąca fenol uległa wywróceniu, związanym z wyciekiem fenolu przez włazy cysterny.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało że:

 • autocysterna przewożąca fenol ( nr ONZ i ADR 2312, klasa 6.1. materiałów niebezpiecznych- materiały trujące, materiał o symbolu T – toksyczny wg. klasyfikacji Unii Europejskiej) zjechała z drogi i wywróciła się;
 • nie doszło do rozszczelnienia płaszcza cysterny, niewielki wyciek fenolu (rzędu kilku dm3) nastąpił jedynie przez włazy cysterny;
 • ze względu na panujące warunki atmosferyczne (temperatura otoczenia i gruntu poniżej 00C ) wyciekający fenol zestalał się na powierzchni gruntu (w rejonie pasa drogowego);
 • akcja ratownicza prowadzona przez PSPoż. polegała na dokręceniu śrub włazów i zbieraniu wyciekłego fenolu. Zbieranie zanieczyszczenia ukończono w dniu 11 lutego w godzinach porannych;
 • od godz.18.00 w dniu 10 lutego akcja ratownicza była prowadzona przez służbę ratownictwa chemicznego Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych “PETROCHEMIA” S.A. w Płocku (m. innymi producent fenolu). Akcja ratownicza polegała na przepompowaniu zawartości przewróconej autocysterny do podstawionej sprawnej cysterny.

Pobranie próby zanieczyszczonego gruntu.

Zanieczyszczenie usunięto, a zagrożenie zlikwidowano. Badania nie wykazały zanieczyszczenia gruntu.

14.

10.02.99.

Hel

pow. Puck

woj. pomorskie

Nastąpił wyciek amoniaku w wyniku rozszczelnienia instalacji chłodniczej.

WIOŚ w Gdańsku przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało że:

 • w wyniku awarii szafy chłodniczej nastąpiło rozszczelnienie instalacji amoniakalnej;
 • doszło do wycieku około 30 kg amoniaku ( nr ONZ 1005, KL. 6.1 mat. niebezp.);
 • właściciel instalacji: Gdańska Korporacja Handlowa, Hel ul. Kuracyjna 1;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. przy udziale sprawcy zdarzenia;

Po zabezpieczeniu terenu i wyłączeniu instalacji przeprowadzono jej naprawę. Zapach amoniaku był wyczuwalny poza budynkiem.

Zagrożenie usunięto.

 

 

1

2

3

4

5

6

15.

13.02.99.

Bielsko-Biała

pow. grodzki Bielsko-Biała

woj. śląskie

W dzielnicy Komorowice Krakowskie nastąpiło śnięcie ryb w stawach hodowlanych.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Katowicach, Delegatura w Bielsku-Białej rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że:

 • stwierdzono wystąpienie śniętych ryb (karp-kroczek w zimochowie) w ilości około 100 sztuk w stawach hodowlanych zasilanych z potoku Kromparek;
 • przyczyną śnięcia ryb były substancje ropopochodne, które spłynęły kanalizacją wód opadowych z terenu stacji paliw “Na Skarpie” przy ul. Czerwonej 112 do potoku b/n, który jest dopływem potoku Kromparek;
 • kontrola interwencyjna przeprowadzona na stacji paliw wykazała obecność ropopochodnych w studzienkach rewizyjnych kanalizacji deszczowej. Obecność ropopochodnych stwierdzono również na brzegach potoku i w zakrytej części (około 1 km) kanalizacji wód opadowych. Ślady ropopochodnych wystąpiły przy drewnianym progu w otoczeniu stawów rybnych;
 • akcję ratowniczą przeprowadził oddział ratownictwa chemiczno–ekologicznego KM PSPoż. w Bielsku –Białej. Zastosowano zapory ze słomy na wylocie zakrytego kanału wód opadowych. Zebrane zanieczyszczenia zostały przewiezione do rafinerii w celu utylizacji.

Pobranie próby śniętych ryb do badania. Akcja usuwania ropopochodnych jest prowadzona. Zdarzenie zgłoszono organom ścigania.

Badania ryb wykazały, że śnięcie nastąpiło z powodu zanieczyszczenia wód ropopochodnymi.

W dniu 31 marca 1999 r. Prokuratura Rejonowa wszczęła śledztwo w sprawie zdarzenia.

16.

14.02.99.

Lublin

woj. lubelskie

Nastąpiło zanieczyszczenie wód rzeki Bystrzycy substancjami ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Lublinie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że:

 • na rzece Bystrzycy w rejonie ul. Al. Tysiąclecia wystąpiło zanieczyszczenie powierzchni rzeki substancjami ropopochodnymi ;
 • wielkość powierzchni zanieczyszczonej rzeki określono na około 40 m2 ;
 • zanieczyszczenia w postaci filmu usytuowały się w strefie brzegowej. Nurt rzeki był wolny od zanieczyszczeń;
 • w czasie obserwacji rzeki ustalono, że źródłem zanieczyszczeń był wypływ ropopochodnych zmieszanych z wodami opadowymi z kanału wód opadowych. Ilość wyciekłych ropopochodnych określono na około 20 dm3;
 • na obszarze zlewni rzeki w rejonie Lublina (około 13 km) występuje 6 potencjalnych sprawców NZŚ oraz 90 kolektorów wód opadowych;
 • JRG PSPoż. przybyła na miejsce zdarzenia, dokonała oględzin. Nie prowadzono akcji ratowniczej;
 • ustalono, że MPWi K w Lublinie podejmie działania zmierzające do ustalenia sprawcy zanieczyszczenia poprzez wykonanie na zlecenie Urzędu Miasta w Lublinie przeglądu sieci kanalizacji opadowej w tym rejonie i zlokalizowanie kierunków spływu zanieczyszczeń.

WIOŚ w Lublinie wystąpił do Prezydenta Miasta Lublina z wnioskiem o spowodowanie uregulowania spraw własnościowych sieci kanalizacji opadowej na terenie miasta Lublina.

 

1

2

3

4

5

6

17.

17.02.99.

Łódź

pow. grodzki Łódź

woj. łódzkie

Nastąpił wypadek drogowy z udziałem samochodu przewożącego butle z gazem propan –butan.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Łodzi rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że:

 • uległa wywróceniu przyczepa samochodu przewożącego butle zawierające gaz propan –butan;
 • na przyczepie znajdowało się 497 butli o pojemności 11kg każda;
 • część butli spadła z przyczepy i rozsypała się na skrzyżowaniu, 30 butli uległo odkształceniu;
 • pobierane próby nie wykazały ulatniania się gazu;
 • w akcji ratowniczej brała udział PSPoż. Uszkodzone butle zostały przewiezione na teren poligonu wojskowego “BRUS” w Łodzi, pozostałe butle odwieziono do dystrybutorów.

Zagrożenie zlikwidowano.

18.

22.02.99.

Smolęcin

gm. i powiat Gryfice

woj. zachodniopomorskie

Zanieczyszczenie wód rzeki Regi olejem maszynowym

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Szczecinie rozpoznania zdarzenia z którego wynikało że:

 • w czasie gaszenia pożaru stojana generatora w elektrowni wodnej doszło do wycieku przepracowanego oleju maszynowego zgromadzonego w beczce, którego określono na około 40 dm3, do rzeki Regi;
 • właściciel elektrowni wodnej: Adam Marczyk – Smolęcin;
 • zanieczyszczeniu uległy wody rzeki Regi na odcinku długości około 950 m. W rejonie zanieczyszczenia nie ma ujęć wodnych ani zbiorników wodnych;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. z Gryfic, przy udziale sprawcy zdarzenia i starosty powiatu w Gryficach. Pożar ugaszono, postawiono zaporę przeciwolejową na rzece;
 • akcja usuwania skutków pod nadzorem WIOŚ została zakończona w dniu 23 lutego 1999 r.;
 • zebrane zanieczyszczenia przewieziono do Stacji “ CPN” w Gryficach.

Zagrożenie zlikwidowano.

19.

23.02.99.

Kożuszki-Parcele

gmina i powiat

Sochaczew

woj. mazowieckie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych w wyniku wycieku nieoczyszczonych ścieków.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie, Delegatura w Płocku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że:

 • w wyniku otwarcia zasuwy przez nieznanego sprawcę na odpływie ścieków z osadników wtórnych, nastąpił wyciek około 150 m3 ścieków zawierających osad czynny, do rzeki Utraty;
 • sprawca zdarzenia: firma MASTER FOODS POLAND w miejscowości Kożuszki- Parcele;
 • w czasie kontroli interwencyjnej stwierdzono, że wyciek nieoczyszczonych ścieków miał charakter incydentalny;
 • szybki nurt rzeki spowodował szybki odpływ ścieków i osadu.
 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

20.

24.02.99.

Nierada

gmina i powiat

Częstochowa

woj. śląskie

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi w wyniku wycieku ropopochodnych

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Katowicach, Delegatura w Częstochowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że:

 • doszło do wypadku drogowego autocysterny marki SCANIA, zawierającej około 24 m3 benzyny i 6 m3 oleju napędowego;
 • właściciel pojazdu: firma “ TECHMET” Częstochowa- Bór;
 • ilość wyciekłego paliwa określono na około 100 dm3 ;
 • zanieczyszczeniu uległo kilka metrów kwadratowych gruntu w odległości około 300 m od najbliższego cieku wodnego Sobuczynka;
 • akcja ratownicza została przeprowadzona przez PSPoż. przy udziale właściciela firmy. Paliwo przepompowano do cysterny zastępczej i usunięto zanieczyszczony grunt.

Zobowiązanie firmy “TECHMET” do przedstawienia dokumentów potwierdzających wykonanie utylizacji zanieczyszczonego gruntu i wykonanie analiz sprawdzających.

Analizy gruntu wykazały obecność ropopochodnych. W dalszym ciągu trwa usuwanie zanieczyszczonego gruntu.

21.

26.02.99.

Wiskitki

gm. Wiskitki

pow. Żyrardów

woj. mazowieckie

Wywróceniu uległ zestaw drogowy (ciągnik + naczepa-cysterna) , przewożący olej opałowy.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało że:

 • zbiornik autocysterny zawierał około 30 m3 oleju opałowego;
 • samochód na zakręcie zjechał z drogi, a następnie przewracając się uderzył w dom znajdujący się przy drodze;
 • prawdopodobną przyczyną wypadku było zaśnięcie kierowcy;
 • spowodowało to wyciek około 11 m3 (ok. 10 Mg) oleju opałowego poprzez włazy zbiornika;

 • wyciekający olej zanieczyścił grunt w miejscu zdarzenia, a także wody opadowe odprowadzane do rowów melioracyjnych;
 • działania ratownicze podjęła PSPoż. Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone. Z przewróconego zestawu przepompowano resztę paliwa do podstawionej sprawnej autocysterny. Przewrócony zestaw postawiono na koła Wylot z kanału deszczowego zabezpieczono zaporą z belek ze słomy.

Wybrano zanieczyszczony grunt i nawieziono czysty.

Zanieczyszczony grunt i zużyte maty słomiane zutylizowała firma “ Keramzyt” na koszt sprawcy zdarzenia.

 

 

1

2

3

4

5

6

22.

27.02.99.

Kościuszkowo

gm. Nowe Skalmierzyce

pow. ostrowski

woj. wielkopolskie

Na terenie Zamrażalni Owoców i Warzyw doszło do emisji amoniaku.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że:

 • przyczyną emisji amoniaku było rozszczelnienie instalacji chłodniczej;
 • rozszczelnienie instalacji (uszkodzenie rury technologicznej z ciekłym amoniakiem) spowodowane było eksplozją ładunku wybuchowego, założonego pod zbiornikiem z amoniakiem;
 • nastąpił wyciek amoniaku, który spowodował zamrożenie znajdującego się obok, zaworu odcinającego;
 • wybuch nie spowodował uszkodzenia zbiornika z amoniakiem, w którym znajdowało się około 2m3 skroplonego amoniaku;
 • do akcji przystąpili natychmiast pracownicy chłodni, podejmując próbę zamknięcia zaworu odcinającego i przepompowania amoniaku do systemu technologicznego tunelu chłodzącego;
 • właściciel zamrażalni wezwał telefonicznie PSPoż. Policję i pogotowie ratunkowe, a także powiadomił mieszkańców domów znajdujących się w odległości około 1km od zakładu, o zdarzeniu i możliwej ewakuacji;
 • jednostki PSPoż. (w tym jednostka ratownictwa chemicznego) postawiły kurtyny wodne, co umożliwiło służbom zakładowym zamknięcie zaworu odcinającego;
 • ilość wyciekłego amoniaku określono na około 150 dm3 .

Zagrożenie zlikwidowano.

O zdarzeniu powiadomiono organy ścigania. Prokuratura prowadzi śledztwo.

23.

01.03.99.

Marynin

gm. Siedliszcze

pow. Chełm

woj. lubelskie

Autocysterna przewożąca skroploną mieszaninę gazów propan-butan uderzyła w przydrożne drzewo. Nastąpiło uszkodzenie zaworu bezpieczeństwa cysterny.

WIOŚ w Lublinie, Delegatura WIOS w Chełmie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia z którego wynikało że:

 • samochód należał do firmy “ Krudgaz” S-ka z o.o. w Chełmie;
 • przyczyną wypadku było niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • autocysterna przewoziła około 2 Mg skroplonej mieszaniny gazów;
 • w wyniku uderzenia samochodu w drzewo doszło do uszkodzenia zaworu i emisji propanu i butanu do powietrza;
 • PSPoż zabezpieczyła miejsce zdarzenia, a następnie uszczelniła zawór;
 • samochód postawiono na koła i odholowano do bazy “Krudgaz”-u w Chełmie. W czasie przeholowania był ubezpieczany przez samochody pożarnicze.

Zagrożenie usunięto.

24.

03.03.99.

Warszawa-Praga

gm. Warszawa- Centrum

woj. mazowieckie

Na ul. Kijowskiej przy przystanku autobusowym wykopano skorodowany pojemnik z rtęcią.

WIOŚ w Warszawie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia z którego wynikało że:

 • pojemnik zawierający rtęć wykopano podczas prac ziemnych;
 • nie stwierdzono wycieku rtęci, ale pojemnik był silnie skorodowany;
 • wydobyty pojemnik zawierał około 1,5 dm3 rtęci;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż JRG-5. Pojemnik pod nadzorem WIOŚ przewieziono do firmy specjalistycznej AWAT w celu utylizacji.

Zagrożenie usunięto.

 

1

2

3

4

5

6

25.

04.03.99.

Turza Mała

gm. Lipowiec Kościelny

pow. Mława

woj. mazowieckie.

Wypadek drogowy autocysterny zawierającej olej opałowy.

WIOŚ w Warszawie, Delegatura WIOŚ w Ciechanowie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia z którego wynikało że:

 • na zakręcie drogi autocysterna spadła z przyczepy do przydrożnego rowu i uległa rozszczelnieniu;
 • przyczyną wypadku było nieprawidłowe zabezpieczenie ładunku:
 • autocysterna zawierała około 10 m3 oleju ;
 • doszło do wycieku około 30 dm3 oleju do przydrożnego rowu;
 • akcję ratowniczą pod nadzorem inspektorów Delegatury WIOŚ w Ciechanowie przeprowadziła Powiatowa Straż Pożarna w Mławie.

Zanieczyszczenie usunięto.

26.

04.03.99.

Zaręba

gm. Siekierczyn

pow. Lubań

woj. dolnośląskie

Nastąpiło zanieczyszczenie wód powierzchniowych produktami ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że:

 • doszło do wycieku paliw z terenu bazy paliw do kanalizacji deszczowej uchodzącej do rowu przydrożnego i dalej systemem odwodnienia torów kolejowych na stawy rybne prywatnych użytkowników;
 • ilość wyciekłego oleju określono na około 150 dm3 ;
 • sprawca zdarzenia: Baza Paliw w Zarębie, Spółka z o.o. firmy “DANSZTOF” jest w trakcie budowy. Stwierdzono, że na terenie budowy magazynuje się i prowadzi dystrybucję paliw płynnych bez wymaganego zezwolenia;
 • zanieczyszczeniu uległo około 1 km wód powierzchniowych;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. z Lubania przy dużym zaangażowaniu sprawcy zdarzenia..

Przeprowadzenie kontroli interwencyjnej u sprawcy zdarzenia oraz badanie wód i ścieków. Wydanie decyzji nakazującej sprawcy zamknięcie działalności gospodarczej.

Wyciek zlikwidowano, prowadzone są działania mające na celu doprowadzenie środowiska do stanu właściwego.

Decyzja została zrealizowana.

27.

06.03.99.

Skrzyszów

gm. Skrzyszów

pow. Tarnów

woj. małopolskie

Doszło do zanieczyszczenia powierzchni ziemi rtęcią .

WIOŚ w Krakowie, Delegatura w Tarnowie przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało że:

 • w wyniku rozlania rtęci doszło do zanieczyszczenia niewielkiej powierzchni na utwardzonym parkingu;
 • ilość wyciekłej rtęci określono na około 50 ml;
 • sprawca zdarzenia pozostał nieznany;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. Miejsce zdarzenia zabezpieczono, rozlaną rtęć zebrano przy pomocy aparatu VAP TURBO i przekazano Jednostce Ratownictwa Chemicznego w Zakładach Azotowych w Tarnowie do utylizacji;
 

 

 

1

2

3

4

5

6

28.

10.03.99.

Jastrowie

gm. Jastrowie

pow. Złotów

woj. wielkopolskie

Doszło do wypadku kolejowego z udziałem cystern zawierających benzynę i eter.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Poznaniu, Delegatura w Pile rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że:

 • ze składu pociągu towarowego relacji Piła –Szczecinek wypadły z torów 2 cysterny zawierające benzynę oraz 1 cysterna zawierająca eter;
 • przyczyną zdarzenia był zły stan techniczny torowiska, co spowodowało uszkodzenie wózków jezdnych;
 • nie stwierdzono wycieku przewożonych substancji;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. razem z Zakładową Służbą Ratowniczą CPN. Po zabezpieczeniu zawartość cystern przepompowano do innych podstawionych cystern i przetoczono do odbiorcy – firmy “ Naftobaza”. Akcja została zakończona w dniu 11 marca 1999r.
 

29.

10.03.99.

Blichowo

gm. Bulkowo

pow. Płock

woj. mazowieckie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ściekami zawierającymi ropopochodne.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie, Delegatura w Płocku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało ze:

 • na terenie Zakładu Usług Ekologicznych i Transportowych “ALGADER” w Blichowie stwierdzono spływ powierzchniowy ścieków deszczowych z terenu zakładu i ich odpływ pod ogrodzeniem do rzeki Mołtawy;
 • na powierzchni ścieków występował film olejowy;
 • na miejsce zdarzenia przybyła jednostka PSPoż. oraz przedstawiciel SANEPID-u.

Pobranie prób ścieków i gruntu do analizy.

Wypływ zlikwidowano.

30.

11.03.99.

Tomaszów Maz.

gm. Tomaszów Mazowiecki

pow. Tomaszów Mazowiecki

woj. łódzkie

Nastąpił wyciek oleju napędowego w wyniku wykolejenia cystern .

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Łodzi rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że:

 • około 100 m przed wjazdem do stacji kolejowej nastąpiło wykolejenie i wywrócenie 9 cystern kolejowych pociągu towarowego relacji Łódź – Olechów –Kraków;
 • skład pociągu zawierał 26 wagonów –cystern zawierających po 60 Mg oleju napędowego każda;
 • 2 cysterny uległy rozerwaniu i cała ich zawartość wyciekła na torowisko, a z 1 cysterny wyciekło ok. 50 % jej zawartości;
 • ilość wyciekłego oleju napędowego określa się na około 150 Mg;
 • akcja ratownicza była prowadzona przez PSPoż. Z uszkodzonych cystern przepompowano olej do 5 autocystern i 8 cystern kolejowych podstawionych przez PKP. Postawiono zapory sorpcyjne w celu zapobieżenia przedostania się oleju napędowego do rzeki Czarnej odległej około 50 m od miejsca zdarzenia.

Wystąpienie do starosty w Tomaszowie o wydanie decyzji nakazującej usunięcie skutków zdarzenia.

Zakład Infrastruktury Technicznej zawarł umowę z firmą SEGI z Warszawy na wykonanie bieżącego zabezpieczenia rzeki Czarnej, rozpoznanie sozologiczne terenu, a następnie sporządzenie projektu dalszych działań łącznie z projektem rekultywacji terenu.

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

31.

11.03.99.

Kutno

gm. Kutno

pow. kutnowski

woj. łódzkie

Nastąpiło zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Łodzi, Delegatura w Skierniewicach rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało że:

 • nastąpił wyciek substancji ropopochodnych z kolektora ściekowego należącego do firmy KZO DROB w Kutnie przy ul. Mickiewicza 70;
 • zanieczyszczeniu uległy wody rzeki Ochnia, głównie w rejonie wylotu kolektora. Poniżej wylotu kolektora stwierdzono obecność ropopochodnych na rzece w postaci śladów przy brzegach występujących na długości kilkuset metrów;
 • JRG PSPoż. z Kutna zlikwidowała wyciek. Stwierdzono, że nie zachodzi potrzeba użycia zapór przeciwrozlewowych.
 

32.

12.03.99.

Szprotawa

gm. Szprotawa

pow. żagański

woj. lubuskie

Nastąpił wyciek ropopochodnych w czasie transportu drogowego i zanieczyszczenie powierzchni jezdni.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Zielonej Górze rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało że:

 • na skutek pęknięcia spawu zaworu spustowego autocysterny przewożącej paliwo doszło do wycieku oleju napędowego;
 • ilość wyciekłego paliwa określono na około 150 dm3 ;
 • zanieczyszczeniu uległo około 80 m drogi nr 297 relacji Zielona Góra –Szprotawa;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. Miejsce zdarzenia zabezpieczono. Nie doszło do zanieczyszczenia pobocza drogi i przyległego rowu melioracyjnego. Paliwo z uszkodzonego zbiornika przepompowano do sprawnej autocysterny podstawionej przez PSPoż. Powierzchnię jezdni oczyszczono przy pomocy sorbentów.

Zanieczyszczenie usunięto.

33.

14.03.99.

Łazy

gm. Łazy

pow. zawierciański

woj. śląskie

Nastąpił wyciek ropopochodnych z cysterny kolejowej w wyniku jej rozszczelnienia.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Katowicach rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało że:

 • na stacji kolejowej nastąpiło rozszczelnienie trójnika głównego zaworu spustowego cysterny zawierającej około 70 m3 etyliny 95;
 • doszło do wycieku około 30 dm3 etyliny i zanieczyszczeniu około 150 m3 torowiska;
 • właściciel cysterny: Dyrekcja Eksploatacji Cystern – Warszawa;
 • akcja ratownicza prowadzona przez JRG PSPoż z Piotrowic, WSKR Katowice oraz ZSP w Łazach i w Częstochowie polegała na uszczelnieniu zaworu spustowego, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i przepompowaniu zawartości cysterny do innej sprawnej cysterny.

Zawór uszczelniono, zagrożenie zlikwidowano.

 

 

1

2

3

4

5

6

34.

16.03.99.

Przęsocin

gm. Police

pow. policki

woj. zachodniopomorskie

Doszło do zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych ropopochodnymi

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Szczecinie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało że:

 • właścicielem zbiornika była firma “NAFTOPOL” Spółka z o.o. w Policach;
 • wyciek nastąpił ze zbiornika naziemnego o pojemności 5 m3 zawierającego około 4 m3 oleju napędowego:
 • wyciekło około 250 dm3 mieszaniny zużytych olejów;
 • wyciekły olej przedostał się na teren dwóch ogródków działkowych, powodując zanieczyszczenie gruntu na powierzchni około 1.800 m2 oraz wód gruntowych (zanieczyszczenie wody w studni przeznaczonej do podlewania ogródków);
 • akcję usuwania oleju z powierzchni gruntu przeprowadził sprawca zanieczyszczenia;
 • PSPoż wypompowała zanieczyszczoną wodę ze studni.

 • stwierdzono, że sprawca nie posiada stosownych uzgodnień ze Starostą Polickim w zakresie zbiórki i magazynowania odpadów niebezpiecznych, do których zaliczane są oleje przepracowane.

Przeprowadzenie kontroli interwencyjnej u sprawcy zdarzenia.

Wydanie zarządzeń pokontrolnych.

Pobranie prób gruntu i wód do analizy.

WIOŚ nadzoruje sposób likwidacji skutków zanieczyszczenia środowiska .

Sprawca zdarzenia do dnia 3 kwietnia wybrał zanieczyszczoną mieszaninę olejowo-wodną w ilości około 2,1 m3 i przekazał do utylizacji w PUM

SHIP-SERWIS oraz w spółce AKCES w Szczecinie. Sprawca oczyścił wodę w studni na działce uprawnej. Badania przeprowadzone przez laboratorium WIOŚ nie wykazały zawartości węglowodorów. Wymiana zanieczyszczonego gruntu przez sprawcę zostanie dokonana do dnia 30 września 1999 r.

35.

24.03.99.

Białystok

powiat grodzki Białystok

woj. podlaskie

Nastąpiło zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Białymstoku rozpoznania zdarzenia z którego wynikało że:

 • nastąpił wyciek ścieków zawierających ropopochodne na skutek rozszczelnienia osadnika ścieków zakładowej myjni samochodowej;
 • sprawca zdarzenia: Zakład Energetyczny Białystok S.A., ul. Elektryczna 13;
 • doszło do zanieczyszczenia rzeki Białej. Do rzeki przedostało się około 200 dm3 mieszaniny olejowo- wodnej, zawierającej około 20 dm3 produktów ropopochodnych;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na zablokowaniu wycieku i postawieniu zapór sorpcyjnych. Zebrano około 200 dm3 mieszaniny wodno olejowej.

Zebrane zanieczyszczenia złożono na składowisku odpadów w miejscowości Horodniany.

Zanieczyszczenie usunięto.

36.

24.03.99.

Łódź

powiat grodzki

Łódź

woj. łódzkie

Doszło do zanieczyszczenia wód powierzchniowych ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Łodzi rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że:

 • nastąpił wyciek oleju maszynowego i zanieczyszczenie wód rzeki Brzozy na terenie Łodzi;
 • ilość wyciekłego oleju oszacowano na około 60 dm3 ;
 • sprawca zdarzenia pozostał nieznany;
 • akcja ratownicza prowadzona była przez JRCH PSPoż. i polegała na postawieniu 2 zapór pływających na rzece Brzozie. Zużyte zapory spalono na miejscu zdarzenia.

Stwierdzono podwyższenie zawartości BZT5 i CHZT oraz ekstraktu eterowego w próbie wody pobranej przed stawem. Organy ścigania prowadzą śledztwo.

1

2

3

4

5

6

37.

26.03.99.

Gliwice

woj. śląskie

Wystąpiło zanieczyszczenie powierzchni ziemi i powietrza ropopochodnymi.

Przeprowadzenie przez WIOS w

Katowicach rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na skutek zjechania do rowu autocysterny przewożącej paliwo płynne nastąpiło jej rozszczelnienie i wyciek z jednej komory;
 • do przydrożnego rowu wyciekło ok. 6 Mg benzyny bezołowiowej;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. z Gliwic i Katowic. Wyciek zabezpieczono zbiornikiem przenośnym, ograniczono strefę rozlewu paliwa w rowie przydrożnym przy użyciu zastawek. Zebrano rozlane paliwo z zagłębień gruntu;
 • zanieczyszczony grunt wybrano przy zaangażowaniu służb komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach;
 • zanieczyszczony grunt w ilości ok. 40 Mg zdeponowano awaryjnie na utwardzonym gruncie w rejonie drogi wjazdowej na składowisko odpadów.

Wystąpienie do Urzędu Miejskiego w Gliwicach o podjęcie decyzji odnośnie sposobu i miejsca unieszkodliwienia złożonych odpadów w oparciu o wyniki badań.

Zanieczyszczenie usunięto.

W toku załatwiania jest sprawa utylizacji zanieczyszczonego gruntu.

38.

29.03.99.

Płock –Tokary

gm. Płock

pow. Płock

woj. mazowieckie

Nastąpił wyciek oleju napędowego w wyniku wypadku drogowego autocysterny.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie, Delegatura w Płocku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że:

 • doszło do oderwania się cysterny od autocysterny i wywrócenia się jej do przydrożnego rowu;
 • cysterna zawierała około 1,5 m3 oleju napędowego;
 • sprawca zdarzenia Przedsiębiorstwo “AWIX-OIL” z Torunia:
 • w wyniku rozszczelnienia się cysterny do gruntu przedostało się około 100 dm3 oleju;
 • zanieczyszczeniu uległo około 18 m2 powierzchni gruntu;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. z Płocka. Zebrano wyciekający olej, pozostałość przepompowano do innej sprawnej cysterny;

 • zanieczyszczony grunt wybrał sprawca zdarzenia.

Zanieczyszczenie usunięto.

39.

30.03.99.

Starościn

gm. Kamionka

pow. lubartowski

woj. lubelskie

Nastąpiło zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem opałowym.

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Lublinie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że:

 • doszło do wycieku oleju opałowego ze zbiornika magazynowego posadowionego prowizorycznie na nieutwardzonym gruncie o poj. 11,5 m3 ;
 • zanieczyszczeniu uległ teren w pobliżu zbiornika ;
 • wyciekło około 1,2 m3 oleju opałowego, tworząc rozlewisko o powierzchni około 400 m2;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła Sekcja Ratownictwa Chemicznego Komendy Powiatowej PSPoż. w Lubartowie;
 • ilość zebranego oleju określono na około 500 dm3 ;
 • przy znacznym zaangażowaniu Urzędu gminy wybrano łącznie około 64 Mg zaolejonego gruntu i zdeponowano na gminnym wysypisku odpadów w Kamionce.

Prowadzenie nadzoru nad usuwania skutków zdarzenia.

Trwa usuwanie skutków zanieczyszczenia.