Rejestr
zdarzeń o charakterze nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w IV kw. 1998 r.

 
Lp.
Data
Miejsce

zdarzenia

Opis zdarzenia
Działania podjęte przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska
Uwagi
1
2
3
4
5
6
163.
03.10.98.
Niwka

gm. Radków

woj. tarnowskie

Wody popłuczne z eksploatacji kruszywa zanieczyszczone ropopochodnymi przed ostały się do stawu o po-wierzchni 12 ha wchodzącego w skład ujęcia powierzchniowego wód.  Przeprowadzenie przez WIOŚ w Tarnowie rozpoznania, z którego wynikało że:
 • zanieczyszczeniu uległo około 8 m2 strefy pośredniej ujęcia powierzchniowego wód;
 • PSPoż. postawiła zapory sorpcyjne. Zanieczyszczoną powierzchnię posypano sorbentem EKOPERL (ok. 10 kg);
 • sprawca zdarzenia: Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Eksploatacji Kruszywa;
 • sprawca usypał groblę w celu eliminacji dopływu wód popłucznych do strefy pośred niej ujęcia.
Zanieczyszczenie usuni ęto.
164.
03.10.98.
Bydgoszcz Nastąpił wyciek amo niaku z instalacji chłodniczej w chłodni amoniakalnej.  Przeprowadzenie przez WIOŚ w Bydgoszczy rozpoznania, z którego wynikało że:
 • wewnątrz budynku maszynowni amoniakalnej instalacji chłodniczej nastąpił wyciek amoniaku z uszkodzonego manometru;
 • wyciekło około 10 kg amoniaku;
 • sprawca zdarzenia: Zakłady Mięsne “ BYD-MEAT” w Bydgoszczy”
 • PSPoż. w ramach akcji ratowniczej zastosowała kurtyny wodne. Wymieniono uszkodzony element instalacji. 
Zagrożenie zlikwidowano.
165.
06.10.98.
Rogozino

gm. Radzanowo

woj. płockie

Nastąpił wypadek drogowy autocysterny przewożącej ciekły asfalt. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Płocku rozpoznania, z którego wynikało że:
 • autocysterna zawierała około 14 m3 asfaltu ;
 • w wyniku rozszczelnienia z autocysterny wyciekło około 7 m3 asfaltu;
 • zanieczyszczeniu uległa droga i przydrożny rów;
 • sprawca zdarzenia: Wojewódzka Dyrekcja Dróg i Mostów w Pruszkowie.
Zanieczyszczenie usuni ęto.
166.
09.10.98.
Gdańsk

woj. gdańskie

Nastąpiło zanieczysz czenie rzeki Motławy substancją ropopo chodną, która wypły nęła z kolektora deszczowego zlokalizowa nego przy przystani wodnej Żabi Kruk.  Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania, z którego wynikało że:
 • źródłem zanieczyszczenia rzeki Motławy był kolektor deszczowy ? 1.000 mm, którego wylot znajduje się przy przystani wodnej Żabi Kruk;
 • z kolektora wypłynęła substancja ropopochodna, której źródło pozostaje nieznane;
 • ilość zanieczyszczenia określono na ok. 10 kg;
 • akcję usuwania skutków zanieczyszczenia była przeprowadzona przez PSPoż. Posta wiono zaporę sorbentową przy ujścia kolektora do Motławy, warstwę oleju na po wierzchni wody zneutralizowano za pomocą środka dyspergującego;
 • ok. godz. 14 w dniu 9 bm. do akcji włączyła się ekipa techniczna firmy “Gdańskie Melioracje”, która zajmuje się eksploatacją sieci kanalizacji deszczowej w Gdańsku. Sprawdzano poszczególne odcinki kolektora w celu ustalenia miejsca zanieczyszczenia;
 • akcję zakończono w godzinach wieczornych w dniu 9 października 1998 r.
Zanieczyszczenie usuni ęto.

Nie ustalono sprawcy zdarzenia.

1
2
3
4
5
6
167.
10.10.98.
Warszawa

gm. Warszawa- Białołęka

Doszło do wycieku wody amoniakalnej o stężeniu około 22% z rozszczelnionej cys-terny kolejowej. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania, z którego wynikało że: 
 • poprzez skorodowany zawór w układzie nagrzewania oraz nieszczelną wężownicę wy ciekło około 3 m3 wody amoniakalnej;
 • JRG-6 w ramach akcji ratowniczej przepompowała zawartość cysterny do innej podsta wionej przez sprawcę zdarzenia. Do podstawionego pojemnika wyciekło około 80 dm3 wody amoniakalnej. Pozostałe około 2,9 m3 przedostało się na torowisko wysypane tłuczniem;
 • Właścicielem cysterny są Zakłady Azotowe w Puławach;
 • w odległości do 1 km brak cieków wodnych i ujęć wody. 
WIOŚ w Warszawie wy stąpił do sprawcy zdarzenia o ustalenie przyczyny zdarzenia w celu zapobie żenia wystąpienia podob nych zdarzeń w przyszło ści. 
168.
17.10.98
Grabowiec

gm. Toruń

woj. toruńskie

Doszło do kolizji drogowej autocyster ny przewożącej skroplony gaz propan-butan. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Toruniu rozpoznania, z którego wynikało że:
 • wypadkowi uległa autocysterna zawierająca skroplony gaz propan-butan z samochodem osobowym na drodze krajowej nr 1;
 • autocysterna zawierała około 6 Mg mieszaniny gazów;
 • n ie doszło do rozszczelnienia autocysterny;
 • sprawca zdarzenia: firma przewozowa “ Petroteam”;
 • akcja ratownicza, którą przeprowadziła PSPoż. polegała na zabezpieczeniu i odciągnięciu naczepy cysterny od uszkodzonego ciągnika. Naczepa została zabrana przez właściciela.
Zagrożenie usunięto.
169.
21.10.98.
Warszawa

gm. Warszawa-Białołęka

woj. warszawskie

Doszło do wybuchu materiałów pirotech nicznych na terenie Instytutu Przemysłu Organicznego. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania, z którego wynikało że:
 • wybuch został spowodowany w budynku Instytutu;
 • poszkodowane zostały dwie osoby;
 • akcja ratownicza została przeprowadzona przez JRG-6 i JRG -15;
 • zdarzenie spowodowało niewielkie szkody w środowisku (spalenie trawy na terenie ok. 10 m2).
Zagrożenie usunięto.
170.
22.10. 98
Rybnik

gm. Rybnik

woj. katowickie

W wyniku awarii doszło do wycieku amoniaku z instala cji chłodniczej. Przeprowa dzenie przez WIOŚ w Katowicach rozpoznania, z którego wynikało że:
 • nastąpił wyciek amoniaku z instalacji chłodniczej w Browarze w Rybniku zawierającej łącznie około 8,8 Mg amoniaku;
 • przyczyną wycieku była awaria zaworu bezpieczeństwa;
 • ilość wyciekłego amoniaku określono na około 30 dm3;
 • w ramach akcji ratowniczej JRG PSPoż. w Rybniku zabezpieczyła miejsca wycieku, zneutralizowano amoniak w powietrzu. Usunięto amoniak z części instalacji związanej z awarią.
Inspektorzy WIOŚ przeprowadzili pomiary zawartości amoniaku w powietrzu po zakończeniu akcji ratowniczej. Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej normy. 
Zanieczyszczenie ustąpiło, awarię zaworu usunięto.
1
2
3
4
5
6
171.
24.10.98
Kamień

gm. Białobrzegi 

woj. radomskie 

Na drodze krajowej nr 7 miał miejsce wypadek drogowy autocysterny prze wożącej substancje ropopochodne.  Przeprowadzenie przez WIOŚ w Radomiu rozpoznania, z którego wynikało że: 
 • autocysterna przewoziła 26,2 m3 oleju napędowego;
 • w wyniku wypadku d oszło do rozszczelnienia zbiornika cysterny;
 • wyciekło ok. 13 m3 paliwa, powodując zanieczyszczenie gruntu;
 • akcję ratowniczą prowadziła Państwowa Straż Pożarna. W trakcie jej prowadzenia z gruntu zebrano ok. 10,7 m3 paliwa. Z przydrożnego rowu, w którym znajdowała się woda, odpompowano do podstawionej cysterny ok. 18 m3 mieszaniny wodno-paliwowej. Zo stała ona oczyszczona w Oczyszczalni Ścieków w Lesiowie;
 • zebrany z powierzchni miejsca zdarzenia zaolejony grunt w ilości ok. 40 Mg został przewieziony do Zakładów Tworzyw Sztucznych w Pionkach i spalony;
 • dalsze ok. 20 Mg zanieczyszczonego gruntu przewieziono na wysypisko należące do Przedsiębiorstwa Komunalnego “RADKOM”, gdzie zostanie oczyszczone metodą bakte riologiczną.
W dniu 26 bm. inspektorzy WIOŚ pobrali próby wód i gruntu do analizy po zakończeniu akcji ratowniczej (analizy wykazały obecność ropopochodnych w wodach powierzchniowych). Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków zdarzenia.
Zanieczyszczenia wody usunięto. Częściowo zutylizowano zanieczyszczony grunt.

Ze względu na niewielką zawartość ropopochod nych część gruntu zostanie oczyszczona metodą bio logiczną. 

172.
24.10 98
Ramlewo

gm. Gościno

woj

Nastąpił wypadek drogowy autocyster ny przewożącej skroplony gaz propan-butan.  Przeprowadzenie przez WIOŚ w Koszalinie rozpoznania, z którego wynikało że:
 • autocysterna o pojemności 9 Mg, przewożąca około 750 kg skroplonej mieszaniny gazów propan-butan, uległa wywróceniu w wyniku wypadku drogowego;
 • nastąpił kropelkowy wyciek gazu (około 1kg), w wyniku rozszczelnienia zaworu bezpie czeństwa;
 • sprawca zdarzenia: firma “Bałtyk-Gaz” w Gdyni;
 • akcje ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż z Karlina. Uszczelniono zawór, postawiono autocysternę na kołach. 
Zagrożenie zlikwidowano.
173.
24.10.98
Olsztyn

woj. olsztyńskie

Doszło do rozszczel nienia instalacji chłodniczej w stanie likwidacji. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Olsztynie rozpoznania, z którego wynikało że:
 • nastąpiło rozszczelnienie instalacji chłodniczej będącej w stanie likwidacji;
 • nieczynna instalacja zawierała resztki amoniaku. Ilość wyciekłego amoniaku określono na około 3 kg;
 • sprawca zdarzenia: Spółdzielnia Pracy Hurtu Mleczarskiego w Olsztynie;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. Instalację uszczelniono przy udziale sprawcy zdarzenia;
 • najbliższa zabudowa mieszkalna znajdowała się w odległości około 500 m. Chwilowe 50 % przekroczenie stężenia amoniaku poza zakładem występowało na terenie niezabudowanym.
Instalację uszczelniono. Zagrożenie zlikwidowano.
1
2
3
4
5
6
174.
24.10.98
Hrubieszów

gm. Hrubieszów

woj. zamojskie

Nastąpił wypływ substancji ropopochodnych kolektorem wód opadowych z terenu Przedsi ębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Zamościu rozpoznania, z którego wynikało że:
 • w wyniku awarii zbiornika zawierającego olej opałowy do celów grzewczych doszło do wycieku oleju do rowu;
 • sprawca zdarzenia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Hrubieszowie;
 • nie doszło do zanieczyszczenia wód rzeki Huczwy i Bugu;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. Postawiono dwie zastawki sorbentowe i jedną ze słomy. Zebrano około 2 m3 zani eczyszczeń, które zgromadzono w szczelnym zbiorniku i przekazano do utylizacji.
Przeprowadzenie kontroli w zakładzie.
Zgromadzone odpady zo-staną przekazane w mie siącu lutym 1999 r. do utylizacji na podstawie umowy z Lubelską Agen cją Ochrony Środowiska w Lublinie.
175.
29.10.98
Marki

gm. Marki

woj. warszawskie

Doszło do wycieku paliwa ze zbiornika samochodu ciężarowego na drodze krajowej nr 18. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania z którego wynikało, że:
 • w wyniku uszkodzenia zbiornika paliwa przez wystającą studzienkę kanalizacyjną doszło do wycieku oleju napędowego;
 • wyciekło około 350 dm3 oleju napędowego;
 • zanieczyszczeniu uległo około 200 m jezdni oraz kanalizacja burzowa;
 • sprawca zdarzenia: Prz edsiębiorstwo Wielobranżowe “PODKOWA” Sp. z o.o. w Pod kowie Leśnej;
 • zdarzenie spowodowało utrudnienia w ruchu drogowym na drodze nr 18;
 • akcję usuwania paliwa z drogi przeprowadziły JRG nr 6 i JRG nr. 15, podległe KW PSPoż. w Warszawie;
 • akcję zabezpieczenia i oczyszczenia zaolejonego odcinka kanalizacji przeprowadziła firma “ SINTAC- POLAND” z Warszawy;
 • nie nastąpiło zanieczyszczenie wód powierzchniowych substancją ropopochodną.
Zanieczyszczenie usuni ęto.
176.
02.11.98
Żółkiewka

gm. Żółkiewka

woj. zamojskie

Na drodze woje wódzkiej Zamość -Kraśnik doszło do kolizji drogowej samochodu ciężaro wego marki STAR i wycieku przewożonego kwasu siarkowego i alkoholu etylowego. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Zamościu rozpoznania z którego wynikało że:
 • w wyniku wypadku samochodowego doszło do wycieku na jezdnię i trawnik stężonego kwasu siarkowego i alkoholu etylowego;
 • ustalono, że wyciekło około 40 dm3 kwasu siarkowego oraz około 60 dm3 alkoholu etylowego;
 • zanieczyszczeniu uległo około 3 m2 powierzchni ziemi;
 • akcje usuwania zanieczyszczeń przeprowadziła PSPoż. w Zamościu i Szczebrzeszynie;
 • zanieczyszczenia płynne razem z wodami opadowymi w ilości około 180 dm3 przewieziono do neutralizacji w OSM Krasnystaw. 
Przeprowadzenie badań zanieczyszczonego gruntu.
Badania gruntu przepro wadzone przez WIOŚ wykazały brak jego zanieczyszczenia kwasem siarkowym i alkoholem etylowym.
1
2
3
4
5
6
177.
02.11.98
Twarda Góra

gm. Nowe

woj 

Nastąpiło zapalenie się i pożar cysterny kolejowej zawierającej epichlorohydry nę. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Bydgoszczy rozpoznania z którego wynikało że:
 • cysterna kolejowa zawierała około 50 Mg epichlorohydryny;
 • w składzie pociągu znajdowały się jeszcze dwie cysterny z tym produktem;
 • akcja ratownicza była prowadzona przez 40 jednostek PSPoż. oraz służby ratownictwa chemicznego z Z.CH. “ZACHEM” w Bydgoszczy;
 • nie gaszono palącej się cysterny, po stwierdzeniu, że jej zawartość stanowi epichlorohy dryna przystąpiono do gaszenia pożaru;;
 • część zawartości płonącej cysterny przedostała się do gruntu;
 • schładzano płaszcze pozostałych cystern, ograniczając w ten sposób możliwość ich zapalenia się;
 • ewakuowano mieszkańców pobliskich domów;
Przeprowadzenie kontroli na miejscu zdarzenia (wydanie zarządzeń pokontrolnych).

Pobór prób wody i gruntu, pomiary zawartości epichlorohydryny w powietrzu.

Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków zdarzenia.

Zarządzenia pokontrolne zostały zrealizowane.

Nadzór nad usuwaniem skutków zanieczyszczenia środowiska epichlorohy dryną będzie kontynuowany w I kwartale 1999 r.

178.
02.11.98
Gdynia

woj. gdańskie

Doszło do emisji gazu ziemnego z sieci rozdzielczej przy ul. Kołodziejskiej.  Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania z którego wynikało, że:
 • przyczyną emisji gazu ziemnego było uszkodzenie sieci rozdzielczej spowodowane pracami ziemnymi;
 • akcja usuwania skutków zdarzenia była przeprowadzona przez pogotowie gazowe i PSPoż.;
 • odcięto dopływ gazu i uszczelniono rurociąg;
 • ewakuowano mieszkańców 5 domów , zlokalizowanych przy ul. Kołodziejskiej;
 • pomiar stężenia gazu wykazał jego zawartość w powietrzu, która stanowiła 50% dolnej granicy wybuchowości.
Rurociąg uszczelniono.

Zagrożenie zlikwidowano.

179.
03.11.98.
Maków Mazowiecki

gm. Maków Maz.

woj. ostrołęckie

Nastąpiło zanieczyszczenie rzeki Orzyc na skutek zrzutu ropopochodnych do kanalizacji opadowej.  Przeprowadzenie przez WIOŚ w Ostrołęce rozpoznania z którego wynikało, że:
 • nastąpiło zanieczyszczenie rzeki Orzyc substancjami ropopochodnymi na odcinku około 5 km;
 • ropopochodne wypłynęły do rzeki kolektorem wód opadowych;
 • sprawca zdarzenia pozostał nieznany;
 • akcja ratownicza PSPoż. polegała na zabezpieczeniu wylotu kolektora zaporą ze słomy. Zapory zostały postawione również w miejscowości Zakliczewo w odległości około 5 km od miejsca wycieku. W wyniku akcji ratowniczej zebrano około 10 m3 emulsji olejowo- wodnej. 
Zanieczyszczenie usunięto w dniu zdarzenia, około godz. 22.00. Zebraną emulsję olejowo-wodną przekazano do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Makowie Maz. w celu utylizacji. Zanieczyszczo ne zapory ze słomy zutylizowano. 
1
2
3
4
5
6
180.
05.11.98
Rawa Mazowiecka 

gm. Rawa Maz.

woj. skierniewickie

Na terenie Zakładu Usług Komunalnych, Stacja Uzdatniania Wody doszło do wycieku oleju opa łowego.  Przeprowadzenie przez WIOŚ w Skierniewicach rozpoznania z którego wynikało że:
 • przyczyną zanieczyszczenia rzeki Rawka było przepełnienie zbiornika na olej opałowy w trakcie jego napełniania z autocysterny;
 • olej po utwardzonym gruncie spłynął do kanalizacji burzowej, a poprzez nią spłynął do rzeki, która stanowi element rezerwatu przyrody;
 • ilość paliwa jaka przedostała się do rzeki ustalono na około 5 dm3;
 • PSPoż przeprowadziła akcję ratowniczą. Zaczopowano wylot kolektora do rzeki, a na stępnie wyczyszczono kanalizację i grunt, po którym olej spłynął do kanalizacji. Nie prowadzono akcji na samej rzece;
 • zanieczyszczenie miało miejsce poniżej ujęcia wody dla Rawy Mazowieckiej. 
Kanalizację i grunt oczyszczono.
181.
05.11.98
Sanok

gm. Sanok

woj. krośnieńskie

Doszło do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi potoku b/n i rzeki San. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Krośnie z/s w Jaśle rozpoznania, z którego wynikało że:
 • do potoku b/n odprowadzono wody opadowe zanieczyszczone ropopochodnymi. Obec ność śladowych ilości zanieczyszczeń stwierdzono również na rzece San na długości około 5 km od ujścia potoku b/n do rzeki San;
 • sprawca zdarzenia: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku;
 • zanieczyszczenia pochodziły z wycieku substancji ropopochodnej w czasie mycia pojazdu pozostaw ionego bez nadzoru. Ropopochodne przedostały się do potoku b/n poprzez kanalizację opadową;
 • w związku z zanieczyszczeniem wyłączono jeden z dopływów ujęcia wody dla miasta Sanoka;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. z Sanoka. Postawiono zastawki ze słomy na potoku b/n. 
Zanieczyszczenie usuni ęto. Dopływ wody dla miasta Sanoka został włączony w dniu 5.11.98r 
182. 
12.11.98
Osowiec Śląski

gm. Turawa

woj. opolskie

Doszło do wycieku oleju napędowego w czasie wypadku drogowego autocysterny. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Opolu rozpoznania, z którego wynikało że:
 • doszło do wypadku drogowego autocysterny przewożącej około 12 m3 oleju napędowego;
 • w wyniku rozszczelnienia autocysterny nastąpił wyciek paliwa na jezdnię i na pobocze drogi;
 • ilość wyciekłego oleju określono na około 4 m3;
 • w czasie akcji ratowniczej przeprowadzonej przez PSPoż. zebrano około 3 m3 wyciekłe go medium. Akcja ratownicza została zakończona w dniu zdarzenia. Zebrane zanieczyszczenia przekazano do utylizacji do Rafinerii Jedlicze.
Zanieczyszczenie usuni ęto.
1
2
3
4
5
6
183
18.11.98
Recz 

gm. Recz

woj. gorzowskie

W wyniku wypadku drogowego autocy sterna zawierająca aldehyd mrówkowy uległa wywróceniu na pobocze drogi.  Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gorzowie rozpoznania, z którego wynikało że:
 • doszło do wypadku drogowego autocysterny przewożącej około 25 Mg aldehydu mrów kowego o stężeniu około 40 %;
 • nastąpiło wywrócenie autocysterny na drodze krajowej: Szczecin-Bydgoszcz. Nie doszło do rozszczelnienia i wycieku przewożonej substancji;
 • autocysterna z ładunkiem należała do firmy niemieckiej;
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez JRG PSPoż. z Gorzowa Wlkp. polegała na za bezpieczeniu ładunku, przepompowaniu zawartości do podstawionej autocysterny, a na stępnie postawieniu pojazdu na kołach. Akcja ratownicza została zakończona w czasie godzin nocnych w dniu 18.11.98 r. 
Zagrożenie zlikwidowano.
184.
26.11.98
Poznań

woj. poznańskie

Doszło do wypadku drogowego autocy sterny przewożącej 14 m3 acetonu. Nie doszło do wycieku acetonu. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Poznaniu rozpoznania, z którego wynikało że:
 • na terenie stacji benzynowej samochód ciężarowy TIR uderzył w stojącą obok autocy sternę z acetonem;
 • płaszcz autocysterny uległ nieznacznemu wgnieceniu;
 • nie doszło do wycieku acetonu;
 • JRG PSPoż. w ramach akcji ratowniczej zabezpieczyła autocysternę, którą przetransportowano na poligon wojskowy Biedrusko;
 • aceton przepomp owano do podstawionej przez przewoźnika autocysterny. Przepompo wania dokonała JRCh z “ZACHEMU” w Bydgoszczy. 
Zagrożenie zostało zlikwidowane.
185.
04.12.98
Moderówka

gm. Jedlicze

woj. krośnieńskie

Wypadek drogowy samochodu ciężarowego naczepowego prz ewożącego oleje z Rafinerii Nafty w Jedliczu. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Krośnie z/s w Jaśle rozpoznania, z którego wynikało że:
 • wypadkowi uległ samochód ciężarowy naczepowy przewożący oleje z Rafinerii Nafty “ Jedlicze” w Jedliczu;
 • sprawca zdarzenia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “ ECOL” Sp. z o.o. w Rybniku;
 • nastąpiło rozszczelnienie 5 sztuk przewożonych plastikowych pojemników o pojemności 1m3 każdy. Łącznie wyciekło około 2 Mg olejów (maszynowych, przekładniowych i sprężarkowych);
 • zanieczyszczeniu uległ przydrożny rów pokryty śniegiem, na długości około 20m;
 • w dniu zdarzenia temperatura w tym rejonie była poniżej zera, grunt był zamarznięty. W sąsiedztwie rowu nie ma cieków wodnych, a dwie studnie kopane znajdują się w odle głości 50m od miejsca zdarzenia;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła KR PSPoż. w Krośnie oraz Zakładowa Straż Pożarna Rafinerii Nafty “ Jedlicze”. Oleje znajdujące się w rowie przydrożnym zostały przepompowane do cysterny, a zbiorniki z olej ami przeładowane na inny samochód. Pozostałości olejów i zanieczyszczonej ziemi przewieziono do Rafinerii “ Jedlicze” do utylizacji. 
Zanieczyszczenie usuni ęto.
1
2
3
4
5
6
186.
04.12.98
Rzepiennik Strzyżewski

gm. Rzepiennik Strzyżewski

woj. tarnowskie

Wypadek drogowy autocysterny prze wożącej oleje przepracowane.  Przeprowadzenie przez WIOŚ w Tarnowie rozpoznania, z którego wynikało że:
 • autocysterna przewoziła około 30 m3 olejów przepracowanych;
 • w wyniku wypadku autocysterna wj echała do potoku o nazwie Rzepianka, dopływu rzeki Biała Tarnowska;
 • wypadek nie spowodował uszkodzenia płaszcza zbiornika i wycieku ropopochodnych do potoku;
 • na rzece Biała Tarnowska znajduje się ujęcie wody dla miasta Tarnowa, które było chwilowo zagrożone zanieczyszczeniem;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. z Tarnowa. Olej został przepompowany do innej autocysterny. Uszkodzony pojazd został zabrany przez jego właściciela pana Wojciecha Jaworskiego - Firma Handlowo-Usługowa “WIKO” w Częstochowie; 
Zagrożenie usunięto.
187.
06.12.98
Czechowice-Dziedzice

gm. Czechowice-Dziedzice

woj. katowickie

Nastąpił wyciek benzolu z rozszczelnionej cysterny kolejowej. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Katowicach rozpoznania z którego wynikało że:
 • cysterna kolejowa zawierająca benzol produkcji Zakładów Koksowniczych w Zdzieszowicach była nieprawidłowo oznakowana;
 • nastąpiło rozszczelnienie zaworu cysterny i kropelkowy wyciek benzolu;
 • łącznie ilość wyciekłego benzolu określono na kilka dm3;
 • ślady substancji w postaci kropelkowego wycieku na śniegu, występowały na długości około 150 m;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRCh z Katowic-Piotrowic (uszczelnienie zaworu). 
Zagrożenie zlikwidowano.
188.
13.12.98
Koiszków

gm. Legnickie Pole

woj. legnickie 

Na drodze krajowej nr 3 doszło do wypadku drogowe go ciągnika z na czepą cysterną, w której przewożona była benzyna etylizowana.  Przeprowadzenie przez WIOŚ w Legnicy rozpoznania, z którego wynikało że:
 • cysterna czterokomorowa zawierała 34 m3 benzyny etylizowanej;
 • do przydrożnego rowu przedostało się około 500 dm3 oleju napędowego (ze zbiornika paliwa ciągnika) i 2 m3 etyliny ze zbiornika naczepy;
 • w chwili wystąpienia zdarzenia temperatura w tym rejonie była poniżej zera, a grunt był za marznięty i rozlane paliwo nie wsiąkało;
 • w czasie akcji ratowniczej prowadzonej przez PSPoż. do chwili uszczelnienia, wyciekające paliwo zbierano do podstawionych zbiorników brezentowych;
 • po uszczelnieniu zbiornika paliwo przepompowano do podstawionej sprawnej autocysterny;
 • w czasie akcji zebrano łącznie 1.5 m3 etyliny i 200 dm3 oleju napędowego, pozostałości wypalono;
 • najbliższy ciek wodny (potok Koiszówka) znajduje się w odległości około 150 m od miejsca zdarzenia i 400 m od zasilanych z tego potoku stawów rybnych;
 • sprawca zdarzenia: DANSZTOF Spółka z o.o. z Bogatyni. 
Przeprowadzenie kontroli na miejscu zdarzenia (połączonej z poborem prób). 

Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków zdarzenia. 

Zarządzeniem pokon trolnym zobowiązano sprawcę zdarzenia do usunięcia jego skutków do dnia 20 grudnia 1998 r. Zarządzenie wykonano w terminie.
1
2
3
4
5
6
189.
18.12.98
Pawłowo

gm. Chojnice

woj. bydgoskie

Nastąpił wypadek drogowy autocyster ny przewożącej paliwo lotnicze.  Przeprowadzenie przez WIOŚ w Bydgoszczy rozpoznania, z którego wynikało że:
 • w autocysternie ośmiokomorowej przewożono około 40 m3 paliwa;
 • w wyniku wypadku cysterna uległa wywróceniu na pobocze drogi. Rozszczelnieniu uległy 4 komory. Ilość wyciekłego paliwa określono na około 2 m3;
 • zanieczyszczeniu uległo około 100 m drogi i dalej około 1 km rowu melioracyjnego łączącego się ze stawem. Zagrożeniu uległo, ujęcie wody głębinowej. Po drugiej stronie dro gi również stwierdzono obecność paliwa w pobliżu studzienki systemu melioracyjnego;
 • sprawca zdarzenia: Firma “ TABO” - Janik Zenon z Rogozina;
 • PSPoż. spompowała część paliwa z rowu melioracyjnego oraz przepompowała paliwo 

 • z rozszczelnionych komór do podstawionej cysterny;
 • p rzewrócony pojazd postawiono na koła. 
Przeprowadzenie kontroli na miejscu zdarzenia (połączonej z poborem prób).

Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków zdarzenia.

Pomiary wykazały znaczne zanieczyszczenie gruntu, które zagra żało zanieczyszczeniem wód podziemnych. 
190.
30.12.98
Szczecin Na skutek wahań poziomu wody w Kanale Zielonym doszło do zalania maszynowni wodą i wyciek mieszaniny wodno-olejowej do Kanału.  Przeprowadzenie przez WIOŚ w Szczecinie rozpoznania, z którego wynikało że:
 • za lanie maszynowni nastąpiło z powodu zawieszenia przodu pchacza na kei;
 • właścicielem pchacza jest “ NAVIGATOR” S.C. Szczecin - Śródlądowy Transport Rzeczny;
 • nie udało się ustalić ilości ropopochodnych, jaka dostała się do wód powierzchniowych;
 • zani eczyszczeniu uległa rzeka Odra (w obrębie wewnętrznych wód morskich) na powierzchni ok. 200 m2 ;
 • akcja usuwania oleju z powierzchni wody była przeprowadzona przez Jednostkę Ratowni czo-Gaśniczą PSPoż. i Portową Służbę Ratowniczą. Zastosowano zaporę przeciwolejową. Zebraną mieszaninę wodno-olejową przekazano do utylizacji;
 • akcja ratownicza została zakończona w dniu 30 grudnia około godz. 20.30.
Zanieczyszczenie usu nięto.
191.
31.12.98
Złocieniec

gm. Złocieniec

woj. koszali ńskie

Nastąpiło zanie czyszczenie gruntu i wód rzeki Wąsawa substancjami ropopochodnymi. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Koszalinie rozpoznania, z którego wynikało, że:
 • nastąpił wypływ ropopochodnych do rzeki Wąsawy z terenu zlikwidowanego Zakładu Przemysłu Wełnianego;
 • w odległości około 8 m od miejsca zdarzenia znajduje się duża transformatorownia, podejrzana o spowodowanie zdarzenia;
 • w rejonie zdarzenia znajduje się około 15 jednostek prowadzących działalność gospodar czą, które mogą również być podejrzane o spowodowanie zanieczyszczenia;
 • nie udało się ustalić ilości ropopochodnych jaka przedostała się do środowiska;
 • akcja usuwania zanieczyszczenia podjęta przez JRG PSPoż. polegała na ustawieniu zapór ze słomy na rzece. Skarpa została rozkopana przy użyciu koparki w celu poszukiwania źródła wypływu ropopochodnych. 
Pobrano próby wód i gruntu do analizy.
Działania kontynuowane są w 1999 r.

Sprawcy zanieczyszczenia nie ustalono.

  Webmaster 
Powrót na stronę główną GIOŚ