Rejestr
zdarzeń o charakterze nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w III kw. 1998 r.

 
 
Lp.
 
Data
Miejsce zdarzenia
Opis zdarzenia

 

Działania podjęte przez WIOŚ 
Uwagi
1
2
3
4
5
6
103.
07.07.98.
Dąbrówki

gm. Czarna

woj. rzeszowskie

Wypadek samochodu ciężarowego, przewożącego dwuoctan glikolu etylenowego. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Rzeszowie rozpoznania, w wyniku którego stwierdzono co następuje:
 • samochód ciężarowy przewoził ponad 4,2Mg dwuoctanu glikolu etylenowego w dwóch zbiornikach;
 • na skutek wypadku (zjechanie samochodu do przydrożnego rowu) nastąpiło rozszczelnienie jednego zbiornika i kropelkowy wyciek materiału do gruntu;
 • ilość wyciekłego materiału określono na nie więcej niż 10 dm3;
 • PSPoż. zabezpieczyła zbiorniki i odesłała do producenta materiału (Z-dy Chemiczne "ORGANIKA-SARZYNA" w Sarzynie) pod eskortą;
 • wyciekła substancja została spłukana wodą;
 • brak jest skutków zdarzenia w środowisku (w pobliżu miejsca zdarzenia brak wód powierzchniowych i ujęć wód podziemnych).
Zanieczyszczenie usunięto.
104.
08.07.98.
Warszawa

gm. Warszawa-Białołęka

Wypadek drogowy autocysterny zawierającej około 13 m3 oleju opałowego. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie kontroli na miejscu zdarzenia, w wyniku którego stwierdzono co następuje:
 • samochód-cysterna, należący do Firmy Przewozowej PADER w Warszawie, przewrócił się na pobocze drogi;
 • cysterna zawierała około 13 m3 oleju opałowego;
 • w wyniku rozszczelnienia zaworu oddechowego nastąpił wyciek około 50 dm3 oleju na powierzchnię jezdni i pobocze;
 • zanieczyszczeniu uległo około 2 m2 pobocza drogi i zniszczeniu około 120 m2 pola uprawnego;
 • PSPoż. przepompowała paliwo do podstawionej cysterny.
Wydanie 2 zarządzeń pokontrolnych z terminem realizacji do dnia 31 lipca 1998 r. 
Zagrożenie zlikwidowano. Zanieczyszczony grunt usunięto.

Zarządzenia wykonano częściowo. Przesunięto termin realizacji zarządzeń do 31.10.98 r.

105.
08.07.98.
Żagań

gm. Żagań

woj zielonogórskie

Na terenie Zakładu Magazynowania Paliw Nr 18, należącego do Dyrekcji Baz Magazynowych "NAFTOBAZY" w Warszawie, doszło do pożaru. 

 

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Zielonej Górze rozpoznania zdarzenia, w wyniku którego stwierdzono że:
 • pożar miał miejsce w podziemnej przepompowni paliw;
 • powstał w wyniku zwarcia w instalacji elektrycznej;
 • ze względu na zadziałanie systemu zabezpieczeń nie doszło do rozprzestrzenienia się pożaru;
 • po godzinnej akcji ratowniczej pożar został ugaszony;
 • nie doszło do emisji produktów naftowych do środowiska. 
Zagrożenie zlikwidowano.

Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura.

106.
09.07.98.
Osmolice 

gm. Strzyżewice

woj. lubelskie

Na terenie chłodni, należącej do firmy "OSMO-FROST", doszło do wycieku amoniaku. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Lublinie rozpoznania, w wyniku którego stwierdzono co następuje:
 • przyczyną wycieku amoniaku była awaria zaworu odcinającego na rurociągu amoniaku wewnątrz budynku chłodni;
 • wg wstępnej oceny z instalacji wyciekło ok. 0,5 Mg amoniaku;
 • amoniak w niewielkim stopniu wydostał się poza chłodnię;
 • poszkodowana została jedna osoba z załogi chłodni, która podjęła próbę odcięcia uszkodzonego zaworu;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż., która zneutralizowała amoniak wodą wewnątrz hali;
 • na zewnątrz hali postawiono kurtynę wodną, intensywny opad deszczu, również ograniczał rozprzestrzenianie się amoniaku;
 • próby ścieków z kolektora i wody z rzeki Bystrzyca nie wykazały podwyższonej zawartości azotu amonowego.
Prowadzenie kontroli na terenie firmy "OSMO-FROST". Wydano zarządzenie pokontrolne z natychmiastowym terminem realizacji, dotyczącym likwidacji zagrożenia.

 

Awarię usunięto. Wg orzeczenia biegłego przyczyną wycieku amoniaku było zmęczenie zaworu odcinającego na instalacji. 

W wyniku kontroli sprawdzającej WIOŚ w dniu 16.09.98r wydano zarządzenie pokontrolne w związku z rozbudową i modernizacją zakładu, nakazujące zapewnienie sprawnego funkcjonowania i eksploatacji instalacji, bezpieczną pracę i ochronę środowiska przed NZŚ.

107.
11.07.98.
Zborowice

gm. Ciężkowice

woj. tarnowskie

Na trasie Tarnów-Grybów (droga krajowa nr 977) doszło do wypadku ciągnika z cysterną, w której przewożone były paliwa płynne. Sprawca zdarzenia Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Angielscy" w Chmielniku (woj. kieleckie). Przeprowadzenie przez WIOŚ w Tarnowie rozpoznania, w wyniku którego stwierdzono co następuje:
 • ciągnik z naczepą-cysterną, w której przewożone były benzyna i olej napędowy w ilości 33 m3, zjechał do przydrożnego rowu;
 • w czasie wypadku, jak i w trakcie akcji ratowniczej nie doszło do rozszczelnienia płaszcza zbiornika z paliwami;
 • akcja ratownicza, prowadzona przez PSPoż., polegała na odpompowaniu części paliwa, a następnie postawieniu członów zestawu na drodze;
 • policja na czas akcji ratowniczej część drogi wyłączyła z ruchu;
 • akcja ratownicza zakończona została ok. godz. 19.00 w dniu 11 lipca 1998 r.; 
 • brak było szkód w środowisku.
Powiadomienie o wypadku Okręgowego Inspektoratu Kolejnictwa w Krakowie.
Zagrożenie usunięto.

 

108.
13.07.98.
Ciechanów

woj. ciechanowskie 

Na terenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Chłodniczego SA doszło do emisji amoniaku.

 

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Ciechanowie rozpoznania, w wyniku którego stwierdzono co następuje:
 • emisja nastąpiła na skutek pęknięcia rury instalacji chłodniczej na zewnątrz budynku chłodni;
 • w wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało 5 osób, w tym jedna poważnie;
 • wg wstępnej oceny z rurociągu wyciekło ok. 30 kg amoniaku;
 • prawdopodobną przyczyną uszkodzenia rurociągu było zmęczenie materiału;
 • nieszczelność na rurociągu usunęła PSPoż.;
 • nie stawiano kurtyn wodnych ze względu na rozpraszanie amoniaku przez wiatr;
 • w instalacjach chłodniczych zakładu znajduje się w sumie ok. 40 Mg amoniaku;
 • śledztwo w sprawie z urzędu prowadzi Prokuratura Rejonowa w Ciechanowie.
Przeprowadzenie kontroli na terenie zakładu. Wydano zarządzenia pokontrolne, jednak nie były one związane z awarią.
Zagrożenie usunięto.

Przeprowadzono kontrolę interwencyjną w zakładzie. Wydane zarządzenie dotyczyło odpadów. Zostało zrealizowane.

109.
14..07.98.
Warszawa

gm. Warszawa-Wawer

Z pojemnika, przewożonego samochodem ulicą Bajkową, doszło do wycieku stężonego kwasu chlorowodorowego. Samochód należał do firmy "KAMIN" Sp. z o.o. w Warszawie
 
 

 

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania zdarzenia, w wyniku którego stwierdzono co następuje:
 • rozszczelnienie pojemnika było spowodowane niewłaściwym przewozem substancji niebezpiecznej;
 • wyciek został zauważony przez patrol policyjny, który zatrzymał samochód;
 • kierowca pojazdu zbiegł z miejsca zdarzenia;
 • wg wstępnej oceny ilość wyciekłego kwasu określono na ok. 20 dm3;
 • akcję neutralizacji kwasu przeprowadziła PSPoż.
Przeprowadzenie kontroli w firmie "KAMIN".
Wyciek zneutralizowano. Po kontroli przeprowadzonej w dniu 29.07.98. wydano zarządzenie nakazujące sprawcy zdarzenia przeprowadzenie badań zasięgu i stopnia skażenia gruntu kwasem solnym i wyniki badań przedstawić WIOŚ do dnia 31.08.98 r. Zarządzenia zrealizowano.
110.
16.07.98.
Dęblin

gm. Dęblin

woj. lubelskie

Zanieczyszczenie stwierdzono w godzinach porannych w dniu 16 lipca 1998 r. w miejscowości Dęblin (gm. Dęblin). W okolicy ul. Jagiellońskiej (centrum Dęblina) był wyczuwalny amoniak, spalenizna i substancja o słodkim, mdlącym zapachu.

 

Przeprowadzenie przez przedstawicieli WIOŚ w Lublinie wraz z pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie i Stacji Ratownictwa Chemicznego Zakładów Azotowych SA w Puławach rozpoznania zdarzenia, w wyniku którego stwierdzono co następuje:
 • zapach był wyczuwalny na kierunku od lotniska wojskowego w Dęblinie;
 • w żadnym ze zlokalizowanych w Dęblinie i w okolicy (miejscowość Ryki w woj. lubelskim i miejscowość Zajezierze w woj. radomskim) zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego nie zgłoszono awarii instalacji chłodniczej;
 • nie wystąpiła również awaria w Zakładach Azotowych SA w Puławach, chociaż te Zakłady nawet w przypadku wystąpienia awarii nie mogły być w tym momencie źródłem emisji amoniaku ze względu na kierunek wiatru (od Dęblina w kierunku Puław);
 • policja nie otrzymała informacji o transportach amoniaku przez Dęblin w dniu 16 bm.
Zanieczyszczenie ustąpiło. Nie ustalono sprawcy zanieczyszczenia.
111.
18.07.98.
Dębniki

gm. Rutki

woj. łomżyńskie

Na terenie wytwórni mączki kostnej doszło do uszkodzenia obwałowania zbiornika ziemnego, w którym znajdowały się odpady poprodukcyjne.

 

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Łomży rozpoznania, z którego wynikało że: 
 • z obwałowania wypłynęło ok. 500 m3 półpłynnych odpadów powstających w produkcji mączki kostnej (tak zwane zupy białkowe);
 • prawdopodobną przyczyną wypłynięcia odpadów było celowe przerwanie wałów przez nieznanego sprawcę;
 • zanieczyszczone zostały pola uprawne na obszarze ok. 0,1 ha;
 • właściciel wytwórni przystąpił do naprawy obwałowania i zbierania rozlanego odpadu;
 • półpłynny odpad w zetknięciu z powietrzem twardnieje i nie wsiąka w grunt, dlatego nie stanowił zagrożenia dla wód gruntowych.
Przeprowadzenie kontroli w wytwórni mączki kostnej. 

Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków zdarzenia.

Zanieczyszczenie usunięto. 
112.
19.07.98.
Bydgoszcz

woj. bydgoskie

Na terenie Zakładów Chemicznych "ORGANIKA-ZACHEM" w Bydgoszczy doszło do emisji fosgenu.
 
 

 

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Bydgoszczy rozpoznania, z którego wynikało że: 
 • emisja fosgenu miała miejsce na terenie instalacji służącej do jego produkcji;
 • emisja trwała 10-15 minut;
 • do powietrza dostało się 5 - 10 kg fosgenu;
 • 6 osób z załogi instalacji zostało zabranych do szpitala i po obserwacji zwolnionych;
 • akcja usuwania awarii została przeprowadzona przez Stację Ratownictwa Chemicznego oraz Zakładową Straż Pożarną Z. Ch. "ORGANIKA-ZACHEM" w Bydgoszczy i trwała ok. 15 minut;
 • emisja nie zagrażała mieszkańcom Bydgoszczy.
Przeprowadzenie kontroli na terenie Zakładu. Wydanie zarządzeń pokontrolnych.
Zagrożenie zlikwidowano (usunięcie awarii). 

Zarządzenia pokon-trolne wykonano.

113.
19.07.98.
Podzamcze

gm. Podgórzyn

woj. jeleniogórskie

Wystąpienie śnięcia pstrągów w potoku Chojnik, spowodowane zalkalizowaniem wód potoku. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Jeleniej Górze rozpoznania, z którego wynikało że: 
 • nastąpiło śnięcie ryb w potoku Chojnik na długości ok. 700 m, powyżej miejscowości Podzamcze;
 • prawdopodobną przyczyną śnięcia ryb było zanieczyszczenie wód potoku wapnem ( opakowanie znaleziono nad potokiem);
 • policja przeprowadziła śledztwo w sprawie ustalenia przyczyn oraz winnych zanieczyszczenia potoku.
Zagrożenie ustąpiło. 

Sprawców zdarzenia nie ustalono.

114.
25.07.98r
Tuligłowy 

gm. Krasnystaw

woj. chełmskie

Wystąpiło śnięcie ryb w rzece Wojsławce na odcinku około 300 m. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Chełmie rozpoznania, z którego wynikało że:
 • nastąpiło śnięcie ryb w rzece Wojsławce przy jazie w Tuligłowach. Śnięte ryby wystąpiły na długości około 300 m. Ilość ich określono na około 1,0 Mg;
 • sprawcą zdarzenia była Gorzelnia Surchów, która odprowadzała ścieki bez pozwolenia wodno-prawnego;
 • śnięcie ryb ustąpiło w dniu 29 lipca 1998r;
 • użytkownicy terenu usunęli śnięte ryby oraz oczyścili rzekę z wodorostów.
Wystąpienie do Prokuratury Rejonowej o wszczęcie postępowania przeciwko sprawcy zanieczyszczenia. 
WIOŚ w Chełmie nakazał sprawcy zdarzenia zaprzestanie odprowadzania ścieków bez pozwolenia wodno-prawnego,

i wystąpił do Prokuratora Rejonowego o wszczęcie postępowania przeciwko sprawcy zdarzenia. Postępowanie jest w toku. 

115.
26.07.98r
Puławy

woj. lubelskie

Nastąpiła emisja karbaminianu amonu po kolumnie absorpcyjnej i zanieczyszczenie powietrza oraz kanalizacji opadowej.  Przeprowadzenie przez WIOŚ w Lublinie rozpoznania, z którego wynikało że:
 • nastąpił chwilowy wyrzut karbaminianu amonu po kolumnie absorpcyjnej do komina wylotowego, z którego karbaminian spłynął do kanału zrzutowego wód pochłodniczych;
 • podwyższenie stężenia azotu amonowego spowodowało wystąpienie śnięcia ryb w kanale zrzutowym;
 • poziom stężenia azotu amonowego powrócił do granic normy w godzinach wieczornych w dniu zdarzenia. 
WIOŚ przeprowadzi kontrolę w zakładzie w miesiącu październiku 1998 r. Wydano zarządzenia pokontrolne.
Na wniosek WIOŚ w Lublinie specjalna komisja zakładowa podjęła decyzję zabudowy separatora na kominie wylotowym oraz zbudowanie zasuwy odcinającej kanalizację opadową. Zarządzenia zrealizowano.
116.
27.07.98r
Iłowa Żagańska

gm. Iłowa

woj. zielonogórskie

Stwierdzono wydobywanie się oparów formaliny z 4 zbiorników zawierających łącznie około 6 m3 skrystalizowanej formaliny w Zakładzie Tkanin Technicznych "Eskord". Przeprowadzenie przez WIOŚ w Zielonej Górze rozpoznania, z którego wynikało że:
 • zbiorniki zawierające formalinę były silnie skorodowane;
 • w 4 zbiornikach łącznie znajdowało się około 6m3 skrystalizowanej formaliny;
 • PSPoż. dokonała wstępnego zabezpieczenia. Przeprowadzono maksymalne przewietrzanie magazynu; 
 • mieszanina oparów formaliny z powietrzem powodowała podrażnienie błon śluzowych górnych dróg oddechowych i oczu.
Poinformowanie Okręgowego Inspektoratu Pracy oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze o zaistniałym zagrożeniu środowiska pracy.

 

Wojewoda Zielonogórski wydał decyzję nakazującą sprawcy zlikwidowanie zagrożenia. 

Zagrożenie zlikwidowano (przeprowadzono remont zbiorników).

117.
28.07.98.
Przydatki 

gm. Gąbin

woj. płockie

W wyniku wypadku drogowego autocysterny nastąpiło jej rozszczelnienie i wyciek około 6 m3 paliwa do gruntu. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Płocku rozpoznania, z którego wynika że:
 • autocysterna przewożąca około 25 m3 półproduktu paliwowego o nazwie P-119N z Rafinerii w Jaśle uległa wywróceniu na pobocze drogi;
 • nastąpiło rozszczelnienie dwu komór autocysterny i do gruntu przedostało się około 6 m3 przewożonego produktu;
 • akcja ratownicza polegała na zneutralizowaniu rozlewiska oraz przepompowaniu pozostałego paliwa ze wszystkich komór autocysterny;
 • sprawca zdarzenia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ROPEX" z Płocka;
 • w pobliżu nie stwierdzono obecności cieków wodnych. 
Przeprowadzenie kontroli na miejscu zdarzenia, wydano zarządzenia pokontrolne.

Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków zdarzenia. 

Urząd Wojewódzki w Płocku wydał decyzję nakazującą PHU. "ROPEX" wykonanie oceny mającej na celu ustalenie rozmiaru zanieczyszczenia ropopochodnymi oraz uzgodnienia sposobu rekultywacji i wykonania tej rekultywacji Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. 

Zarządzenia pokontrolne WIOŚ wykonano.

118.
29.07.98.
Tarnawa

gm. Turobin

woj. zamojskie

Wyciek substancji ropopochodnych na odcinku drogi wojewódzkiej Biłgoraj-Lublin.  Przeprowadzenie przez WIOŚ w Zamościu rozpoznania, z którego wynikało że:
 • nastąpiło zanieczyszczenie powierzchni jezdni na długości około 15 km substancją ropopochodną;
 • sprawca zdarzenia pozostał nieznany;
 • PSPoż. przeprowadziła akcję ratowniczą. 
Zanieczyszczenie usunęła PSPoż. i Zarząd Dróg Publicznych z Zamościa. 
119.
31.07.98.
Białogard

gm. Białogard

woj. koszalińskie

Nastąpił wyciek ropopochodnych na skutek wypadku drogowego autocysterny przewożącej około 22 m3 paliw.  Przeprowadzenie przez WIOŚ w Koszalinie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynika że: 
 • na obrzeżach Białogardu doszło do wypadku drogowego autocysterny przewożącej paliwa płynne; 
 • akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na przepompowaniu paliwa do podstawionej sprawnej cysterny;
 • do gruntu (na pobocze drogi) przedostało się około 100 dm3 etyliny. 
Pobranie prób zanieczyszczonego gruntu, a także po usunięciu zanieczyszczenia.
Zanieczyszczenie usunięto.

Śledztwo w spawie przyczyn wypadku prowadzi policja.

120.
31.07.98.
Paczyna 

gm. Toszek

woj. katowickie

Doszło do niekontrolowanego wycieku z instalacji olejowej w wyniku jej nieprawidłowej eksploatacji. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Katowicach rozpoznania, z którego wynika, że: 
 • doszło do niekontrolowanego wycieku mazutu z instalacji olejowej;
 • sprawcą zdarzenia jest Zakład Produkcji Ogrodniczej S.C. w Paczynie;
 • przyczyną wycieku była nieprawidłowa eksploatacja instalacji olejowej;
 • zanieczyszczenie przedostało się do kanalizacji deszczowej a następnie do rowu melioracyjnego z wodą;
 • zanieczyszczeniu uległo około 800 m rowu (woda i brzegi rowu);
 • JRG PSPoż. zastosowała tamy ze słomy przy wylocie ścieków opadowych i na rowie odwadniającym w odległości około 900 m od wylotu. 
Pobranie prób wód i gruntu do analizy.

Przeprowadzenie kontroli kompleksowej zakładu. Wydano zarządzenia pokontrolne, które w zakresie NZŚ zrealizowano.

Wystąpiono do Wojewody Katowickiego o wydanie decyzji nakazującej doprowadzenie środowiska do stanu właściwego.

Stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm.

Na wniosek WIOŚ Wojewoda Katowicki prowadzi postępowanie w związku z art. 82 ust. 2 Ustawy o Ochronie i Kształtowaniu Środowiska. 

121.
31.07.98.
Kielce

 

Na terenie Wytwórczej Spółdzielni Spożywców "Społem" doszło do wycieku oleju jadalnego z rurociągu nieczynnej przepompowni w ilości około 200 dm3 . Przeprowadzenie kontroli interwencyjnej przez WIOŚ w Kielcach, z której wynikało co następuje:
 • olej jadalny w ilości około 200 dm3 wypłynął z rurociągu nieczynnej przepompowni oleju w wyniku kradzieży mosiężnego zaworu;
 • olej przedostał się na posadzkę hali, do rowu opaskowego wokół zakładu, a następnie do nielegalnie funkcjonującej zakładowej kanalizacji wód opadowych;
 • niewielkie ilości oleju przedostały się do rzeki Silnicy;
 • PSPoż. usunęła olej z kanalizacji wód opadowych i zablokowała nielegalnie funkcjonującą kanalizację. 
Wydanie zarządzeń pokontrolnych dotyczących poprawy stanu technicznego kanalizacji.
WIOŚ wydał zarządzenie pokontrolne nakazujące renowację ciągu kanalizacji deszczowej na całej długości od rowu opaskowego do miejsca włączenia do miejskiego kolektora deszczowego i utylizację oleju i zanieczyszczonych olejem sorbentów. Zarządzenia wykonano. Prokuratura Rejonowa prowadzi dochodzenie.
122.
02.08.98.
Warszawa

gm. Wawer

woj. warszawskie

Doszło do zanieczyszczenia osadów dennych Kanału Wawerskiego rtęcią. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania, z którego wynikało że:
 • nastąpiło zanieczyszczenie osadów dennych kanału rtęcią;
 • informację o zanieczyszczeniu przekazali okoliczni mieszkańcy;
Pobranie prób i badania wód i osadów dennych.

Przeprowadzenie kontroli na miejscu zdarzenia i wydanie zarządzeń pokontrolnych.

Wystąpienie do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ochrony Przyrody o wydanie decyzji nakazującej doprowadzenie środowiska do stanu właściwego.

WIOŚ wydał zarządzenia pokontrolne Burmistrzowi Gminy Warszawa-Wawer z terminem wykonania do dnia 15.09.98r 

Badania wykazały że zanieczyszczenie nie ustąpiło. W dniu 10.09.98 r. WIOŚ wystąpił z wnioskiem do Dyrektora WOŚ,R iOP UW o wydanie decyzji w trybie art. 82 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. Postępowanie w toku. 

123.
03.08.98.
Rypin

Gm. Rypin

woj. włocławskie

Zanieczyszczenie wód rzeki Rypienicy i roślinności porastającej brzegi rzeki. Przeprowadzenie przez WIOŚ we Włocławku rozpoznania, z którego wynikało co następuje:
 • stwierdzono obecność ropopochodnych na roślinności porastającej brzegi rowu melioracyjnego w zlewni rzeki Rypienicy, co świadczy o wcześniejszym zanieczyszczeniu wód rowu związkami ropopochodnymi;
 • sprawcą zanieczyszczenia była stacja paliw należąca do PPHU A i C "Petrol" w Rypinie. Nastąpiło wypłukanie zawartości nieoczyszczonego separatora błota i substancji ropopochodnych podczas ulewy;
 • w czasie kontroli nie stwierdzono wzmożonego odpływu wód kanalizacją deszczową zawierających ropopochodne;
Przeprowadzenie kontroli interwencyjnej na miejscu zdarzenia. Wydano zarządzenia pokontrolne z terminem realizacji do dn. 30 października 1998 r.

Pobranie prób odprowadzanych ścieków oraz gleby ze skarpy brzegowej rowu.

Sprawca w porozumieniu z właścicielem przybrzeżnego gruntu dokonał jego oczyszczenia.
124.
03.08.98.
Świebodzin

gm. Świebodzin

woj. zielonogórskie

Nastąpiło zanieczyszczenie gruntu olejem napędowym wyciekłym ze zbiornika paliwowego samochodu w czasie wypadku samochodowego.  Przeprowadzenie rozpoznania na miejscu zdarzenia przez WIOŚ w Zielonej Górze, z którego wynikało że:
 • w czasie wypadku samochodowego doszło do wycieku około 200 dm3 oleju napędowego;
 • zanieczyszczeniu uległo około 8 m2 pobocza drogi;
 • PSPoż. w Świebodzinie zneutralizowała wyciek przy pomocy preparatu SINTAN;
Przeprowadzenie badania zanieczyszczonej gleby.

 

Na wniosek WIOŚ Wojewoda z Zielonej Góry wydał decyzję zobowiązującą sprawcę zdarzenia do wybrania zanieczyszczonego gruntu i jego utylizacji. Nakaz wykonano. 
125.
04.08.98.
Gilowice

Gm. Gilowice

woj. bielskie

Wystąpiło śnięcie ryb w potoku Łękawka .  Przeprowadzenie przez WIOŚ w Bielsku Białej rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało co następuje: 
 • wystąpiło masowe śnięcie ryb w potoku Łękawka na odcinku ok. 4 km;
 • śnięciu uległo kilkanaście tysięcy sztuk narybku pstrąga potokowego i strzebli potokowej oraz kilkaset sztuk dorosłych pstrągów i innych ryb;
 • wg wstępnego rozeznania przyczyną śnięcia ryb był zrzut do potoku cementowych materiałów wiążących z pobliskiego placu budowy;
 • wstępne badanie odczynu wód potoku wykazało pH 9,1;
 • jednostki ratownictwa nie podjęły działań; 
Pobrano próby wód i śniętych ryb do badania.
Zanieczyszczenie ustąpiło.

Zdarzenie zgłoszono organom ścigania. Brak dalszych informacji w tym zakresie.

126.
05.08.98.
Elbląg

woj. elbląskie

Samochód ciężarowy wiozący odpady poubojowe przechylił się na pobocze i część odpadów wysypała się do przydrożnego rowu. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Elblągu rozpoznania na miejscu zdarzenia. Stwierdzono że: 
 • zanieczyszczeniu uległo około 20 m2 powierzchni ziemi i przydrożnego rowu na długości około 10 m; 
 • sprawcą zdarzenia był Zakład Rolniczo-Przemysłowy "FARMUTIL" w Śmiłowicach;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła KPSP w Elblągu. Odpady załadowano na przyczepę, teren zdezynfekowano.
Pobranie prób wody z rowu do analizy. 
Wojewoda Elbląski wydał decyzję nakazującą sprawcy doprowadzenie środowiska do stanu właściwego. Zanieczyszczenie usunął sprawca.
127.
06.08.98.
Gdańsk

woj. gdańskie

Nastąpiło zanieczyszczenie rzeki Martwa Wisła ropopochodnymi. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało że:
 • nastąpił rozlew substancji ropopochodnych na rzece Martwa Wisła wzdłuż ulicy Kutnowskiej;
 • zanieczyszczenie rozprzestrzeniło się na powierzchni około 500 m2 w postaci cienkiego filmu olejowego;
 • nie ustalono sprawcy zdarzenia;
 • JRG PSPoż. Gdańsk-Śródmieście nie użyła środków technicznych ze względu na rozproszenie się filmu olejowego w krótkim czasie.
Nie stwierdzono dalszego napływu zanieczyszczeń do Martwej Wisły. Zanieczyszczenia istniejące rozproszyły się w wodzie.
128.
08.08.98.
Brzozowo

gm. Przybiernów

woj. szczecińskie

Nastąpiło przewrócenie się cysterny przewożącej około 25 Mg etyliny. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Szczecinie rozpoznania, z którego wynikało że:
 • sprawcą zdarzenia była firma CPN w Szczecinie;
 • nastąpił kropelkowy wyciek etyliny (około 1 dm3);
 • akcja ratownicza przy udziale PSPoż. polegała na usunięciu wycieku, przepompowaniu paliwa do cysterny zastępczej i podniesieniu pojazdu.
Zagrożenie usunięto. Śledztwo w sprawie przyczyn wypadku prowadziła policja. 
129.
10.08.98.
Kraków-Prokocim

woj. Krakowskie

Rozszczelnieniu uległa cysterna kolejowa zawierająca około 40 Mg kwasu chlorowodorowego. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Krakowie rozpoznania, z którego wynikało że:
 • doszło do rozszczelnienia cysterny kolejowej i wycieku kwasu;
 • po dokonaniu inwentaryzacji ustalono, że wyciekło około 15 Mg kwasu;
 • zanieczyszczeniu uległ grunt na torowisku;
 • nie doszło do przedostania się wyciekłej substancji do kanalizacji miejskiej;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła Kolejowa Straż Pożarna oraz JRG PSPoż. KR Kraków. Wyciek na bieżąco neutralizowano wapnem i wodą. Zawartość cysterny przepompowano do cysterny rezerwowej;
 • w bezpośrednim sąsiedztwie brak cieków i zbiorników wodnych.
Pobranie prób gruntu na miejscu zdarzenia.
Wyciekły kwas zneutralizowano.
130.
10.08.98.
Mońki

gm. Mońki

woj. białostockie

Nastąpił wyciek oleju napędowego w wyniku zderzenia dwóch pociągów i uszkodzenia przewodów paliwowych spalinowozu.  WIOŚ w Białymstoku przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, w wyniku którego stwierdzono co następuje:
 • doszło do uszkodzenia przewodów paliwowych spalinowozu;
 • wyciekło około 300 dm3 oleju napędowego;
 • na torowisko wyciekło około 100 dm3, a pozostałe 200 dm3 zostało zebrane bezpośrednio do pojemników;
 • akcja ratownicza prowadzona przez PSPoż. polegała na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i zebraniu wyciekającego paliwa;
 • w rejonie zdarzenia nie było cieków ani zbiorników wodnych.
Przeprowadzenie kontroli na miejscu zdarzenia (pobór prób gruntu, wydanie zarządzeń pokontrolnych). 
Zanieczyszczenie usunięto. 

Zarządzenie pokontrolne wykonano.

131
10.08.98
Skarżysko Kościelne

gm. Skarżysko Kamienna

woj. kieleckie

W czasie kradzieży produktów naftowych doszło do zanieczyszczenia gruntu tymi produktami. Przeprowadzenie rozpoznania na miejscu zdarzenia przez WIOŚ w Kielcach, z którego wynikało że:
 • z dwu cystern kolejowych znajdujących się na bocznicy zakładu skradziono około 16 Mg eteru naftowego i 29,5 Mg toluenu;
 • nieokreślona część produktów wyciekła do gruntu co spowodowało zanieczyszczenie gruntu;
 • w rejonie postawienia cystern ujawnił się pas wypalonej ziemi o powierzchni około 140 m2.
Przeprowadzenie kontroli u sprawcy zdarzenia

Wystąpienie do Wojewody o wydanie decyzji nakazującej doprowadzenie środowiska do stanu właściwego.

WIOŚ wystąpił z wnioskiem do Wojewody Kieleckiego o wydanie decyzji nakazującej sprawcy zdarzenia wykonanie prac rekultywacyjnych. Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte w dniu 04. 09.98 r.

Prowadzone jest postępowanie Komendy Rejonowej Policji. WIOŚ nakazał sprawcy, zarządzeniem pokontrolnym wzmożenie nadzoru nad terenami magazynowymi w Skarżysku Kościelnym. 

132.
11.08.98.
Kamienica

gm. Paczków

woj. opolskie

Zanieczyszczenie rzeki Kamienna i śnięcie ryb.  WIOŚ w Opolu przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, w wyniku którego stwierdzono co następuje:
 • nastąpiło zanieczyszczenie rzeki Kamienna i śnięcie ryb z gatunku pstrąg tęczowy różnej wielkości;
 • stwierdzono występowanie pienienia oraz zmętnienie wód rzeki;
 • wyniki badania wód rzeki w rejonie Paczkowa wykazały pH w granicach 10,5-9,1;
 • pH przy ujściu rzeki Kamiennej do rzeki Nysa Kłodzka wynosiło 7,1;
 • prawdopodobną przyczyną zdarzenia było przedostanie się ścieków z uszkodzonego kanału ściekowego w trakcie remontu mostu w miejscowości Bila Voda po stronie czeskiej.
 
Zanieczyszczenie ustąpiło.
133.
13.08.98.
Ostojów

gm. Suchedniów

woj. kieleckie

W wyniku wypadku drogowego doszło do wycieku przewożonego stężonego kwasu azotowego. Przeprowadzenie rozpoznania przez WIOŚ w Kielcach na miejscu zdarzenia, z którego wynikało że:
 • na skutek wypadku drogowego doszło do wycieku stężonego kwasu azotowego przewożonego w 2 pojemnikach po około 1,0m3 ;
 • na pobocze i do przydrożnego rowu wyciekło około 200dm3 kwasu;
 • zanieczyszczeniu uległo około 50m przydrożnego rowu;
 • JRG PSPoż. ze Skarżyska Kamiennej przeprowadziła akcję ratowniczą. Usunięto zanieczyszczony grunt i wywieziono do neutralizacji w Zakładach Azotowych.
Na wniosek WIOŚ Wojewoda Kielecki wszczął w dniu 4 września postępowanie zmierzające do wydania decyzji nakazującej sprawcy zdarzenia wykonanie niezbędnych prac rekultywacyjnych. WIOŚ przeprowadzi w m-cu październiku kolejne badania gruntu w celu sprawdzenia skuteczności podjętych działań oraz wydania opinii dla KR Policji, która prowadzi śledztwo. 
134.
13.08.98.
Myślibórz

gm. Myślibórz

woj. gorzowskie

Zanieczyszczenie kanalizacji miejskiej i oczyszczalni ścieków ropopochodnymi w ilości ok. 150 dm3. Powstało zagrożenie zanieczyszczenia rzeki Myśla.  Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gorzowie Wielkopolskim rozpoznania, z którego wynikało że:
 • nastąpiło zanieczyszczenie kanalizacji miejskiej i oczyszczalni ścieków ropopochodnymi;
 • doszło do zniszczenia osadu czynnego w części biologicznej oczyszczalni ścieków;
 • powstało zagrożenie zanieczyszczenia rzeki Myśla;
 • sprawca zdarzenia został ustalony;
 • PSPoż. w ramach akcji ratowniczej zamknęła wylot zanieczyszczonych ścieków, a na wylocie oczyszczonych ścieków do rzeki Myśla postawiono zapory w postaci balotów ze słomy; 
Przekazano organom ścigania informację o zdarzeniu.

Przeprowadzono badania ścieków i wód rzeki Myśla.

Prowadzony był nadzór nad usuwaniem skutków zdarzenia. 

Zanieczyszczenie ustąpiło. Wylot ścieków uporządkowano.
135.
13.08.98.
Kosarzyn

Gm. Gubin

woj. zielonogórskie

Śnięcie ryb w jeziorze Borak.
 
 

 

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Zielonej Górze rozpoznania, z którego wynikało że:
 • śnięcie ryb w małych rozmiarach, w dniach 13 i 14 sierpnia spowodowane było spadkiem zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie, spowodowanego prawdopodobnie gwałtownymi zmianami warunków atmosferycznych;
 • badania wód wykazały silny spadek zawartości tlenu.
Przeprowadzenie badań prób wód z jeziora i cieku zasilającego w celu wyeliminowania toksycznej przyczyny śnięcia ryb.

 

Zagrożenie ustąpiło.
136.
14.08.98.
Jurcz

gm. Ścinawa

woj. legnickie

Wypadek samochodowy w wyniku którego doszło do wycieku ropopochodnych.  Przeprowadzenie przez WIOŚ w Legnicy rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało że:
 • nastąpiło zanieczyszczenie jezdni olejem napędowym na odcinku około 300 m;
 • zanieczyszczenie pochodziło z rozszczelnionego zbiornika paliwa samochodu ciężarowego;
 • kierowca samochodu poniósł śmierć na miejscu zdarzenia;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. Zanieczyszczenie zneutralizowano; 
 • powstały odpad został zabezpieczony i zagospodarowany przez Dyrekcję Dróg Publicznych w Legnicy.
Przeprowadzenie badań zanieczyszczonego gruntu po akcji ratowniczej.
Zanieczyszczenie usunięto.

Policja prowadzi śledztwo w sprawie przyczyn wypadku.

137.
16.08.98.
Wyszków

gm. Wyszków

woj. ostrołęckie

Doszło do emisji amoniaku na terenie Browaru Wyszków w Wyszkowie.  Przeprowadzenie rozpoznania na miejscu zdarzenia przez WIOŚ w Ostrołęce z którego wynikało że: 
 • z instalacji zawierającej około 2 Mg amoniaku do atmosfery wyciekło około 17 kg substancji;
 • przyczyną zdarzenia było wydmuchanie uszczelki w sprężarce gazowego amoniaku;
 • w wyniku emisji 3 osoby były hospitalizowane;
 • zagrożenie zostało zlikwidowane przez PSPoż. Postawiono kurtynę wodną;
 • zdarzenie nie spowodowało skutków poza terenem zakładu.
Awaria została usunięta. Zagrożenie zlikwidowano.
138.
17.08.98.
Głuchów

gm. Grójec

woj. radomskie

Wypadek autocysterny należącej do Przedsiębiorstwa Handlowego "PADER", Hurtownia Paliw w Warszawie, przewożącej ok. 11,8 m3 paliw płynnych (benzyny motorowe, olej napędowy) w trójkomorowym zbiorniku.

 

Przeprowadzenie przez WIOŚ w Radomiu rozpoznania, z którego wynikło co następuje:
 • w wyniku uszkodzenia zbiornika, do gruntu wyciekło ok. 1,3 m3 benzyny;
 • nastąpiło miejscowe zanieczyszczenie gruntu ropopochodnymi;
 • akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. (przepompowanie paliwa pozostałego w zbiorniku do podstawionej sprawnej autocysterny, wyciągnięcie uszkodzonych pojazdów z rowu);
 • miejsce wypadku zostało zabezpieczone przez policję.
Przeprowadzenie badania zanieczyszczenia gruntu w dniu zdarzenia i w dniu 10.09.98 r. Ponowne badania wykazały obecność ropopochodnych.
Sprawca usunął zanieczyszczony grunt na głębokości ok. 25 cm i 50 cm. Badania przeprowadzone przez WIOŚ wykazały jeszcze obecność zanieczyszczeń w rowie w

dniu 28 września 1998 r. Sprawca zobowiązał się usunąć pozostały skażony grunt.

139.
19.08.98.
Łaś

gm. Rzewnie

woj. ostrołęckie

Wypadek drogowy autocysterny na drodze krajowej 61, w wyniku którego nastąpił wyciek oleju napędowego. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Ostrołęce rozpoznania, w wyniku którego stwierdzono co następuje:
 • autocysterna przewoziła ok. 22 Mg oleju napędowego;
 • do gruntu przedostało się około 2 m3 przewożonego paliwa;
 • zanieczyszczeniu uległo około 30 m2 pobocza drogi;
 • wybrano i poddano oczyszczeniu około 18 m3 zanieczyszczonej ziemi;
 • brak w pobliżu cieków wodnych i ujęć podziemnych. 
Wystąpienie do Wojewody Ostrołęckiego o wydanie decyzji nakazującej sprawcy doprowadzenie środowiska do stanu właściwego.

Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków zdarzenia.

Zanieczyszczony grunt złożono na miejscu wytypowanym przez Wójta gminy Rzewnie i zabezpieczono folią.
140.
19.08.98.
Chabówka 

gm. Rabka

woj. nowosądeckie

Wyciek oleju napędowego ze zbiornika paliwa samochodu w wyniku wypadku do kanalizacji wód opadowych. Przeprowadzenie przez WIOS w Nowym Sączu rozpoznania, z którego wynikało że:
 • w wyniku wypadku samochodowego nastąpił wyciek oleju napędowego ze zbiornika paliwa do kanalizacji wód opadowych;
 • doszło do zanieczyszczenia potoku bez nazwy i rzeki Raby, łącznie na długości około 10 km; 
 • sprawca zdarzenia i ilość wyciekłego paliwa, w trakcie ustaleń;
 • JRG PSPoż. w Rabce postawiła zastawki ze słomy na ujściu potoku bez nazwy oraz na rzece Raba w Rabce przy ul. Kilińskiego.
Współudział w prowadzeniu akcji ratowniczej. 
Zanieczyszczenie usunięto. Powstały odpad zutylizowano.
141.
23.08.98.
Cigacice

gm. Cigacice

woj. zielonogórskie

Nastąpił niekontrolowany wyciek oleju opałowego z Zakładu Wełny Mineralnej "ROCKWOOL" w Cigacicach. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Zielonej Górze rozpoznania, z którego wynika, że:
 • na skutek popełnionych błędów eksploatacyjnych na instalacji doszło do wycieku około 30 Mg oleju opałowego EKOTERM;
 • zanieczyszczeniu uległa kanalizacja miejska, wody rzeki Odry oraz grunt na terenie Zakładu "ROCKWOOL-POLSKA";
 • w czasie akcji ratowniczej zebrano około 20 m3 emulsji olejowo-wodnej;
 • z miejsca wycieku zebrano około 30 m3 zanieczyszczonego gruntu. Zebrany grunt oraz zanieczyszczone olejem opałowym maty złożono na byłym placu składowym opału i przykryto folią. Plac jest utwardzony i posiada drenaż opaskowy zbierający odcieki, które kierowane są na oczyszczalnię ścieków;
 • zanieczyszczenie Odry nie stanowiło bezpośredniego zagrożenia dla granicznego odcinka rzeki (zostało zatrzymane ok. 50km od początku granicznego odcinka).
 • akcja usuwania ropopochodnych z głównego nurtu rzeki Odry została zakończona w dniu 25 sierpnia około godz. 18.00;
 • w dniu 25 sierpnia usunięto ropopochodne zalegające w zakolach rzeki Odry za pomocą mat z wełny mineralnej.
Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków zdarzenia.
Zebraną emulsję olejowo-wodną zabezpieczono na terenie zakładu. Prowadzone są rozmowy z Rafinerią Nafty S.A. w Gdańsku w sprawie jej utylizacji.

Grunt zanieczyszczony paliwem jest wykorzystywany do produkcji wełny mineralnej. 

142.
24.08.98.
Śmigno

gm. Lisia Góra

woj. tarnowskie

Wypadek drogowy autocysterny należącej do firmy "PETRO-TANK" z Płocka, która przewoziła ok. 18 m3 paliw płynnych (benzyna etylizowana 94, benzyna bezołowiowa 95, olej napędowy). Przeprowadzenie przez WIOŚ w Tarnowie rozpoznania, z którego wynikało co następuje: 
 • autocysterna przewróciła się do rowu, jednak nie nastąpiło uszkodzenie płaszcza zbiornika; 
 • niewielki wyciek benzyny przez włazy dwóch komór zbiornika nastąpił w czasie akcji ratowniczej, prowadzonej przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej;
 • wyciek został zlokalizowany i dlatego nie doszło do zanieczyszczenia gruntu;
 • paliwo z wywróconej autocysterny przepompowano do podstawionej autocysterny;
 • nie stwierdzono zanieczyszczenia gruntu ropopochodnymi.
Nadzór nad usuwaniem skutków zdarzenia był prowadzony przez WIOŚ w Tarnowie.
Zagrożenie usunięto.
143.
25.08.98.
Trzepowo Nowe

gm. Płock

woj. płockie

Wypadek drogowy autocysterny, która przewoziła około 30 m3 oleju napędowego. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Płocku rozpoznania, z którego wynikało że: 
 • w wyniku rozszczelnienia komory z paliwem nastąpił jego wyciek do suchego rowu przydrożnego;
 • zanieczyszczeniu uległo około 20 m rowu;
 • akcja usuwania skutków zanieczyszczenia była prowadzona przez Państwową Straż Pożarną;
 • paliwo z wywróconej autocysterny i z przydrożnego rowu przepompowano do cysterny zastępczej.
Na wniosek WIOŚ Dyrektor WOŚ UW zobowiązał sprawcę zdarzenia do wykonania oceny zanieczyszczenia i przeprowadzenia rekultywacji po uzgodnieniu wcześniejszym jego sposobu.
144.
27.08.98.
Kopce

gm. Huszlew

woj. bialskopodlaskie

W wyniku wypadku drogowego autocysterna przewożąca skroplone gazy propan-butan zjechała do przydrożnego rowu. Przeprowadzenie rozpoznania przez WIOŚ w Bielsku Podlaskim wykazało że:
 • w wyniku wypadku autocysterna zjechała do przydrożnego rowu;
 • płaszcz zbiornika nie został uszkodzony;
 • emisja gazów nastąpiła przez uszkodzony zawór do chwili zadziałania zaworu bezpieczeństwa;
 • występowało chwilowe zagrożenie wybuchem;
 • akcja ratownicza prowadzona przez PSPoż.. polegała na uszczelnieniu cysterny, postawieniu jej na koła, a następnie odholowaniu na miejsce przeznaczenia. 
Zagrożenie zlikwidowano.
145.
31.08.98.
Gdańsk

woj. gdańskie

Wystąpiło zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi. Rozpoznanie przeprowadzone przez WIOŚ w Gdańsku wykazało że:
 • przy ujściu Kanału Raduni do Motławy, na powierzchni wody stwierdzono obecność zanieczyszczenia ropopochodnymi;
 • ustalono, że podczas silnych opadów atmosferycznych nastąpił wypływ zanieczyszczeń z miejskiej kanalizacji opadowej; 
 • ilość ropopochodnych, która przedostała się do Kanału Raduni określono na kilka decymetrów sześciennych;
 • akcja ratownicza była prowadzona przez 4 jednostki PSPoż. Postawiono 2 zapory przeciwrozlewowe i 1 zaporę sorpcyjną. Akcja usuwania zanieczyszczenia została zakończona. 
Nadzór nad usuwaniem skutków zanieczyszczenia. 
Zanieczyszczenie za względu na niewielką ilość (ok. 3 dm3) zlikwidowano za pomocą dyspergenta.
146.
01.09.98.
Wyżne 

woj. rzeszowskie

Nastąpiło zanieczyszczenie ropopochodnymi rzeki Wisłoka. Przeprowadzenie rozpoznania przez WIOŚ w Rzeszowie z którego wynikało, że:
 • nastąpiło zanieczyszczenie w rejonie miejscowości Wyżne i Babica na rzece Wisłoka ropopochodnymi w postaci filmu olejowego; 
 • przemieszczająca się plama olejowa rozprzestrzeniła się na długości około 4 km;
 • przyczyną zanieczyszczenia rzeki był niekontrolowany wyciek paliwa ze zbiornika jednej z pracujących koparek przy regulacji rzeki;
 • ilość wprowadzonych do rzeki ropopochodnych określono na około 30 dm3;
 • akcja ratownicza prowadzona przez PSPoż. polegała na usuwaniu zanieczyszczenia poprzez postawienie 4 zapór przeciwolejowych;
 • plama olejowa przemieszczała się w kierunku ujęcia wody w Zwięczycy;
 • akcja ratownicza została zakończona w dniu 3 września 1998;
 • nie doszło do zanieczyszczenia ujęcia wody w Zwięczycy.
Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków zdarzenia. 
Zanieczyszczenie usunięto i przekazano do utylizacji.
147.
02.09.98.
Bielsk Podlaski

gm. Bielsk Podlaski

woj. białostockie

Samochód ciężarowy przewożący około 3 Mg farb i rozpuszczalników, w wyniku kolizji zjechał do przydrożnego rowu i wywrócił się. Nastąpiło rozszczelnienie ładunku i częściowy wyciek.  Przeprowadzenie przez WIOŚ w Białymstoku rozpoznania zdarzenia, w czasie którego ustalono że: 
 • na skutek wypadku, samochód STAR przewożący około 3 Mg farb i rozpuszczalników zjechał do przydrożnego rowu i wywrócił się;
 • doszło do rozszczelnienia części ładunku ( około 20%) i jego wycieku;
 • PSPoż. zabezpieczyła miejsce zdarzenia, wyciekające farby zebrano do przygotowanych pojemników. 
Nadzór nad usuwaniem skutków zdarzenia.
Zanieczyszczenie gruntu usunięto.
148.
03.09.98.
Ślemień k/Żywca

gm. Gilowice

woj. bielskie

Wystąpiło śnięcie ryb w potoku b/n oraz w potoku Łękawka.  Przeprowadzenie rozpoznania przez WIOŚ w Bielsku Białej na miejscu zdarzenia w wyniku którego stwierdzono co następuje:
 • wystąpiło śnięcie pstrąga potokowego oraz strzebli potokowej w potoku bez nazwy i w rzece Łękawka;
 • wybrano około 100 sztuk śniętych ryb;
 • w czasie szczegółowej kontroli nie udało się ustalić sprawcy zdarzenia;
 • oględziny potoku "Bez Nazwy" wykazały jego zanieczyszczenie różnorodnymi odpadami..
Wydanie zarządzenia zobowiązującego wójta gminy w Ślemieniu do oczyszczenia potoku "Bez Nazwy" z zawartych w nim odpadów.

Współudział w ustalaniu sprawcy zanieczyszczenia.

Zarządzenie zostało zrealizowane.

Nie ustalono sprawcy zanieczyszczenia.

149.
07.09.98.
Wyliny-Ruś

gm. Szepietowo

woj. łomżyńskie

Doszło do wypadku drogowego autocysterny zawierającej ok. 17 m3 skroplonych gazów propan-butan. Przeprowadzenie przez WIOŚ rozpoznania z którego wynikało że:
 • wypadkowi drogowemu uległa autocysterna o poj. 17 m3 zawierająca skroplony propan-butan, nie doszło do wycieku gazu;
 • sprawca zdarzenia: firma GAZTANK z Warszawy;
 • działania ratownicze PSP polegały na postawieniu autocysterny na kołach.
Zagrożenie zlikwidowano w dniu zdarzenia.
150.
08.09.98.
Kołobrzeg

woj. koszalińskie

Ze zbiorników po Armii Radzieckiej nastąpił wyciek substancji ropopochodnych, poprzez kanalizację opadową do przybrzeżnych wód morskich.  Rozpoznanie przeprowadzone przez WIOŚ w Koszalinie wykazało że:
 • ze zbiorników pozostałych po Armii Radzieckiej wydobywały się substancje ropopochodne do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej;
 • zanieczyszczenia przedostające się do kanalizacji kolektorem, wypływały na przybrzeżne wody morskie;
 • ustalono źródło wycieku; przeprowadzono akcję ratowniczą pod nadzorem WIOŚ w Koszalinie. PSPoż. postawiła zapory sorbentowe na wylocie ścieków z kolektora do morza; 
 • ilość wód w zbiornikach około 300 m3.
Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków zanieczyszczenia
Zanieczyszczenie usunięto.
151.
14.09.98.
Olsztyn

woj. olsztyńskie

Znaleziono 2 szt. butli stalowych zawierających chlor na podwórzu w zwartej zabudowie miejskiej. Przeprowadzenie rozpoznania na miejscu zdarzenia przez przedstawicieli WIOŚ w Olsztynie, z którego wynikało że:
 • w zabudowie zwartej przy ul. Mazurskiej na podwórzu znaleziono 2 butle stalowe o pojemności ok. 30 dm3 każda, zawierające nieustaloną ilość chloru ( Kl. 2 materiałów niebezpiecznych nr. ONZ 1017);
 • butle były silnie skorodowane, na zewnątrz wydobywał się drażniący drogi oddechowe charakterystyczny dla chloru zapach;
 • Jednostka Ratownictwa Chemicznego w Olsztynie dokonała zabezpieczenia butli i przewiozła je do Jednostki Wojskowej w Biskupcu w celu zniszczenia znajdującego się w nich chloru. 
Zagrożenie zlikwidowano.
152.
15.09.98.
Miłobądz

gm. Tczew

woj. gdańskie

 

Wypadkowi drogowemu uległa autocysterna przewożąca około 25 Mg dwuizocyjanianu 2,4 toluilenu.  Przeprowadzenie rozpoznania na miejscu zdarzenia przez przedstawicieli WIOŚ w Gdańsku, z którego wynikało że:
 • autocysterna przewożąca około 25 Mg dwuizocyjanianu 2,4 toluilenu przewróciła się na bok na łuku drogi;
 • nie doszło do rozszczelnienia autocysterny;
 • ładunek przewożony był z Portu w Gdyni do Z.Ch. "ORGANIKA" w Malborku.
 • akcję ratowniczą polegającą na postawieniu autocysterny na kołach prowadziła PSPoż. pod kierownictwem Komendanta Rejonowego PSPoż. z Tczewa. Akcja została zakończona około godz. 12.00 w dniu wystąpienia zdarzenia.
Zagrożenie zlikwidowano.
153.
15.09.98r
Przesieki

gm. Krzyż

woj. pilskie

W wyniku wypadku drogowego autocysterny zawierajęcej około 30 m3 oleju napędowego doszło do jej rozszczelnienia i wycieku bezpośrednio do gruntu około 10 m3 paliwa.  Przeprowadzenie rozpoznania na miejscu zdarzenia w wyniku którego stwierdzono że: 
 • na skutek poślizgu doszło do wywrócenia się autocysterny zawierającej około 30 m3 oleju napędowego, do przydrożnego rowu;
 • w wyniku rozszczelnienia 3 komór pojazdu wyciekło około 10 m3 paliwa;
 • zanieczyszczeniu uległo około 60 m2 pobocza drogi;
 • w rejonie zdarzenia w promieniu kilku kilometrów nie ma cieków, ani zbiorników wodnych; 
 • sprawca zdarzenia: firma "Unipol" z Żagania woj. Zielonogórskie;
 • akcję ratowniczą prowadzą JRG PSPoż. z Trzcianki i z Piły. Całość wyciekłego paliwa przedostała się do gruntu. Akcja ratownicza polegająca na wypompowaniu pozostałego paliwa i usunięciu pojazdu została ukończona około godz. 12.00 w dniu 16 września 1998r.
Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków zdarzenia. W październiku 1998 r. zostaną przeprowadzone ponowne badania gruntu na miejscu zdarzenia.
Sprawca zdarzenia wywiózł na wysypisko około 160 Mg zanieczyszczonej ziemi. WIOŚ przeprowadzi badania gruntu w m-cu październiku b.r. 
154.
17.09.98.
Barcino

gm. Kępice

woj. słupskie

Na drodze lokalnej doszło do wypadku samochodu przewożącego substancję żrącą.  Przeprowadzenie rozpoznania na miejscu zdarzenia przez WIOŚ w Słupsku, z którego wynikało że:
 • samochód przewoził ok. 5 Mg produktu o nazwie handlowej Volmanit TX-10, w 4 pojemnikach z tworzywa sztucznego o pojemności 1,0 m3 każdy i w kilkudziesięciu pojemnikach po 25 dm3;
 • w wyniku wypadku samochód wpadł do leśnego parowu, co spowodowało rozsypanie się pojemników i uszkodzenie 1 pojemnika z 1 m3 produktu;
 • z uszkodzonego pojemnika wyciekło ok. 0,3 Mg produktu;
 • na etykiecie opisującej zawartość pojemnika znajduje się numer ONZ 1760, co wskazuje na fakt, że zgodnie z przewodnikiem "Zasady postępowania ratowniczego" i bazą danych "BIG" jest to materiał żrący;
 • akcja ratownicza, prowadzona przez PSPoż. Polegała na zebraniu pojemników z terenu leśnego i załadowaniu ich na podstawiony sprawny samochód oraz na wydobyciu samochodu z parowu;
 • wyciekły produkt wsiąkł w grunt leśny;
 • miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.
Zanieczyszczenie usunięto.
155.
21.09.98.
Szczecin

woj. szczecińskie

Na terenie szczecińskiej Stoczni Remontowej "GRYFIA" doszło do zanieczyszczenia basenu portowego ropopochodnymi. Przeprowadzenie rozpoznania na miejscu zdarzenia przez WIOŚ w Szczecinie, z którego wynika że:
 • wyciek zaolejonych wód zęzowych nastąpił w czasie przygotowywania statku "ALPHA" do remontu;
 • wyciekło ok. 100 dm3 ropopochodnych, powodując lokalne zanieczyszczenie wód rzeki Odry na powierzchni ok. 250 m2;
 • SSR "GRYFIA" postawiła zaporę przeciwrozlewową;
 • Zanieczyszczenia z powierzchni wody zebrało Przedsiębiorstwo Usług Morskich "SHIP-SERVICE";
 • Urząd Morski w Szczecinie wymierzył karę SSR "GRYFIA" w wysokości 50.000 zł.
Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków zanieczyszczenia.
Zanieczyszczenie zostało usunięte i zutylizowane przez PUM "SHIP-SERVICE".
156.
27.09.98.
Chałupki

gm. Krzyżanowice

woj. katowickie

W wyniku zanieczyszczenia rzeki Odry przez stronę czeską nastąpiło masowe śnięcie ryb.  Przeprowadzenie rozpoznania przez przedstawicieli WIOŚ w Katowicach, z którego wynikało że:
 • poprzez rzekę Ostravicę a następnie Odrę nastąpił spływ zanieczyszczenia na stronę polską;
 • na stronę polską nastąpił również masowy spływ śniętych ryb całą szerokością rzeki Odry;
 • wzdłuż rzeki nagromadzone były śnięte ryby różnej wielkości;
 • żyjące ryby wykazywały działania substancji toksycznych;
 • w profilu Bohumin służby czeskie założyły tamę i wybrały śnięte ryby.
WIOŚ powiadomił różne instytucje w związku ze zdarzeniem. Badania wykazały przekroczenie dopuszczalnej zawartości cyjanków w wodach Odry od 5 do 12,5 raza. W dniu 29 września po południu ustąpił napływ śniętych ryb.
Prowadzone są badania przyczyn i skutków zaistniałego zdarzenia. Napływ ustąpił w godzinach popołudniowych w dniu 29.09.98 r., przy spadku zawartości wolnych cyjanków w wodzie do wartości poniżej 0,01 mg CN/dm3.
157
28.09.98.
Straszęcin

gm. Dębica

woj. tarnowskie.

Na powierzchni rzeki Czarna Tarnowska (dopływ rzeki Wisłoki) stwierdzono obecność śniętych ryb. Przeprowadzenie rozpoznania na miejscu zdarzenia przez WIOŚ w Tarnowie, z którego wynikało że: 
 • śnięcie ryb zauważono w miejscu spływu do rzeki Czarna Tarnowska wód pogaśniczych, powstałych w wyniku gaszenia samochodu w pobliżu rzeki;
 • do gaszenia pożaru, jako dodatek do wody gaśniczej użyto preparatu DETEOR, zawierającego metanol (na 5 m3 wody gaśniczej użyto 100 dm3 preparatu);
 • woda zużyta do gaszenia pożaru skierowana została do rzeki, powodując śnięcie niewielkiej ilości narybku;
 • deficyt tlenu w wodzie nie mógł być przyczyną śnięcia ryb, gdyż zawartość tlenu w rzece w miejscu wpływu wód pogaśniczych wynosiła ok. 10 mg O2 /dm3 ( spełnia wymogi dla wód I klasy czystości).
Zagrożenie ustąpiło.
158.
28.09.98.
Zawadka Brzostecka

Gm. Brzostek

woj. tarnowskie

Nastąpił wyciek oleju opałowego w wyniku rozszczelnienia autocysterny  Przeprowadzenie rozpoznania przez WIOŚ w Tarnowie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało że:
 • autocysterna przewożąca około 13,8 Mg oleju opałowego "EKOTERM" uległa wywróceniu na terenie zabudowanym;
 • rozszczelnieniu uległy 4 komory autocysterny, z których wyciekło około 9,3 Mg oleju opałowego;
 • zanieczyszczeniu uległo około 300 m jezdni i pobocze. Część oleju przedostała się do przydrożnego rowu , który nie łączy się z żadnym ciekiem wodnym;
 • w ramach akcji ratowniczej spompowano pozostałe w komorach około 4,5 Mg przewożonego medium. Postawiono zapory przeciwrozlewowe;
 • sprawca zdarzenia Spółka z .o.o. Piaseczno ul. Sikorskiego 15/19. 
 
W dniu 28 września 98 r. WIOŚ wystąpił z wnioskiem do Wojewody Tarnowskiego o wydanie decyzji nakazującej sprawcy usunięcie skutków zdarzenia i doprowadzenie środowiska do stanu właściwego. 
159.
28.09.98.
Turek

Gm. Turek

Woj. konińskie

W czasie wypadku drogowego doszło do rozszczelnienia części worków zawierających wodorotlenek sodu (sodę kaustyczną).  Przeprowadzenie rozpoznania przez WIOŚ w Koninie, z którego wynikało że:
 • doszło do wywrócenia się do przydrożnego rowu samochodu typu TIR z naczepą przewożącego około 24 Mg wodorotlenku sodu w workach polietylenowych po 25 kg ;
 • część worków uległa uszkodzeniu; 
 • w ramach akcji ratowniczej przeładowano sodę do podstawionego pojazdu. Miejsce zdarzenia zostało przepłukane dużą ilością wody. Akcja ratownicza została zakończona w dniu 29 września 1998 r.
Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków zanieczyszczenia (pobranie prób gruntu). 
Wysypany wodorotlenek sodu zneutralizowano.
160.
28.09.98
Drużyna

Gm. Szlichtyngowa

Woj. leszczyńskie 

Na terenie gminnego wysypiska odpadów znaleziono odpady nieznanego pochodzenia. Przeprowadzenie rozpoznania przez WIOŚ w Lesznie z którego wynikało że:
 • znaleziono stałe odpady pogalwaniczne w 26 workach po 6-8 kg każdy oraz półpłynne odpady chłodziwa w 16 beczkach o poj. 200 dm3 każda;
 • w odpadach pogalwanicznych stwierdzono obecność chromu i cynku;
 • w zużytych chłodziwach stwierdzono obecność miedzi;
 • nie stwierdzono wysypywania się ani wycieku zawartości opakowań do gruntu;
 • sprawca zdarzenia pozostaje nieznany;
 • opakowania z odpadami zostały zabezpieczone na terenie wysypiska.
Władze gminy podjęły działania mające na celu znalezienie firmy która podjęłaby się utylizacji odpadów.
161.
29.09.98.
Szczekaczka

Gm. Poczesna

Woj. częstochowskie

Doszło do wypadku autocysterny zawierającej mieszaninę skroplonych gazów propan-butan. Przeprowadzenie rozpoznania przez WIOŚ w Częstochowie z którego wynikało że:
 • autocysterna przewoziła około 9 Mg mieszaniny gazów propan-butan:
 • w wyniku wypadku nie doszło do rozszczelnienia płaszcza zbiornika;
 • akcję ratowniczą przeprowadziły jednostki PSPoż. 
 • mieszaninę gazów przepompowano do podstawionej sprawnej autocysterny;
 • na czas akcji ewakuowano 15 mieszkańców najbliższych zabudowań. 
Zagrożenie usunięto.
162.
30.09.98.
Tarnów

Woj. tarnowskie

Nastąpiło zanieczyszczenie gruntu metaliczną rtęcią.  Przeprowadzenie rozpoznania przez przedstawicieli WIOŚ w Tarnowie z którego wynikało że:
 • ilość rozlanej rtęci wynosiła około 0,5 kg;
 • sprawca rozlania rtęci jest nieznany;
 • zanieczyszczeniu uległo około 0,5 m2 chodnika;
 • akcję ratowniczą przeprowadziły jednostki PSPoż. Rtęć zebrano, a następnie chodnik posypano siarką. Powstały z resztek rtęci siarczek zebrano. 
Zanieczyszczenie usunięto.
Webmaster


 
Powrót na stronę główną GIOŚ