Rejestr
zdarzeń o charakterze nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w II kw. 1998 r.

 
 
Lp. Data Miejsce zdarzenia Opis zdarzenia Działania podjęte przez WIOŚ Uwagi 
1 2 3 4 5
52 02.04.98  Warszawa gm, Warszawa-Bielany W czasie demontażu instalacji i obiektów nieeksploatowanego Oddziału Gazowego na terenie Huty Luccini-Warszawa Sp. z o.o. doszło do rozlania osadów dennych zbiornika roboczego wód pogazowych zawierających głównie smołę. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania, w wyniku którego stwierdzono że: 
 • nastąpiło rozlanie i zapalenie się osadów dennych 
 • zanieczyszczeniu uległo około 250 m2 powierzchni ziemi 
 • zostały spalone 2 drzewa 
 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. nr 11 w Warszawie. Wydanie zarządzenia pokontrolnego nakazującego przeprowadzenie badań zanieczyszczonego środowiska. 
 • Zarządzenie zostało zrealizowane. 
  53 03.04.98 Rzepin gm. Rzepin woj. gorzowskie Na stacji kolejowej PKP nastąpił wyciek benzenu z cysterny kolejowej PKP o pojemności około 55 m3. Sprawca zdarzenia: Zakłady Koksownicze "Przyjaźń" w Dąbrowie Górniczej. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gorzowie Wielkopolskim rozpoznania, w wyniku którego stwierdzono że: 
 • na terenie stacji do gruntu przedostało się 20 dm3 benzenu 
 • wyciek benzenu nastąpił na skutek rozszczelnienia zaworu 
 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. Wyciekające medium zebrano do zbiorników. Zawór uszczelniono, nie zachodziła potrzeba przepompowywania zawartości cysterny.
 • Zagrożenie zostało zlikwidowane. 
  54 05.04.98 Tarnów woj, tarnowskie W Zakładach Azotowych S.A. w Tarnowie doszło do wybuchu i pożaru rurociągu wysokoprężnego zawierającego gaz syntezowy.  Przeprowadzenie przez przedstawicieli WIOŚ w Tarnowie rozpoznania, w wyniku którego stwierdzono że:
 • nastąpił pożar i wybuch rurociągu wysokoprężnego z gazem zawierającym ok. 70% wodoru i 30% azotu w zakładzie Półspalania 
 • zanieczyszczenie powietrza związkami azotu było chwilowe 
 • nastąpiło chwilowe zanieczyszczenie wód Zakładowej Centralnej Oczyszczalni ścieków związkami azotu 
 • nie nastąpiło zanieczyszczenie wód rzeki Dunajec 
 • akcję ratowniczą przeprowadziły zakładowe służby ratownictwa z udziałem jednostek zewnętrznych JRG PSPoż. 
 • Zagrożenie zostało zlikwidowane. 
  55 06.04.98 Stalowa Wola gm. Stalowa Wola woj, tarnobrzeskie Nastąpił wyciek oleju ITERM służącego do wypełniania instalacji grzewczej. Sprawca zdarzenia: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego w Stalowej Woli. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Tarnobrzegu rozpoznania, w wyniku którego stwierdzono że: 
 • wyciek około 50 dm3 oleju nastąpił w wyniku awarii pompy olejowej w czasie napełniania instalacji 
 • zanieczyszczeniu uległo kilka metrów kwadratowych powierzchni ziemi na terenie zakładu. Zanieczyszczenia pojawiły się na długości około 1,5 km i szerokości ok. 1,2 m na potoku o nazwie Jelonek 
 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. w Stalowej Woli Pobranie prób gruntu, wód i wykonanie analiz.
 • Wyniki nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych norm ekstraktu eterowego. Sprawca usunął odpady. Zostały one zneutralizowane w Cementowni "Ożarów" S.A. 
  56 06.04.98 Gdańsk Zanieczyszczenie wód rzeki Motławy w Gdańsku-Śródmieściu substancjami ropopochodnymi. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania na miejscu zdarzenia, w wyniku którego stwierdzono że: 
 • na długości około 300 m nastąpiło zanieczyszczenie rzeki Motławy substancjami ropopochodnymi w postaci filmu olejowego 
 • akcję ratowniczą przeprowadziła firma PORT-SERVICE z Gdańska. Z powierzchni rzeki zebrano około 10 dm3 substancji ropopochodnej oraz 200 kg zanieczyszczeń stałych 
 • nie ustalono sprawcy zdarzenia.
 • Zanieczyszczenie usunięto. 
  57 08.04.98 Tarnowiec gm. Tarnowiec woj. krośnieńskie Zanieczyszczone zostały wody rowu melioracyjnego. Sprawca zdarzenia: Podkarpackie Zakłady Produkcyjne. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Krośnie zs. w Jaśle rozpoznania, w wyniku którego stwierdzono że: 
 • zanieczyszczenie wystąpiło na długości około 700 m 
 • dokonano zrzutu do kanalizacji sanitarnej ścieków powstałych podczas mycia maszyny do wykonywania nadruków. Ścieki zawierały resztki zielonej farby drukarskiej fleksograficznej wodorozcieńczalnej 
 • po zablokowaniu wypływu ścieków do rowu zanieczyszczenie ustąpiło. 
 • Usunięto zanieczyszczenia z kanalizacji sanitarnej i z kolektora odprowadzającego ścieki do rowu melioracyjnego. 
  58 08.04.98 Padew Narodowa gm. padew Narodowa woj. tarnobrzeskie Nastąpiło zanieczyszczenie gruntu ABIZOLEM w wyniku wycieku w czasie wypadku samochodowego. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Tarnobrzegu rozpoznania, w wyniku którego stwierdzono że: 
 • doszło do wycieku około 40 dm3 ABIZOLU 
 • zanieczyszczeniu uległo pobocze drogi 
 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. w Tarnobrzegu. Pobranie prób gruntu do analizy. Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków zanieczyszczenia.
 • Zanieczyszczenie usunięto. 
  59 09.04.98 Chorzów Batory gm. Chorzów woj. katowickie W wyniku awarii na terenie Oddziału Obróbki Cieplnej Huty "BATORY" doszło do wycieku oleju hartowniczego OH-70. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Katowicach rozpoznania, w wyniku którego stwierdzono że: 
 • nastąpiło zanieczyszczenie dwu komór defosfatacji biologicznej oczyszczalni ścieków 
 • do rzeki Rawy przedostało się około 2 Mg oleju hartowniczego. Przeprowadzenie kontroli interwencyjnej w Hucie. Wystąpienie do KR PSPoż. w Chorzowie o zobowiązanie RPWiK w Chorzowie do opracowania planu postępowania na wypadek wystąpienia tego rodzaju zagrożeń i usuwania ich skutków.
 • Zanieczyszczenie usunięto. 
  60 14.04.98 Sochaczew gm. Sochaczew woj. skierniewickie Nastąpiło zanieczyszczenie ujściowego odcinka rzeki Pisia oraz kilkukilometrowy odcinek rzeki Bzura substancjami ropopochodnymi. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Skierniewicach rozpoznania, w wyniku którego stwierdzono że: 
 • sprawcą zanieczyszczenia rzek była firma "TYMWOD" 
 • do wód przedostało się około 200 dm3 oleju napędowego 
 • akcję usuwania skutków przeprowadziła JRG PSPoż. w Skierniewicach Przeprowadzenie przez WIOŚ w Skierniewicach kontroli interwencyjnej u sprawcy zdarzenia. Wystąpienie WIOŚ do Wojewody Skierniewickiego i do Prokuratury Rejonowej w Sochaczewie o wszczęcie postępowania przeciwko sprawcy zdarzenia.
 • UW w Skierniewicach wydał decyzję zobowiązującą sprawcę do wykonania oceny oddziaływania na środowisko do 20 sierpnia 1998 r. 
  61 14.04.98 Uhowo gm. Łapy woj. białostockie  Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi na skutek awarii śmigłowca, co spowodowało jego upadek na ziemię i rozbicie zbiornika z paliwem.  Przeprowadzenie przez WIOŚ w Białymstoku rozpoznania, w wyniku którego stwierdzono że: 
 • śmigłowiec należał do Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku 
 • jego upadek nastąpił na terenie bagiennym Narwińskiego Parku Krajobrazowego. Zanieczyszczeniu uległo bagienne zastoisko wody o średnicy około 20-30 m 
 • z rozbitego zbiornika wyciekło około 550 dm3 paliwa lotniczego 
 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. Użyto zapór sorpcyjnych na ewentualnym kierunku spływu zanieczyszczenia do rzeki Narwi.
 • Zanieczyszczenia zebrane w czasie akcji ratowniczej i pozostałości środków sorpcyjnych zostały przewiezione na poligon i unieszkodliwione. 
  62 14.04.98 Warszawa gm. Warszawa-Włochy Nastąpiło zanieczyszczenie Potoku Służewieckiego ropopochodnymi. Sprawcą zanieczyszczenia było Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" w Warszawie.  Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania, w wyniku którego stwierdzono że: 
 • zanieczyszczenie nastąpiło poniżej ujęcia wód opadowych z terenu portu lotniczego do Potoku Służewieckiego 
 • przyczyną zanieczyszczenia była zła praca oczyszczalni wód opadowych 
 • akcję ratowniczą przeprowadziła firma specjalistyczne "SINTAC". Przeprowadzono kontrolę u sprawcy zanieczyszczenia.
 • Zanieczyszczenie usunięto. 
  63 16.04.98 Radzice gm. Drzewica woj. radomskie Dęba Opoczyńska gm. Opoczno woj. piotrkowskie Podczas próby kradzieży paliwa ze stojącej pod semaforem w miejscowości Dęba Opoczyńska cysterny kolejowej nastąpiło urwanie zaworu spustowego i wyciek całej zawartości cysterny do gruntu. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Piotrkowie Tryb. i Radomiu rozpoznania zdarzenia, w wyniku którego stwierdzono że: 
 • z cysterny wyciekło około 51 Mg surowej ropy naftowej 
 • wyciek ropy następował częściowo w trakcie jazdy pociągu powodując zanieczyszczenie nasypu kolejowego na odcinku około 8 km z tego 3 km na terenie województwa radomskiego i 5 km na terenie woj. piotrkowskiego 
 • po zatrzymaniu się pociągu na stacji Radzice wyciekająca ropa spłynęła do zagłębienia terenu zanieczyszczając go na obszarze około 120 m2 
 • akcja ratownicza była prowadzona przez PSPoż., PKP i służby komunalne gmin (zbieranie ropy naftowej z rozlewisk, usuwanie zanieczyszczonego gruntu, który był przewożony na miejsce uzgodnione z Wojewodą Radomskim). Współudział w akcji ratowniczej (pobór prób zanieczyszczonego gruntu). Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków wycieku. 
 • Zdarzenie o zasięgu ponadwojewódzkim. Wojewodowie - Piotrkowski i Radomski wydali decyzje nakazujące doprowadzenie środowiska do stanu właściwego. Decyzje są w trakcie realizacji. 
  64 16.04.98 Pniewy gm. Pniewy woj. poznańskie Nastąpiło zanieczyszczenie powierzchni ziemi ropą naftową w wyniku rozszczelnienia rurociągu należącego do PERN "PRZYJAŹŃ". Przeprowadzenie przez WIOŚ w Poznaniu rozpoznania w wyniku którego stwierdzono że: 
 • zanieczyszczeniu uległo około 100 m2 powierzchni ziemi 
 • nieszczelność na rurociągu została usunięta w dniu 17.04.98 r. 
 • w rejonie rozlewu nie stwierdzono występowania cieków wodnych 
 • wydobyto około 30 m3 zanieczyszczonej ziemi i przekazano do utylizacji. Pobranie prób gruntu, prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutku wycieku.
 • Akcja usuwania skutków wycieku została zakończona. Badania gruntu wykonane w dniu 18.05.98 nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych norm. 
  65 18.04.98 Mysłowice-Brzezinka gm. Mysłowice woj. katowickie Samochód przewożący żywice poliestrowe z Zakładów Chemicznych "Organika-Sarzyna" przewrócił się.  Przeprowadzenie przez WIOŚ w Katowicach rozpoznania, w wyniku którego stwierdzono że: 
 • samochód przewoził 4 550 kg roztworu żywicy poliestrowej w styrenie w 91 metalowych beczkach po 50 kg 
 • rozszczelnieniu uległo 20 beczek 
 • zanieczyszczeniu uległo około 1 500 m2 powierzchni ziemi 
 • KW PSPoż. w Katowicach przeprowadziła akcję ratowniczą 
 • zniszczone beczki i zanieczyszczony grunt zostały zebrane i przewiezione do utylizacji przez producenta. Pobranie prób gruntu do analizy. Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków wypadku.
 • Zanieczyszczenie usunięto. Z.Ch. "ORGANIKA-SARZYNA" przyjęły zanieczyszczoną ziemię i beczki do utylizacji. 
  66 19.04.98 Gdańsk Na rzece Motławie w okolicy Mostu Zielonego i Krowiego wystąpiły plamy filmu olejowego. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania, w wyniku którego stwierdzono co następuje: 
 • plamy ropopochodnych w okolicach mostów nie miały charakteru ciągłego, występowały głównie przy nabrzeżach i filarach mostów 
 • nie ustalono sprawcy zdarzenia 
 • zanieczyszczenie wystąpiło w warunkach intensywnych opadów deszczu 
 • akcję ratowniczą, oprócz Morskiej Straży Pożarnej i PSPoż. z Gdańska, podjął również Kapitanat Portu w Gdańsku 
 • plamy zneutralizowano za pomocą środka Antanol AT-7. Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków zanieczyszczenia. 
 • Zanieczyszczenie usunięto. 
  67 20.04.98 Bydgoszcz woj. bydgoskie Na terenie Zakładów Mięsnych "BYD-MEAT" S.A. nastąpiło uszkodzenie rurociągu z amoniakiem przy użyciu wózka widłowego. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Bydgoszczy rozpoznania zdarzenia, w wyniku którego stwierdzono że: 
 • z uszkodzonej instalacji wyciekło około 300 kg amoniaku 
 • wysokie stężenie amoniaku w pobliżu miejsca awarii spowodowało śmierć jednej osoby na miejscu zdarzenia, druga zmarła w szpitalu, 47 osób hospitalizowano 
 • nastąpiło zanieczyszczenie kanalizacji ogólnospławnej (na skutek pochłaniania amoniaku) azotem amonowym i alkalizacji 
 • chmura amoniaku nie przemieściła się poza teren zakładu Przeprowadzenie pomiarów stężenia amoniaku. Przeprowadzenie kontroli w Zakładach. Wydano 5 zarządzeń pokontrolnych, których termin realizacji mija z dniem 30 września 1998 r.
 • Zagrożenie zlikwidowano. Śledztwo w sprawie z urzędu prowadzi prokuratura. 
  68 20.04.98 Warszawa gm. Warszawa-Centrum Stwierdzono zanieczyszczenie rtęcią metaliczną chodnika w parku przy alei Na skarpie. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania zdarzenia, w wyniku którego stwierdzono że: 
 • zanieczyszczeniu uległ chodnik z kostki brukowej na powierzchni ok. 2 m2 
 • sprawca zanieczyszczenia pozostał nieznany 
 • rtęć zanieczyszczona gruntem została zebrana przez Wojewódzkie Centrum Ochrony Środowiska w Warszawie i przekazana firmie "AREOMETR" z Warszawy prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie utylizacji odpadów rtęci 
 • po usunięciu rtęcią teren został zasypany siarką w celu związania jej resztek w gruncie.
 • Zanieczyszczenie zlikwidowano. 
  69 22.04.98 Toruń woj. toruńskie Nastąpił wyciek amoniaku w Zakładach Drobiarskich "DROSED" w Toruniu. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Toruniu rozpoznania zdarzenia, w wyniku którego stwierdzono że: 
 • wyciek amoniaku nastąpił w wyniku rozszczelnienia skorodowanego rurociągu 
 • otworem o średnicy około 2 cm w czasie 2 godzin wyciekło około 100 kg amoniaku 
 • akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. w Toruniu. Postawiono kurtynę wodną, rurociąg uszczelniono i wypompowano amoniak z instalacji chłodniczej Przeprowadzenie kontroli interwencyjnej w zakładzie. Wydano jedno zarządzenie pokontrolne.
 • Zagrożenie zlikwidowano. Termin realizacji zarządzenia do 15 sierpnia 1998 r. 
  70 23.04.98 Szczecin woj. szczecińskie W czasie cięcia barki w Zakładzie Przerobu Złomu (sprawca zdarzenia) z pociętych elementów nastąpił wyciek ropopochodnych. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Szczecinie rozpoznania zdarzenia, w wyniku którego stwierdzono że: 
 • wyciekło około 40 dm3 substancji ropopochodnych 
 • zanieczyszczeniu uległo około 20 m2 powierzchni ziemi na głębokość 0,5-1,5 m oraz wód powierzchniowych Odry na długości około 3 km 
 • akcję ratowniczą na Odrze przeprowadziło Przedsiębiorstwo Usług Morskich SHIP-SERVICE w Szczecinie 
 • zanieczyszczony grunt zebrała i oczyściła firma "EKOPAL" (posiada uzgodnienia z Wojewodą Szczecińskim na prowadzenie tego rodzaju działalności). Przeprowadzenie kontroli w zakładzie, wydano zarządzenia pokontrolne. Przeprowadzenie badań wód i gruntu. Powiadomienie o przestępstwie Prokuratury Rejonowej w Szczecinie-Śródmieściu. 
 • Sprawca odmówił realizacji zarządzeń pokontrolnych. Zanieczyszczenia usunięto na koszt Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 
  71 23.04.98 Piła woj. pilskie Na terenie Jednostki Wojskowej w Pile w rejonie instalacji do napełniania 11-kilogramowych butli gazowych stwierdzono zapach gazu. Z przeprowadzonego przez WIOŚ w Pile rozpoznania, wynikało że: 
 • zapach gazu pochodził z nieszczelności instalacji do napełniania 11-kilogramowych butli zawierających propan-butan 
 • akcję usuwania nieszczelności przeprowadziły PSPoż. oraz Pogotowie Gazowe 
 • zdarzenie nie spowodowało strat w środowisku.
 • Instalację uszczelniono. Zagrożenie usunięto. 
  72 24.04.98 Gdańsk Na powierzchni rzeki Motława stwierdzono występowanie substancji hydrofobowej. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania, w wyniku którego stwierdzono że: 
 • sprawcą zanieczyszczenia było Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym "AGROMA" przy ul. Chmielnej, 
 • zanieczyszczenie stanowiła substancja ropopochodna w ilości około 10 kg 
 • PSPoż. zablokowała wylot ścieków. Na rzecze Motławie postawiono zaporę pływającą, a zanieczyszczenie usunięto za pomocą sorbentu. Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem zanieczyszczenia.
 • Zanieczyszczenie zlikwidowano. 
  73 04.05.98 Sochaczew gm. Sochaczew woj. skierniewickie. Nastąpił wyciek około 10 m3 oleju napędowego w wyniku rozszczelnienia autocysterny. Sprawca zdarzenia zbiegł z miejsca wypadku. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Skierniewicach rozpoznania, w wyniku którego stwierdzono że: 
 • nastąpiło wywrócenie autocysterny na skrzyżowaniu i jej rozszczelnienie 
 • z 10 m3 wyciekłego oleju część przedostała się do kanalizacji miejskiej, a następnie do rzeki Bzury (około 5 m3
 • w czasie akcji ratowniczej zebrano z ulicy i z kanalizacji około 5 m3 zanieczyszczenia. Z rzeki wybrano około 0,2 m3 emulsji wodno-olejowej 
 • zebrane paliwo przekazano do Mazowieckich Zakładów Rafineryjno-Petrochemicznych w Płocku do ponownego przerobu 
 • trociny i emulsję wodno-olejową przekazano do zakładu produkcji keramzytu w celu utylizacji. Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków zanieczyszczenia.
 • Skutki wypadku zostały zlikwidowane. 
  74 04.05.98 Groszowice gm. Jedlnia-Letnisko woj. radomskie Doszło do wybuchu w hali produkcyjnej kleju kaletniczego. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Radomiu rozpoznania, w wyniku którego stwierdzono że: 
 • wybuch nastąpił w kanale ciepłowniczym i sanitarnym 
 • przyczyną wybuchu było dostanie się do kanału rozpuszczalnika lub jego par 
 • wybuch spowodował straty materialne sprawcy zdarzenia 
 • brak było szkód w środowisku. 
 • 75 05.05.98 Kamienica Dolna gm. Brzostek woj. tarnowskie W wyniku zjechania na miękkie pobocze drogi nr 992 przewróciła się naczepa ciągnika przewożącego substancje ropopochodne (olej napędowy, benzyna etylina i nafta). Przeprowadzenie przez WIOŚ w Tarnowie rozpoznania, w wyniku którego stwierdzono że: 
 • nastąpił wyciek około 100 dm3 benzyny podczas wypadku drogowego autocysterny przewożącej około 26 m3 produktów ropopochodnych 
 • akcję ratowniczą podjęła PSPoż. Produkty z przewróconej naczepy przepompowano do podstawionej sprawnej naczepy 
 • zanieczyszczeniu uległo ok. 20 m2 gruntu, który został zebrany (ok. 10 m3
 • nie nastąpiło zanieczyszczenie pobliskiego małego cieku wodnego. Pobranie prób zanieczyszczonego gruntu. Powiadomienie Okręgowego Inspektoratu Kolejnictwa o wypadku. Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutku wypadku.
 • Zanieczyszczony grunt przekazano do utylizacji w Zakładach Azotowych w Tarnowie. 
  76 05.05.98 Jędruszkowce gm. Sanok woj. krośnieńskie Dokonano wypompowania mieszaniny wodno-olejowej ze zbiornika na terenie likwidowanej Spółdzielni Kółek Rolniczych bezpośrednio do potoku bez nazwy. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Krośnie rozpoznania, w wyniku którego stwierdzono że: 
 • w rejonie zbiornika widoczne było zanieczyszczenie gruntu substancją ropopochodną 
 • na potoku widoczne były plamy olejowe i wzdłuż jego wyczuwalny zapach ropopochodnych 
 • PSPoż. zebrała ropopochodne przy pomocy 7 zastawek ze słomy. Sprawcę zdarzenia zobowiązano do uzgodnienia z Wojewodą sposobu postępowania z odpadami z czyszczenia zbiorników. Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków zanieczyszczenia. 
 • Zanieczyszczenie usunięto. Wyniki badań gruntu i wód nie wykazył przekroczeń. 
  77 10.05.98 Gdynia woj. gdańskie Z nieznanego statku nastąpił wyciek substancji ropopochodnych do basenu portowego.  Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania, w wyniku którego stwierdzono że: 
 • zanieczyszczenia usunęło Przedsiębiorstwo Usług Portowych "PORT-SERVICE" w gdyni 
 • zebrano około 500 kg zanieczyszczeń, które zostały zutylizowane w oczyszczalni wód balastowych w Gdańsku 
 • nie ustalono sprawcy zdarzenia.
 • Zanieczyszczenie usunięto. 
  78 14.05.98 Kożuchów gm. Kożuchów woj. zielonogórskie  Nastąpił wybuch i pożar na terenie Zakładu Produkcji Figur Ogrodowych. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Zielonej Górze rozpoznania, w wyniku którego stwierdzono że: 
 • zniszczeniu uległ budynek magazynowo-produkcyjny o powierzchni około 1.000 m2 
 • w czasie zdarzenia zginęły 2 osoby, 3 osoby hospitalizowano 
 • wybuch i pożar zniszczył dokumentację 
 • brak szkód w środowisku.
 • Śledztwo w sprawie z urzędu prowadzi Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli. 
  79 14.05.98 Gdańsk woj. gdańskie Wyciek benzyny z rurociągu na skutek jego nawiercenia. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania, w wyniku którego stwierdzono że: 
 • nastąpił wyciek około 2 Mg benzyny z rurociągu paliwowego Rafinerii Gdańskiej 
 • zanieczyszczeniu uległo około 50 m2 gruntu w osi rurociągów 
 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRCh Rafinerii Gdańskiej. 
 • Zanieczyszczenie usunięto. 
  80 16.05.98 Radomierz k/Jeleniej Góry gm. Jelenia Góra woj. jeleniogórskie Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomierzu dokonała zrzutu ścieków mleczarskich zanieczyszczonych serwatką do rzeki Radomierki, co spowodowało śnięcie ryb w rzece.  Przeprowadzenie przez WIOŚ w Jeleniej Górze rozpoznania, w wyniku którego stwierdzono że: 
 • przyczyną zdarzenia była niewłaściwa eksploatacja oczyszczalni ścieków należącej do sprawcy zdarzenia 
 • nastąpiło odtlenienie odbiornika co spowodowało wystąpienie masowego śnięcia pstrąga potokowego na długości ok. 3 km rzeki. Przeprowadzenie kontroli interwencyjnej i badań jakościowych wód i ścieków. Wstrzymanie działalności Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Radomierzu oraz wystąpienie do prokuratury o wszczęcie postępowania w związku z art. 107 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.
 • Zanieczyszczenie ustąpiło po zrealizowaniu zarządzeń pokontrolnych wydanych przez WIOŚ w Jeleniej Górze. 
  81 20.05.98 Kostrzyca gm. Mysłakowice woj. jeleniogórskie Wystąpiło śnięcie ryb w potoku Malinka na długości około 3,5 km. Potok posiada wodę I klasy czystości i jest normalnie wykorzystywany gospodarczo.  Przeprowadzenie przez WIOŚ w Jeleniej Górze rozpoznania, w wyniku którego stwierdzono że: 
 • przyczyną śnięcia ryb był zrzut nieoczyszczonych odcieków z wysypiska odpadów "Ściegny-Kostrzyca" do rowu wpływającego do potoku Malinka 
 • zaprzestano używania wód potoku do celów gospodarczych w związku z zanieczyszczeniem. Przeprowadzenie kontroli w Zakładzie Usług Komunalnych. Zakazanie odprowadzania odcieków z wysypiska do potoku w trybie natychmiastowym. Wystąpienie do Prokuratury w związku ze stwierdzeniem znamion przestępstwa.
 • Badania wód z potoku i odcieków z wysypiska wykazały odtlenienie wody w odbiorniku. Zanieczyszczenie ustąpiło po zaprzestaniu odprowadzania odcieków do potoku Malinka. 
  82 21.05.98 Chojny gm. Grzegorzew woj. konińskie Na drodze krajowej nr 2 doszło do wypadku ciągnika z naczepą - cysterną w której przewożono olej napędowy i benzynę etylizowaną.  Przeprowadzenie przez WIOŚ w Koninie rozpoznania, w wyniku którego stwierdzono że: 
 • w wyniku wypadku nastąpiło uszkodzenie zbiornika i wyciek paliwa, a następnie jego zapalenie się 
 • do gruntu przedostało się, a następnie częściowo wypaliło około 20 m3 oleju napędowego 
 • akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. Pobranie prób gruntu na miejscu zdarzenia.
 • Zanieczyszczenie usunięto. 
  83 26.05.98 Szczęście gm. Zwoleń woj. radomskie Samochód ciężarowy należący do spółki RADEX przewożący substancję chemiczną TRILLON B (roztwór wodny soli sodowej kwasu EDTA) przewożący 15 beczek po 200 kg przewrócił się.  Przeprowadzenie przez WIOŚ w Radomiu rozpoznania, w wyniku którego stwierdzono że: 
 • w wyniku wypadku 5 beczek uległo rozszczelnieniu 
 • do przydrożnego rowu wyciekło około 1 000 kg substancji, która zgromadziła się w zagłębieniu na powierzchni około 30 m2 
 • nieuszkodzone beczki przekazano do PPH RADEX w Szczecinie 
 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. ze Zwolenia i Pionek. Przepompowano około 400 kg substancji z rowu do beczek. Teren zneutralizowano wodą. Rozcieńczoną substancję przewieziono do dalszej neutralizacji w miejskiej oczyszczalni ścieków w Zwoleniu. Pobranie prób gruntu z miejsca zdarzenia.
 • Badania zanieczyszczenia gruntu z dn. 04.06.98 nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych norm. 
  84 26.05.98 Wysokie gm. Chełmiec woj. nowosądeckie W wyniku wypadnięcia z drogi nr 96 cysterny z olejem napędowym nastąpiło jej rozszczelnienie wyciek ze zbiornika. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Nowym Sączu rozpoznania, w wyniku którego stwierdzono że: 
 • samochód przewoził około 22 m3 oleju napędowego 
 • w wyniku rozszczelnienia wyciekło około 1 m3 paliwa. Zanieczyszczeniu uległo około 500 m2 powierzchni ziemi 
 • PSPoż. w ramach akcji ratowniczej zatrzymała wyciek paliwa. Pozostałe w zbiorniku paliwo przepompowano do podstawionej cysterny. Pobranie prób gruntu z miejsca zdarzenia.
 • Badania zanieczyszczenia gruntu wykazały przekroczenie dopuszczalnych norm. Usunięto zanieczyszczoną glebę i wywieziono do spalenia. 
  85 28.05.98 Radom woj. radomskie Nastąpił wyciek amoniaku z instalacji chłodniczej poprzez zawór bezpieczeństwa. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Radomiu rozpoznania, z którego wynika co następuje: 
 • sprawcą zdarzenia była firma GOMAR dzierżawiąca instalację chłodniczą od Okręgowej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej (w likwidacji) w Radomiu 
 • w wyniku niekontrolowanego wzrostu ciśnienia wyciekło do gruntu około 10 kg amoniaku 
 • zanieczyszczeniu uległo około 40 m2 gruntu w rejonie instalacji 
 • akcja ratownicza polegała na zastosowaniu przez JRG PSPoż. kurtyny wodnej 
 • cała zawartość ciekłego amoniaku została przepompowana z instalacji do zbiornika zastępczego.
 • Instalację uszczelniono. Zanieczyszczenie ustąpiło. 
  86 30.05.98 Białystok woj. białostockie W wyniku przepełnienia cysterny kolejowej o pojemności 60 Mg zawierającej benzen nastąpił jego wyciek poprzez rozszczelnienie zaworu dennego. W wyniku rozpoznania przeprowadzonego przez WIOŚ w Białymstoku stwierdzono że: 
 • nastąpił wyciek około 100 dm3 benzenu 
 • doszło do zagrożenia wybuchem w związku z wysoką temperaturą zewnętrzną, oraz zanieczyszczenia kilku metrów kwadratowych powierzchni ziemi i chwilowo powietrza 
 • akcję ratowniczą przeprowadziły Jednostki Ratownictwa przy udziale KW PSPoż. Cysternę schłodzono. nadmiar benzenu odpompowano.
 • Zagrożenie zlikwidowano. 
  87 30.05.98 Lublin woj. lubelskie Doszło do wycieku paliwa lotniczego z cysterny kolejowej przewożącej około 60 Mg tego paliwa. WIOŚ w Lublinie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia. Stwierdzono że: 
 • śladowy wyciek paliwa do gruntu nastąpił na skutek uszkodzenia uszczelki zaworu cysterny 
 • zanieczyszczeniu uległo kilka metrów kwadratowych powierzchni ziemi i chwilowo powietrza 
 • akcję ratowniczą przeprowadziła Kolejowa Straż Pożarna. Działania polegały na odprowadzeniu części paliwa do zbiornika zapasowego i wymianie uszkodzonej uszczelki.
 • Zagrożenie zlikwidowano. 
  88 02.06.98 Czadrów gm. Kamienna Góra woj. jeleniogórskie W rzece Zadrna (dopływ Bobru) stwierdzono obecność śniętego pstrąga. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Jeleniej Górze rozpoznania, w wyniku którego stwierdzono że: 
 • skupiska śniętych ryb występują na odcinku około 1,5 km rzeki 
 • nie ustalono sprawcy zdarzenia 
 • zanieczyszczenie ustąpiło, nie zachodziła potrzeba wyłączania ujęć wody. Pobranie prób wody z rzeki.
 • Wyniki badań wód rzeki Zadrny nie potwierdziły jej zanieczyszczenia. 
  89 03.06.98 Gdańsk woj. gdańskie Na powierzchni basenu portowego stwierdzono obecność substancji ropopochodnych.  Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, w wyniku którego stwierdzono że: 
 • wielkość plamy na powierzchni wody wynosiła około 4.500 m2 
 • ilość wyciekłego paliwa określono na około 300 dm3 
 • akcję usuwania zanieczyszczenia przeprowadziły Morska Straż Ratowniczo-Pożarnicza oraz PRO.
 • Zanieczyszczenie usunięto. 
  90 09.06.98 Pław gm. Dąbie woj. zielonogórskie W stawie hodowlanym stwierdzono obecność śniętych ryb. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Zielonej Górze rozpoznania, w wyniku którego stwierdzono że: 
 • staw funkcjonuje na rowie melioracyjnym, odwadniającym teren wsi Pław 
 • przyczyną śnięcia ryb był dopływ ścieków jednym z kolektorów kanalizacji deszczowej. Przeprowadzono kontrolę w Urzędzie Gminy w Dąbiu, wydano zarządzenia pokontrolne.
 • Termin realizacji zarządzeń: 30 czerwca 1998 r. 
  91 15.06.98 Jeziorzany gm. Lubartów woj. lubelskie Na terenie magazynu chłodniczego należącego do zakładów przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "BIMIZ-PRODUKT" doszło do pożaru i emisji freonu. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Lublinie rozpoznania, w wyniku którego stwierdzono że: 
 • pożar spowodował uszkodzenie instalacji chłodniczej zawierającej około 350 kg freonu 
 • do powietrza przedostało się około 40 kg freonu 
 • pozostały freon został przepompowany do zbiorników w maszynowni freonowej 
 • w sąsiedztwie maszynowni freonowej znajduje się instalacja chłodnicza zawierająca około 1.800 kg amoniaku 
 • nie doszło do uszkodzenia instalacji amoniakalnej 
 • akcja ratownicza trwała 3 godziny i była prowadzona przez PSPoż. i załogę zakładów. WIOŚ w Lublinie przeprowadził wspólnie z pracownikami Inspektoratu Państwowej Inspekcji pracy w Lublinie kontrolę Zakładu.
 • Zagrożenie zlikwidowano. 
  92 16.06.98 Skomielna Biała gm. Lubień woj. nowosądeckie W wyniku wypadku drogowego, do rowu wpadła cysterna zawierająca 4 Mg ciekłego tlenu. Przeprowadzenie przez WIOŚ w rozpoznania, w Nowym Sączu wyniku którego stwierdzono że: 
 • nie doszło do rozszczelnienia cysterny W akcji ratowniczej udział wzięła KW PSPoż. oraz 3 JRG.
 • Zagrożenie zlikwidowano. 
  93 17.06.98 Amelin gm. Lubartów woj. lubelskie Na terenie Kopalni Ropy Naftowej, należącej do Sanockiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu, nastąpiła erupcja ropy naftowej w mieszaninie z gazem ziemnym, parafina i płynem wiertniczym. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Lublinie rozpoznania, w wyniku którego stwierdzono że: 
 • erupcja ropy następowała pod wysokim ciśnieniem i przy wietrze co spowodowało zanieczyszczenie gruntów uprawnych na obszarze ok. 5 hektarów 
 • teren ujęcia wody do picia (studnie, hydrofornia) znalazły się poza zasięgiem skażenia 
 • najbliższe zabudowania chłopskie zlokalizowane są w odległości ok. 800-1000 m. Przedstawiciele WIOŚ w Lublinie wzięli udział w komisji z udziałem Wydziału Rolnictwa UW w Lublinie, WSSE w Lublinie, Urzędu Gminy w Lubartowie i sprawcy, która stwierdziła że: 
 • rośliny pochodzące z terenu skażonego nie nadają się do rolniczego wykorzystania 
 • zasięg skażonego teren oraz metody rekultywacji i jego przywrócenia do dalszego rolniczego wykorzystania będą określone przez specjalistyczne służby 
 • koszty związane z badaniami i rekultywacją skażonego gruntu oraz wyceną i wypłatą za utracone pożytki poniesie sprawca zdarzenia tj. Sanocki Zakład Górnictwa Nafty i Gazu w Sanoku. 
 • Sprawca zdarzenia zobowiązał się do usunięcia jego skutków. WIOŚ w Lublinie będzie prowadził nadzór nad usuwaniem skutków. 
  94 21.06.98 Białogard gm. Białogard woj. koszalińskie Nastąpił wyciek amoniaku wewnątrz tunelu w budynku chłodni. Sprawca zdarzenia: Animex-Kamp Hanting Sp. z o.o. w Białogardzie. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Koszalinie rozpoznania, w wyniku którego stwierdzono że: 
 • wyciek amoniaku nastąpił w wyniku powstania nieszczelności rurociągu 
 • wielkość wycieku określono na około 2 kg 
 • akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. z udziałem sprawcy. 
 • Zanieczyszczenie ustąpiło. 
  95 22.06.98 Gdańsk Zanieczyszczenie odcinka Martwej Wisły i gruntu ropopochodnymi pochodzącymi z nielegalnego nawiertu rurociągu należącego do Rafinerii Gdańskiej. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania, w wyniku którego stwierdzono że: 
 • na skutek nielegalnego nawiertu rurociągu nastąpił wyciek ropopochodnych 
 • nastąpiło zanieczyszczenie Martwej Wisły na powierzchni około 200m2 i grubości około 1 cm
 • Zanieczyszczenie usunięto. 
  96 22.06.98 Przylesie gm. Brzeg woj. opolskie Z samochodu przewożącego około 2650 kg chlorku cynku nastąpił jego wyciek na drogę podczas jazdy. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Opolu rozpoznania, w wyniku którego stwierdzono że: 
 • chlorek cynku przewożony był w dwóch zbiornikach stalowych o pojemności około 8000dm3 każdy 
 • z jednego zbiornika następował wyciek chlorku cynku na drogę przydrożny grunt 
 • ilość wyciekłego chlorku cynku określono na około 300 dm3 
 • PSPoż. przepompowała resztę roztworu do zbiornika zastępczego 
 • drogę spłukano wodą 
 • najbliższa zabudowa znajduje się w odległości około 3 km.
 • Zlikwidowano skutki zdarzenia. 
  97 25.06.98 Poznań W wyniku wypadku drogowego ciągnika z naczepą doszło do wycieku oleju napędowego. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Poznaniu rozpoznania, w wyniku którego stwierdzono że: 
 • zanieczyszczeniu uległa jezdnia i częściowo pobocze drogi 
 • wyciekło około 200 dm3 oleju napędowego 
 • akcję ratowniczą przeprowadziły PSPoż. i firma prywatna. Usługi Komunalne ALKON.
 • Zanieczyszczenie usunięto. 
  98 26.06.98 Gdynia woj. gdańskie Zanieczyszczenie substancją ropopochodną basenu nr 5 Portu Handlowego. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania, w wyniku którego stwierdzono że: 
 • sprawca zanieczyszczenia basenu portowego jest nieznany (jest ustalany przez Kapitanat Portu w Gdyni) 
 • zanieczyszczeniu uległo kilkaset metrów kw. powierzchni wody 
 • postawiono zaporę przeciwrozlewową.
 • Zanieczyszczenie usunięto. 
  99 26.06.98 Blachownia gm. Blachownia woj. częstochowskie Doszło do wywrócenia autocysterny przewożącej 27m3 oleju przepracowanego. Sprawca zdarzenia: Spółka Handlowo-Usługowa "TECHMET" Sp. cywilna - Częstochowa.  Przeprowadzenie przez WIOŚ w Częstochowie rozpoznania, w wyniku którego stwierdzono że: 
 • nastąpiło uszkodzenie dekli cysterny 
 • wyciekło około 1500 kg oleju przepracowanego 
 • zanieczyszczeniu uległa droga asfaltowa oraz pobocze i przydrożny rów 
 • akcja ratownicza polegała na zabezpieczeniu gruntu przez usypanie wałów, zanieczyszczony grunt usunięto. Olej z uszkodzonej cysterny przepompowano do innej podstawionej cysterny.
 • Zanieczyszczenie usunięto. 
  100 28.06.98 Ostróda gm. Ostróda woj. olsztyńskie Nastąpiło zanieczyszczenie Jeziora Drwęckiego ropopochodnymi w wyniku zatopienia łodzi należącej do Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej.  Przeprowadzenie przez WIOŚ w Olsztynie rozpoznania, w wyniku którego stwierdzono że:
 • zatonęła 12-osobowa łódź nie posiadająca sanitariatów
 • wyciekło około 3 dm3 oleju napędowego i silnikowego
 • zanieczyszczenia zostały zebrane przez JRG PSPoż. w Ostródzie.
 • Zanieczyszczenie usunięto. 
  101. 29.06.98 Bartążek gm. Stawiguda woj. olsztyńskie Nastąpiło zanieczyszczenie jeziora Bartążek ropopochodnymi. Przeprowadzenie przez WIOŚ w Olsztynie rozpoznania, w wyniku którego stwierdzono że: 
 • przy polu namiotowym nad jeziorem Bartążek nastąpiło włamanie do zwodowanej łodzi ratunkowej 
 • na skutek rozszczelnienia zbiornika paliwa o poj. 15 dm3 nastąpił częściowy wyciek benzyny 
 • ilość Etyliny 94 zmieszanej z olejem Mixol, która przedostała się do jeziora, została określona na około 10 dm3
 • 102 29.06.98 Karłowo gm. Iłów woj. płockie Wypadek autocysterny przewożącej ok. 22 m3 paliw płynnych.  Przeprowadzenie przez WIOŚ w rozpoznania, w wyniku którego stwierdzono że: 
 • cysterna czterokomorowa zawierała około 5 m3 oleju napędowego oraz około 17 m3 benzyn 
 • nie doszło do uszkodzenia płaszcza zbiornika cysterny 
 • na skutek uszkodzenia zaworów w komorach wyciekało paliwo, które wychwycono do pojemników 
 • do gruntu przedostało się około 50 dm3 benzyny i około 100 dm3 oleju napędowego podczas przepompowywania paliw 
 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. z Gostynina 
 • na posesjach prywatnych w rejonie zanieczyszczenia znajdują się dwie studnie kopane. Pobranie próby wody do analizy.
 • Trwa usuwanie skutków zdarzenia.