pl en
klatka z filmu
See more movies:
defualt movie iconikona filmu powietrzeikona filmu wodaikona filmu odpadyikona filmu hałasikona filmu różnorodnośćikona filmu zmiany
Did you know


Abbreviations

AbbreviationDevelop Polish Definition PolishDevelop EnglishDefinition English
PKBProdukt Krajowy BruttoPojęcie ekonomiczne, oznaczające jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego stosowanych w rachunkach narodowych. PKB opisuje zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu (najczęściej w ciągu roku). GDP - Gross Domestic ProductThe concept of economic, signifying one of the key measures of national income used in national accounts.
DMCDomestic Material ConsumptionMateriał bezpośrednio wykorzystany w gospodarce zdefiniowany jako pozyskanie krajowe (DE) powiększone o import, a pomniejszone o eksport. Domestic Material Consumption
GUSGłówny Urząd Statystyczny
GIOŚGłówny Inspektorat Ochrony Środowiska
WIOŚWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
POPProgram ochrony powietrza
dBDecybel
haHektar
PNGSPark Narodowy Gór Stołowych
PMŚPaństwowy Monitoring Środowiska
Ministerstwo Środowiska
LNLNDługookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach, wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (od godz. 2200 do godz. 600)
BPDBałtycki Plan Działań
BULiGLBiuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
BZT Biologiczne zapotrzebowanie na tlen w ciągu pięciu dni
CFC Częściowo podstawione chlorowcopochodne węglowodorów
CIS Wspólna Strategia Wdrażania Common Implementation Strategy
CLCPokrycie/użytkowanie terenu w programie CORINEKoordynacja Informacji o Środowisku) CORINE Land CoverCORINE – Coordination of Information on the Environment
CMKCentralna Magistrala Kolejowa
CR Gatunki krytycznie zagrożone w klasyfikacji IUCN
CSI Bazowy zestaw wskaźników Core Set of Indicators
DDTDichlorodifenylotrichloroetan
DEPozyskanie krajowe Domestic extraction
Dz. U. Dziennik Ustaw
EEAEuropejska Agencja Środowiska European Environment Agency
EMASSystem Ekozarządzania i Audytu Eco-Management and Audit Scheme
EMEPProgram monitorowania i oceny Dalekosiężnego przenoszenia substancji zanieczyszczających powietrze European Monitoring and Evaluation Programme
EN Gatunki zagrożone wg klasyfikacji IUCN
ETC ACCEuropejskie Centrum Tematyczne ds. Powietrza i Zmian Klimatu European Topic Centre for Air and Climate Change
EuratomEuropejska Wspólnota Energii Atomowej European Atomic Energy Community
EurostatUrząd Statystyczny Unii Europejskiej Statistical Office of European Communities
FBI Wskaźnik liczebności ptaków krajobrazu rolniczego Farmland Bird Index
FV Właściwy stan ochrony gatunków roślin/gatunków zwierząt/siedlisk przyrodniczych Favourable (conservation status)
fwWaga ryb Fish weight
GAW Global Atmosphere Watch (program WMO)
GDOŚ Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
GSM Globalny System Komunikacji Mobilnej Global System for Mobile Communications
HCBHeksachlorobenzen Hexachlorobenzene
HCFC Całkowicie podstawione chlorowcopochodne węglowodorów
HCHHeksachlorocykloheksan Hexachlorocyclohexane
HDI Wskaźnik rozwoju społecznego Human Development Index
HELCOMKomisja Helsińska Helsinki Commission
Hz Herc
IBLInstytut Badawczy Leśnictwa
IGF PANInstytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
IJHARSInspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
IMGW Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
IPCCMiędzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu Intergovernmental Panel on Climate Change
IOP PANInstytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
ISOMiędzynarodowa Organizacja Normalizacyjna International Organization for Standardisation
IUCNMiędzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Zasobów Przyrody International Union for Conservation of Nature
JCWJednolite części wód
jcwpdJednolite części wód podziemnych
KASHUEKrajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji
KDOKlasa do odnowienia (drzewostanu)
Kl.w. Klasa wieku
KOKlasa odnowienia (drzewostanu)
LAeq D Równoważny poziom hałasu dla pory dnia (od godz. 6.00 do godz. 22.00)
LAeq N Równoważny poziom hałasu dla pory nocy (od godz. 22.00 do godz. 6.00)
LDWN Długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach, wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (od godz. 6.00 do godz. 18.00), pory wieczoru (od godz. 1800 do godz. 2200) oraz pory nocy (od godz. 2200 do godz. 600)
LKPLeśne kompleksy promocyjne
m.l.Masa lipidów
MORS Monitoring Substancji Radioaktywnych Monitoring of Radioactive Substances
NESTSystem Wspierania Decyzji Nest, prowadzony przez Bałtycki Instytut Nest NEST Decision Support System
NPKAzotowo-fosforowo-potasowe (nawozy sztuczne)
NMLZONiemetanowe lotne związki organiczne
NOBANISBaza Danych o Gatunkach Inwazyjnych Centralnej i Północnej Europy European Network on Invasive Alien Species
oeOlej ekwiwalentny (umowny)
OSOObszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000
OTOPOgólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
OZWObszary Natura 2000 o znaczeniu wspólnotowym
VI PDŚVI Wspólnotowy Program Działań w zakresie Środowiska Naturalnego
PAAPaństwowa Agencja Atomistyki
PANPolska Akademia Nauk
PCBPolichlorowane bifenyle Polychlorinated biphenyls
PEMPole elekromagnetyczne
PFBAKwas perfluorobutanowy Perfluorobutanoic acid
PFDcAKwas perfluorodekanowy Perfluorodecanoic acid
PFDcSSulfonian perflurodekanu Perfluorodecane sulfonate
PFHpAKwas perfluoroheptanowy Perfluoroheptanoic acid
PFHxAKwas perfluoroheksanowy Perfluorohexanoic acid
PFHxSSulfonian perfluoroheksanu Perfluorohexane sulfonate
PFNAKwas perfluorononanowy Perfluorononanoic aid
PFOSSulfonian perfluorooktanu Perfluorooctane sulfonate
PFOSASulfonamid perfluorooktanu Perfluorooctane sulfonamide
PFUnAKwas perfluoroundekanowy Perfluoroundecanoic acid
PGL LPPaństwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
PKiNPałac Kultury i Nauki
ppb Parts per billion
ppm Parts per million
PM2,5 Pył zawieszony o średnicy równoważnej ziaren do 2,5 μm Particulate matter
PM10Pył zawieszony o średnicy równoważnej ziaren do 10 μm Particulate matter
PSNParytet siły nabywczej
RDOŚRegionalna dyrekcja ochrony środowiska
RDWRamowa Dyrektywa Wodna
SEBI 2010Wskaźników różnorodności biologicznej do oceny postępów w osiąganiu celów wyznaczonych na rok 2010, tj. powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej do roku 2010 Streamlining European 2010 biodiversity indicators
SOMO35 Wskaźnik liczony jako suma różnic między stężeniem 70 μg/m3 (35 ppb) a stężeniami maksymalnymi dobowymi 8-godzinnymi średniej kroczącej stężeń ozonu przekraczającymi stężenie 70 μg/m3
SOOSpecjalne obszary ochrony siedlisk
SP Struktura przerębowa
TOxNCałkowita suma utlenionych form azotanów Total concentrations of oxidised nitrogen forms
TZOTrwałe zanieczyszczenia organiczne
UE-15 Kraje członkowskie Unii Europejskiej przed poszerzeniem w 2004 r.
UE-27 Kraje członkowskie Unii Europejskiej
UMTSUniwersalny System Telekomunikacji Ruchomej Universal Mobile Telecommunications System
UNFCCCRamowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu United Nations Framework Convention on Climate Change
UNDPProgram Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Unated Nations Development Programme
UVPromieniowanie ultrafioletowe Ultraviolet
U1Niewłaściwy – niezadowalający stan ochrony gatunków roślin/gatunków zwierząt/siedlisk przyrodniczych Unfavourable (conservation status)
U2Niewłaściwy – zły stan ochrony gatunków roślin/gatunków zwierząt/siedlisk przyrodniczych Unfavourable (conservation status)
VU Gatunki wysokiego ryzyka wg klasyfikacji IUCN
WHOŚwiatowa Organizacja Zdrowia World Health Organistaion
WMOŚwiatowa Organizacja Meteorologiczna World Meteorological Organisation
WWA Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
XX Nieznany stan ochrony (gatunków/siedlisk)
Zm Wskaźnik presji motoryzacji na środowisko
6th EAP The Sixth Environment Action Programme of the European Community
AFQI Agricultural and Food Quality Inspection
BFMG Bureau for Forest Management and Geodesy
BOD Biological oxygen demand over five days
BSAP Baltic Sea Action Plan
CBBM Common breeding birds monitoring
CFR Class for restocking (stand type)
CIEP Chief Inspectorate for Environmental Protection
CRML Central Railway Main Line
CSO Central Statistical Office
EMF Electromagnetic field
eo Equivalent oil
EPI Institute of Environmental Protection
EU The European Union
EU-15 EU Member States before enlargement in 2004
EU-27 EU Member States
FRI Forest Research Institute
GDEP General Directorate for Environmental Protection
GDP Gross national product
GHG Greenhouse gases
GWBs Ground water bodies
IGC Institute of Geodesy and Cartography
IMWM Institute of Meteorology and Water Management
lm Lipid mass
ME Ministry of Environment
Mtoe Million tonnes oil-equivalent
NAEA National Atomic Energy Agency
NAETS The National Administration of the Emissions Trading Scheme
NMVOC Non-methane volatile organic compounds
OTOP1 The National Bird Protection Society
PAH Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
PPP Purchasing power parity
RC Restocking class (stand type)
RDEP Regional Directorate of Environmental Protection
SAC Special areas of conservation
SCI Natura 2000 Sites of Community Importance
SEM State Environmental Monitoring
SF NFH State Forests National Forest Holding
SPA Special Protection Areas
SS Structure of stand
VIEP Voivodship Inspectorate for Environmental Protection
WFD Water Framework Directive
ChZTChemiczne zapotrzebowanie na tlen
CORINE System obejmujący typowanie ostoi przyrodniczych o znaczeniu europejskim
ECONET PL Krajowa sieć ekologiczna
GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
GPZON Gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych
GWhGigawatogodzina
GZWPGłówne Zbiorniki Wód Podziemnych
hm3Hektometry sześcienne
KPOŚK Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych
m n.p.m. Metr nad poziom morza
MaB Międzynarodowy program „człowiek i biosfera”
MgMegagramy
mln m3Miliony metrów sześciennych
mln zł Miliony złotych
MUWMałopolski Urząd Wojewódzki
MWMegawat
NAzot
NATURA 2000 System ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego
NiNikiel
OPNOjcowski Park Narodowy
OSN Obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenie związkami azotu
OWOOgólny węgiel organiczny
OZE Odnawialne źródła energii
P Fosfor
PIS Państwowa Inspekcja Sanitarna
PNPark narodowy
ppkPunkt pomiarowo-kontrolny
PPN Pieniński Park Narodowy
PZW Polski Związek Wędkarski
RDLPRegionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
RLM Równoważna liczba mieszkańców
RZGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
SDRŚredni dobowy ruch pojazdów na drodze
tys. Tysiąc
UMKUrząd Miasta Krakowa
UR Użytek rolny
WFOŚiGWWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WUS Wojewódzki Urząd Statystyczny
nfos