pl en
klatka z filmu
Zobacz więcej filmów:
ikona domyślnego filmuikona filmu powietrzeikona filmu wodaikona filmu odpadyikona filmu hałasikona filmu różnorodnośćikona filmu promieniowanie
Czy wiesz, że

Zmiany klimatu

Zmiany klimatu są obecnie jednym z istotnych zagrożeń środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Zmiany te w kolejnych dziesięcioleciach mogą się przyczynić między innymi do zmniejszenia zasobów wodnych, zwiększenia częstotliwości i intensywności powodzi, topnienia lodowców, erozji gleb, a także nasilenia takich zjawisk ekstremalnych, jak: trąby powietrzne, gradobicia czy fale mrozów oraz anomalnych upałów.

Długoterminowym celem Konwencji jest doprowadzenie do ustabilizowania koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie, który zapobiegałby niebezpiecznej antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny. Dla uniknięcia zagrożenia produkcji żywności i dla umożliwienia zrównoważonego rozwoju ekonomicznego poziom taki powinien być osiągnięty w okresie wystarczającym do naturalnej adaptacji ekosystemów do zmian klimatu. za: Ramową Konwencją Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu

temperatura,klimat

Zmiany średniej rocznej temperatury globalnej w latach 1850-2008 przedstawione jako odchylenie od średniej z okresu 1961–1990 (źródło: Climatic Research Unit)

 

W Polsce również jest widoczny wzrost temperatury – szczególnie ciepła była ostatnia dekada XX wieku, lecz trend wzrostowy średniej rocznej temperatury jest widoczny zarówno na stacjach meteorologicznych położonych na obrzeżach miast, jak i tych usytuowanych w obszarach ograniczonych wpływów antropogenicznych, jak np. na Śnieżce, gdzie wzrost ten wyniósł 0,6oC/100 lat. Podobny wzrost średniej rocznej temperatury zanotowano na stacjach położonych nad Bałtykiem dysponujących długimi seriami pomiarowymi (Gdańsk–Wrzeszcz, Hel i Koszalin), jak również na stacji Warszawa Okęcie. Z kolei porównanie średniej rocznej temperatury dla obszaru całej Polski dla okresu 1991–2000 w odniesieniu do trzydziestolecia 1961–1990 (okres referencyjny WMO) wykazało, że ostatnia dekada XX wieku była cieplejsza o 0,6oC, a największy przyrost temperatury wystąpił w miesiącach zimowych: w styczniu o 1,9oC i w lutym o 1,5oC. W grudniu natomiast wartości temperatury były identyczne w porównywanych okresach, zaś w październiku i w listopadzie niższe odpowiednio o 0,2ºC i 0,7ºC. Podobną tendencję – większego wzrostu temperatury zimą niż latem – obserwuje się w całej Europie.

temperatura,klimat

Średnia roczna temperatura powietrza na stacji Warszawa Okęcie w latach 1971-2008 (źródło: IMGW)


temperatura,klimat

Zmiany średniej sezonowej temperatury europejskiej (lądowej) w latach 1850-2008 przedstawione jako odchylenie od średniej z okresu 1850–1899 (źródło: EEA)


Emisja gazów cieplarnianych w Polsce w 2008 r., bez uwzględnienia bilansu gazów cieplarnianych związanego z użytkowaniem gruntów, zmianami w ich użytkowaniu i leśnictwem, wyniosła blisko 394 mln ton ekwiwalentu CO2 i od 1999 r. nie przekracza 400 mln ton ekw. CO2. W 1988 r. emisja ta była najwyższa, osiągając 565 mln ton ekw. CO2. W latach 1988-1990 nastąpił znaczący spadek emisji do około 454 mln ton ekw. CO2 związany z przemianami ustrojowymi i gospodarczymi, co skutkowało zapaścią wielu energochłonnych i wysokoemisyjnych gałęzi przemysłu.

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Emisja gazów cieplarnianych w Polsce w latach 1988–2008 przedstawiona jako ekwiwalent CO2 (źródło: IOŚ-KASHUE)


Na rok przed rozpoczęciem pierwszego okresu zobowiązań Protokołu z Kioto, emisja w większości krajów z gospodarką w okresie przejściowym jest dużo niższa niż to wynika z przyjętych zobowiązań. Natomiast połowa krajów UE–15 emituje więcej niż się zobowiązały. Jednak kraje UE–15 będą próbowały wywiązać się ze wspólnego zobowiązania redukcyjnego o 8% według wewnętrznego podziału obciążeń emisyjnych. Jeśli nie uda się wspólny wysiłek redukcyjny wobec zobowiązań Protokołu z Kioto, kraje UE–15 będą rozliczone indywidualnie z celów redukcyjnych określonych w ramach wspólnego zobowiązania do redukcji.

gazy

Stan realizacji indywidualnych zobowiązań krajów Unii Europejskiej do redukcji emisji gazów cieplarnianych (CO2 ekw.) wynikających z Protokołu z Kioto - dane w procentach Malta i Cypr jako kraje niewymienione w załączniku I do konwencji oraz w Załączniku B do protokołu z Kioto nie posiadają zobowiązań do redukcji (źródło: UNFCCC)


Analiza zmian emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do zmian PKB oraz zużycia energii pierwotnej i energii elektrycznej wykazuje, że wzrostowi gospodarczemu trwającemu od 1990 r. towarzyszy stabilizacja (do 1997 r.), a następnie spadek emisji gazów cieplarnianych. Trendy zmian zużycia energii pierwotnej i energii elektrycznej są analogiczne do przebiegu zmian emisji gazów cieplarnianych, jednak dystans między emisją a zużyciem energii pierwotnej powiększa się od 1999 r. wskazując m.in. na efektywniejsze wykorzystanie energii w polskiej gospodarce.

gazy

Zmiany emisji gazów cieplarnianych w Polsce (w ekw. CO2) na tle zmian zużycia energii pierwotnej, zużycia energii elektrycznej oraz PKB w latach 1990–2008 (rok 1990 = 100%) (źródło: IOŚ-KASHUE/GUS)


Źródła informacji - linki:

V. Raport Rządowy dla Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2010_03/c0a7a12f566785012e1282bb3f3d3154.pdf

Krajowa Baza o emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych substancji

https://krajowabaza.kobize.pl/person/login

Krajowy rejestr uprawnień do emisji

https://rejestr.kashue.pl/

Polityka Ekologiczn Państwa na lata 2009-2012, z perspektywą do roku 2016, przyjęta przez Radę Ministrów w grudniu 2008 r.,

http://www.mos.gov.pl/artykul/328_polityka_ekologiczna/338_polityka_ekologiczna_panstwa.html

Polityka energetyczna Polski do 2030 r.

http://www.mg.gov.pl/Gospodarka/Energetyka/Polityka+energetyczna


Aby przeczytać więcej informacji kliknij -> soer_pl_2008_polski.pdf ikona_pdf
nfos