pl en
klatka z filmu
Zobacz więcej filmów:
ikona domyślnego filmuikona filmu powietrzeikona filmu wodaikona filmu odpadyikona filmu hałasikona filmu różnorodnośćikona filmu promieniowanie
Czy wiesz, że

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce na tle państw UE

 

Klasyfikacja stref w UE dla stężeń maksymalnych 8-godzinnych ozonu ze względu na zdrowie za rok 2007 (źródło: EEA)


W 2007 r. wartość wskaźnika narażenia ludności na ozon w Polsce była zbliżona do średniej wartości tego wskaźnika dla 27 państw Unii Europejskiej.

Wskaźnik narażenia ludności SOMO35 na stacjach tła miejskiego w aglomeracjach w UE w roku 2007 (źródło: Eurostat, na podstawie danych PMŚ przekazanych AirBase)


Wskaźnik narażenia ludności w miastach na ozon w Polsce na przestrzeni lat 1999-2007 charakteryzuje się brakiem wyraźnej tendencji spadkowej. Przy czym, w roku 2004 wystąpiła najniższa wartość tego wskaźnika w analizowanym okresie.

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Wskaźnik narażenia ludności SOMO35 na stacjach tła miejskiego w aglomeracjach w Polsce  w latach 1999-2007 (źródło: Eurostat, na podstawie danych PMŚ przekazanych AirBase)


Problem przekroczeń stężeń 24-godzinnych pyłu PM10 występuje nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach Europy.

Klasyfikacja stref w UE dla przekroczeń 24-godzinnych stężeń pyłu PM10 w roku 2007 (źródło: EEA)


Analizy wskaźnika narażenia ludności w Unii Europejskiej na ponadnormatywne oddziaływanie w odniesieniu do standardu średniorocznego pyłu PM10 wykazały, iż w roku 2007 udział ludności narażonej w Polsce przekraczał średnią ogólnoeuropejską.

Wskaźnik narażenia ludności obliczony jako średnioroczne ważone stężenie pyłu PM10 mierzonego na stacjach tła miejskiego w aglomeracjach w UE w roku 2007 (źródło: Eurostat, na podstawie danych PMŚ przekazanych AirBase)


Od roku 2003 emisje większości zanieczyszczeń pozostają na zbliżonym poziomie lub, tak jak to ma miejsce w odniesieniu do dwutlenku siarki, emisje z roku na rok są mniejsze, lecz spadek ten nie jest już tak znaczący jak w latach dziewięćdziesiątych XX wieku.

Wielkość emisji SO2, NOx, NH3 na tle krajowych poziomów emisji tych substancji zapisanych w Traktacie o Przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej w zakresie dyrektywy 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r.w sprawie krajowych pułapów emisji dla niektórych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego (źródło: MŚ)Aby przeczytać więcej informacji kliknij -> soer_pl_2008_polski.pdf ikona_pdf
nfos