pl en
klatka z filmu
Zobacz więcej filmów:
ikona domyślnego filmuikona filmu powietrzeikona filmu wodaikona filmu odpadyikona filmu hałasikona filmu różnorodnośćikona filmu promieniowanie
Czy wiesz, że

Stan warstwy ozonowej

Pomiary zawartości substancji niszczących warstwę ozonową, w szczególności freonów i halonów, wskazują, iż stężenia tych substancji przy powierzchni Ziemi ulegają systematycznemu zmniejszaniu, a w wysokich warstwach atmosfery nie stwierdzono wzrostu ich zawartości. Świadczy to o skuteczności międzynarodowych działań na rzecz ochrony warstwy ozonowej.

W ciągu ostatnich kilku lat zwrócono baczniejszą uwagę na powiązania pomiędzy zagadnieniem spadku zawartości ozonu i zmianami klimatu.

W okresie ostatnich kilkudziesięciu lat poważnym problemem w skali globalnej stały się obserwowane wyraźne zmiany ilości i rozkładu przestrzennego ozonu w atmosferze. Spowodowały one znaczne zaniepokojenie zarówno środowiska naukowego, jak i opinii publicznej, przede wszystkim, ze względu na to, iż ozon absorbuje szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i środowiska słoneczne promieniowanie nadfioletowe (zakres UV-B).

 

Zgodnie z postanowieniami sporządzonej w Wiedniu w 1985 r. Konwencji o ochronie warstwy ozonowej, w celu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed negatywnymi skutkami wynikającymi lub mogącymi wyniknąć z działalności człowieka, zmieniającej lub mogącej zmienić warstwę ozonową, strony będą, w granicach posiadanych możliwości i środków „współpracować drogą systematycznych obserwacji, badań i wymiany informacji w celu lepszego zrozumienia i oceny skutków działalności człowieka na warstwę ozonową oraz skutków dla zdrowia ludzkiego i środowiska w wyniku zmian w warstwie ozonowej”.

Co więcej, w Protokole Montrealskim strony deklarują „chronić warstwę ozonową przez stosowanie środków zapobiegawczych dla odpowiedniej kontroli całkowitej światowej emisji substancji, które ją zubożają, z docelowym zamiarem ich eliminacji”.

 

W Polsce pomiary całkowitej zawartości ozonu prowadzone są od marca 1963 r. w Centralnym Obserwatorium Geofizycznym IGF PAN w Belsku. Jak wynika z przeprowadzonych tam badań, wartości ozonu są typowe dla średnich szerokości geograficznych półkuli północnej. Zawartość ozonu nad Polską w okresie grudzień-luty jest obecnie o 8% niższa niż w latach 1963-1979 (czyli przed okresem intensywnego zanieczyszczenia atmosfery substancjami niszczącymi warstwę ozonową). Latem i jesienią grubość warstwy ozonowej jest jedynie o około 3% niższa niż w latach 1963-1979.

Całkowita zawartość ozonu

Zmiany całkowitej zawartość ozonu w atmosferze (średnia roczna) zmierzona w Belsku w latach 1964-2008 (źródło: GIOŚ/PMŚ)


Zmiany profilu ozonu, są obok całkowitej zawartości ozonu, jednym z czynników wpływających na wielkość promieniowania UV-B docierającego do powierzchni Ziemi. Wyniki pomiarów wykazują korelację pomiędzy spadkiem całkowitej zawartości ozonu w atmosferze, a wzrostem natężenia słonecznego promieniowania UV-B do powierzchni Ziemi. Trend promieniowania UV-B jest dodatni i statystycznie istotny. W naszych szerokościach geograficznych efekt ten jest często osłabiony przez zachmurzenie.

Promieniowanie UV

Zmiany promieniowania UV -B w latach 1976-2008, odchylenia średnich miesięcznych dawek UV od średnich wieloletnich (źródło: GIOŚ/PMŚ)Aby przeczytać więcej informacji kliknij -> soer_pl_2008_polski.pdf ikona_pdf
nfos