pl en
klatka z filmu
Zobacz więcej filmów:
ikona domyślnego filmuikona filmu powietrzeikona filmu wodaikona filmu odpadyikona filmu hałasikona filmu różnorodnośćikona filmu promieniowanie
Czy wiesz, że

Promieniowanie jonizujące

Istniejące zagrożenia wymagają dysponowania wiedzą na temat przemieszczania się izotopów promieniotwórczych w środowisku i bieżącego monitorowania jego stanu. Zapewnienie bezpieczeństwa radiologicznego kraju wymusza konieczność utrzymania systematycznego i jednolitego poboru próbek i pomiarów, umożliwiającego ocenę nawet niewielkich zmian poziomu skażeń w środowisku w poszczególnych komponentach środowiska, tj.: w powietrzu, wodach powierzchniowych, osadach dennych i glebie.

Monitoring skażeń promieniotwórczych pozwala na stwierdzenie, że skażenie w powyższych komponentach Cs-137 i Sr-90 jest niewielkie, a uzyskane wyniki wskazują, że nie wystąpiły nowe uwolnienia izotopów promieniotwórczych do środowiska.

 

Mając na uwadze wzrastające potrzeby energetyczne państw członkowskich a równocześnie bezpieczeństwo jej mieszkańców związane z funkcjonowaniem energetyki jądrowej wprowadzono Traktat Ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Art. 35 Traktatu zobowiązuje każde państwo członkowskie do „tworzenia instalacji niezbędnych do stałego kontrolowania poziomu promieniotwórczości powietrza, wód i gleby oraz do kontrolowania przestrzegania podstawowych norm”.

 

Udział różnych źródeł promieniowania jonizującego w średniorocznej dawce skutecznej otrzymanej przez statystycznego mieszkańca Polski w 2008 r. przedstawia poniższy wykres.

promieniowanie jonizujące

Udział różnych źródeł promieniowania jonizującego w średniorocznej dawce skutecznej otrzymanej przez statystycznego mieszkańca Polski w 2008 r. (źródło: PAA)


Z sumy aktywności opadu całkowitego dobowego wynika aktywność opadu rocznego. Średnia sumaryczna roczna aktywność beta opadu całkowitego w roku 2008 w Polsce wynosiła 0,30 kBq/m2. Jest to wartość zbliżona do poziomów notowanych w latach 1985 i 1988-2007.

promieniowanie jonizujące

Aktywność beta opadu całkowitego w Polsce w latach 1985-2008 ( źródło: GIOŚ/PMŚ)


W miesięcznym zbiorczym opadzie całkowitym jest oznaczana aktywność Cs-137 a także radiochemicznie aktywność Sr-90. W roku 2008 średnia miesięczna aktywność Cs-137 w próbkach opadu zbieranych w placówkach podstawowych kształtowała się na poziomie poniżej 0,1 Bq/m2, natomiast aktywność Sr-90 wynosiła 0,13 Bq/m2.

promieniowanie jonizujące

Aktywność Cs-134,Cs-137 i Sr-90 w średnim rocznym opadzie całkowitym w Polsce w latach 1986-2008 ( źródło: GIOŚ/PMŚ)


Średnie dla Polski stężenie Cs-137 w glebie malało od wartości 4,64 kBq/m2 w roku 1988 do 2,41 kBq/m2 w roku 2006. Zmiany stężenia Cs-137 spowodowane są rozpadem promieniotwórczym tego izotopu (T1/2 30 lat) oraz procesami migracji zachodzącymi w środowisku, głównie wnikaniem cezu w głębsze warstwy gleby. Jednocześnie stężenie Cs-134 malało od roku 1988 zgodnie z okresem połowicznego zaniku wynoszącym ok. 2 lata, i radionuklid ten stwierdzany w próbkach gleby do 2000 r. obecnie nie występuje w glebach Polski.

 

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Stężenia Cs-137 i Cs-134 w powierzchniowej warstwie gleby w latach 1989-2008 (źródło: GIOŚ/PMŚ)


Monitoring skażeń promieniotwórczych w środowisku jest realizowany zgodnie z programem państwowego monitoringu środowiska i zaleceniami Komisji Europejskiej, zawartymi w rekomendacji z dnia 8 czerwca 2000 r. dotyczącej art. 35 i 36 Traktatu Euratomu. Art. 35 Traktatu Euratomu (Euratom Treaty) oraz „Commission Recommendation of June 2000”, które wymagają od każdego państwa członkowskiego zapewnienia środków niezbędnych do ciągłego monitorowania radioaktywności powietrza, wody i gleby.


Aby przeczytać więcej informacji kliknij -> soer_pl_2008_polski.pdf ikona_pdf
nfos