pl en
klatka z filmu
Zobacz więcej filmów:
ikona domyślnego filmuikona filmu powietrzeikona filmu wodaikona filmu odpadyikona filmu hałasikona filmu różnorodnośćikona filmu promieniowanie
Czy wiesz, że

Hałas

Trendy hałasu środowiskowego w Polsce wskazują z jednej strony na wzrost zagrożenia hałasem komunikacyjnym, z drugiej - na ograniczenie wzrostu i wystąpienie tendencji malejących w zakresie hałasu przemysłowego.

Tendencje wzrostowe hałasu komunikacyjnego odnoszą się przede wszystkim do hałasu drogowego i hałasu lotniczego. Wzrost zagrożenia hałasem drogowym związany jest przede wszystkim z gwałtownym przyrostem w ostatnich 15 latach liczby samochodów w kraju. Mimo obserwowanych już tendencji zbliżania się do stanu nasycenia, wzrost ten jest nadal znaczny. W przypadku hałasu lotniczego obserwuje się trendy wzrostu poziomu hałasu wskutek przejmowania przez lokalne, intensywnie rozbudowywane lotniska części ruchu, nawet międzynarodowego. Ponadto następuje wzrost połączeń krajowych przez linie dysponujące niewielkimi samolotami, „taksówkami powietrznymi”, śmigłowcami. W przypadku hałasu przemysłowego dotychczasowe działania wydają się słuszne i zarysowuje się szansa na sukcesywne wyeliminowanie tego typu uciążliwości.

Najważniejszymi celami średniookresowymi do osiągnięcia między innymi są:

- wyeliminowanie z produkcji środków transportu, maszyn i urządzeń, których hałaśliwość nie odpowiada standardom Unii Europejskiej, oraz stopniowe eliminowanie z użytkowania tych urządzeń;

- rozpoczęcie działań w kierunku ograniczenia hałasu na obszarach miejskich wokół lotnisk, terenów przemysłowych oraz głównych dróg i głównych linii kolejowych do poziomu równoważnego nie przekraczającego w porze nocnej 55 dB;

- wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych ochronie przed hałasem.

za: „Polityką ekologiczną państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010”

Hałas drogowy jest związany z ruchem samochodowym i stanowi główne zagrożenie na terenach zurbanizowanych.

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Procentowy rozkład przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku LAeq D w porze dziennej, dla hałasu drogowego (w tym także ulicznego) dla czterech okresów czasu (100% - liczba wyników pomiarów z przekroczeniami) (źródło: GIOŚ/PMŚ)


Dla zobrazowania występujących prawidłowości trendy zmian hałasu drogowego zanalizowano przy przyjęciu dwóch kryteriów oceny:

- kryterium podziału wszystkich przypadków LAeq D = 60 dB, odnoszące się do granicy między brakiem przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku a obszarem z występującymi przekroczeniami,

- kryterium podziału wszystkich przypadków LAeq D = 70 dB, odnoszące się do granicy przejścia od umiarkowanej ekspozycji na hałas ponadnormatywny (poniżej 70 dB) do ekspozycji bardzo wysokiej.

 

Porównanie rozkładów procentowych liczby wyników pomiarów hałasu drogowego przy zastosowaniu różnych kryteriów (źródło: GIOŚ/PMŚ)

Okres

Rozkład liczby pomiarów poziomów dźwięku w poszczególnych zakresach [%]

Kryterium podziału 1 (LAeq D)

Kryterium podziału 2 (LAeq D)

< 60 dB

> 60 dB

< 70 dB

> 70 dB

1993-1996

11,6

88,4

47,9

52,1

1997 -2001

12,0

88,0

44,7

55,4

2002-2006

7,9

92,1

59,3

40,7

2007 -2008

6,8

93,2

69,4

30,6

 

Badania hałasu przemysłowego wykonane w ostatnich latach wskazują, iż w porze dziennej występuje największa liczba niewielkich przekroczeń do 5 dB. Natomiast przekroczenia, mieszczące się w klasach od 15 dB do ponad 20 dB, stanowią niewielki odsetek wszystkich przebadanych przypadków. W porze nocnej sytuacja jest bardziej zróżnicowana, 71% przypadków przekroczeń poziomów dopuszczalnych zawiera się nie tylko w klasie przekroczeń do 5 dB lecz także w klasie wyższej – przekroczenia do 10 dB. Więcej przypadków przekroczenia poziomów dopuszczalnych występuje także w klasach najwyższych, tj. dla przekroczenia poziomów dopuszczalnych o 15 dB i więcej.

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Udział procentowy przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku wyrażonych wskaźnikiem LAeq D (dB) zmierzonych wokół zakładów przemysłowych w poszczególnych klasach przekroczeń w latach 2007-2008 (100% - wszystkie zakłady przekraczające poziomy dopuszczalne w porze dziennej) (źródło: GIOŚ/PMŚ)


 

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Udział procentowy przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku wyrażonych wskaźnikiem LAeq N (dB) zmierzonych wokół zakładów przemysłowych w poszczególnych klasach przekroczeń w latach 2007-2008 (100% - wszystkie zakłady przekraczające poziomy dopuszczalne w porze nocnej) (źródło: GIOŚ/PMŚ)


Stan klimatu akustycznego jest związany ze stanem rozwoju społeczno – gospodarczego kraju. Do wskaźników mających znaczenie decydujące należą te z nich, które są związane przede wszystkim z rozwojem infrastruktury transportowej oraz odzwierciedlają zmiany ilości eksploatowanych źródeł. Dla najpowszechniej występującego rodzaju hałasu w środowisku, tj. hałasu drogowego (ulicznego) stosuje się w analizach stanu klimatu akustycznego tzw. wskaźnik presji motoryzacji na środowisko. Wskaźnik ten wiąże potoki ruchu samochodowego z gęstością infrastruktury (drogowej), przez co jego wartość staje się proporcjonalna do zagrożenia hałasem. Wartość wskaźnika presji motoryzacji od początku jego opracowania, łącznie 10 lat, wzrasta systematycznie, co w rezultacie powoduje stały wzrost zagrożenia hałasem drogowym w Polsce. Zjawisko to jest związane ze zmianami długości dróg sieci komunikacyjnej kraju i wzrostem gęstości tych szlaków komunikacji drogowej oraz przyrostem liczby eksploatowanych pojazdów. W 2008 r. najwyższe wartości wskaźnika zaobserwowane były w województwach: śląskim, małopolskim i opolskim, a najniższe w woj. warmińsko-mazurskim.

hałas

Wskaźnik presji motoryzacji na środowisko w roku 2008 (źródło: GIOŚ/PMŚ)


Jedną z podstawowych przyczyn zaobserwowanych trendów zmian wskaźnika presji motoryzacji, a więc także – hałasu, jest gwałtowny przyrost liczby samochodów w kraju.

samochody

Zmiany liczby rejestrowanych samochodów (źródło: GUS)


Liczbę ludności pozamiejskiej eksponowanej na ponadnormatywny hałas drogowy wzdłuż najbardziej obciążonych szlaków komunikacyjnych zaprezentowano na poniższych wykresach.

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Procent liczby mieszkańców eksponowanych na hałas pochodzący od dróg pozamiejskich, oceniany wskaźnikiem LDWN > 60 dB (100% odpowiada 230 tys. osób eksponowanych dla wszystkich przebadanych odcinków dróg łącznie) (źródło: GIOŚ/PMŚ)


Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Procent liczby mieszkańców eksponowanych na hałas pochodzący od dróg pozamiejskich, oceniany wskaźnikiem LN > 50 dB (100% odpowiada 440 tys. osób eksponowanych dla wszystkich przebadanych odcinków dróg łącznie) (źródło: GIOŚ/PMŚ)


Aby przeczytać więcej informacji kliknij -> soer_pl_2008_polski.pdf ikona_pdf
nfos