pl en
klatka z filmu
Zobacz więcej filmów:
ikona domyślnego filmuikona filmu powietrzeikona filmu wodaikona filmu odpadyikona filmu hałasikona filmu różnorodnośćikona filmu promieniowanie
Czy wiesz, że

Powierzchnia ziemi i gleby

Ponad 90% powierzchni kraju, jest w użytkowaniu rolnym i leśnym. Zmiany użytkowania powierzchni ziemi obserwowane w ciągu ostatnich dziesięciu lat są nieznaczne. Wzrasta powierzchnia terenów zurbanizowanych i zabudowanych, a wokół dużych ośrodków miejskich obserwuje się występowanie zjawiska suburbanizacji.

Ponad 96% gleb ornych charakteryzuje się naturalną lub nieco podwyższoną zawartością metali ciężkich, co pozwala zaklasyfikować je jako gleby o wysokiej jakości, na których jest możliwa produkcja bezpiecznej żywności. Nie obserwuje się istotnych zmian w zakresie jakości gleb, które w sposób znaczący mogłyby wpłynąć na ich przydatność do produkcji żywności.

W zadowalający sposób wzrasta udział gospodarstw ekologicznych w powierzchni użytków rolnych, chociaż wartość ta pozostaje w dalszym ciągu niższa niż średnia w krajach UE.

Za priorytetowe cele w zakresie ochrony gleb i powierzchni ziemi należy uznać:

- Zapobieganie dalszej degradacji gleby i zachowywanie jej funkcji;

- Przywrócenie zniszczonej gleby przynajmniej do stanu odpowiadającemu obecnemu lub planowanemu wykorzystaniu,

na podstawie „Tematycznej strategii w dziedzinie ochrony gleby”

Śledzenie procesów zmian w pokryciu/użytkowaniu ziemi na poziomie europejskim i krajowym umożliwiają bazy zmian CORINE Land Cover (CLC), oparte na wspólnej, europejskiej metodologii, której podstawą jest klasyfikacja CLC. Dane dotyczące pokrycia terenu są uzyskiwane na podstawie interpretacji zdjęć satelitarnych i stanowią zasób danych przestrzennych. Zakres tematyczny programu CORINE Land Cover jak i szczegółowość zbieranych danych zostały dostosowane przede wszystkim do potrzeb organów Unii Europejskiej, a przyjęta nomenklatura pokrycia terenu obejmuje wszystkie formy występujące na kontynencie europejskim.

Wyniki projektu CORINE Land Cover 2006 wskazują, iż dominującą klasę pokrycia terenu kraju stanowią tereny rolne (62,7% powierzchni kraju), wśród których największy udział mają grunty orne (44,5% powierzchni kraju) oraz lasy i ekosystemy seminaturalne (31,2%) z dominującym udziałem lasów (30,1% powierzchni kraju). Tereny antropogeniczne zajmują 4% powierzchni kraju. W tej kategorii przeważa zabudowa miejska (3,2% powierzchni kraju)


Aby przeczytać więcej informacji kliknij -> soer_pl_2008_polski.pdf ikona_pdf
nfos