pl en
klatka z filmu
Zobacz więcej filmów:
ikona domyślnego filmuikona filmu powietrzeikona filmu wodaikona filmu odpadyikona filmu hałasikona filmu różnorodnośćikona filmu promieniowanie
Czy wiesz, że

Lasy

Lesistość Polski w ciągu ostatnich lat wzrosła z 28,7% w 2004 r. (powierzchnia lasów - 8972,5 tys. ha) do 29,0% na koniec 2008 r. (powierzchnia lasów - 9 065,9 tys. ha). Kontynuowana jest przebudowa drzewostanów, które ulegają korzystnym przemianom polegającym na konsekwentnym dostosowywaniu ich składu gatunkowego do siedliska. Obserwowany jest również stały wzrost udziału dzrzewostanów powyżej 90 lat (bez KO,KDO). Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 60 lat.

Kondycja zdrowotna lasów w Polsce w omawianym dziesięcioleciu charakteryzowała się znaczną stabilnością. Ponadto zmniejszyła się różnica w poziomie zdrowotności pomiędzy drzewostanami występującymi na południu i północy kraju.

Integralnym elementem środowiska przyrodniczego są lasy, które wg Polityki ekologicznej państwa z 2002 r. winny być użytkowane w sposób racjonalny i zrównoważony, by zapewnić ich trwałość i wielofunkcyjność dla przyszłych pokoleń. Lasy pełnią szereg funkcji ekologicznych, m.in. poprzez zapewnienie stabilizacji obiegu wody w przyrodzie, ochronę gleb przed erozją, kształtowanie klimatu globalnego i lokalnego, a także tworzenie warunków do zachowania potencjału biologicznego wielkiej liczby gatunków, ekosystemów i wartości genetycznych organizmów. Lasy pełnią ważne funkcje produkcyjne, dostarczając drewno, a także owoce, zioła i grzyby. Pełnią także istotne funkcje społeczne.

 

Zasadniczym celem gospodarowania lasami „jest stopniowy wzrost lesistości do ok. 30 % w 2010 r. oraz 33% w 2050 r., rozszerzenie zasięgu renaturalizacji obszarów leśnych, wdrażanie zasad ochrony i powiększania różnorodności biologicznej w lasach poprzez wprowadzanie rodzimych gatunków oraz przebudowę monokultur.” za: „Polityką ekologiczną państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010”

 

Kondycja zdrowotna lasów w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu charakteryzowała się znaczną stabilnością. Udział drzew zdrowych (defoliacja do 10%, klasa 0) wahał się od 8,10% w 2003 r. do 12,21% w 2005 r. Udział drzew uszkodzonych (defoliacja powyżej 25%, klasa 2-4) osiągnął najniższy poziom - 30,60% w 2001 r., a najwyższy - 34,78% w 2003 r. W 2006 r. nastąpiła zmiana struktury sieci powierzchni obserwacyjnych monitoringu lasów, w wyniku której badaniami zostały objęte lasy wszystkich kategorii własności, a także drzewostany młodsze (w wieku 20-40 lat). Wprowadzone zmiany znalazły odzwierciedlenie w wynikach badań stanu zdrowotnego lasów uzyskanych w latach
2006-2008, przejawiające się wzrostem udziału drzew zdrowych, który osiągnął 27,01% w 2006 r. oraz zmniejszeniem udziału drzew uszkodzonych, którego najniższy poziom odnotowano w 2008 r. – 18,01%.

 

Rys. Procentowy udział drzew w klasach defoliacji wg gatunków na stałych powierzchniach obserwacyjnych I rzędu w latach 1998-2008 (źródło: GIOŚ/PMŚ)


Zróżnicowanie powierzchniowe stanu zdrowotnego lasów w Polsce zmniejsza się. W latach 1998-2008 poziom zdrowotności lasów w Polsce południowej wyraźnie poprawił się, zmniejszając istniejącą wcześniej różnicę pomiędzy Polską północną a Polską południową.

 

Rys. Poziom uszkodzenia lasów w 1998 r. na podstawie oceny defoliacji na stałych powierzchniach obserwacyjnych z wyróżnieniem 3 klas defoliacji (źródło: GIOŚ/PMŚ)

 

Rys. Poziom uszkodzenia lasów w 2008 r. na podstawie oceny defoliacji na stałych powierzchniach obserwacyjnych z wyróżnieniem 3 klas defoliacji (źródło: GIOŚ/PMŚ)

 

Perspektywy kształtowania się poziomu zdrowotności w znacznym stopniu zależą od zmian klimatycznych. Szczególnie ważne będą zmiany w ilości opadów atmosferycznych. Jeżeli przy wzroście średniej temperatury rocznej nastąpi spadek sumy opadów, to poziom zdrowotności drzewostanów w Polsce ulegnie obniżeniu.

Poziom zdrowotności drzewostanów jest uwarunkowany także czynnikami biotycznymi, do których zaliczane są przede wszystkim szkodniki owadzie i choroby grzybowe. Do najbardziej zagrożonych drzewostanów zalicza się drzewostany znajdujące się w północnej części kraju, tj.: zachodniej części Pojezierza Mazurskiego, na Pojezierzu Pomorskim i Wielkopolskim. Ponadto równie wysokie zagrożenie ze strony szkodników owadzich skoncentrowane jest w trzech rejonach południowej części Polski (w Sudetach, Śląsku Opolskim oraz Beskidzie Wysokim).

 

Rys. Strefy zagrożenia lasów Polski przez szkodniki owadzie (łącznie – pierwotne i wtórne) (źródło: IBL)


Aby przeczytać więcej informacji kliknij -> soer_pl_2008_polski.pdf ikona_pdf
nfos