pl en
klatka z filmu
Zobacz więcej filmów:
ikona domyślnego filmuikona filmu powietrzeikona filmu wodaikona filmu odpadyikona filmu hałasikona filmu różnorodnośćikona filmu promieniowanie
Czy wiesz, że

Poniższe informacje o stanie środowiska w województwie śląskim zostały zaczerpnięte z raportu pt. „Krajowy raport mozaikowy. Stan środowiska w województwach w latach 2000-2007”.

Zobacz: raporty o stanie środowiska w województwie śląskim opracowywane przez WIOŚ w Katowicach

 

Województwo śląskie

  1. Ochrona powietrza
  2. Ochrona wód
  3. Ochrona przed hałasem
  4. Ochrona powierzchni ziemi
  5. Gospodarowanie odpadami
  6. Ochrona przyrody

 

Województwo śląskie jest jednym z najmniejszych województw w skali kraju, ale równocześnie terenem bardzo zaludnionym i silnie zurbanizowanym. Specyfika tego województwa związana jest także z występowaniem w Ziemi Śląskiej surowców mineralnych, które przez kilka wieków napędzały koniunkturę i przyczyniły się do ogromnego rozwoju przemysłu. Negatywnym skutkiem tego rozwoju była znacząca degradacja środowiska, która przez dziesięciolecia utrwaliła obraz śląska dymiącego kominami i pozbawionego czystych terenów zielonych. Stan ten w ostatnich latach uległ diametralnym zmianom, związanym z szeregiem inwestycji ekologicznych, jednakże w dalszym ciągu występuje w województwie śląskim szereg problemów ekologicznych, w większości podobnych do problemów występujących w innych regionach kraju, ale są to problemy w skali makro lub mega.

Województwo śląskie położone jest w południowej części Polski i zajmuje powierzchnię 12334 km2, co stanowi 3,9% powierzchni Polski.

 

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Wartość PKB na 1 mieszkańca w województwie śląskim w latach 2000-2007 (źródło: GUS)


Liczba ludności województwa śląskiego (według danych GUS na koniec 2007 r.) wynosiła 4659,8 tys. Jest to najgęściej zaludnione województwo w Polsce o gęstości zaludnienia wynoszącej 378 osób na 1 km2, przy średniej krajowej 122 osoby na 1 km2.


Ochrona powietrza

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest emisja antropogeniczna, związana ze źródłami punktowymi – obejmującymi energetykę zawodową i przemysłową oraz procesy produkcyjne, a także powierzchniowymi, na którą składa się emisja z mieszkalnictwa, usług i sektora rolnego oraz emisja ze źródeł mobilnych (transportu drogowego).

Inwestycje związane z instalowaniem urządzeń ochrony powietrza przyczyniły się do zmniejszenia emisji większości zanieczyszczeń. Pomimo poprawy jakości powietrza w województwie śląskim, niezbędne są jednak dalsze działania w celu ograniczenia emisji z procesów spalania, szczególnie w gospodarce komunalnej. Osiągnięcie poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego, a także poziomu docelowego i celu długoterminowego dla ozonu, wymaga redukcji emisji pyłów drobnych oraz prekursorów ozonu. Wprowadzanie programów ochrony powietrza powinno wytworzyć bodźce umożliwiające osiągnięcie dobrej jakości powietrza w całym województwie śląskim.

Oceny jakości powietrza dokonywane są w oparciu o wyniki badań uzyskane w systemie pomiarowym państwowego monitoringu środowiska.

Wyniki badań takich zanieczyszczeń jak: pył zawieszony PM10, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i ozon wykazują zmienność sezonową i roczną, zależną od warunków meteorologicznych oraz od stopnia zurbanizowania obszaru.

Wśród badanych zanieczyszczeń tendencje do przekraczania poziomów dopuszczalnych wykazuje pył zawieszony PM10 oraz ozon, którego stężenia przekraczają poziomy docelowe i celów długoterminowych.

Od 2003 roku trend spadkowy wykazują średnioroczne stężenia dwutlenku siarki, osiągając w 2007 roku poziom 14 µg/m3 w obszarach zurbanizowanych (spadek o 70% w części centralnej województwa, do 60% w Częstochowie).

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Średnie roczne stężenia dwutlenku siarki na wybranych stanowiskach pomiarowych w latach 2000-2007 w województwie śląskim (źródło: WIOŚ)


Średnioroczne stężenia dwutlenku azotu, poza obszarami narażonymi na wpływ emisji ze źródeł komunikacyjnych, nie wykazują na terenie miast tendencji do przekroczeń poziomów dopuszczalnych. W Częstochowie oraz w Bielsku-Białej stężenia średnie roczne nie przekroczyły poziomu 30 µg/m3. W Katowicach stężenia tego zanieczyszczenia w 2007 roku wyniosły około 75% średniorocznego poziomu dopuszczalnego.

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Średnie roczne stężenia dwutlenku azotu na wybranych stanowiskach pomiarowych w latach 2000-2007 w województwie śląskim (źródło: WIOŚ)


W województwie śląskim najpoważniejszym problemem w sezonie zimowym jest przekraczanie wartości dopuszczalnych przez pył zawieszony PM10. W 2007 roku przekroczenia dopuszczalnego poziomu średniorocznego zaobserwowano w 40% stanowisk pomiarowych w województwie. Pomimo zmniejszenia się, w porównaniu do 2000 roku stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego od 30% do 40% w 2007 roku w Katowicach i w Częstochowie, na obszarach aglomeracji nadal występują przekroczenia poziomu dopuszczalnego stężenia średniorocznego. Dodatkowo w obszarach zabudowanych aglomeracji i miast występują przekroczenia dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu 24-godzinnego wynoszącego 50 µg/m3. W porównaniu do sezonu letniego, w sezonie zimowym zwiększa się prawie dwukrotnie lub trzykrotnie częstość przekraczania poziomu 24-godzinnego tego zanieczyszczenia. Akumulacja zanieczyszczeń występuje na obszarach o niekorzystnych warunkach klimatycznych, w okresach ciszy. W sytuacji, gdy prędkości wiatru są niższe niż 1,5 m/s następuje powolne rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń emitowanych ze źródeł spalania paliw.

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Średnie roczne stężenia pyłu zawieszonego PM10 na wybranych stanowiskach pomiarowych w latach 2000-2007 w województwie śląskim (źródło: WIOŚ)

 

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Średnia arytmetyczna z liczby dni ze stężeniami 8-godz. ozonu wyższymi od 120 μg/m3 w latach 2000-2007 w województwie śląskim (źródło: WIOŚ)


W latach 2000-2007 na terenie województwa śląskiego prowadzono wiele inwestycji mających na celu poprawę jakości powietrza. Między innymi w KZPP „Koniecpol” Spółka Akcyjna w Koniecpolu w 2007 roku prowadzono inwestycję polegającą na kompleksowym rozwiązaniu problemu odpylania w zakładzie i eliminacji emisji pyłu drzewnego do środowiska. Realizacja inwestycji miała na celu likwidację zapylenia terenu zakładu oraz sporadycznie występującego zapylenia sąsiedniego osiedla mieszkaniowego pyłami drzewnymi, powstającymi podczas produkcji płyt pilśniowych. Zastąpienie zużytych cyklonów nowoczesnymi cyklofiltrami, zhermetyzowanie instalacji transportu pyłów, budowa zamkniętego silosu pyłów drzewnych oraz modernizacja kotła K1 celem współspalania w nim pyłu, całkowicie wyeliminowały emisję pyłu drzewnego do środowiska. Elektrownia „Rybnik” S.A. w Rybniku w latach 2002-2007 przeprowadziła modernizację elektrofiltrów na blokach 6, 4, 7, 5, w wyniku czego przewiduje się zmniejszenie emisji pyłu do powietrza o około 3 300 Mg/rok, natomiast w 2007 roku wykonała instalację mokrego odsiarczania spalin, pozwalającą na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowych o 1 756 Mg/rok, a zanieczyszczeń gazowych (dwutlenek siarki) o 23 723 Mg/rok (źródło WFOŚiGW w Katowicach). Koksownia „Przyjaźń” zbudowała instalację do utylizacji gazów nadmiarowych, w wyniku czego przewiduje się osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci: zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pyłowych o 75 Mg/rok oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych o: dwutlenek siarki – 1 684 Mg/rok, tlenki azotu - 249 Mg/rok, tlenek węgla – 550 Mg/rok.


Ochrona wód

Presję na środowisko wodne województwa śląskiego stanowił głównie pobór wody, wprowadzanie ścieków oraz spływy powierzchniowe, między innymi z rolnictwa.

Emisja ścieków przemysłowych i komunalnych, wymagających oczyszczenia, od lat utrzymuje się na najwyższym poziomie w kraju, powodując zanieczyszczenie rzek województwa. Problemem ogólnowojewódzkim jest gospodarka ściekami komunalnymi. Zwłaszcza w dużych miastach województwa wykonano szereg sieci kanalizacyjnych, jednakże w dalszym ciągu część ścieków odprowadzano do odbiorników bez oczyszczenia. O wielkości zanieczyszczenia rzek w centralnej części województwa śląskiego decydowały wysokie ładunki chlorków i siarczanów, odprowadzane z kopalń węgla kamiennego. Poprawa jakości wód województwa powinna nastąpić po wykonaniu zadań określonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz inwestycji realizowanych przez zakłady przemysłowe.

 

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania odprowadzane do wód lub do ziemi w latach 2000-2007 w województwie śląskim (źródło: GUS)

 

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w 2007 roku przebadano 155 jednolitych części wód rzek na 216 wyznaczonych na obszarze województwa śląskiego, a ich ocena nastąpi po zakończeniu cyklu monitoringu diagnostycznego i przebadaniu wszystkich jednolitych części rzek. Wody oceniono pod kątem eutrofizacji tj. „wzbogacania wody biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód”. Ocena obejmowała wyniki pomiarów z lat 2004-2007 i wykazała występowanie tego zjawiska w 61% badanych punktach pomiarowo-kontrolnych. Wskaźnikami decydującymi o ocenie były: azot Kjeldahla, fosfor ogólny i azot amonowy. Wody zaliczone do eutroficznych w dorzeczu Wisły wystąpiły w prawie wszystkich punktach zlokalizowanych w zlewni Pszczynki, Gostyni i Przemszy, w dorzeczu Odry, w większości punktów zlokalizowanych w zlewni Psiny, Kłodnicy, Bierawki i Małej Panwi.

 

Wstępna ocena eutrofizacji za lata 2004–2007, województwo śląskie (źródło: WIOŚ)

 

Średnie roczne wartości wybranych wskaźników jakości wód powierzchniowych (BZT5, azot ogólny, fosfor ogólny, kadm, nikiel, chlorki) w punktach pomiarowych zlokalizowanych na Odrze w Krzyżanowicach i Małej Wiśle w Nowym Bieruniu w latach 2000-2007 przedstawiono na wykresach 15, 16, 17, 18, 19, 20 (w 2007 roku Mała Wisła w Nowym Bieruniu nie była badana). Wartości stężeń BZT5 w Odrze w Krzyżanowicach w analizowanym okresie wahały się od 6,4 mg O2/l w roku 2000 do 4,9 mg O2/l w roku 2007. W Małej Wiśle w Nowym Bieruniu wartości te były wyższe i wynosiły od 14,8 mg O2/l w roku 2000 do 6 mg O2/l w roku 2006. Analiza średniorocznych stężeń BZT5 wykazała niewielki wzrost stężeń w roku 2002 w Małej Wiśle i 2003 w Odrze. Od roku 2004 średnioroczne stężenia BZT5 w obydwu punktach nie przekroczyły wartości 6 mg O2/l.

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Średnie roczne wartości BZT5 w wybranych przekrojach pomiarowo-kontrolnych w latach 2000-2007 w województwie śląskim (źródło: WIOŚ)


Średnioroczne stężenia azotu ogólnego w Odrze wahały się od 7,7 mg N/l w roku 2000 do 3,9 mg N/l w roku 2007. Od 2003 roku dla stężeń średniorocznych azotu ogólnego i fosforu ogólnego w analizowanych punktach obserwowano trend malejący.

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Średnie roczne stężenia azotu ogólnego w wybranych przekrojach pomiarowo-kontrolnych w latach 2000-2007 w województwie śląskim (źródło: WIOŚ)

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Średnie roczne stężenia fosforu ogólnego w wybranych przekrojach pomiarowo-kontrolnych w latach 2000-2007 w województwie śląskim (źródło: WIOŚ)

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Średnie roczne kadmu w wybranych przekrojach pomiarowo-kontrolnych w latach 2000-2007 w województwie śląskim (źródło: WIOŚ)

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Średnie roczne stężenia niklu w wybranych przekrojach pomiarowo-kontrolnych w latach 2000-2007 w województwie śląskim (źródło: WIOŚ)

chlorek,woda,śląskie

Średnie roczne stężenia chlorków w wybranych przekrojach pomiarowo-kontrolnych w latach 2000-2007 w województwie śląskim (źródło: WIOŚ)

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Jakość wód podziemnych w roku 2007 w województwie śląskim według badań monitoringowych sieci krajowej (źródło: GIOŚ)


Badania wód podziemnych w ramach sieci krajowej w 2007 roku wykazały największą ilość punktów w klasach I-III, co świadczy o stosunkowo niewielkim zanieczyszczeniu wód podziemnych.

Celem zmniejszenia ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych wraz ze ściekami komunalnymi do wód na terenie województwa realizowane są zadania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Przykładem ograniczenia wpływu wód dołowych na jakość rzek w zlewni Odry, jest zrealizowana w 2004 roku inwestycja systemu retencyjno-dozującego „Olza”, co umożliwiło odprowadzanie wód dołowych kopalń z rejonu Jastrzębia Zdroju i Rybnika bezpośrednio do rzeki Odry (z pominięciem lokalnych odbiorników).

W latach 2000-2007 na terenie województwa śląskiego wybudowano 33 gminne oraz międzygminne oczyszczalnie ścieków, a 37 oczyszczalni zostało zmodernizowanych. Prowadzono budowę sieci kanalizacyjnych, przepompowni oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków. Między innymi w latach 2006-2007 w Katowicach wybudowano obok starej oczyszczalni nową oczyszczalnię ścieków „Centrum-Gigablok”. Technologia oczyszczania ścieków oparta jest na osadzie czynnym ze zwiększonym usuwaniem fosforu i azotu. Obiekt wyposażony jest w nowoczesny system napowietrzania drobnopęcherzykowego. W 2005 roku zmodernizowano oczyszczalnię ścieków „Urbanowice” w Tychach. W Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie zrealizowane zostało przedsięwzięcie polegające na: przebudowie części osadowej wraz z zagospodarowaniem istniejących lagun osadowych, rozwiązaniem technicznym końcowego zagospodarowania osadu na terenie oczyszczalni, przebudowie i rozbudowie części osadowej oczyszczalni.

 

Oczyszczalnia ścieków „Centrum-Gigablok” (źródło: RPWiK w Katowicach SA)


Ochrona przed hałasem

W zakresie hałasu przemysłowego najważniejszymi źródłami hałasu na terenie województwa śląskiego są przedsiębiorstwa związane z przemysłem górniczym, energetycznym, metalurgicznym i budowlanym.

W przypadku hałasu komunikacyjnego najbardziej uciążliwym dla mieszkańców dużych miast województwa śląskiego, jak również małych miast i miejscowości, położonych przy szlakach komunikacyjnych jest hałas wywoływany przez poruszające się pojazdy samochodowe. Obejmuje swym zasięgiem znaczącą część ludności oraz terenów województwa. W mniejszym stopniu występuje w województwie śląskim uciążliwość związana z hałasem kolejowym, a hałas lotniczy ma charakter zdecydowanie lokalny.

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Rozkład przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla zakładów przemysłowych w porze nocnej w latach 2000-2007 w województwie śląskim (źródło: WIOŚ)


W WIOŚ w Katowicach skontrolowano w analizowanym okresie czasu 678 zakładów. Wykres procentowego udziału obiektów przemysłowych przekraczających dopuszczalne poziomy hałasu w porze nocnej w województwie śląskim w latach 2000–2007 obrazuje tendencję wygaszającą w klasie przekroczeń powyżej 15 dB. Występuje również zmniejszenie udziału przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w klasie >5-10 dB. Wynika to m.in. z konsekwentnych działań kontrolno-egzekucyjnych Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Katowicach .

Monitoring hałasu w 2007 roku wykazuje równomierne rozłożenie procentowego udziału hałasu w porze dnia w poszczególnych klasach poziomów hałasu w środowisku.

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Procent zbadanych długości odcinków ulic w miastach, przy których emisja hałasu przekraczała poziomy dopuszczalne w porze dziennej w latach 2000-2007 w województwie śląskim (źródło: WIOŚ)


Wielkość rejestrowanych przekroczeń poziomów hałasu dla pory nocy jest niepokojąco wysoki. Spowodowane to jest nasileniem się ruchu pojazdów ciężkich w porze nocy.

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Procent zbadanych długości odcinków ulic w miastach, przy których emisja hałasu przekraczała poziomy dopuszczalne w porze nocnej w latach 2000-2007 w województwie śląskim (źródło: WIOŚ)


Przeciwdziałanie hałasowi komunikacyjnemu jest działaniem długookresowym rozłożonym na lata. Typowym sposobem ochrony przed hałasem jest stosowanie ekranów akustycznych. W latach 2000–2007 na terenie województwa śląskiego, w określonych miejscach dróg krajowych i autostrad, wybudowano łącznie w ramach realizacji inwestycji oraz w ramach decyzji naprawczych 100550,9 mb ekranów akustycznych o łącznej powierzchni 122565,7 m2. Natomiast w ww. latach wzdłuż dróg wojewódzkich w województwie śląskim wybudowano 1793,8 mb ekranów akustycznych o łącznej powierzchni 5294,5 m2.

 

Ekrany akustyczne wzdłuż Drogowej Trasy Średnicowej, Katowice (źródło: Archiwum WIOŚ)


W przypadku miasta Katowice ustawiono około 5120 mb ekranów akustycznych, zmodernizowano drogi i ulice, dokonano remontów dróg, realizowana była przebudowa węzła drogowego Mikołowska. W przypadku Rybnika wybudowano 4 obwodnice wyprowadzające ciężki tabor samochodowy poza centrum miasta. W Dąbrowie Górniczej wybudowano ekrany akustyczne o długości 1300 mb. W miastach wprowadzane są strefy ruchu uspokojonego w obszarach mieszkalnych, poprzez ograniczenie przepustowości ulic, ograniczenie prędkości, całkowitą eliminację ruchu tranzytowego.

W północnej części województwa śląskiego podejmowane są działania w celu ograniczenia emisji hałasu do środowiska lub przynajmniej nie dopuszczenia do pogarszania klimatu akustycznego tj. wybudowano obwodnice miasta Lubliniec, wymieniono nawierzchnię drogi krajowej DK-46 na odcinku Herby – Lubliniec, wybudowano drogę ekspresową S1 – Tychy – Pyrzowice, którą wyposażono w ekrany akustyczne, dokonano montażu ekranów akustycznych przy drodze krajowej DK-1 w m. Częstochowa (odcinek Alei Wojska Polskiego).


Ochrona powierzchni ziemi

Wyłączenia gruntów rolnych i leśnych w latach 2000-2007 w województwie śląskim związane były przede wszystkim z budową nowych osiedli mieszkaniowych.

W województwie śląskim w latach 2000-2007 nie nastąpiły istotne zmiany w strukturze użytkowania gruntów. Dominują użytki rolne (około 50%) oraz grunty leśne wraz z gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi (około 30%). Grunty zabudowane i zurbanizowane stanowiły około 10% ogółu gruntów, a nieużytki i grunty pod wodami po kilka procent. W przedmiotowym okresie czasu użytki ekologiczne stanowiły około 0,03%.

 

grunty,śląskie

Zmiany struktury użytkowania gruntów w latach 2000-2007 w województwie śląskim (źródło: GUS)


W ostatnich latach w województwie śląskim zaznaczył się dynamiczny wzrost gospodarstw ekologicznych z ilości kilkunastu gospodarstw w 2000 roku do ponad 130 w 2007 roku.

gospodarstwa ekologiczne,śląskie

Gospodarstwa ekologiczne w latach 2000-2007 w województwie śląskim (źródło: GUS)


Gospodarowanie odpadami

Analizując zagadnienie gospodarki odpadami w województwie śląskim w latach 2000-2007 obserwuje się systematyczną poprawę w tym zakresie. Porządkowanie gospodarki odpadami jest realizowane poprzez podejmowanie działań na rzecz minimalizacji powstawania odpadów, ograniczenie ich składowania i postępujący wzrost ilości odpadów kierowanych do odzysku. Nadal jednak pozostają nie rozwiązane do końca problemy z odpadami nagromadzonymi w wyniku minionej działalności gospodarczej.

 

W latach 2000-2005 w województwie śląskim występował spadek ilości odpadów komunalnych zebranych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Przyczyną takiego stanu mogło być zarówno ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, jak również niewłaściwe postępowanie z tymi odpadami, poprzez ich spalanie w paleniskach domowych oraz wyrzucanie do lasów i parków. W latach 2006-2007 następował wzrost ilości odpadów zebranych, co można wiązać z postępującą świadomością ekologiczną i działaniami administracji samorządowej w tym zakresie, uszczelnieniem systemu zbierania odpadów komunalnych (m.in. konieczność posiadania umowy na wywóz tych odpadów), a także wzrostem konsumpcji.

 

W ostatnich latach obserwuje się systematyczne zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów przemysłowych. W porównaniu z rokiem 2000, ilość odpadów wytworzonych w roku 2007 zmniejszyła się o 12% przy jednoczesnym wzroście PKB, co związane jest z trwającym procesem restrukturyzacji przemysłu, prowadzeniem coraz bardziej racjonalnej gospodarki odpadami, w tym stosowaniem technologii ograniczających ilość wytworzonych odpadów.

 

odpady,śląskie

Ilość odpadów w województwie śląskim w latach 2000-2007 na tle zmian PKB (źródło: GUS)


Analiza sposobu gospodarowania odpadami w województwie śląskim w 2007 roku oraz w latach poprzednich wskazuje na wysoki stopień ich wykorzystania (91,8% w 2007 roku - głównie dotyczy to odpadów z sektora gospodarczego, natomiast w niewielkim stopniu odpadów z grupy komunalnych). Tylko 4,2% całości wytwarzanych odpadów przemysłowych oraz niestety zdecydowana większość wytworzonych odpadów komunalnych (90%) w 2007 roku została skierowana do unieszkodliwienia na składowiskach odpadów. Część odpadów przekazano do termicznego przekształcenia.

 

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Gospodarowanie odpadami przemysłowymi w województwie śląskim w roku 2007 (źródło: GUS)


Na terenie województwa śląskiego funkcjonują jedyne w kraju 2 instalacje do przerobu złomu akumulatorów kwasowo-ołowiowych (Orzeł Biały S.A. w Bytomiu oraz Baterpol Sp. z o.o. w Świętochłowicach). Eksploatowanych było 61 stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, jedna z największych w kraju - instalacja do termicznego przekształcania odpadów przemysłowych, w tym niebezpiecznych (Sarpi Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.), 4 spalarnie odpadów medycznych i 4 składowiska odpadów azbestowych.

W wielu gminach prowadzi się również dofinansowywanie prac związanych z likwidacją azbestu. W większości gmin województwa śląskiego prowadzone są liczne działania edukacyjno-ekologiczne. Najczęściej prowadzone są akcje „Sprzątanie Świata” i „Dni Ziemi”. Do działań edukacyjnych wykorzystywana jest lokalna prasa oraz internet. Na terenie placówek oświatowych organizowane są zbiórki zużytych baterii, konkursy i warsztaty ekologiczne, a przy szkołach podstawowych i ponadpodstawowych funkcjonują kluby ekologiczne. Inne podejmowane działania w ramach edukacji ekologicznej to: wydawanie broszur z zasadami segregacji odpadów, organizowanie festiwali ekologicznych.

W gminach województwa śląskiego podejmowane są następujące działania na rzecz minimalizacji powstawania odpadów i ograniczenia ich składowania: selektywna zbiórka odpadów „u źródła”, zbiórka odpadów wielkogabarytowych, likwidacja „dzikich wysypisk” śmieci, zbiórka przeterminowanych leków.

Wybudowanie ww. inwestycji, pozwoli na znaczne ograniczenie masy odpadów komunalnych przywożonych na teren składowiska celem unieszkodliwiania. Wysegregowane odpady, w tym frakcje z: tworzyw sztucznych, szkła, metali i inne, przekazywane będą do odzysku (w tym recyklingu), uprawnionym odbiorcom zewnętrznym.


Ochrona przyrody

Na terenie województwa śląskiego występuje wiele obszarów i obiektów o szczególnych walorach przyrodniczych, w tym: rezerwaty przyrody (62), parki krajobrazowe (8), obszary chronionego krajobrazu (4), zespoły przyrodniczo krajobrazowe (16), użytki ekologiczne (63) i stanowiska dokumentacyjne (5). Największe obszarowo są parki krajobrazowe, które zajmują 85% powierzchni obszarów prawnie chronionych w województwie śląskim, oraz obszary chronionego krajobrazu 14%. Na terenie województwa śląskiego nie występują parki narodowe.

 

Rozmieszczenie obszarów Natura 2000 w województwie śląskim (źródło: Wojewódzki Konserwator Przyrody)

 

Rozmieszczenie obszarów ochrony przyrody w województwie śląskim (źródło: Wojewódzki Konserwator Przyrody)

 Aby przeczytać więcej informacji kliknij -> krajowy_raport_mozaikowy.pdf ikona_pdf
nfos