pl en
klatka z filmu
Zobacz więcej filmów:
ikona domyślnego filmuikona filmu powietrzeikona filmu wodaikona filmu odpadyikona filmu hałasikona filmu różnorodnośćikona filmu promieniowanie
Czy wiesz, że

Poniższe informacje o stanie środowiska w województwie podlaskim zostały zaczerpnięte z raportu pt. „Krajowy raport mozaikowy. Stan środowiska w województwach w latach 2000-2007”.

Zobacz: raporty o stanie środowiska w województwie podlaskim opracowywane przez WIOŚ w Białymstoku

 

Województwo podlaskie

 1. Ochrona powietrza
 2. Ochrona wód
 3. Ochrona przed hałasem
 4. Ochrona powierzchni ziemi
 5. Gospodarowanie odpadami
 6. Ochrona przyrody

 

Ocena stanu środowiska województwa podlaskiego, posiadającego unikalne walory przyrodnicze, wskazuje że jest to region o najwyższych standardach jakościowych środowiska w Polsce, co nie oznacza, że nie występują tu ważne problemy wymagające rozwiązania już w najbliższych latach, aby ten cenny region zachować. Co pozytywnego w ocenach stanu środowiska województwa podkreśla walory województwa i zasługuje na szczególną uwagę?

Województwo podlaskie położone jest w północno-wschodniej części Polski. Zajmuje obszar 20 187 km2, co stanowi 6,4% powierzchni Polski (6 miejsce wśród 16 województw). Graniczy z 3 województwami: warmińsko-mazurskim, mazowieckim i lubelskim oraz z państwami: Białorusią, i Litwą. Region rozciąga się wzdłuż malowniczej Niziny Podlaskiej oraz polskiej części Pojezierza Litewskiego, sąsiadując z Pojezierzem Mazurskim, Niziną Północnomazowiecką i Niziną Południowopodlaską. Zachodnie fragmenty w okolicy Łomży wchodzą w skład Niziny Mazowieckiej. Od wschodu, na długości około 246 km graniczy z Białorusią, zaś od północy, na 103-kilometrowym odcinku z Litwą.

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Wartość PKB na 1 mieszkańca w województwie podlaskim w latach 2000-2007 (źródło: GUS)


Gospodarka rozwija się systematycznie, jednakże udział PKB na tle kraju jest bardzo mały. W 2007 roku stanowił jedyne 2,30%. Także produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca, wynosił znacznie poniżej średniej krajowej (73,4%), ulega on jednak systematycznemu wzrostowi.


Ochrona powietrza

Głównymi źródłami zanieczyszczenia powietrza jest emisja antropogeniczna, na którą składa się emisja z działalności przemysłowej, z sektora bytowego oraz emisja komunikacyjna.

Uzyskane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska wyniki badań średnich rocznych stężeń zanieczyszczeń w większych miastach województwa podlaskiego wykazywały w latach 2000–2007 pozytywny trend malejący.

Stężenia zanieczyszczeń gazowych SO2 i NO2 utrzymywały się na niskim poziomie nie przekraczającym norm dopuszczalnych. Stężenia pyłu zawieszonego spadły, choć nadal utrzymują się na wysokim poziomie, zbliżonym do określonych norm.

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Średnie roczne stężenia dwutlenku siarki na wybranych stanowiskach pomiarowych w latach 2000-2007 w województwie podlaskie (źródło: WIOŚ, WSSE)

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Średnie roczne stężenia dwutlenku azotu na wybranych stanowiskach pomiarowych w latach 2000-2007 w województwie podlaskim (źródło: WIOŚ)

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Średnie roczne stężenia pyłu PM10 na wybranych stanowiskach pomiarowych w latach 2000-2007 w województwie podlaskim (źródło: WIOŚ)


Dotychczasowe badania stężeń ozonu, prowadzone od 2004 na dwóch stacjach pomiarowych, wykazały systematyczny wzrost liczby dni z przekroczeniami normy.

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Średnia arytmetyczna z liczby dni ze stężeniami 8-godz. ozonu wyższymi od 120 μg/m3 w latach 2000-2007 w województwie podlaskim (źródło: WIOŚ)


Zgodnie z założeniami Polityki Ekologicznej Państwa w ostatnich latach rozpoczęto wdrażanie nowoczesnych (proekologicznych) technologii produkcji energii elektrycznej w województwie podlaskim. W 2007 r. udział produkcji energii elektrycznej z elektrowni wodnych i źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem był jednakże znacznie niższy od zakładanej (7,5% w 2010 r.) i wyniósł 1,8%.

Porównanie wyników badań imisji w Polsce wykazuje, że powietrze w woj. podlaskim należy do jednych z najczystszych w kraju. Nie oznacza to jednak, że wszystkie standardy są dotrzymywane. Wyniki dotychczasowych badań wykazują, że na terenie województwa zidentyfikowano obszary przekroczeń norm wymagające podjęcia działań naprawczych. Są to:

 • 2 strefy (powiaty grodzkie: miasta Białystok i miasta Łomży) gdzie występuje problem z dotrzymaniem norm pyłu zawieszonego PM10,

 • obszar całego województwa ze względu na przekroczenie normy ozonu. W przypadku tego zanieczyszczenia zasięg przekroczenia ma jednak charakter globalny (dotyczy praktycznie całego obszaru kraju i znacznej części Europy).

Elektrownia wiatrowa w Wiżajnach (źródło: Magda Sochoń, WIOŚ)


Należy podkreślić, że na terenie województwa podlaskiego prowadzi się szereg działań inwestycyjnych zmierzających do ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń. Przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku zrealizowano wiele przedsięwzięć w dużych zakładach przemysłowych, w tym także zakładach energetyki cieplnej. Jako przykłady już  podjętych działań można wymienić m.in.:

 • modernizację kotłowni i sieci ciepłowniczej w Choroszczy,

 • termomodernizację obiektów Samodzielnego Publicznego ZOZ w Sokółce,

 • likwidację trzech kotłowni węglowych – Przebudowa kotłowni węglowej na opalaną olejem WAR2 wraz z budową ciepłociągu do budynku ośrodka zdrowia i straży pożarnej w Szudziałowie,

 • modernizację kotłowni zakładowej PPB „PREFBET” Śniadowo,

 • termomodernizację budynku Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kownatach wraz z zastąpieniem istniejącej kotłowni węglowej źródłami energii odnawialnej.

 

Ochrona wód

Województwo podlaskie słynie z walorów przyrodniczych, w których woda i lasy są nieodłącznym elementem krajobrazu. Bogactwo naturalnego środowiska wielu zlewni rzek i jezior na tle obszarów leśnych oraz nisko zurbanizowanego krajobrazu to walory, które w strategii ochrony środowiska województwa dominują i determinują główne kierunki ochrony.

Ocena gospodarki wodno-ściekowej w latach 2000-2007 wykazuje, że największą presję wywierał sektor komunalno-bytowy, gdzie pobór wód wyniósł około 57,4% całkowitej ilości, rolnictwo i leśnictwo zużyły około 24,1%, a przemysł około 16,1%. Główne źródła zanieczyszczeń wód stanowiły w województwie przemysłowe i komunalne oczyszczalnie ścieków.

Ocena stanu ekologicznego jezior województwa podlaskiego badanych w 2007 roku (źródło: WIOŚ)

Ocena eutrofizacji wód ze źródeł komunalnych w województwie podlaskim (źródło: WIOŚ)


W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w 2007 roku przebadano 64 jednolitych części wód rzek na 295 wyznaczonych na obszarze województwa podlaskiego, a ich ocena nastąpi po zakończeniu cyklu monitoringu diagnostycznego i przebadaniu wszystkich jednolitych części rzek. Jednym z elementów wspomagających ochronę wód i gospodarcze ich wykorzystanie jest prowadzony przez WIOŚ monitoring jezior, polegający na rozpoznaniu stanu trofii oraz ocenie stanu czystości zbiorników. Spośród ok. 280 jezior województwa do 2007 roku objęto badaniami 142 zbiorniki.

W 2007 roku przebadano 14 jezior w 18 profilach pomiarowo-kontrolnych. Uzyskane wyniki pozwoliły na sporządzenie oceny stanu ekologicznego wód. Stan bardzo dobry stwierdzono w jeziorach: Mulicznym, Ożewo i Sztabinki. Stan dobry stwierdzono w jeziorach: Długim Wigierskim, Białym (koło Białogóry), Blizno, Bocznym (koło Przerośli), Krzywym (koło Przerośli), Sumowo Bakałarzewskie i Przechodnie. Stan ekologiczny umiarkowany odnotowano w jeziorze Okrągłym Wigierskim, Jemielistym i Wiżajny.

Ocenę stopnia eutrofizacji wód powierzchniowych ze źródeł komunalnych wykonano na podstawie badań z lat 2004–2007, na 68 rzekach w 173 profilach badawczych, 38 jeziorach oraz na 1 sztucznym zbiorniku zaporowym - Siemianówka.

W przypadku rzek występowanie zjawiska eutrofizacji stwierdzono w około 46% profili, w pozostałych 54% profili wody nie były zagrożone eutrofizacją komunalną. W większości przypadków, na negatywną ocenę miały wpływ wyniki: zbyt niskich stężeń tlenu rozpuszczonego, ponadnormatywne stężenia ogólnego węgla organicznego lub azotu Kjeldahla.

W przypadku jezior w 23% zbiorników oraz w sztucznym zbiorniku Siemianówka stwierdzono zjawisko eutrofizacji wód (pozostałe jeziora nie były zagrożone). Na negatywną ocenę wód jezior i zbiornika Siemianówka, najczęściej miały wpływ niekorzystne wartości stężeń chlorofilu „a” i zbyt niska przezroczystość wód.

Analiza danych wskazuje na wyraźne zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia wód tej zlewni. Średnie roczne stężenia BZT5 były bardzo niskie (w zasadzie nie przekraczały wartości 3,5 mgO2/l). Tylko w 2000 roku stężenie było wyższe i wyniosło - 4,46 mgO2/l.

Średnie stężenia azotu ogólnego nie przekroczyły poziomu 3,5 mg N/l, a od roku 2003 r. uległy obniżeniu do poziomu nieco poniżej 2,5 mg N/l.

Podobny, korzystny trend zmian zanotowano dla fosforu ogólnego. Najwyższa wartość (0,4 mg P/l) wystąpiła w 2002 r., a następnie z roku na rok systematycznie spadała do wartości około 0,14 mg N/l w 2007 roku.

Pomiary stężenia kadmu i niklu (prowadzone okresowo) wykazały występowanie najwyższego stężenie kadmu w 2001 roku (0,011 mg Cd/l). Uległo ono w kolejnych latach znaczącemu obniżeniu (poniżej granicy oznaczalności – w 2007 r.). Najwyższe stężenie niklu zanotowano w 2001 roku (0,17 mg Ni/l). W następnych latach stężenia tego pierwiastka były już kilkukrotnie niższe.

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Średnie roczne wartości BZT5 w wybranych przekrojach pomiarowo-kontrolnych w latach 2000-2007 w województwie podlaskim (źródło: WIOŚ)

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Średnie roczne stężenia azotu ogólnego w wybranych przekrojach pomiarowo-kontrolnych w latach 2000-2007 w województwie podlaskim (źródło: WIOŚ)

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Średnie roczne stężenia fosforu ogólnego w wybranych przekrojach pomiarowo-kontrolnych w latach 2000-2007 w województwie podlaskim (źródło: WIOŚ)

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Średnie roczne kadmu w wybranych przekrojach pomiarowo-kontrolnych w latach 2000-2007 w województwie podlaskim (źródło: WIOŚ)

Pobierz dane wykresu w formacie CSV


Średnie roczne stężenia niklu w wybranych przekrojach pomiarowo-kontrolnych w latach 2000-2007 w województwie podlaskim (źródło: WIOŚ)


Wody podziemne są podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę do picia na terenie województwa.

W 2007 roku programem pomiarowym objęto 46 studni. Ocena jakości wód pod kątem zanieczyszczenia azotanami nie wykazuje problemu o charakterze masowym na terenie województwa.

 

azotany,woda,podlaskie

Zawartość azotanów w wodach podziemnych w latach 2000-2007 w województwie podlaskim według badań monitoringowych sieci krajowej (źródło: GIOŚ)


Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że jakość wód podziemnych ogólnie należy określić jako dobrą. Statystycznie w 2007 roku w 69,5% zbadanych otworów jakość wód zaliczono do wód o bardzo dobrej, dobrej bądź średniej jakości (I-III klasa), a pozostałe 30,5% do wód niezadowalającej i złej jakości (IV-V klasa).

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Jakość wód podziemnych w roku 2007 w województwie podlaskim według badań monitoringowych sieci krajowej (źródło: GIOŚ)


Znaczna część terenów województwa podlaskiego posiada niekorzystne warunki wodne i jest zagrożona suszą. Stąd od kilkunastu lat jest realizowany program budowy małych zbiorników wodnych, które są jednym ze skuteczniejszych sposobów magazynowania wody. Pełnią również funkcje rekreacyjne, co podnosi lokalną atrakcyjność wypoczynku ludności. Na terenie podlaskiego w 2007 roku było 71 tego typu obiektów oraz 111 budowli piętrzących na rzekach o łącznej pojemności 1 728 dam3. Służą one do nawodnień obszarów o powierzchni 1645 ha. Szacowane potrzeby województwa podlaskiego są jednak znacznie większe. „Program nawodnień rolniczych województwa podlaskiego na lata 2007-2013” określa konieczność budowy dalszych 44 zbiorników oraz 2976 budowli piętrzących (o łącznej pojemności 2 436 dam3), co pozwoliłoby na nawodnienie ponad 6,9 tys. ha użytków rolnych. Do roku 2013 planuje się częściową realizację planu poprzez budowę 27 zbiorników i 22 budowli piętrzących (o łącznej pojemności 1 782 dam3), co pozwoli na nawodnienie prawie 2,4 tys. ha gruntów.

W 2007 roku efektami działań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej były (dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku) budowy 134 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wykonanie 17 081 mb sieci kanalizacyjnych na terenie 10 gmin województwa. Dofinansowano także zakupy urządzeń do transportu nieczystości, a także urządzeń do czyszczenia sieci kanalizacyjnych.

 

Jezioro Hańcza (źródło: Magda Sochoń, WIOŚ)


Ochrona przed hałasem

Klimat akustyczny województwa kształtuje głównie komunikacja drogowa oraz w niewielkim stopniu hałas przemysłowy. Uciążliwość hałasu komunikacyjnego dla ludności i środowiska wyraźnie wzrastała.

Badania klimatu akustycznego prowadzone na obszarze województwa wskazują na znaczące przekroczenia norm przy głównych ciągach komunikacyjnych. Przyczynami przekroczeń była zarówno rosnąca liczba pojazdów samochodowych w miastach, jak też liczba pojazdów ciężkich poruszających się na trasach tranzytowych.

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Zmiany liczby zarejestrowanych pojazdów w latach 2000-2007 w województwie podlaskim, przy założeniu, że wartość wskaźników w 2000 roku równa jest 100% (źródło: GUS)

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Rozkład przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla zakładów przemysłowych w porze nocnej w latach 2000–2007 w województwie podlaskim (źródło: WIOŚ)

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Procent zbadanych długości odcinków ulic w miastach, przy których emisja hałasu przekraczała poziomy dopuszczalne w porze dziennej w latach 2000-2007 w województwie podlaskim (źródło: WIOŚ)


Prowadzone przez Inspektorat działania kontrolne koncentrowały się na zakładach, w których stwierdzono wcześniej nadmierną emisję hałasu do środowiska i które miały ustalony dopuszczalny poziom jego emisji oraz na innych obiektach, których działalność stwarzała uciążliwość dla ludności.

W celu poprawy klimatu akustycznego wokół zakładów przemysłowych przekraczających dopuszczalne normy podejmowane są odpowiednie działania modernizacyjno-inwestycyjne. Jako przykłady można wymienić między innymi: działania zmierzające do ograniczenia uciążliwości akustycznej w Elektrociepłowni Białystok S.A (przeprowadzono: modernizację elektrofiltrów, wykonano zabudowę falowników na wentylatorach podmuchu i spalin oraz zabudowę separatorów substancji ropopochodnych), Augustowskiej Spółdzielni Mleczarskiej w Augustowie (wykonano wyciszenie urządzeń emitujących hałas poprzez wybudowanie dźwiękochłonnego ekranu) czy Spółdzielni Mleczarskiej MLEKPOL w Grajewie – Zakład Produkcyjny w Zambrowie (wykonano wyciszenie wieży chłodniczej przy proszkowni oraz tłumika do sprężarki na budynku energetycznym).

W ramach prac związanych z opracowaniem map akustycznych dużych miast w Polsce wykonana została mapa akustyczna miasta Białystok, która jest podstawowym źródłem do informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem oraz tworzenia i aktualizacji programów ochrony przed hałasem.


Ochrona powierzchni ziemi

Województwo podlaskie jest regionem typowo rolniczym z dobrze rozwiniętym przemysłem spożywczym. W strukturze powierzchni dominują użytki rolne stanowiące 61% ogólnej powierzchni regionu. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione zajmują aż 31% powierzchni województwa. Ponadto krajobraz wzbogacają liczne rzeki i jeziora przez co region bywa nazywany zielono-błękitną krainą.

grunty,podlaskie

Zmiany struktury użytkowania gruntów w latach 2000-2007 w województwie podlaskim (źródło: GUS)


Zbliżone do naturalnych warunki środowiskowe (niski poziom urbanizacji, słabo rozwinięty przemysł i ekstensywne rolnictwo) powodują, że na terenie województwa na przestrzeni lat 2000-2007 nastąpił dynamiczny wzrost liczby gospodarstw ekologicznych. Ich ilość wzrosła niemal 26-krotnie. W 2000 roku liczba gospodarstw posiadających certyfikat oraz będących w fazie przekształcania wynosiła 32, w 2007 roku już 847. Powierzchnia łączna użytków rolnych w tych gospodarstwach wynosiła 15 391 ha co stanowiło 1,25% użytków rolnych w województwie.

 

gospodarstwa ekologiczne,podlaskie

Gospodarstwa ekologiczne w latach 2000-2007 w województwie podlaskim (źródło: GUS)


Obecnie produkcję ekologiczną prowadzą głównie właściciele niewielkich gospodarstw, które nie mogłyby konkurować z dużymi plantacjami czy hodowlami. Wzrost liczby gospodarstw ekologicznych potęguje jednak fakt coraz chętniej kupowanej żywności ekologicznej oraz atrakcyjne dopłaty unijne skierowane do tego rodzaju produkcji.


Gospodarka odpadami

Województwo podlaskie zaliczane jest do obszarów o jednym z najniższych wskaźników ilości wytwarzanych odpadów. W ciągu ostatnich lat mniej odpadów wytwarzanych było jedynie w województwach lubuskim i warmińsko-mazurskim co plasuje podlaskie na 14. miejscu w kraju.

W 2007 roku zebrano 262 tys. Mg odpadów komunalnych, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosło 220 kg/rok.

Odpady komunalne zebrane w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2000-2007 w województwie podlaskim (źródło: GUS)

Ilość odpadów przemysłowych, wraz z zaobserwowanym ożywieniem gospodarczym, wzrastała z roku na rok. Z danych uzyskanych z GUS wynika, że w 2007 r. dominującym sposobem postępowania z odpadami przemysłowymi był ich odzysk.

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Gospodarowanie odpadami przemysłowymi w województwie podlaskim w roku 2007 (źródło: GUS)


Wśród zadań zrealizowanych z zakresu gospodarki odpadami na terenie województwa w ostatnich latach, na uwagę zasługują działania polegające na:

 • przeprowadzeniu modernizacji ponad 20 składowisk odpadów a także rekultywacji zamkniętych, nieeksploatowanych składowisk odpadów,

 • rozwoju selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin,

 • wybudowaniu Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym,

 • zlikwidowaniu większości mogilników, w których przechowywano odpady niebezpieczne w postaci środków ochrony roślin (na koniec 2007 roku pozostawały 3 obiekty w województwie),

 • wybudowaniu instalacji przeróbki osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w m. Łomży, o mocy przerobowej 7000 Mg/rok (w 2007 r.),

 • przeprowadzeniu modernizacji Pracowni Medycyny Nuklearnej wraz z Pracownią Izotopową w Białostockim Centrum Onkologii dzięki czemu zmniejszeniu uległa ilość odpadów promieniotwórczych, emisja szkodliwego promieniowania i skażenia promieniotwórczego środowiska,

 • wdrożeniu nowoczesnego systemu wykonywania zdjęć rentgenowskich (zastąpiono mokry system uzyskiwania zdjęć rentgenowskich systemem elektronicznym) w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, dzięki czemu ograniczono powstawanie odpadów niebezpiecznych,

 • dofinansowaniu przez WFOŚiGW szeregu działań proekologicznych na rzecz gospodarki odpadami m.in. zakupu pojemników, kontenerów do gromadzenia odpadów, surowców wtórnych oraz sprzętu specjalistycznego do ich przewożenia  demontażu pokryć dachowych z eternitu.

 

Ochrona przyrody

Województwo podlaskie wyróżnia się na tle kraju ponadprzeciętnymi walorami przyrodniczymi. Składają się na nie atrakcyjne obszary przyrodnicze stosunkowo mało zmienione działalnością człowieka objęte ochroną prawną, rozwinięta sieć rzek i jezior, bogata fauna i flora, wysoki stopień lesistości wynoszący 30,6% powierzchni województwa (w tym lasy publiczne – należące do Skarbu Państwa stanowiły 22,3%, zaś prywatne 8,3%) czy, a także bardzo duży (32% powierzchni województwa) udział obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych.

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Udział wybranych form ochrony przyrody w powierzchni obszarów prawnie chronionych w województwie podlaskim w roku 2007 (źródło: WUS)


Mało zmienione środowisko, obecność różnorodnych siedlisk oraz rozległe kompleksy leśne sprzyjają zachowaniu wielu gatunków zwierząt. Gatunkiem o szczególnym znaczeniu dla województwa (jest jego wizytówką) to żubr, który żyje w dwóch stadach w naturalnym środowisku leśnym Puszcz: Knyszyńskiej i Białowieskiej (ok. 545 sztuk). Na uwagę zasługuje również największy przedstawiciel gryzoni bóbr – Castor Fiber (ok. 14300 sztuk). Na Podlasiu występują ptaki rzadkie bądź zagrożone wyginięciem w skali kraju, a nawet Europy (głuszec – Tetrao urogallus, cietrzew - Lyrurus tetrix, rybołów – Pandion haliateus, wodniczka – Acrocephalus paludicola). Ponadto na Podlasiu bytuje duża populacja bociana białego – Ciconia ciconia, którego liczebność szacuje się na ok. 9018 par.

 

Obszary parków narodowych i krajobrazowych na terenie województwa podlaskiego (źródło: WIOŚ)

Obszary Natura 2000 na terenie województwa podlaskiego (źródło: WIOŚ)


Jednym z ważniejszych celów ochrony przyrody realizowanych na terenie województwa podlaskiego jest zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin i zwierząt wraz z siedliskami, przez ich utrzymanie lub przywracanie do właściwego stanu przyrody.

Wśród wielu cennych inicjatyw, na uwagę zasługują działania projektu „KRAINA ŻUBRA”, który obejmuje swoim zasięgiem teren Puszczy Białowieskiej. Jest realizowany przez Zakład Badania Ssaków PAN we współpracy z Białowieskim Parkiem Narodowym, administracją Lasów Państwowych oraz Fundacją Zielone Płuca Polski.

Projekt ma na celu poprawę sytuacji bytowania populacji żubra w Puszczy Białowieskiej oraz zapewnienie długoterminowej ochrony i zachowania gatunku. W szczególności dotyczy projektowania i skutecznej ochrony korytarzy ekologicznych tego gatunku, a także działań informacyjno – promocyjnych podnoszących społeczną akceptację gatunku, przeciwdziałających bądź łagodzących konflikty wynikające z obecności żubrów w sąsiedztwie człowieka.

Wyniki realizacji całego projektu będą wykorzystane przy opracowywaniu kolejnych projektów dotyczących ochrony innych cennych gatunków objętych ochroną prawną.

 


Aby przeczytać więcej informacji kliknij -> krajowy_raport_mozaikowy.pdf ikona_pdf
nfos