pl en
klatka z filmu
Zobacz więcej filmów:
ikona domyślnego filmuikona filmu powietrzeikona filmu wodaikona filmu odpadyikona filmu hałasikona filmu różnorodnośćikona filmu promieniowanie
Czy wiesz, że

Poniższe informacje o stanie środowiska w województwie opolskim zostały zaczerpnięte z raportu pt. „Krajowy raport mozaikowy. Stan środowiska w województwach w latach 2000-2007”.

Zobacz: raporty o stanie środowiska w województwie opolskim opracowywane przez WIOŚ w Opolu

 

Województwo opolskie

 1. Ochrona powietrza
 2. Ochrona wód
 3. Ochrona przed hałasem
 4. Ochrona powierzchni ziemi
 5. Gospodarowanie odpadami
 6. Ochrona przyrody

 

Województwo opolskie stanowi region przemysłowo-rolniczy, który charakteryzuje się licznymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi, często się splatającymi. Niewątpliwym tego przykładem jest Góra Św. Anny – miejsce kultu religijnego, świadek bohaterskich walk powstańczych i osobliwość przyrodnicza – pozostałość stożka wulkanicznego porośniętego starymi, ponad stuletnimi bukami. Najbardziej cenne przyrodniczo obszary leśne tego parku krajobrazowego objęto ochroną rezerwatową.

Opolszczyzna leży u zbiegu trzech regionów geograficznych: Wyżyny Śląsko – Krakowskiej, Niziny Śląskiej oraz Sudetów. Przestrzenne ukształtowanie tych obszarów powoduje, że województwo opolskie ma charakter otwartej na zachód niecki, której centralną osią jest rzeka Odra wraz ze swoimi lewo- i prawobrzeżnymi dopływami. Zasadniczo w województwie przeważają tereny równinne, jedynie na obrzeżach zaznaczają się tereny wyżej położone. Rzeźba terenu kształtowana jest przez Kotlinę Raciborską w południowo-wschodniej części województwa, Pogórze Sudeckie na południowym-zachodzie, Garb Chełmski i Równinę Niemodlińską w części centralnej oraz Równinę Opolską na pozostałym obszarze. Najwyższym wzniesieniem jest Biskupia Kopa (890 m n.p.m.), znajdująca się w Górach Opawskich, natomiast najniżej położoną miejscowością jest wieś Błota (ok. 130 m n.p.m.) zlokalizowana w gminie Lubsza, która leży w dolinie rzeki Odry, przy granicy z województwem dolnośląskim.

W obrębie województwa opolskiego zalega 15 Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, w tym jeden z najzasobniejszych w kraju, GZWP 333 Opole-Zawadzkie.

 

Stolicą Opolszczyzny jest miasto Opole – największe miasto w województwie, zlokalizowane w centrum regionu, które zamieszkuje, według stanu na dzień 31.12.2007 r., 126,7 tys. mieszkańców.

W roku 2007 województwo opolskie zamieszkiwało 1 037,1 tys. mieszkańców, co stanowiło 2,7% ludności całego kraju. Gęstość zaludnienia, wynosząca 110 osób/km2, plasowała w 2007 r. region na 10. miejscu w Polsce.

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Wartość PKB na 1 mieszkańca w województwie opolskim w latach 2000-2007 (źródło: GUS)


Końcowym rezultatem działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej jest wartość produktu krajowego brutto (PKB). Od roku 2000 obserwuje się systematyczny wzrost wartości PKB na jednego mieszkańca Opolszczyzny. Świadczy to o pozytywnym kierunku w rozwoju gospodarczym regionu. Pomimo korzystnej sytuacji gospodarczej województwa, udział regionalnego PKB w 2007 r. stanowił tylko 2,3 % PKB dla Polski.


Ochrona powietrza

Stopień zanieczyszczenia powietrza wiąże się z ilością i rodzajem wprowadzanych do atmosfery substancji. Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest emisja antropogeniczna, wynikająca z działalności człowieka, dla której decydujące znaczenie mają źródła emisji przemysłowej, z sektora komunalnego oraz transportu.

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych w latach 2000-2007 w województwie opolskim (źródło: GUS)


Analizując poziomy średnich stężeń podstawowych zanieczyszczeń powietrza uzyskanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska należy uwzględnić zmiany lokalizacji stacji, które następowały w miarę dostosowywania systemu monitoringu powietrza do wymogów prawa.

 

Stacja monitoringu powietrza w Opolu (Barbara Barańska, WIOŚ)


Jednym z podstawowych zanieczyszczeń gazowych jest dwutlenek siarki. Na terenie województwa opolskiego nie występują przekroczenia standardów jakości powietrza ustalonych dla dwutlenku siarki, czyli wartości 1 i 24-godzinnych, a uzyskiwane poziomy utrzymują się już od lat znacznie poniżej wartości dopuszczalnych. Ponadto od kilku lat zaobserwować można spadkowa tendencję poziomu tego zanieczyszczenia.

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Średnie roczne stężenia dwutlenku siarki na wybranych stanowiskach pomiarowych w latach 2000-2007 w województwie opolskim (źródło: WIOŚ)

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Średnie roczne stężenia dwutlenku azotu na wybranych stanowiskach pomiarowych w latach 2000-2007 w województwie opolskim (źródło: WIOŚ)


Rozpatrując poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10, to w poszczególnych latach z okresu 2000-2007 przekroczenia wartości dopuszczalnych występowały na znacznym obszarze województwa. Do roku 2006 średnie poziomy stężeń pyłu PM10 utrzymywały tendencję wzrostową, zwłaszcza w przypadku stacji w Kędzierzynie-Koźlu i Nysie. Szczególnie wysoki poziom stężeń pyłu PM10 wystąpił w roku 2006, do czego przyczyniły się niekorzystne warunki meteorologiczne, natomiast w roku 2007, na wszystkich omawianych stanowiskach pomiarowych zaobserwowano spadek wartości stężenia tego zanieczyszczenia.

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Średnie roczne stężenia pyłu zawieszonego PM10 na wybranych stanowiskach pomiarowych w latach 2000-2007 w województwie opolskim (źródło: WIOŚ)

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Średnia arytmetyczna z liczby dni ze stężeniami 8-godz. ozonu wyższymi od 120 µg/m3 w latach 2000-2007 w województwie opolskim (źródło: WIOŚ)


Na terenie województwa opolskiego poziom stężeń ozonu do roku 2004 był rejestrowany na stacjach systemu BASKI, należących do Zakładów Azotowych „Kędzierzyn” SA, a od roku 2005 na jednej automatycznej stacji w Kędzierzynie-Koźlu. We wszystkich latach omawianego okresu wystąpiły dni ze znacznymi przekroczeniami wartości średniej kroczącej, lecz dopiero od roku 2005, czyli roku ograniczenia dopuszczalnej liczby dni z przekroczeniami, można uznać, że wartość dopuszczalna nie była dotrzymana. Zaobserwować można jednak, że od roku 2005 utrzymuje się pozytywny trend spadkowy liczby dni z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego ustalonego dla ozonu.

Jedną z metod zmniejszenia wielkości emisji substancji zanieczyszczających powietrze jest zwiększenie udziału alternatywnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej, które mimo przyjętych przez Polskę zobowiązań kształtują się wciąż na zbyt niskim poziomie. W województwie opolskim udział produkcji energii elektrycznej z elektrowni wodnych i źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem w 2007 roku wyniósł 1%.

Nadmienić jednak należy, że na terenie województwa prowadzonych jest szereg działań na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego, które obejmują zarówno duże zakłady przemysłowe, jak również indywidualnych mieszkańców. W strukturze emisji głównych zanieczyszczeń powietrza istotne znaczenie odgrywa spalanie w sektorze komunalnym i mieszkaniowym, w związku z tym należy podkreślić działania związane z ograniczeniem niskiej emisji. W latach 2000-2007 przeprowadzono około 100 inwestycji związanych z modernizacją i rozbudową systemu grzewczego w 24 miejscowościach województwa opolskiego, w tym w 9 jednostkach oświatowych, 8 jednostkach opieki medycznej oraz 5 jednostkach wojskowych. Pozostałe inwestycje dotyczą indywidualnych odbiorców ciepła.

 

Ochrona wód

Dość mocno rozwinięta sieć rzeczna w województwie przy niedostatecznie rozwiniętej infrastrukturze kanalizacyjnej stwarza niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód powierzchniowych, a na obszarach triasowych, również wód podziemnych. Jak wykazały badania WIOŚ, jakość wód powierzchniowych powoli się poprawia. W najbliższej przyszłości należy spodziewać się większej poprawy, w związku z realizacją Krajowego Planu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Wiele inwestycji służących ochronie wód zostało zakończonych w 2007 r. m.in. w Opolu i gminach ościennych, dla których miejscowe władze uzyskały dofinansowanie w ramach Funduszu Spójności.

Główne presje wywierane na środowisko wodne to:

 • pobór wód na róże cele,

 • emisja ścieków komunalnych i przemysłowych ze zorganizowanych źródeł (oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych),

 • zanieczyszczenia obszarowe.

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w 2007 roku przebadano 78 jednolitych części wód rzek na 207 wyznaczonych na obszarze województwa opolskiego, a ich ocena nastąpi po zakończeniu cyklu monitoringu diagnostycznego i przebadaniu wszystkich jednolitych części rzek.

Z kolei ocena wpływu sektora komunalnego na jakość wód powierzchniowych, wykonana za lata 2004-2007 wskazuje na charakter eutroficzny wód województwa opolskiego, ze względu na przekroczenia wartości dopuszczalnych wskaźników przyjętych do oceny w 64% punktów pomiarowo-kontrolnych.

Sieć pomiarowa z wynikami oceny eutrofizacji wód ze źródeł komunalnych za okres 2004-2007 w województwie opolskim (źródło: WIOŚ)


Zanieczyszczenie wód związkami organicznymi, mierzone wskaźnikiem BZT5, w dwóch największych rzekach przepływających przez województwo opolskie – Odry i Nysy Kłodzkiej – wykazywało w latach 2000-2007 tendencję spadkową. W roku 2007 r. w ostatnim badanym punkcie monitoringowym Odry, zlokalizowanym powyżej ujścia Małej Panwi i poniżej miasta Opola (ppk: Odra-Wróblin) zanieczyszczenie związkami organicznymi kształtowało się na poziomie stwierdzonym w 2000 r. w punkcie kontrolowanym wówczas w Brzegu.


Pobierz dane wykresu w formacie CSV


Średnie roczne wartości BZT5 w wybranych przekrojach pomiarowo-kontrolnych w latach 2000-2007 w województwie opolskim (źródło: WIOŚ)


Na przestrzeni lat 2000-2007 zawartość azotu ogólnego oraz fosforu ogólnego zarówno w wodach Odry w Brzegu, jak i Nysy Kłodzkiej na ujściu do Odry – wykazywała tendencję spadkową, kształtując się w obu badanych punktach poniżej granicy ustanowionej dla wód zeutrofizowanych. Jedynie w 2000 roku w wodach Odry zawartość fosforu ogólnego była wyższa od 0,25 mg P/l.


Pobierz dane wykresu w formacie CSV


Średnie roczne stężenia azotu ogólnego w wybranych przekrojach pomiarowo-kontrolnych w latach 2000-2007 w województwie opolskim (źródło: WIOŚ)


Pobierz dane wykresu w formacie CSV


Średnie roczne stężenia fosforu ogólnego w wybranych przekrojach pomiarowo-kontrolnych w latach 2000-2007 w województwie opolskim (źródło: WIOŚ)


Wyniki badań wód podziemnych, prowadzone w ubiegłych latach w ramach krajowej sieci monitoringu wód wykazały, że na terenie województwa opolskiego tylko niewielki odsetek punktów charakteryzował się w okresie 2000-2007 zanieczyszczeniem azotanami powyżej 50 mg NO3/l.

 

azotany,woda,opolskie

Zawartość azotanów w wodach podziemnych w latach 2000-2007 w województwie opolskim według badań monitoringowych sieci krajowej (źródło: GIOŚ)


W wodach podziemnych zalegających w głębszych poziomach wodonośnych (wody wgłębne), tylko w Strzelcach Opolskich stwierdzono ponadnormatywną zawartość azotanów (2000-2002). Działania podjęte przez Strzeleckie Wodociągi i Kanalizację (wykonano nową studnię w Kalinowicach, co zmieniło warunki hydrologiczne oraz zlikwidowano składowisko osadów ściekowych w Jędryniach) przyczyniły się do zmniejszenia zanieczyszczenia tych wód azotanami.

Klasyfikacja wód podziemnych sporządzona w oparciu o wyniki badań w punktach diagnostycznych i operacyjnych wykazała, że w 2007 roku na terenie województwa opolskiego tylko w pięciu punktach (Kluczbork – Chocianowice, Gogolin, Dziećmarów, Głubczyce – Gadzowice, Bliszczyce) jakość badanych wód odpowiadała II klasie, w 12. – III klasie, w 17. – IV klasie oraz w 5. punktach – V klasie (Wrzoski-2, Wrzoski-3, Wrzoski-4, Wrzoski-p, Chróstno). Nie stwierdzono występowania wód o bardzo dobrej jakości.

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Jakość wód podziemnych w roku 2007 w województwie opolskim według badań monitoringowych sieci krajowej (źródło: GIOŚ)


Oprócz działań ściśle związanych z ochroną jakości wód, w latach 2000-2007 zrealizowano również inwestycje mające na celu zmniejszenie zagrożenia powodziowego w regionie. Do wiodących inwestycji w tym zakresie należy budowa zbiornika Kozielno na Nysie Kłodzkiej, która stanowi również proekologiczną formę rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych i zagospodarowania gruntów odpadowych (piasków i nadkładów). Zbiorniki wodne tworzące kaskadową zabudowę na Nysie Kłodzkiej, tj. Topola (województwo dolnośląskie), Kozielno, Otmuchów i Nysa (województwo opolskie) stanowią zespół wielozadaniowych zbiorników wchodzących w skład systemu ochrony doliny Odry przed powodzią.

 

Fot. Starorzecze Odry w okolicy Stobrawy (źródło: Dominik Łęgowski, Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych)

 

Ochrona przed hałasem

Stan środowiska akustycznego w województwie opolskim, kształtowany jest w głównej mierze przez ruch komunikacyjny ze względu na powszechność jego występowania oraz dynamiczny rozwój motoryzacji. Największy wpływ na klimat akustyczny województwa ma sieć dróg krajowych o łącznej długości 672 km, oraz dróg wojewódzkich o łącznej długości 946 km. Istotny wpływ na kształt środowiska akustycznego województwa wywiera autostrada A-4.

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Zmiany liczby zarejestrowanych pojazdów w latach 2000 – 2007 w województwie opolskim, przy założeniu, że wartość wskaźników w 2000 roku równa jest 100% (źródło: GUS)


Na terenie województwa opolskiego obserwuje się w dalszym ciągu przyrost liczby samochodów osobowych i ciężarowych. Analiza dynamiki zmian liczby zarejestrowanych pojazdów samochodowych, wskazuje na stopniowy wzrost zagrożenia hałasem drogowym.

Emisję hałasu powodują zarówno duże zakłady przemysłowe jak i małe warsztaty rzemieślnicze. Ich wpływ na warunki akustyczne w otoczeniu zależny jest od przyjętych technologii, wyposażenia, rozmieszczenia i zabezpieczenia akustycznego głównych źródeł hałasu, stosowanych rozwiązań budowlanych, systemu pracy oraz przeznaczenia, funkcji urbanistycznych i planistycznych otaczających terenów.

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Rozkład przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla zakładów przemysłowych w porze nocnej w latach 2000-2007 w województwie opolskim (źródło: WIOŚ)


Z łącznej ilości kontroli przeprowadzonych przez WIOŚ w 2007 roku wraz z pomiarami poziomu hałasu, w 30% przypadków wykazano przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu, w tym po 50% w porze dziennej i w porze nocnej. Od 2006 roku zaobserwowano tendencję wzrostową interwencji i skarg obywatelskich na uciążliwości związane z emisją hałasu przemysłowego.

Poniżej przedstawiono przykładowe działania podejmowane na terenie województwa opolskiego na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom powodowanym przez hałas w latach 2005-2007:

 • modernizacja drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku Olszowa - Zalesie dł. 5 km,

 • modernizacja drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku Zalesie Śl. - Sławięcice,

 • budowa obwodnicy miasta Biała w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 Opole - Lubrza,

 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Przylesie - Grodków,

 • § oddanie do użytku obwodnicy miejscowości Lubrza w ciągu drogi krajowej nr 40 zrealizowanego w ramach Programu Współpracy Przygranicznej PHARE CBS 2002,

 • budowa obwodnicy miejscowości Bierzów w ciągu dogi wojewódzkiej nr 403,

 • § przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 od granicy państwa do miasta Głuchołazy.

Przeprowadzono również kompleksową modernizację linii kolejowej E-30 na odcinku Opole Zachodnie - Przecza - Brzeg, z realizacją ekranów akustycznych w miejscach najbardziej zagrożonych hałasem kolejowym.


Ochrona powierzchni ziemi

Powierzchnia ziemi, a w szczególności jej biologicznie czynna powierzchnia, czyli gleba podlega ciągłym procesom przeobrażania i niszczenia, zarówno przez czynniki naturalne jak i w wyniku działalności człowieka. Różne sposoby użytkowania powierzchni ziemi stanowią o charakterze i skali przekształceń jej naturalnych właściwości, a każda ingerencja w środowisko glebowe powoduje zmiany w środowisku.

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Kierunki wyłączeń gruntów rolnych i leśnych w latach 2000-2007 w województwie opolskim (źródło: GUS)


Jednym z podstawowym czynników degradujących środowisko glebowe jest wadliwe użytkowanie gruntów, które w konsekwencji prowadzi do powstawania nieużytków rolnych i leśnych. Drugim z procesów, mogącym negatywnie wpływać na stan gleb i powodować utratę ich właściwości jest przeznaczanie obszarów leśnych i gruntów rolnych na tereny pod infrastrukturę

Wynikiem antropogenicznego oddziaływania na powierzchnię ziemi jest degradacja (obniżenie się) i dewastacja (całkowita utrata) wartości użytkowych gruntów.

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Powierzchnia gruntów wymagających rekultywacji w latach 2000-2007 w województwie opolskim (źródło: GUS)


Grunty zdewastowane i zdegradowane w roku 2007 powstały głównie (84% gruntów) w wyniku działalności w zakresie górnictwa i wydobycia surowców innych niż energetyczne. Dotyczy to przede wszystkim gruntów z terenów poeksploatacyjnych kruszyw naturalnych, surowców ilastych, piasków, wapieni i margli.

W celu ograniczenia degradacji powierzchni ziemi w wyniku gospodarczej i bytowej działalności człowieka, stosuje się szeroko pojętą ochronę gleb. Jednym ze sposobów jest rolnictwo ekologiczne, które będąc alternatywą dla rolnictwa konwencjonalnego jest specyficzną formą gospodarowania i produkcji żywności.

W województwie opolskim obserwuje się systematyczny wzrost liczby gospodarstw prowadzących produkcję metodami ekologicznymi

gospodarstwa ekologiczne,opolskie

Gospodarstwa ekologiczne w latach 2000-2007 w województwie opolskim (źródło: GUS)

 

Podejmowane są także działania rekultywacyjne polegające na przywróceniu gruntom zdewastowanym i zdegradowanym ich wartości użytkowych bądź przyrodniczych i ponownym zagospodarowaniu.

 

Rekultywacja wyrobisk pokopalnianych (źródło: Archiwum Górażdże Cement SA)


Innym przykładem działań podejmowanych na rzecz wykorzystania gruntów, na których zaprzestano upraw roślin (ugory, odłogi, grunty przemysłowo skażone, o zaburzonych stosunkach wodnych) jest hodowla wierzby energetycznej. BOT Elektrownia OPOLE SA na terenach przyległych do kwater składowiska odpadów paleniskowych, będącego nieczynnym wyrobiskiem poeksploatacyjnym margli, założyła doświadczalną plantację wierzby energetycznej. W roku 2004, na terenie ok. 40 ha przyległych do wyrobiska (nieużytki i grunty rolne V i VI klasy), który pierwotnie przeznaczony był na podwyższenie oraz strefę ochronną, wydzielono obszar ok. 34 ha nadających się pod uprawę wierzby.


Gospodarowanie odpadami

Od roku 2000 obserwuje się spadek ilości zebranych odpadów komunalnych. Tendencja spadkowa ilości zebranych w sposób zorganizowany odpadów komunalnych może być związana z ograniczeniem wytwarzania odpadów komunalnych oraz wdrażaniem selektywnej zbiórki, ale także z niewłaściwymi sposobami pozbywania się odpadów (głównie tworzenie „dzikich” wysypisk odpadów) i niezgodnej ze stanem faktycznym sprawozdawczości w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z danymi GUS w 2007 r. w województwie opolskim, w 44 zakładach, wytworzono ok. 1 540 tys. Mg odpadów z sektora przemysłowego, z wyłączeniem odpadów komunalnych, z czego dominującą część (37%) stanowiły odpady energetyczne. Ilość wytwarzanych odpadów sukcesywnie, od 2000 r., maleje przy równoczesnym wzroście regionalnego Produktu Krajowego Brutto. Związane jest to z prowadzeniem gospodarki odpadowej opartej na recyklingu, przy jak najmniejszym zużyciu mediów i surowców, ze stosowaniem przez producentów nowoczesnych technologii.

 

odpady,opolskie

Ilość odpadów w województwie opolskim w latach 2000-2007 na tle zmian PKB (źródło: GUS)


Odpady komunalne na terenie województwa opolskiego unieszkodliwiane są przede wszystkim (95%) poprzez składowanie. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych jest jednym z podstawowych działań mających na celu zmniejszenie strumienia odpadów trafiających na składowisko i skierowanie pozyskanego w ten sposób surowca do wtórnego wykorzystania. W roku 2007 selektywnie zebrano 11 tys. Mg odpadów, w tym około 40% to wyselekcjonowane szkło, co stanowiło 4,1% ogólnej masy odpadów.

 

Kontener mobilny do selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych (źródło: Sylwia Stemplewska, WIOŚ)


Na terenie województwa realizowane są programy i kampanie edukacyjne, które podejmując tematy związane z segregacją odpadów i selektywną zbiórką odpadów niebezpiecznych podnoszą poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa. Spośród nich warto wymienić:

 • Konkurs „Śmieci mniej – Ziemi lżej”, którego celem jest zapoznanie dzieci przedszkolnych, młodzieży szkolnej oraz dorosłych z problemem odpadów komunalnych, zbiórką surowców wtórnych, pokazanie możliwości wykorzystania tego typu odpadów, oraz poprawa stanu czystości środowiska. W ramach konkursu, w placówkach oświatowych miasta Opola odbywa się zbiórka makulatury, puszek aluminiowych oraz baterii.

 • Zbiórka zużytych cieczowych termometrów rtęciowych, której celem jest stworzenie mieszkańcom Opola możliwości bezpiecznego pozbywania się z gospodarstw domowych nieużywanych termometrów, zastępowanych stopniowo termometrami elektronicznymi. W wyniku selektywnego gromadzenia termometrów oraz ich prawidłowego unieszkodliwiania, spadnie toksyczność składowanych odpadów komunalnych, co przyczyni się do ochrony środowiska.

 • „ELEKTROŚMIECI? Przynieś z mieszkania do punktu zbierania”. Kampania ma na celu uświadomienie mieszkańcom o konieczności pozbywania się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach. W Opolu istnieje jeden stały punkt oraz 20 mobilnych punktów zbierania „elektrośmieci”, gdzie bezpłatnie można pozostawić zużyty sprzęt. Ogólnie dostępny jest także wykaz podmiotów przyjmujących taki sprzęt na wymianę. Od października 2007 r. Urząd Miasta Opola współpracuje z Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ElektroEko S.A. w celu stworzenia sprawnie działającego systemu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 • Akcja "Przynieś niepotrzebne leki do apteki”. Celem zbiórki jest stworzenie mieszkańcom Opola możliwości pozbywania się z domowych apteczek zalegających, przeterminowanych leków, które będąc odpadami niebezpiecznymi stwarzają zagrożenie dla ludzi i środowiska. Akcja pozwala na pozbycie się takich odpadów, w sposób bezpieczny dla środowiska.

 • Pod hasłem "Zbierajmy baterie – chrońmy środowisko" prowadzona jest zbiórka zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych w placówkach oświatowych, obiektach handlowych, usługowych, placówkach służby zdrowia i obiektach administracji publicznej na terenie miasta Opola. Celem akcji jest podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa, co natomiast jest warunkiem efektywności selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych.


Ochrona przyrody

Zgodnie z danymi GUS za rok 2007, powierzchnia gruntów leśnych województwa opolskiego stanowi 255,8 tys. ha, z czego lasy zajmują 248,8 tys. ha. Odpowiada to średniej lesistości na poziomie 26,4%, która w porównaniu z rokiem 2000 zwiększyła się o 0,2%.

Największa w województwie opolskim powierzchnia gruntów leśnych występuje w powiecie opolskim, gdzie zajmuje obszar 72,6 tys. ha, z czego 70,5 tys. ha to lasy, co równocześnie odpowiada bardzo wysokiemu średniemu wskaźnikowi lesistości osiągającemu 44,5%

 

Przestrzenne rozmieszczenie lasów województwa opolskiego (źródło: Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu)


Na powierzchni około 255 827,6 ha (27,2% powierzchni województwa) występują różne formy prawnej ochrony przyrodniczej w postaci parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, rezerwatów przyrody

Pobierz dane wykresu w formacie CSV

Udział wybranych form ochrony przyrody w powierzchni obszarów prawnie chronionych w województwie opolskim w roku 2007 (źródło: GUS)

Góry Opawskie (źródło: Dominik Łęgowski, Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych)


Stobrawski Park Krajobrazowy (źródło: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych)


Pod względem florystycznym i faunistycznym na szczególną uwagę zasługuje Stobrawski Park Krajobrazowy

Przykładowe działania na rzecz ochrony przyrody podjęte na terenie województwa opolskiego:

 • Rozpoczęto, współpracę z partnerami z Włoch i Niemiec w ramach projektu „Zintegrowane zarządzanie obszarami wodno-błotnymi”;

 • Rozpoczęto realizację programu uproszczonych inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczych obszarów chronionego krajobrazu;

 • Zabezpieczono miejsca zimowania nietoperzy na terenie Góry Św. Anny;

 • Wykonano tablice informacyjne dla wybranych rezerwatów przyrody, obszarów chronionego krajobrazu i parków krajobrazowych Opolszczyzny. Celem projektu jest promocja oraz rozpowszechnianie informacji o walorach przyrodniczych województwa wśród społeczności lokalnych oraz odwiedzających region turystów;

 • Utworzono siedliska dla płazów i ptactwa wodno-błotnego. Celem tych działań było stworzenie, w miejscach pozbawionych zbiorników wodnych, siedlisk rozrodczych płazów i żerowisk ptactwa wodno-błotnego na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.

Góra Św. Anny (źródło: Ireneusz Hebda, Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych)Aby przeczytać więcej informacji kliknij -> krajowy_raport_mozaikowy.pdf ikona_pdf
nfos