pl en
klatka z filmu
Zobacz więcej filmów:
ikona domyślnego filmuikona filmu powietrzeikona filmu wodaikona filmu odpadyikona filmu hałasikona filmu różnorodnośćikona filmu promieniowanie
Czy wiesz, że

Mapy i wykresy interaktywne

 1. Opis wskaźników na mapach
 2. Jak posługiwać się mapami
 3. Wskaźniki na mapie Polski
 4. Opis wskaźników na wykresach
 5. Wykresy interaktywne

 

Opis wskaźników na mapach

W niniejszym porównaniu chcielibyśmy Państwu przybliżyć wyniki wybranych badań w zakresie ochrony powietrza, wód oraz gospodarowania odpadami. Wykresy wskaźników, ilustrujące sytuację w poszczególnych regionach, pozwalają na porównanie danych w województwach oraz, w uzasadnionych przypadkach, między sobą. Wykresy pochodzą z „Raportów mozaikowch Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska za lata 2000 – 2007”.

Definicje wybranych wskaźników:

a) Pył PM10 – Pył o wymiarach ziaren poniżej 10 mikrometrów (oznaczany symbolem PM10), dla którego ustalane są dopuszczalne poziomy występowania w powietrzu (według GUS).”,

b) Wskaźnik BZT₅ - Pojęcie umowne oznaczające ilość tlenu zużywanego w określonym czasie na utlenienie w warunkach aerobowych substancji organicznych, zawartych w wodzie lub ściekach, przy udziale żywych bakterii i enzymów pozakomórkowych. Proces biochemicznego utleniania związków organicznych trwa ok. 20 dób, a najintensywniej przebiega w czasie pierwszych pięciu dób. W kraju przyjęto oznaczać pięciodobowe b.z.t. tzw. BZT₅ w temp. 20 stopni C. Jest to jeden z ważniejszych wskaźników zanieczyszczenia wód substancjami organicznymi, oznaczany dla kontroli jakości wód, do określania podatności ścieków na biologiczne oczyszczanie, ich wpływu na odbiornik i kontroli pracy oczyszczalni ścieków (GUS).”

c) Produkt krajowy brutto (PKB) (Gross Domestic Product) - Obrazuje końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej.

Obliczanie wartości rocznego PKB polega na oszacowaniu trzech równych co do wartości kategorii makroekonomicznych określających PKB poprzez:

1) rozmiary działalności produkcyjnej; PKB równa się sumie wartości dodanej wszystkich sektorów instytucjonalnych lub wszystkich sekcji, działów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) krajowych jednostek produkcyjnych powiększonej o podatki od produktów i pomniejszonej o dotacje do produktów,

2) końcowy rezultat działalności produkcyjnej; PKB obliczany jest jako suma popytu krajowego, tj. spożycia i akumulacji oraz salda wymiany produktów z zagranicą,

3) sumę dochodów pierwotnych; PKB obliczany jest jako suma dochodów pierwotnych jednostek krajowych uzyskiwanych przez sektory instytucjonalne działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dochodów pierwotnych netto sektora zagranica (GUS).

 

Jak posługiwać się mapami

Dostępne wskaźniki na mapach można pokazywać oraz ukrywać klikając na pola wyboru. Wybierając do pokazania dany wskaźnik, na mapie zostaną wyświetlone ikony w których dany wskaźnik został zmierzony. Po kliknięciu na ikonę pojawią się dodatkowe informacje dotyczące danego punktu.

 

Wskaźniki na mapie Polski


Wyświetl stacje pomiarowe dotyczące wskaźników:

Opis wskaźników na wykresach

 • Odpady - Wielkości sumaryczne odpadów w poszczególnych regionach. Ilości odpadów wyrażone są w tysiącach megagramów (Mg) czyli w tysiącach ton na rok.
 • PKB - Pojęcie ekonomiczne oznaczające jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego stosowany w rachunkach narodowych. PKB opisuje zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych, utowrzonych na obszarze kraju w określonej jednostce czasu, jest wyrażone w złotówkach przypadających na jednego mieszkańca.
 • Pobór wód - Sumaryczna ilość pobranej wody, wyrażona w hektometrach sześciennych (hm³) na rok.
 • Ścieki - Sumaryczna ilość ścieków przemysłowych i komunalnych, odprowadzonych do środowiska (do wód lub do ziemi) w założonym czasie. Wielkość wyrażona jest w hektometrach sześciennych (hm³) na rok.
 • Ludność a oczyszczalnie - Wykres przedstawia procent (%) ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w poszczególnych latach i regionach.
 • Wyłączenia gruntów - Wykres przedstawia wielkości sumaryczne wyłączenia gruntów z użytkowania leśnego na rzecz terenów komunikacyjnych, osiedlowych i przemysłowych.
 • Grunty zdegradowane - Wykres przedstawia sumaryczną powierzchnię gruntów zdewastowanych i zdegradowanych w hektarach (ha), dla danego województwa i roku.
 • Gospodarstwa ekologiczne - liczba - Wykres przedstawia sumaryczną ilość gospodarstw ekologicznych funkcjonujących w danym roku.
 • Gospodarstwa ekologiczne - powierzchnia - Wykres przedstawia sumaryczną ilość hektarów (ha) użytkowanych w danym roku przez gospodarstwa ekologiczne.

Wykresy interaktywne

Proszę wybrać wykres, województa i lata a następnie kliknąć "Generuj wykres"

Wybierz wykres do pokazania


Wybierz lata

Wybierz województwa

Poniższy wykres można obracać myszką w 3D. Można również wyłączać poszczególne serie klikając na ich nazwy w legendzie.

nfos