Projekt realizowany na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez Instytut Ochrony Przyrody PAN, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

NFOŚiGW        GIOŚ

IOP PAN

PRZEWODNIKI METODYCZNE

Przewodniki metodyczne dla siedlisk przyrodniczych

Część I

1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
1340 Śródlądowe halofilne łąki
2130 Nadmorskie wydmy szare
2140 Nadmorskie wrzosowiska bażynowe
4070 Zarośla kosodrzewiny (Pinetum mugo)
6110 Skały wapiene i neutrofilne z roślinnością pionierską (Alysso-Sedion)
6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)
6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallescentis)
6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardetalia – płaty bogate florystycznie)
7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumi, Schoenetum nigricantis)
7220 Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati
8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze Stipion calamagrostis
9180 Jaworzyny lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani)
91D0 Bory i lasy bagienne
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)
91I0 Ciepłolubne dąbrowy
91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (Abietetum polonicum)
91Q0 Górskie reliktowe laski sosnowe (Erico-Pinion)
91T0 Śródlądowy bór chrobotkowy

Część II

1230 Klify nadmorskie na wybrzeżu Bałtyku
1310 Śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem (Salicornion ramosissimae)
1330 Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia część - zbiorowiska nadmorskie)
2160 Nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika
2170 Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej
2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi
3110 Jeziora lobeliowe
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
3230 Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni)
3240 Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby)
3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis)
4010 Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym Erica tetralix
4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
4060 Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum)
4080 Subalpejskie zarośla wierzby lapońskiej lub wierzby śląskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiacae)
5130 Zarośla jałowca pospolitego w murawach nawapiennych lub na wrzosowiskach
6150 Wysokogórskie murawy acydofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae)
6170 Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i wyleżyska śnieżne (Arabidion coeruleae)

Część III

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubii)
6510 Ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże (Arrhenatherion)
6520 Górskie łąki konietlicowe i mietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion i Arrhenatherion)
7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea nigrae)
7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
8120 Piargi i gołoborza wapienne ze zbiorowiskami Papaverion tatrici lub Arabidion alpinae
8150 Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe
8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis
8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
8230 Pionierskie murawy na skałach krzemianowych (Arabidopsion thalianae)
9140 Środkowoeuropejskie, subalpejskie i górskie lasy bukowe z jaworem oraz szczawiem górskim (w tym m.in. górskie jaworzyny ziołoroślowe - Aceri-Fagetum)
9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)
9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
9190 Kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae)
91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
9410 Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)
9420 Górski bór limbowo-świerkowy (Pino cembrae-Piceetum)

Przewodniki metodyczne dla gatunków roślin

Część I

Aldrowanda pęcherzykowata Aldrovanda vesiculosa (1516)
Bylica skalna Artemisia eriantha (1763)
Dziewięćsił popłocholistny Carlina onopordifolia (2249)
Dzwonek karkonoski Campanula bohemica (4069)
Dzwonek piłkowany Campanula serrata (4071)
Elisma wodna Luronium natans (1831)
Gnidosz sudecki Pedicularis sudetica (2217)
Goryczuszka czeska Gentianella bohemica (4094)
Lipiennik Loesela Liparis loeselii (1903)
Obuwik pospolity Cypripedium calceolus (1902)
Przytulia krakowska Galium cracoviense (2189)
Przytulia sudecka Galium sudeticum (4113)
Pszonak pieniński Erysimum pieninicum (2114)
Sasanka słowacka Pulsatilla slavica (2094)
Sierpik różnolistny Serratula lycopifolia (4087)
Skalnica torfowiskowa Saxifraga hirculus (1528)
Warzucha polska Cochlearia polonica (2109)
Warzucha tatrzańska Cochlearia tatrae (4090)

Część II

Bezlist okrywowy Buxbaumia viridis (1386)
Dzwonecznik wonny Adenophora liliifolia (4068)
Haczykowiec błyszczący Hamatocaulis vernicosus (1393)
Języczka syberyjska Ligularia sibirica (1758)
Kaldezja dziewięciornikowata Caldesia parnassifolia (1832)
Koleantus delikatny Coleanthus subtilis (1887)
Leniec bezpodkwiatkowy Thesium ebracteatum (1437)
Lnica wonna Linaria odora (2216)
Marsylia czterolistna Marsilea quadrifolia (1428)
Mieczyk błotny Gladiolus paluster (4096)
Ponikło kraińskie Eleocharis carniolica (1898)
Różanecznik żółty Rhododendron luteum (4093)
Rzepik szczeciniasty Agrimonia pilosa (1939)
Sasanka otwarta Pulsatilla patens (1477)
Selery błotne Apium repens (1614)
Starodub łąkowy Ostericum palustre (1617)
Tocja karpacka Tozzia alpina (4116)
Tojad morawski Aconitum firmum (4109)
Widłoząb zielony Dicranum viride (1381)
Włosocień delikatny Trichomanes speciosum (1421)
Zanokcica serpentynowa Asplenium adulterinum (4066)
Żmijowiec czerwony Echium russicum (4067)

Część III

Arnika górska Arnica montana (1762)
Bielistka siwa Leucobryum glaucum (1400)
Bylica pontyjska Artemisia pontica
Chrobotki Cladonia podrodzaj Cladina (1378)
Ciemiężyca czarna Veratrum nigrum
Cyklamen purpurowy Cyclamen purpurascens
Gałuszka kulecznica Pilularia globulifera
Kotewka orzech wodny Trapa natans
Lindernia mułowa Lindernia procumbens (1725)
Okrzyn jeleni Laserpitium archangelica
Ostnica piaskowa Stipa borysthenica
Pierwiosnek omączony Primula farinosa
Rogownica alpejska Cerastium alpinum
Śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis (1866)
Szachownica kostkowana Fritillaria meleagris
Torfowce Sphagnum (1409)
Widłaki Lycopodium (1413)
Widlicz alpejski Diphasiastrum alpinum (1413)
Widlicz Isslera Diphasiastrum issleri (1413)

Przewodniki metodyczne dla gatunków zwierząt

Część I

Konarek tajgowy Phryganophilus ruficollis (4021)
Kozica Rupicapra rupicapra tatrica (4006)
Krasopani hera Euplagia (=Callimorpha) quadripunctaria (1078)
Nadobnica alpejska Rosalia alpina (1087)
Niedźwiedź Ursus arctos (1354)
Nocek duży Myotis myotis (1324)
Pachnica dębowa Osmoderma eremita (1084)
Przeplatka aurinia Euphydryas aurinia (1065)
Ryś Lynx lynx (1361)
Sichrawa karpacka Pseudogaurotina excellens (4024)
Skójka gruboskorupowa Unio crassus (1032)
Sówka puszczykówka Xylomoia strix (9003)
Strzebla błotna Eupallasella (=Phoxinus) percnurus (4009)
Suseł perełkowany Spermophilus suslicus (2608)
Świstak Marmota marmota latirostris (4003)
Traszka grzebieniasta Triturus cristatus (1166)
Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia (1037)
Wilk Canis lupus (1352)
Żubr Bison bonasus (2647)

Część II

Łątka ozdobna Coenagrion ornatum (4045)
Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis (1042)
Barczatka kataks Eriogaster catax (1074)
Czerwończyk fioletek Lycaena helle (4038)
Modraszek arion Phengaris (Maculinea) arion (6265)
Modraszek eros (eroides) Polyommatus eros eroides (4042)
Modraszek nausitous Phengaris (Maculinea) nausithous (6179)
Modraszek telejus Phengaris (Maculinea) teleius (6177)
Niepylak mnemozyna Parnassius mnemosyne (1056)
Przeplatka maturna Euphydryas (Hypodryas) maturna (6169)
Strzępotek edypus Coenonympha oedippus (1071)
Strzępotek hero Coenonympha hero (1070)
Szlaczkoń szafraniec Colias myrmidone (4030)
Biegacz urozmaicony Carabus (Hygrocarabus) variolosus (4014)
Jelonek rogacz Lucanus cervus (1083)
Kozioróg dębosz Cerambyx cerdo (1088)
Kreślinek nizinny Graphoderus bilineatus (1082)
Pływak szerokobrzeżek Dytiscus latissimus (1081)
Zagłębek bruzdkowany Rhysodes sulcatus (4026)
Zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus (1086)
Poczwarówka Geyera Vertigo geyeri (1013)
Poczwarówka jajowata Vertigo moulinsiana (1016)
Poczwarówka zwężona Vertigo angustior (1014)
Zatoczek łamliwy Anisus vorticulus (4056)

Część III

Minóg rzeczny Lampetra fluviatilis (1099)
Minóg strumieniowy Lampetra planeri (1096)
Minóg ukraiński Eudontomyzon mariae (2484)
Boleń Aspius aspius (1130)
Brzana Barbus barbus (5085)
Brzanka Barbus meridionalis (5264)
Głowacz białopłetwy Cottus gobio (1163)
Kiełb białopłetwy Romanogobio albipinnatus (6144)
Kiełb Kesslera Romanogobio kessleri (6143)
Koza Cobitis taenia (1149)
Koza złotawa Sabanejewia aurata (1146)
Lipień europejski Thymallus thymallus (1109)
Łosoś atlantycki Salmo salar (1106)
Piskorz Misgurnus fossilis (1145)
Różanka Rhodeus amarus (5339)
Grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus (1197)
Kumak górski Bombina variegata (1193)
Kumak nizinny Bombina bombina (1188)
Ropucha paskówka Epidalea calamita (6284)
Ropucha zielona Pseudepidalea viridis (1201)
Rzekotka drzewna Hyla arborea (1203)
Traszka karpacka Lissotriton montandoni (5702)
Żaba jeziorkowa Pelophylax lessonae (1207)
Żaba moczarowa Rana arvalis (1214)
Żaba śmieszka Pelophylax ridibundus (1212)
Żaba trawna Rana temporaria (1213)
Żaba wodna Pelophylax esculentus (1210)
Żaba zwinka Rana dalmatina (1209)
Gniewosz plamisty Coronella austriaca (1283)
Wąż Eskulapa Zamenis longissimus (1281)
Żółw błotny Emys orbicularis (1220)
Mopek Barbastella barbastellus (1308)
Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii (1323)
Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme (1318)
Nocek orzęsiony Myotis emarginatus (1321)
Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros (1303)

 
 

COPYRIGHT © GIOŚ 2007-2009