Odnośniki
Menu główne
Dziś jest 2020-07-02, imieniny Marii i Urbana

Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń jest nowym rejestrem, który stanowi narzędzie umożliwiające społeczeństwu dostęp do informacji o środowisku,
w zakresie uwolnień do powietrza, wody, gleby, transferów zanieczyszczeń zawartych
w ściekach przeznaczonych do oczyszczania i odpadów, pochodzących z zakładów,
w których prowadzona jest działalność określona w załączniku I do rozporządzenia (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 33 z 4.2.2006, str.1).

Rozporządzenie to wykonuje na poziomie Wspólnoty Europejskiej Protokół EKG ONZ w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń, który powstał w celu spełnienia zapisów Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska.

Rozporządzenie ustanawia zintegrowany rejestr uwalniania i transferu zanieczyszczeń na poziomie Wspólnoty w postaci publicznie dostępnej elektronicznej bazy danych i określa zasady jego funkcjonowania. Utworzony w Polsce na mocy przepisów ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń jest elementem Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń dostępny jest pod adresem: http://prtr.ec.europa.eu.

Rejestr ten zastępuje Europejski Rejestr Emisji Zanieczyszczeń (EPER).

Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń zawiera informacje z ponad 2700 zakładów na terenie Polski za rok 2007, prowadzących działalność spośród 9 sektorów przemysłowych:

·         Przemysł energetyczny

·         Produkcja i obróbka metali

·         Przemysł mineralny

·         Przemysł chemiczny

·         Gospodarka odpadami i ściekami

·         Produkcja i przetwórstwo papieru oraz drewna

·         Intensywny chów lub hodowla inwentarza żywego i akwakultura

·         Produkty zwierzęce i roślinne w sektorze spożywczym

·         Inne rodzaje działalności

Dane zawarte w Krajowym Rejestrze dotyczą 91 zanieczyszczeń podzielonych na następujące grupy:

·         Gazy cieplarniane

·         Inne gazy

·         Metale ciężkie

·         Pestycydy

·         Organiczne substancje chlorowane

·         Inne substancje organiczne

·         Substancje nieorganiczne

 

Warunkiem, który zakład musi spełnić, aby znaleźć się w Krajowym Rejestrze jest:

  1. Prowadzenie działalności wymienionej w załączniku I do rozporządzenia (WE) Nr 166/2006, z przekroczeniem progu wydajności, przy jednoczesnym:
  2. Uwalnianiu jakiegokolwiek zanieczyszczenia do powietrza, wody lub gleby, wymienionego w załączniku II do rozporządzenia (WE) Nr 166/2006,
    z przekroczeniem progu, lub
  3. Transferze jakiegokolwiek zanieczyszczenia zawartego w ściekach przeznaczonych do oczyszczania, wymienionego w załączniku II do rozporządzenia (WE) Nr 166/2006,
    z przekroczeniem progu, lub
  4. Transferze odpadów innych niż niebezpieczne oraz niebezpiecznych w granicach kraju i poza nimi, z przekroczeniem progów określonych w art. 5 rozporządzenia (WE) Nr 166/2006.

Sprawozdanie składane jest w cyklu rocznym. Dane znajdujące się w Rejestrze stanowią emisję roczną, podawaną w jednostce kg/rok, natomiast w przypadku transferu odpadów dane podawane są w Mg/rok.

 

 


Stronę odwiedzono 799633 razy.